EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0040

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/40/EF af 6. maj 2009 om teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (omarbejdning) (EØS-relevant tekst)

OJ L 141, 6.6.2009, p. 12–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 008 P. 234 - 250

No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2018; ophævet ved 32014L0045 . Latest consolidated version: 28/07/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/40/oj

6.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/12


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/40/EF

af 6. maj 2009

om teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

(omarbejdning)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 96/96/EF af 20. december 1996 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (3) er flere gange blevet ændret væsentligt (4). Da der skal foretages yderligere ændringer, bør direktivet af hensyn til klarheden omarbejdes.

(2)

I forbindelse med den fælles transportpolitik bør vejtrafikken inden for Fællesskabets område finde sted under de bedst mulige vilkår såvel vedrørende sikkerheden som konkurrenceforholdene mellem de forskellige medlemsstaters transportører.

(3)

Den voksende vejtrafik og de derved forøgede farer og skadevirkninger stiller alle medlemsstater over for sikkerhedsproblemer af lignende art og alvor.

(4)

Kontrollen med ibrugtagne køretøjer bør være relativt enkel, hurtig og billig.

(5)

Der bør derfor i særdirektiver fastsættes EF-minimumsstandarder og -metoder for kontrol på de i dette direktiv anførte punkter.

(6)

Det er nødvendigt, at der foretages en hurtig tilpasning til den tekniske udvikling af de standarder og metoder, der fastsættes i særdirektiverne, og for at lette gennemførelsen af de nødvendige foranstaltninger i så henseende må der indføres en procedure med et nært samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i et udvalg for tilpasning til den tekniske udvikling af direktivet om teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil.

(7)

For bremsesystemers vedkommende er det vanskeligt at fastsætte værdier for indstillingen af lufttryk, luftpumpernes ydeevne mv. på grund af de forskellige former for testudstyr og -metoder, der anvendes i Fællesskabet.

(8)

Alle, der har med teknisk kontrol at gøre, erkender, at kontrolmetoden, især med hensyn til om køretøjet kontrolleres, når det er lastet, delvis lastet eller tomt, indvirker på, i hvor høj grad kontrolpersonalet har tillid til pålideligheden af bremsesystemet.

(9)

Forskrifter for bremsevirkningens referenceværdier med forskellig last for det enkelte motorkøretøj bør bidrage til at genoprette denne tillid. Dette direktiv bør tillade kontrol efter denne fremgangsmåde som et alternativ til kontrol af overholdelse af minimumsværdierne for bremsevirkningen for hver kategori af motorkøretøjer.

(10)

Hvad angår bremsesystemer, bør dette direktiv hovedsagelig omfatte motorkøretøjer, der er typegodkendt efter bestemmelserne i Rådets direktiv 71/320/EØF af 26. juli 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om bremseapparater for visse kategorier af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (5), skønt det erkendes, at visse typer motorkøretøjer er blevet godkendt på grundlag af nationale standarder, som kan være forskellige fra kravene i det pågældende direktiv.

(11)

Medlemsstaterne kan udvide bremsekontrollen til køretøjer eller kontrolpunkter, der ikke er omfattet af dette direktiv.

(12)

Medlemsstaterne kan fastsætte strengere bestemmelser for bremsekontrollen eller øge kontrolhyppigheden.

(13)

Formålet med dette direktiv er ved hjælp af regelmæssig kontrol af motorkøretøjers udstødning at holde denne nede på et lavt niveau i hele den periode, hvor køretøjerne er i brug, samt at sikre, at kraftigt forurenende køretøjer tages ud af drift, indtil de igen fungerer korrekt.

(14)

En forkert indstilling af motoren og en utilstrækkelig vedligeholdelse heraf skader både motoren og det omgivende miljø som følge af øget brændstofforbrug og forurening. Miljøvenlige transportformer bør fremmes.

(15)

For motorer med kompressionstænding (dieselmotorer) anses målingen af udstødningens røgtæthed for at være en tilstrækkelig præcis indikator for køretøjets vedligeholdelsesstand med hensyn til emissioner.

(16)

For motorer med styret tænding (benzinmotorer) anses målingen af køretøjets CO-emissioner fra udstødningsrøret, der foretages ved tomgangshastighed, for at være en tilstrækkeligt præcis indikator for køretøjets vedligeholdelsesstand med hensyn til emission.

(17)

Det må antages, at procenten af køretøjer, der nægtes godkendelse ved kontrollen som følge af fejl ved udstødningen, vil blive høj, såfremt køretøjerne ikke bliver rutinemæssigt vedligeholdt.

(18)

For de benzindrevne køretøjers vedkommende, hvor en typegodkendelse forudsætter, at de er udstyret med avancerede emissionskontrolsystemer såsom trevejskatalysator, der styres af en lambdasonde, bør standarderne for den periodiske kontrol med køretøjernes emission være strengere end for traditionelle køretøjer.

(19)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/69/EF af 13. oktober 1998 om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer (6) bestemmer, at der fra 2000 skal indføres egendiagnosesystemer (OBD) til benzindrevne køretøjer og lette erhvervskøretøjer med henblik på at overvåge funktionen af køretøjets emissionsbegrænsende system under drift. OBD har ligeledes været krævet for nye dieselkøretøjer siden 2003.

(20)

Medlemsstaterne kan om nødvendigt udelukke visse kategorier af motorkøretøjer, der anses for at være af historisk betydning, fra direktivets anvendelsesområde. De kan også fastlægge deres egne standarder for kontrol af disse motorkøretøjer. Denne mulighed bør ikke medføre, at der anvendes standarder, der er strengere end dem, som motorkøretøjet oprindeligt skulle opfylde.

(21)

Der findes enkle diagnosesystemer, som kontrolorganisationer kan anvende til kontrol af størstedelen af de monterede hastighedsbegrænsende anordninger. Til køretøjer, som ikke kan kontrolleres med disse almindelige diagnoseværktøjer, må myndighederne enten anvende udstyr fra den oprindelige køretøjsproducent eller sørge for en procedure vedrørende godkendelse af prøvningscertifikater fra køretøjsproducenten eller dennes forhandlerorganisation.

(22)

Jævnlig kontrol af den hastighedsbegrænsende anordnings korrekte funktion bør blive lettere for alle køretøjer, som udstyres med det nye registreringsudstyr (digital fartskriver) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2135/98 af 24. september 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og direktiv 88/599/EØF vedrørende gennemførelse af forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 (7). Siden 2003 er udstyret blevet monteret i nye køretøjer.

(23)

Der stilles samme tekniske krav til hyrevogne og ambulancer som til personbiler. Kontrolpunkterne kan være de samme, hvorimod der er forskel i kontrolhyppigheden.

(24)

Medlemsstaterne skal inden for deres eget kompetenceområde overvåge kvaliteten af og fremgangsmåden for den tekniske kontrol med motorkøretøjer.

(25)

Kommissionen bør nøje kontrollere den praktiske gennemførelse af dette direktiv.

(26)

Målene for den påtænkte handling, nemlig at harmonisere reglerne for teknisk kontrol, at forhindre konkurrencefordrejning mellem transportvirksomhederne, og at garantere, at køretøjerne er færdselssikkerhedsmæssigt tilfredsstillende justeret og vedligeholdt, kan ikke opfyldes af medlemsstaterne hver for sig og kan derfor på grund af handlingens omfang bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(27)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (8).

(28)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelser til at fastsætte visse minimumsstandarder og -metoder for kontrol og til at tilpasse dem til den tekniske udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(29)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag III, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

1.   I hver medlemsstat skal motordrevne køretøjer, der er registreret i denne medlemsstat, samt påhængsvogne og sættevogne til disse køretøjer underkastes en periodisk teknisk kontrol i overensstemmelse med dette direktiv.

2.   De køretøjskategorier, der skal afprøves, den tekniske kontrols hyppighed og de obligatoriske kontrolpunkter er anført i bilag I og II.

Artikel 2

Den tekniske kontrol i henhold til dette direktiv skal udøves af medlemsstaten, af offentlige særligt udpegede organisationer, eller af de organer eller virksomheder, der er udpeget af staten, herunder også behørigt autoriserede private organer, som virker under dens direkte tilsyn. Medlemsstaterne skal sikre, at kontrollen er objektiv og af høj kvalitet; dette gælder især, når der er tale om tekniske kontrolcentre, der samtidig virker som autoværksteder.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne træffer sådanne foranstaltninger, som de finder nødvendige, for at det kan godtgøres, at et køretøj er blevet godkendt ved en teknisk kontrol, der mindst svarer til bestemmelserne i dette direktiv.

Disse foranstaltninger skal meddeles de andre medlemsstater og Kommissionen.

2.   Hver medlemsstat tillægger det bevis, der i en anden medlemsstat udstedes for, at et motordrevet køretøj, der er registreret i sidstnævnte stat, samt dets påhængsvogn eller sættevogn, er blevet godkendt ved en teknisk kontrol, der mindst svarer til bestemmelserne i dette direktiv, samme gyldighed, som hvis den selv havde udstedt dette bevis.

3.   Medlemsstaterne anvender de relevante procedurer for — så vidt som det er praktisk muligt — at sikre, at bremsevirkningen i motorkøretøjer, der er indregistreret inden for deres område, opfylder kravene i dette direktiv.

KAPITEL II

UNDTAGELSER

Artikel 4

1.   Medlemsstaterne kan udelukke forsvarets, politiets og brandvæsenets køretøjer fra dette direktivs anvendelsesområde.

2.   Medlemsstaterne kan efter høring af Kommissionen udelukke visse køretøjer, som anvendes under særlige forhold, samt køretøjer, som ikke eller næsten ikke benytter det offentlige vejnet, herunder køretøjer, der anses for at være af historisk betydning, og som er bygget før den 1. januar 1960, eller som midlertidigt er ude af drift, fra dette direktivs anvendelsesområde eller anvende særlige bestemmelser for dem.

3.   Medlemsstaterne kan efter samråd med Kommissionen fastsætte deres egne standarder for kontrol af køretøjer, der anses for at have historisk betydning.

Artikel 5

Uanset bestemmelserne i bilag I og II kan medlemsstaterne:

a)

fremskynde datoen for den første obligatoriske tekniske kontrol, samt eventuelt kræve, at køretøjet underkastes en kontrol forud for dets registrering

b)

afkorte intervallet mellem to på hinanden følgende obligatoriske kontroleftersyn

c)

gøre den tekniske kontrol af frivilligt udstyr obligatorisk

d)

forhøje antallet af kontrolpunkter

e)

udvide den periodiske kontrol til også at omfatte andre kategorier af køretøjer

f)

foreskrive yderligere særlig kontrol

g)

fastsætte strengere minimumsstandarder for bremsevirkninger end dem, der er fastsat i bilag II, for køretøjer, der er indregistreret på deres område, og inkludere kontrol af køretøjer med større last, for så vidt som disse standarder ikke er strengere end standarderne for motorkøretøjets oprindelige typegodkendelse.

KAPITEL III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 6

1.   Kommissionen vedtager de særdirektiver, der er nødvendige med henblik på fastsættelsen af minimumsstandarder og -metoder for kontrol af de i bilag II anførte punkter, samt de ændringer, der er nødvendige med henblik på at tilpasse disse standarder og metoder til den tekniske udvikling.

2.   Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 7, stk. 2.

Artikel 7

1.   Kommissionen bistås af et udvalg for tilpasning til den tekniske udvikling af direktivet om teknisk kontrol af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 8

Kommissionen foretager senest tre år efter indførelsen af regelmæssig kontrol med hastighedsbegrænsende anordninger og på basis af de til den tid indhøstede erfaringer, en undersøgelse af, om den indførte kontrol er tilstrækkelig til at afsløre hastighedsbegrænsende anordninger, som er defekte, eller som der er foretaget indgreb i, eller om de gældende regler bør ændres.

Artikel 9

Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 10

Direktiv 96/96/EF, som ændret ved de retsakter, der er nævnt i bilag III, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag III, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og skal læses efter sammenligningstabellen i bilag IV.

Artikel 11

Direktivet træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 12

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 6. maj 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. KOHOUT

Formand


(1)  EUT C 224 af 30.8.2008, s. 66.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 23.9.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 30.3.2009.

(3)  EFT L 46 af 17.2.1997, s. 1.

(4)  Jf. bilag III, del A.

(5)  EFT L 202 af 6.9.1971, s. 37.

(6)  EFT L 350 af 28.12.1998, s. 1.

(7)  EFT L 274 af 9.10.1998, s. 1.

(8)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.


BILAG I

KØRETØJSKATEGORIER OG TIDSINTERVALLER FOR KONTROL

Køretøjskategori

Tidsintervaller for kontrol

1.

Motorkøretøjer til personbefordring med mere end otte siddepladser foruden førerens

Et år efter første ibrugtagning, derefter årligt

2.

Motorkøretøjer til godstransport med en tilladt totalvægt på over 3 500 kg

Et år efter første ibrugtagning, derefter årligt

3.

Påhængsvogne og sættevogne med en tilladt totalvægt på over 3 500 kg

Et år efter første ibrugtagning, derefter årligt

4.

Hyrevogne, ambulancer

Et år efter første ibrugtagning, derefter årligt

5.

Motorkøretøjer med mindst fire hjul, der normalt anvendes til vejgodstransport, med en tilladt totalvægt på højst 3 500 kg; med undtagelse af landbrugstraktorer og arbejdsredskaber

Fire år efter første ibrugtagning, derefter hvert andet år

6.

Motorkøretøjer med mindst fire hjul, der anvendes til personbefordring med højst otte siddepladser foruden førerens

Fire år efter første ibrugtagning, derefter hvert andet år


BILAG II

OBLIGATORISKE KONTROLPUNKTER

Kontrollen skal mindst foretages på de i nedenstående skema anførte punkter, forudsat at disse vedrører udstyr, som i den pågældende medlemsstat er obligatorisk for det køretøj, der kontrolleres.

Den i dette bilag omhandlede kontrol kan foretages uden afmontering af køretøjets dele.

Såfremt køretøjet udviser mangler på nedennævnte kontrolpunkter, vedtager medlemsstaternes kompetente myndigheder en procedure for fastsættelse af de betingelser, på hvilke køretøjet kan køre, indtil det opfylder kravene i forbindelse med en ny teknisk kontrol.

KØRETØJER I KATEGORI 1, 2, 3, 4, 5 OG 6

1.   Bremseapparat

Kontrollen af køretøjets bremseapparat skal foretages på følgende punkter. De værdier, der opnås ved kontrol af bremseapparatet, skal, så vidt det er praktisk gennemførligt, svare til de tekniske forskrifter, der er fastsat i direktiv 71/320/EØF.

Punkter, der skal kontrolleres

Årsager til, at køretøjet ikke kan godkendes

1.1.

Mekanisk tilstand og virkemåde

 

1.1.1.

Fodbremsepedalaksel

for stram

slidt leje

for stort slid/slør

1.1.2.

Pedalens tilstand og betjeningsanordningens vandring

for stor eller for lille uudnyttet vandring

betjeningsanordningen returnerer ikke korrekt

skridsikker belægning på bremsepedal mangler, sidder løst eller er slidt

1.1.3.

Vakuumpumpe eller kompressor og beholdere

for lang tid til opnåelse af arbejdstryk

utilstrækkeligt lufttryk/vakuum til at aktivere bremsen mindst to gange, efter at alarmanordningen har givet signal (eller manometerviseren er uden for det sikre område)

lækager, der bevirker et mærkbart trykfald, eller hørlig luftudsivning

1.1.4.

Alarmanordning for utilstrækkeligt tryk, alarmanordningens manometer

alarmanordning eller manometer defekt

1.1.5.

Håndaktiveret bremseventil

revnet, beskadiget eller slidt betjeningsanordning

bremseventil defekt

betjeningsanordning utilstrækkeligt fastgjort på ventilspindel eller utilstrækkeligt fastgjort ventil

løse tilslutninger eller utæthed i systemet

utilfredsstillende funktion

1.1.6.

Parkeringsbremse, betjeningsarm, parkeringsbremsetandkrans

parkeringsbremsetandkrans spærrer ikke tilstrækkeligt

for stort slid på betjeningsarmens aksel eller spærreanordningen

for stor vandring for betjeningsarmen, tegn på forkert justering

1.1.7.

Ventiler (bremseventiler, styreventiler, regulatorer mv.)

beskadiget, for stor luftudsivning

for stort olieforbrug i kompressoren

utilstrækkelig fastgørelse

udsivning af bremsevæske

1.1.8.

Koblinger til påhængsvogn

afspærringshaner eller selvlukkende ventiler defekte

utilstrækkelig fastgørelse

for store utætheder

1.1.9.

Energilager eller trykluftbeholder

beskadiget, tæret, utæt

aftapningsanordning virker ikke

utilstrækkelig eller ukorrekt fastgørelse

1.1.10.

Servobremseaggregat, hovedcylinder (hydraulisk system)

servoforstærker defekt

hovedcylinderen defekt eller utæt

hovedcylinderen utilstrækkeligt fastgjort

utilstrækkelig mængde bremsevæske

dæksel på hovedcylinder mangler

kontrollampe for bremsevæsken lyser eller er defekt

advarselsanordning for bremsevæskeniveau defekt

1.1.11.

Bremserør

fare for svigt eller brud

utætheder i rør eller tilslutninger

beskadiget eller stærkt tæret

forkert monteret

1.1.12.

Bremseslanger

fare for svigt eller brud

beskadigede, slidte, for korte eller snoede

utætheder i slanger eller tilslutninger

spiles ud under tryk

porøs

1.1.13.

Bremsebelægninger (bakker — klodser)

nedslidte

tilsmudsede (olie, fedt osv.)

1.1.14.

Bremsetromler, bremseskiver

stærkt slidte eller ridsede, revnede, utilstrækkeligt fastgjorte eller med brud

tilsmudsede (olie, fedt, osv.)

ankerpladen utilstrækkeligt fastgjort

1.1.15.

Bremsekabler, stænger, arme, forbindelsesled

kabler beskadigede eller med knuder

stærkt slidte eller tærede

løse forbindelsesled mellem kabler eller stænger

defekte kabelstyr

bremsesystemets frie bevægelse begrænset

unormal bevægelse af arme/stænger/forbindelsesled som følge af dårlig justering eller stærkt slid

1.1.16.

Bremsecylindre (herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre)

revnede eller beskadigede

utætte

utilstrækkeligt fastgjorte

stærkt tærede

for stor vandring for cylinderen

støvbeskyttelsesmanchet mangler eller er stærkt beskadiget

1.1.17.

Automatisk ventil for lastafhængig bremsekraftregulering

defekt forbindelse

forkert justering

sat sig fast, virker ikke

mangler

1.1.18.

Automatiske justeringsanordninger

sat sig fast eller unormal bevægelse som tegn på stærkt slid eller forkert justering

defekt

1.1.19.

Retarder (hvis monteret eller krævet)

løs forbindelse eller montering

defekt

1.2.

Driftsbremse — præstationer og virkning

 

1.2.1.

Præstationer (gradvis forøgelse til maksimumsvirkning)

utilstrækkelig bremsevirkning på et eller flere hjul

bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Ved bremseprøve på vej vil køretøjet afvige stærkt fra sin kurs under opbremsningen

bremsevirkningen ikke gradvis (hug)

funktionstid unormalt lang på hvert hjul

store udsving i bremsevirkningen forårsaget af deformerede skiver eller ovale tromler

1.2.2.

Bremsevirkning

bremsekoefficienten i forhold til den højeste tilladte masse eller, når det drejer sig om sættevogne, til summen af det tilladte akseltryk, der, hvor det er muligt, er mindre end følgende:

minimumsbremsevirkning

kategori 1: 50 %(1) (1)

kategori 2: 43 % (2)

kategori 3: 40 % (3)

kategori 4: 50 %

kategori 5: 45 % (4)

kategori 6: 50 %

eller

en bremsevirkning, der er mindre end de af fabrikanten eventuelt fastlagte referenceværdier for motorkøretøjets aksel (5)

1.3.

Nødbremse — præstationer og virkning (hvis der anvendes separate systemer)

 

1.3.1.

Præstationer

bremsen virker ikke på den ene side

bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel

bremsevirkningen ikke gradvis (hug)

påhængsvogns automatiske bremsesystem virker ikke

1.3.2.

Bremsevirkning

for alle køretøjskategorier, bremsekoefficienten er mindre end 50 % (6) af bremsevirkningen fastlagt i punkt 1.2.2 i forhold til den højeste tilladte masse eller, når det drejer sig om sættevogne, til summen af det tilladte akseltryk

1.4.

Parkeringsbremse — præstationer og virkning

 

1.4.1.

Præstationer

bremsen virker ikke på den ene side

1.4.2.

Bremsevirkning

for alle køretøjskategorier, bremsekoefficienten er mindre end 16 % i forhold til den højeste tilladte masse eller for motorkøretøjer mindre end 12 % i forhold til vogntogets tilladte totalmasse, idet den største værdi lægges til grund

1.5.

Retarders eller motorbremsens ydeevne

bremsevirkningen ikke gradvis

defekt

1.6.

Blokeringsfri bremser

advarselsanordningen for blokeringsfri bremsning defekt

defekt


KØRETØJER I KATEGORI 1, 2 OG 3

KØRETØJER I KATEGORI 4, 5 OG 6

2.

Styreapparat og rat

2.

Styreapparat

2.1.

Mekanisk tilstand

2.1.

Mekanisk tilstand

2.2.

Rat

2.2.

Slør i styreapparatet

2.3.

Slør i styreapparatet

2.3.

Fastgørelsen af styreapparatet

2.4.

Hjullejer

 

3.

Udsyn

3.

Udsyn

3.1.

Synsfelt

3.1.

Synsfelt

3.2.

Rudernes tilstand

3.2.

Rudernes tilstand

3.3.

Førerspejle

3.3.

Førerspejle

3.4.

Forrudevisker

3.4.

Forrudevisker

3.5.

Rudevasker

3.5.

Rudevasker

4.

Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr

4.

Lysudstyr

4.1.

Lygter til fjern- og nærlys

4.1.

Lygter til fjern- og nærlys

4.1.1.

Tilstand og virkemåde

4.1.1.

Tilstand og virkemåde

4.1.2.

Indstilling

4.1.2.

Indstilling

4.1.3.

Afbrydere

4.1.3.

Afbrydere

4.1.4.

Visuel virkningsgrad

 

4.2.

Positions- og markeringslygter

4.2.

Tilstand og virkemåde, lygteglassenes tilstand, farve og visuel virkningsgrad i forbindelse med:

4.2.1.

Tilstand og virkemåde

4.2.1.

Positions- og baglygter

4.2.2.

Farve og visuel virkningsgrad

4.2.2.

Stoplygter

 

4.2.3.

Retningsviserblinklygter

 

4.2.4.

Baklygter

 

4.2.5.

Tågelygter

 

4.2.6.

Bagnummerpladelygte

 

4.2.7.

Refleksanordninger

 

4.2.8.

Havariblink

4.3.

Stoplygter

 

4.3.1.

Tilstand og virkemåde

 

4.3.2.

Farve og visuel virkningsgrad

 

4.4.

Retningsviserblinklygter

 

4.4.1.

Tilstand og virkemåde

 

4.4.2.

Farve og visuel virkningsgrad

 

4.4.3.

Kontakter

 

4.4.4.

Blinkfrekvens

 

4.5.

Tågelygter for og bag

 

4.5.1.

Anbringelse

 

4.5.2.

Tilstand og virkemåde

 

4.5.3.

Farve og virkningsgrad

 

4.6.

Baklygter

 

4.6.1.

Tilstand og virkemåde

 

4.6.2.

Farve og visuel virkningsgrad

 

4.7.

Bagnummerpladelygte

 

4.8.

Refleksanordninger

tilstand og farve

 

4.9.

Signallamper

 

4.10.

Elektriske forbindelser mellem det trækkende køretøj og påhængsvogn eller sættevogn

 

4.11.

Elektriske kabler

 

5.

Aksler, hjul, dæk, affjedring

5.

Aksler, hjul, dæk, affjedring

5.1.

Aksler

5.1.

Aksler

5.2.

Hjul og dæk

5.2.

Hjul og dæk

5.3.

Affjedring

5.3.

Affjedring

6.

Chassis og dele fastgjort til chassis

6.

Chassis og dele fastgjort til chassis

6.1.

Chassis eller ramme og dertil fastgjorte dele

6.1.

Chassis eller ramme og dertil fastgjorte dele

6.1.1.

Almindelig tilstand

6.1.1.

Almindelig tilstand

6.1.2.

Udstødning og lyddæmper

6.1.2.

Udstødning og lyddæmper

6.1.3.

Brændstofbeholder og -ledninger

6.1.3.

Brændstofbeholder og -ledninger

6.1.4.

Bagkofangers geometriske kendetegn og tilstand, lastbiler

6.1.4.

Reservehjulets fastgørelsesanordning

6.1.5.

Reservehjulets fastgørelsesanordning

6.1.5.

Sammenkoblingsanordningens sikkerhed (hvis en sådan forefindes)

6.1.6.

Sammenkoblingsanordning på trækkende køretøjer, påhængsvogne og sættevogne

 

6.2.

Kabine og karrosseri

6.2.

Karrosseri

6.2.1.

Almindelig tilstand

6.2.1.

Tilstand

6.2.2.

Fastgørelse

6.2.2.

Døre og låse

6.2.3.

Døre og låse

 

6.2.4.

Gulv

 

6.2.5.

Førersæde

 

6.2.6.

Trinbræt

 

7.

Forskelligt udstyr

7.

Forskelligt udstyr

7.1.

Sikkerhedsseler

7.1.

Fastgøring af førersædet

7.2.

Ildslukker

7.2.

Fastgøring af batteriet

7.3.

Låse- og tyverisikringsanordninger

7.3.

Lydsignalapparat

7.4.

Advarselstrekant

7.4.

Advarselstrekant

7.5.

Forbindskasse

7.5.

Sikkerhedsseler

7.5.1.

Monteringssikkerhed

 

 

7.5.2.

Selernes tilstand

7.5.3.

Virkemåde

 

7.6.

Stopklods(er) til hjul

 

7.7.

Lydsignalapparat

 

7.8.

Speedometer

 

7.9.

Fartskriver (tilstedeværelse og forsegling)

kontrol af, at fartskrivers installationsplade er gyldig (hvis fartskriver er påbudt ifølge forordning (EØF) nr. 3821/85 (7)

i tvivlstilfælde kontrol af, at dækkenes omkreds eller dimensioner stemmer overens med oplysningerne på fartskriverens installationsplade

kontrol af, at fartskriverens forsegling er ubrudt og eventuel anden beskyttelse mod ulovlige indgreb er ubeskadiget, hvis dette er praktisk muligt

 

7.10.

Hastighedsbegrænsende anordning

kontrol af, at der forefindes hastighedsbegrænsende anordning, hvis den er påbudt ved direktiv 92/6/EØF (8)

kontrol af, at den hastighedsbegrænsende anordnings installationsplade er gyldig

kontrol af, at den hastighedsbegrænsende anordnings forsegling er ubrudt og eventuel anden beskyttelse mod ulovlige indgreb er ubeskadiget, hvis dette er praktisk muligt

kontrol af, at den hastighedsbegrænsende anordning forhindrer køretøjer, der er omhandlet i artikel 2 og 3 i direktiv 92/6/EØF, i at overskride de foreskrevne værdier, hvis dette er praktisk muligt

 

8.

Gener

8.

Gener

8.1.

Støj

8.1.

Støj

KØRETØJER I KATEGORI 1, 2, 3, 4, 5 OG 6

8.2.   Udstødning

8.2.1.   Motorkøretøjer, der er udstyret med benzindrevet motor med styret tænding

a)

Hvis udstødningen ikke kontrolleres af et avanceret emissionskontrolsystem, såsom en trevejskatalysator med lambdasonde:

1.

Visuel inspektion af udstødningssystemet med henblik på kontrol af, at det er komplet, i tilfredsstillende stand og uden utætheder.

2.

Visuel inspektion af et eventuelt emissionskontrolsystem, monteret af fabrikanten, med henblik på kontrol af, at det er komplet, i tilfredsstillende stand og uden utætheder.

Når motoren under hensyntagen til fabrikantens anvisninger er blevet driftsvarm, måles udstødningens indhold af kulilte (CO) med motoren i tomgangshastighed (ubelastet).

Udstødningsgassens maksimalt tilladte CO-indhold skal svare til det, der er angivet af motorkøretøjsfabrikanten. Hvis oplysningerne herom ikke foreligger, eller hvis medlemsstaternes kompetente myndigheder beslutter ikke at anvende disse oplysninger som referenceværdi, må udstødningens indhold af CO ikke overstige følgende:

i)

for køretøjer, der er registreret eller taget i brug første gang mellem den dato, hvor medlemsstaterne krævede, at køretøjerne skulle være i overensstemmelse med direktiv 70/220/EØF (9), og den 1. oktober 1986: 4,5 volumenprocent

ii)

for køretøjer, der er registreret eller taget i brug første gang efter den 1. oktober 1986: 3,5 volumenprocent.

b)

Hvis udstødningen kontrolleres af et avanceret emissionskontrolsystem, såsom en trevejskatalysator med lambdasonde:

1.

Visuel inspektion af udstødningssystemet med henblik på kontrol af, at det er komplet, i tilfredsstillende stand og uden utætheder.

2.

Visuel inspektion af et eventuelt emissionskontrolsystem, monteret af fabrikanten, med henblik på kontrol af, at det er komplet, i tilfredsstillende stand og uden utætheder.

3.

Bestemmelse af effektiviteten af køretøjets emissionskontrolsystem ved måling af lambdaværdien og CO-indholdet af udstødningsgassen i overensstemmelse med punkt 4 eller i overensstemmelse med de af fabrikantens valgte og godkendte fremgangsmåder på tidspunktet for typegodkendelsen. Motoren bør forinden gøres driftsvarm i henhold til motorkøretøjsfabrikantens anvisninger for hver enkelt kontrol.

4.

Emissioner fra udstødningsrøret — grænseværdier

Udstødningsgassens maksimalt tilladte CO-indhold skal svare til det, der er angivet af motorkøretøjsfabrikanten.

Hvis oplysningerne herom ikke foreligger, må udstødningens indhold af CO ikke overstige følgende:

i)

Måling ved tomgangshastighed:

Udstødningsgassens maksimalt tilladte CO-indhold må ikke overstige 0,5 volumenprocent, og for køretøjer, der er typegodkendt i henhold til grænseværdierne i linje A eller B i tabellen i punkt 5.3.1.4 i bilag I til direktiv 70/220/EØF, må CO-indholdet ikke overstige 0,3 volumenprocent. Hvis overholdelse af direktiv 70/220/EØF ikke er mulig, gælder ovenstående for køretøjer, der er registreret eller taget i brug første gang efter den 1. juli 2002

ii)

Måling ved et højere tomgangsomdrejningstal med ubelastet motor, idet motorens omdrejningstal mindst skal andrage 2 000 min-1:

CO-indhold: må ikke overstige 0,3 volumenprocent, og for køretøjer, der er typegodkendt i henhold til grænseværdierne i linje A eller B i tabellen i punkt 5.3.1.4 i bilag I til direktiv 70/220/EØF, må CO-indholdet ikke overstige 0,2 volumenprocent. Hvis indplacering i direktiv 70/220/EØF ikke er mulig, gælder ovenstående for køretøjer, der er registreret eller taget i brug første gang efter den 1. juli 2002.

Lambda: 1 ± 0,03 eller i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger

iii)

For motorkøretøjer, som er udstyret med egendiagnosesystemer i overensstemmelse med direktiv 70/220/EØF, kan medlemsstaterne som et alternativ til den kontrol, der er anført i nr. i), fastslå, om emissionssystemet fungerer korrekt ved at aflæse egendiagnosesystemets relevante værdier, samtidig med at det kontrolleres, at egendiagnosesystemet fungerer korrekt.

8.2.2.   Motorkøretøjer, der er udstyret med kompressionstændingsmotor (dieselmotor)

a)

Udstødningsgassens røgtæthed måles ved fri acceleration (ubelastet fra tomgang til tophastighed) i frigear med tilsluttet kobling.

b)

Klargøring af køretøjet:

1.

Køretøjet kan kontrolleres uden klargøring, selv om det af sikkerhedsgrunde bør påses, at motoren er varm og i forsvarlig mekanisk stand.

2.

Bortset fra det i punkt d)5 angivne tilfælde kan et køretøj ikke kasseres, medmindre det er blevet klargjort efter følgende forskrifter:

i)

Motoren skal være helt varm, f.eks. skal motoroliens temperatur målt ved hjælp af en sonde i målepindsrøret være mindst 80 °C eller normal driftstemperatur, hvis den er lavere, eller motorblokkens temperatur skal målt ved infrarødt strålingsniveau være på mindst en tilsvarende temperatur. Hvis denne måling ikke er mulig på grund af køretøjets konstruktion, kan motorens normale driftstemperatur konstateres ved hjælp af andre metoder, f.eks. ved, at motorventilatoren sætter i gang.

ii)

Udstødningssystemet renses ved mindst tre frie accelerationscyklusser eller ved en tilsvarende metode.

c)

Kontrolprocedure:

1.

Visuel inspektion af et eventuelt emissionskontrolsystem, monteret af fabrikanten, med henblik på kontrol af, at det er komplet, i tilfredsstillende stand og uden utætheder.

2.

Motoren og eventuel turbolader sættes i tomgang, før hver enkelt fri accelerationscyklus påbegyndes. For dieselmotorer til tunge køretøjer betyder det, at der ventes mindst 10 sekunder, efter at gaspedalen er sluppet.

3.

De enkelte frie accelerationscyklusser påbegyndes ved, at gaspedalen hurtigt (dvs. på under 1 sekund) og i én bevægelse, men uden voldsomhed, trædes helt i bund for at opnå maksimal indsprøjtning fra indsprøjtningspumpen.

4.

Under hver fri accelerationscyklus skal motoren nå tophastigheden eller, hvis køretøjet har automatisk gear, den hastighed, producenten har angivet, eller, hvis disse oplysninger ikke foreligger, totredjedele af tophastigheden, før gaspedalen slippes. Dette kan kontrolleres ved f.eks. at overvåge motorhastigheden eller ved at lade tilstrækkelig tid gå, fra gaspedalen trædes ned, til den slippes; det vil for køretøjer i kategori 1 og 2 i bilag I sige mindst 2 sekunder.

d)

Grænseværdier:

1.

Røgtæthedsniveauet må ikke overstige det niveau, der er angivet på skiltet i overensstemmelse med direktiv 72/306/EØF (10).

2.

Hvis disse oplysninger ikke foreligger, eller hvis medlemsstaternes kompetente myndigheder beslutter sig til ikke at anvende denne referenceværdi, må røgtæthedsniveauet ikke overstige det, der er angivet af fabrikanten, og heller ikke følgende grænseværdier for den maksimale absorptionskoefficient må overskrides:

Maksimal absorptionskoefficient:

indsugningsdieselmotorer: 2,5 m-1

turboladede dieselmotorer: 3,0 m-1

der gælder en grænseværdi på 1,5 m-1 for nedenstående køretøjer, som er typegodkendt i henhold til grænseværdierne i:

a)

linje B i tabellen i punkt 5.3.1.4 i bilag I til direktiv 70/220/EØF (lette dieselkøretøjer — Euro 4)

b)

linje B1 i tabellerne i punkt 6.2.1 i bilag I til direktiv 88/77/EØF (11) (tunge dieselkøretøjer — Euro 4)

c)

linje B2 i tabellerne i punkt 6.2.1 i bilag I til direktiv 88/77/EØF (tunge dieselkøretøjer — Euro 5)

d)

linje C i tabellerne i punkt 6.2.1 i bilag I til direktiv 88/77/EØF (tunge køretøjer — EEV)

eller grænseværdier i senere ændringer af direktiv 70/220/EØF, eller grænseværdier i senere ændringer af direktiv 88/77/EØF, eller tilsvarende værdier, hvis der anvendes en anden form for udstyr end det, der anvendes ved EF-typegodkendelsen.

Hvis overholdelse af punkt 5.3.1.4 i bilag I til direktiv 70/220/EØF eller af punkt 6.2.1 i bilag I til direktiv 88/77/EØF ikke er mulig, gælder ovenstående for køretøjer, der er registreret eller taget i brug første gang efter den 1. juli 2008.

3.

Køretøjer, der er registreret eller taget i brug første gang inden den 1. januar 1980, er fritaget for at opfylde disse krav.

4.

Et køretøj må kun kasseres, hvis det aritmetiske gennemsnit af mindst tre frie accelerationscyklusser ligger over grænseværdien. Dette kan beregnes ved at se bort fra målinger, der afviger betydeligt fra det målte gennemsnit, eller resultatet af andre statistiske beregninger, som tager hensyn til målingernes spredning. Medlemsstaterne kan begrænse det maksimale antal kontrolcyklusser.

5.

For at undgå unødvendig kontrol kan medlemsstaterne som undtagelse fra punkt 8.2.2, litra d), punkt 4, kassere køretøjer, hvis målte værdier ligger betydeligt over grænseværdien efter mindre end tre frie accelerationscyklusser eller efter den rensningscyklus (eller tilsvarende metode), der angives i punkt 8.2.2, litra b), punkt 2, nr. ii). For på samme måde at undgå unødvendig kontrol kan medlemsstaterne som undtagelse fra punkt 8.2.2, litra d), punkt 4, godkende køretøjer, hvis målte værdier ligger betydeligt under grænseværdien efter mindre end tre frie accelerationscyklusser eller efter den rensningscyklus (eller tilsvarende metode), der angives i punkt 8.2.2, litra b), punkt 2, nr. ii).

8.2.3.   Kontroludstyr

Kontrollen med motorkøretøjers emissioner kræver anvendelse af kontroludstyr, der gør det muligt at foretage en nøjagtig kontrol af, om køretøjerne overholder de foreskrevne eller af fabrikanten angivne grænseværdier.

8.2.4.   Hvis en køretøjstype ved EF-typegodkendelse ikke har kunnet overholde de grænseværdier, der er fastsat i dette direktiv, kan medlemsstaterne fastsætte forhøjede grænseværdier for denne køretøjstype på grundlag af bevismateriale fra fabrikanten. De underretter straks Kommissionen herom, som derefter underretter de øvrige medlemsstater.

KØRETØJER I KATEGORI 1, 2 OG 3

KØRETØJER I KATEGORI 4, 5 OG 6

8.3.

Radiostøjdæmpning

 

9.

Yderligere kontrolpunkter for køretøjer til offentlig personbefordring

 

9.1.

Nødudgang(e) (herunder hamre til knusning af ruder), (eller) nødudgangsskilt(e)

 

9.2.

Opvarmningsanlæg

 

9.3.

Luftforsyning

 

9.4.

Arrangement af siddepladser

 

9.5.

Indvendig belysning

 

10.

Identifikation af køretøjet

10.

Identifikation af køretøjet

10.1.

Nummerplade

10.1.

Nummerplade

10.2.

Stelnummer

10.2.

Stelnummer


(1)  48 % for kategori 1-køretøjer, som ikke har ABS monteret, eller som er typegodkendt inden den 1.10.1991 (datoen for forbud mod første ibrugtagning uden europæisk komponenttypegodkendelse) (direktiv 71/320/EØF).

(2)  45 % for køretøjer, der er registreret efter 1988 eller fra datoen for anvendelsen af direktiv 71/320/EØF, i medlemsstaternes nationale lovgivning, afhængigt af hvilken dato, der er den seneste.

(3)  43 % for sættevogne og kærrer, der er registreret efter 1988 eller fra datoen for anvendelsen af direktiv 71/320/EØF, i medlemsstaternes nationale lovgivning, afhængigt af hvilken dato, der er den seneste.

(4)  50 % for kategori 5-motorkøretøjer, der er registreret efter 1988 eller fra datoen for anvendelsen af direktiv 71/320/EØF, i medlemsstaternes nationale lovgivning, afhængigt af hvilken dato, der er den seneste.

(5)  Referenceværdien for køretøjets aksel er den bremsevirkning (udtrykt i newton), der er nødvendig for at opnå den foreskrevne minimumsbremsekraft ved den særlige vægt, motorkøretøjet har på kontroltidspunktet.

(6)  For kategori 2 og 5-motorkøretøjer vil minimumsvirkningen for nødbremser være 2,2 m/s2 (eftersom bremsevirkningen for nødbremser ikke blev berørt i direktiv 71/320/EØF).

(7)  Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport (EFT L 370 af 31.12.1985, s. 8).

(8)  Rådets direktiv 92/6/EØF af 10. februar 1992 om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet (EFT L 57 af 2.3.1992, s. 27).

(9)  Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer (EFT L 76 af 6.4.1970, s. 1).

(10)  Rådets direktiv 72/306/EØF af 2. august 1972 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emissionen af forurenende stoffer fra dieselmotorer til fremdrift af køretøjer (EFT L 190 af 20.8.1972, s. 1).

(11)  Rådets direktiv 88/77/EØF af 3. december 1987 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter fra motorer med kompressionstænding til fremdrift af køretøjer og emission af forurenende luftarter fra køretøjsmotorer med styret tænding, som benytter naturgas eller autogas (LPG) som brændstof (EFT L 36 af 9.2.1988, s. 33).


BILAG III

DEL A

Ophævet direktiv med oversigt over ændringer

(jf. artikel 10)

Rådets direktiv 96/96/EF

(EFT L 46 af 17.2.1997, s. 1)

 

Kommissionens direktiv 1999/52/EF

(EFT L 142 af 5.6.1999, s. 26)

 

Kommissionens direktiv 2001/9/EF

(EFT L 48 af 17.2.2001, s. 18)

 

Kommissionens direktiv 2001/11/EF

(EFT L 48 af 17.2.2001, s. 20)

 

Kommissionens direktiv 2003/27/EF

(EUT L 90 af 8.4.2003, s. 41)

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003

(EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1)

Udelukkende bilag III, punkt 68

DEL B

Frister for gennemførelse i national ret

(jf. artikel 10)

Direktiv

Gennemførelsesfrist

96/96/EF

9. marts 1998

1999/52/EF

30. september 2000

2001/9/EF

9. marts 2002

2001/11/EF

9. marts 2003

2003/27/EF

1. januar 2004


BILAG IV

SAMMENLIGNINGSTABEL

Direktiv 96/96/EF

Nærværende direktiv

Artikel 1-4

Artikel 1-4

Artikel 5, indledende tekst

Artikel 5, indledende tekst

Artikel 5, første til syvende led

Artikel 5, litra a)-g)

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 6, stk. 1

Artikel 6, stk. 2

Artikel 8, stk. 1

Artikel 7, stk. 1

Artikel 8, stk. 2, første afsnit

Artikel 7, stk. 2

Artikel 8, stk. 2, andet afsnit

Artikel 8, stk. 3

Artikel 9, stk. 1

Artikel 9, stk. 2

Artikel 8

Artikel 10

Artikel 11, stk. 1

Artikel 11, stk. 2

Artikel 9

Artikel 11, stk. 3

Artikel 10

Artikel 12

Artikel 11

Artikel 13

Artikel 12

Bilag I og II

Bilag I og II

Bilag III og IV

Bilag III

Bilag IV


Top