Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0026

Kommissionens direktiv 2009/26/EF af 6. april 2009 om ændring af Rådets direktiv 96/98/EF om udstyr på skibe (EØS-relevant tekst )

OJ L 113, 6.5.2009, p. 1–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 008 P. 182 - 233

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/26/oj

6.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 113/1


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/26/EF

af 6. april 2009

om ændring af Rådets direktiv 96/98/EF om udstyr på skibe

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 96/98/EF af 20. december 1996 om udstyr på skibe (1), særlig artikel 17, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forbindelse med direktiv 96/98/EF bør internationale konventioner og prøvningsstandarder anvendes i den gældende affattelse.

(2)

Da der siden den 30. juni 2008, hvor direktiv 96/98/EF senest er ændret, er foretaget ændringer i de internationale konventioner og gældende prøvningsstandarder, bør disse ændringer af klarhedshensyn indarbejdes i nævnte direktiv.

(3)

Den Internationale Søfartsorganisation og de europæiske standardiseringsorganisationer har vedtaget standarder, herunder detaljerede prøvningsstandarder, for en del af det udstyr, der er opført i bilag A.2 til direktiv 96/98/EF, eller som anses for relevant i forbindelse med nævnte direktiv, selv om det ikke er opført i nævnte bilag. Sådant udstyr bør tilføjes i bilag A.1 eller overføres fra bilag A.2 til bilag A.1, alt efter omstændighederne.

(4)

Direktiv 96/98/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS) —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag A til direktiv 96/98/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Udstyr, deri kolonne 1 i bilag A.1 i direktiv 96/98/EF er betegnet som »nyt« eller er overført fra direktivets bilag A.2 til dets bilag A.1, og som er fremstillet inden datoen i direktivets artikel 3, stk. 1, i overensstemmelse med procedurer for typegodkendelse, der allerede var i kraft i en medlemsstat inden den nævnte dato, kan markedsføres og installeres om bord på et EF-skib i op til to år fra nævnte dato.

Artikel 3

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 6. april 2010 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser.

Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser fra den 6. april 2010.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. april 2009.

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Næstformand


(1)  EFT L 46 af 17.2.1997, s. 25.


BILAG

»

BILAG A

Forkortelsesliste

 

A.1: ændring 1 af ikke-IMO-standarddokumenter

 

A.2: ændring 2 af ikke-IMO-standarddokumenter

 

AC: korrigendum til ikke-IMO-standarddokumenter

 

CAT: kategori for radarudstyr, jf. punkt 1.3 i IEC 62388 (2007)

 

Circ.: cirkulære

 

COLREG: internationale bestemmelser til forebyggelse af sammenstød på havet

 

COMSAR: IMO’s underudvalg for radiokommunikation og eftersøgning og redning

 

EN: europæisk standard

 

ETSI: Det Europæiske Institut for Telestandarder

 

FSS: International Code for Fire Safety Systems (international kode for brandsikkerhedssystemer)

 

FTP: International Code for Application of Fire Test Procedures (international kode for anvendelse af brandprøvningsprocedurer)

 

HSC: High Speed Craft Code (kode for sikkerhed i højhastighedsfartøjer)

 

IBC: International Bulk Chemical Code (international kode for kemikalier i bulk)

 

ICAO: Organisationen for International Civil Luftfart

 

IEC: Den Internationale Elektrotekniske Kommission

 

IMO: Den Internationale Søfartsorganisation

 

ISO: Den Internationale Standardiseringsorganisation

 

ITU: Den Internationale Telekommunikationsunion

 

LSA: redningsudstyr

 

MARPOL: den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

 

MEPC: Komitéen til Beskyttelse af Havmiljøet

 

MSC: Komitéen for Sikkerhed på Søen

 

NOx: kvælstofoxider

 

Reg.: regel

 

Res.: resolution

 

SOLAS: den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen

 

SOx: svovloxider.

BILAG A.1

UDSTYR, SOM DER ALLEREDE FINDES DETALJEREDE PRØVNINGSSTANDARDER FOR I INTERNATIONALE INSTRUMENTER

Bemærkninger, der gælder for hele bilag A.1

a)

Generelt: Ud over de prøvningsstandarder, som er specifikt nævnt, indeholder de relevante internationale konventionsbestemmelser og IMO's resolutioner og cirkulærer en række bestemmelser, som skal efterprøves ved typeafprøvningen (typegodkendelsen) i henhold til modulerne for overensstemmelsesvurdering i bilag B.

b)

Kolonne 5: Hvis der henvises til IMO-resolutioner, drejer det sig om prøvningsstandarderne i de relevante dele af resolutionernes bilag, eksklusive bestemmelserne i selve resolutionerne.

c)

Kolonne 5: Internationale konventioner og prøvningsstandarder anvendes i seneste version. Af hensyn til korrekt henvisning til de relevante standarder anføres i prøvningsrapporter, overensstemmelsesattester og overensstemmelseserklæringer, hvilken prøvningsstandard og version der er anvendt.

d)

Kolonne 5: Er der anført to sæt prøvningsstandarder adskilt ved ordet »eller«, opfylder begge sæt samtlige prøvningskrav i henhold til IMO-ydeevnestandarder; prøvning i henhold til det ene sæt er derfor tilstrækkeligt til at godtgøre, at kravene i de relevante internationale instrumenter er opfyldt. Andre separatorer (komma) angiver derimod, at alle punkter i listen finder anvendelse.

e)

Kolonne 6: Modul H betyder modul H plus konstruktionsafprøvningsattest.

f)

Kravene i dette bilag indskrænker ikke anvendelsen af krav til transporter i internationale konventioner.

1.   Redningsudstyr

Bemærkninger, der gælder for del 1: Redningsudstyr

Kolonne 4: IMO MSC/Circ.980 bør finde anvendelse, undtagen hvor der er henvist til særlige instrumenter i kolonne 4.

Nr.

Udstyrets betegnelse

Reg. SOLAS 74, hvis »typegodkendelse« er påkrævet

Reg. SOLAS 74 og de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer i den gældende affattelse

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Redningskranse

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Positionsangivende lys til redningsudstyr

a)

til redningsbåde

b)

til redningskranse

c)

til redningsveste

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/26,

Reg III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

ISO 24408 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Selvtændende røgsignaler til redningskranse

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Redningsveste

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.922.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Redningsdragter og beskyttelsesdragter, ikke klassificeret som redningsveste:

isolerede eller uisolerede

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Redningsdragter og beskyttelsesdragter klassificeret som redningsveste

isolerede eller uisolerede

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Termiske beskyttelsesmidler (TPA)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Faldskærmssignaler (pyrotekniske)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/6,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Håndblus (pyrotekniske)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Røgsignaler (pyrotekniske)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Linekastningsapparater

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/18,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VII,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Oppustelige redningsflåder

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70),

ISO 15738 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Faste redningsflåder

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Automatisk selvoprettende redningsflåder

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC 48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809, inkl. Add.1,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.809, inkl. Add.1,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15738 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Overdækkede reversible redningsflåder

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, bilag 10,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, bilag 11,

IMO MSC/Circ.809, inkl. Add.1,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.809, inkl. Add.1,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15738 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Hydrostatiske udløsningsapparater til »flyde frit op«-redningsflåder

Reg. III/4,

Reg. X/3,

Reg. III/13,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Redningsbåde

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Faste mand over bord-både

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Permanent oppustede mand over bord-både

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Hurtiggående mand over bord-både

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,V,

IMO MSC/Circ.809, inkl. Add.1,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Udsætningsanordninger med falddavider

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

»Flyde frit op«-udsætningsanordninger

Flyttet til A.2/1.3.

A.1/1.23

»Frit fald«-udsætningsanordninger

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Udsætningsanordninger til redningsflåder

(davider)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/12,

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Udsætningsanordninger til hurtige mand over bord-både (fast rescue boats)

(davider)

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO MSC/Circ.809, inkl. Add.1.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Udløsningsanordninger til

a)

redningsbåde, og

b)

redningsflåder

der udsættes ved wirefald

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Marineevakueringssystemer (MES)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/15,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

ISO 15738 (2002).

B + F

G

A.1/1.28

Redningsmidler

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.810,

ISO 15738 (2002).

B + D

B + F

A.1/1.29

ex A.2/1.4

Indskibningslejdere

Reg. III/4,

Reg. III/11,

Reg. X/3.

Reg. III/11,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).

IMO Res. MSC.81(70),

ISO 5489 (2008).

B + D

B + F

A.1/1.30

Retro-reflektive materialer

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. A.658(16).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Tovejs VHF-radiotelefonapparat til redningsfartøjer

Flyttet til A.1/5.17 og A.1/5.18.

A.1/1.32

Radartransponder SART (9 GHz)

Flyttet til A.1/4.18.

A.1/1.33

Radarreflektor til redningsbåde

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.164(78).

EN ISO 8729 (1998).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.34

Kompas til redningsbåde

Flyttet til A.1/4.23.

A.1/1.35

Bærbart brandslukningsudstyr til redningsbåde

Flyttet til A.1/3.38.

A.1/1.36

Motor til redningsbåd

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, V.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Motor til redningsbåd — påhængsmotor

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Søgelys til redningsbåde

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Åbne reversible redningsflåder

Reg. III/4,

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, bilag 10,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, bilag 11.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), bilag 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code), bilag 11,

ISO 15738 (2002).

B + D

B + F

A.1/1.40

Mekanisk lodshejs

Flyttet til A.1/4.48.

A.1/1.41

Spil til redningsbåde

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/17,

Reg. III/23,

Reg. III/24,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Lodslejder

Flyttet til A.1/4.49.

2.   Havforurening

Nr.

Udstyrets betegnelse

MARPOL 73/78, hvis »typegodkendelse« er påkrævet

Regler i MARPOL 73/78 og de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer i den gældende affattelse

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Oliefiltreringsudstyr (olieindhold i spildevand maks. 15 ppm)

Bilag I, Reg 14.

Bilag I, Reg 14.

IMO Res. MEPC.107(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Olie/vand-grænsefladedetektorer

Bilag I, Reg 32.

Bilag I, Reg 32.

IMO Res. MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Oliemåler

Bilag I, Reg 14.

Bilag I, Reg 14.

IMO Res. MEPC.107(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Behandlingsenheder, som påsættes eksisterende olie/vand-behandlingsanlæg (olieindhold maks. 15 ppm)

Forsætligt ikke udfyldt.

A.1/2.5

System til overvågning og kontrol med olieudslip fra olietankskib

Bilag I, Reg 31.

Bilag I, Reg 31.

IMO Res. MEPC.108(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Spildevandsanlæg

Bilag IV, Reg. 9.

Bilag IV, Reg. 9.

IMO Res. MEPC.2(VI).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Forbrændingsanlæg om bord

Bilag VI, Reg. 16.

Bilag VI, Reg. 16.

IMO Res. MEPC.76(40).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8

ex A.2/2.1

Anlæg om bord til overvågning og registrering af NOx

Bilag VI, Reg. 13,

Teknisk kode for NOx.

Bilag VI, Reg. 13,

Teknisk kode for NOx.

IMO Res. MEPC.103(49).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9

ex A.2/2.4

Andre teknologiske metoder til begrænsning af SOx-emissioner

Bilag VI, Reg. 14.

Bilag VI, Reg. 14.

IMO Res. MEPC.170(57).

B + D

B + E

B + F

G

3.   Brandslukningsmateriel

Nr.

Udstyrets betegnelse

Reg. SOLAS 74, hvis »typegodkendelse« er påkrævet

Reg. SOLAS 74 og de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer i den gældende affattelse

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Primær dæksbelægning

Reg II-2/4,

Reg II-2/6,

Reg. X/3.

Reg II-2/4,

Reg II-2/6,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code), bilag 1, del 2 og 6, og bilag 2,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

A.1/3.2

Transportable ildslukningsapparater

Reg II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

Reg II-2/4,

Reg II-2/10,

Reg II-2/19,

Reg II-2/20,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4,

IMO MSC/Circ.1239,

IMO MSC/Circ.1275.

EN 3-6 (1995), inkl. A.1 (1999),

EN 3-7 (2004), inkl. A.1 (2007),

EN 3-8 (2006), inkl. AC (2007),

EN 3-9 (2006), inkl. AC (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Brandmandsudstyr: beskyttelsesbeklædning (nærkontakt med ilden)

Reg II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 4692005 (2006), inkl. A.1 (2006) og AC (2006),

EN 531 (1995), inkl. A.1 (1998),

EN 1486 (2007).

Eller

ISO 15538 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Brandmandsudstyr: støvler

Reg II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN ISO 20344 (2004), inkl. A.1 (2007) og AC (2005),

EN ISO 20345 (2004), inkl. A.1 (2007) og AC (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Brandmandsudstyr: handsker

Reg II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 659 (2003), inkl. A.1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Brandmandsudstyr: hjelm

Reg II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 443 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Røgdykkerapparat med komprimeret luft (kompakt)

Bemærk: Ved brug i tilfælde af ulykker med farligt gods kræves der maske med overtryk.

Reg II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 136 (1998), inkl. AC (1999) og AC (2003),

EN 137 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Røgdykkerapparat med komprimeret luft (med slange)

Reg. X/3.

Bemærk: Dette udstyr er ikke indeholdt i de nye regler i kap. II-2 (IMO Res. MSC.99 (73)) eller FSS Code (IMO Res. MSC.98 (73)).

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

EN 14593-1 (2005),

EN 14593-2 (2005),

EN 14594 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Komponenter til sprinkleranlæg til anvendelse i aptering, tjenesterum og kontrolrum i henhold til Reg. SOLAS 74 Reg. II-2/12 (kun dyser og disses ydeevne).

Reg II-2/7,

Reg II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

Reg II-2/7,

Reg II-2/9,

Reg II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

IMO Res. A.800(19).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.10

ex A.2/3.11

Dyser til fast installerede højtrykssprinkleranlæg til maskin- og lastpumperum

Reg II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

Reg II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

IMO MSC/Circ.1165.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.11

Brandsikre klasse »A«- og »B«-inddelinger

a)

klasse »A«-inddelinger

b)

klasse »B«-inddelinger

Klasse »A«:

Reg. II-2/3.2.

Klasse »B«:

Reg. II-2/3.4.

Reg. II-2/9, og

Klasse »A«:

Reg. II-2/3.2.

Klasse »B«:

Reg. II-2/3.4.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code), bilag 1, del 3, og bilag 2,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Anordninger, som hindrer, at ild breder sig til lasttankene i olietankskibe

Reg II-2/4,

Reg. II-2/16.

Reg II-2/4,

Reg II-2/16.

EN 12874 (2001),

ISO 15364 (2007),

IMO MSC/Circ.677,

IMO MSC/Circ.1009.

B + F

A.1/3.13

Ubrændbare materialer

Reg II-2/3,

Reg. X/3.

Reg II-2/3,

Reg II-2/5,

Reg II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61 (67)-(FTP Code), bilag 1, del 1,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Andet materiale end stål til rør, der går gennem klasse »A«- og »B«-inddelinger

Medtaget i A.1/3.26 og A.1/3.27.

A.1/3.15

Andet materiale end stål til olie- eller brændselsolieførende rør

a)

rør og fittings

b)

ventiler

c)

fleksible rørsamlinger

Reg II-2/4,

Reg. X/3.

Reg II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, 10,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. A.753(18),

ISO 15540 (1999), inkl. korrigendum 1 (1999),

ISO 15541 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Branddøre

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.61 (67)-(FTP Code), bilag 1, del 3,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC.1/Circ.1273.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.17

Komponenter til manøvresystemer til branddøre.

Bemærk: Når udtrykket »komponenter til systemer« benyttes i kolonne 2, kan det betyde, at en enkelt komponent, en gruppe komponenter eller et helt system skal prøves for at sikre, at de internationale krav er opfyldt.

Reg II-2/9,

Reg. X/3.

Reg II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61 (67)-(FTP Code), bilag 1, del 4.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Overfladematerialer og dæksbelægninger med lav flammespredningsevne

a)

finerer til udsmykning

b)

malingssystemer

c)

dæksbelægninger

d)

overflader af rørisolationer

e)

klæbemidler, der benyttes i klasse »B«- og »C«-inddelinger

f)

brændbare kanaler

Reg II-2/3,

Reg II-2/5,

Reg II-2/6,

Reg II-2/9,

Reg. X/3.

Reg II-2/3,

Reg II-2/5,

Reg II-2/6,

Reg II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code), bilag 1, del 2 og 5, og bilag 2,

IMO MSC/Circ.1120,

ISO 1716 (2002).

Bemærk: Hvis overfladematerialet skal have en bestemt maksimal brændværdi, måles denne i henhold til ISO 1716.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Forhæng, gardiner og andre ophængte vævede og uvævede materialer

Reg II-2/3,

Reg II-2/9,

Reg. X/3.

Reg II-2/3,

Reg II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61 (67)-(FTP Code), bilag 1, del 7,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Polstrede møbler

Reg II-2/3,

Reg II-2/5,

Reg II-2/9,

Reg. X/3.

Reg II-2/3,

Reg II-2/5,

Reg II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61 (67)-(FTP Code), bilag 1, del 8,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Sengeudstyr

Reg II-2/3,

Reg II-2/9,

Reg. X/3.

Reg II-2/3,

Reg II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61 (67)-(FTP Code), bilag 1, del 9,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Brandspjæld

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.61 (67)-(FTP Code), bilag 1, del 3,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Ikke-brændbare gennemføringer for rør, kanaler, trunke mv. gennem klasse »A«-inddelinger

Flyttet til A.1/3.26.

A.1/3.24

Gennemføringer for elektriske kabler gennem klasse »A«-inddelinger

Flyttet til A.1/3.26.

A.1/3.25

Vinduer og koøjer i brandklasse »A« og »B«

Reg. II-2/9.

Reg II-2/9,

IMO MSC/Circ.847,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. MSC.61 (67)-(FTP Code), bilag 1, del 3,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC.1/Circ.1203.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Gennemføringer gennem klasse »A«-inddelinger

a)

elektriske kabelgennemføringer,

b)

gennemføringer for rør, kanaler, trunke osv.

Reg. II-2/9.

Reg II-2/9,

IMO MSC.1/Circ.1276.

IMO Res. MSC.61 (67)-(FTP Code), bilag 1, del 3,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Gennemføringer gennem klasse »B«-inddelinger

a)

elektriske kabelgennemføringer,

b)

gennemføringer for rør, kanaler, trunke osv.

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.61 (67)-(FTP Code), bilag 1, del 3,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Sprinkleranlæg (kun selve sprinkleren)

Reg II-2/7,

Reg. II-2/10.

Reg II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

ISO 6182-1 (2004).

Eller

EN 12259-1 (1999), inkl. A.1(2001), A.2 (2004) og A.3 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Brandslanger

Reg II-2/10,

Reg. X/3.

Reg II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

EN 14540 (2004), inkl. A.1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Bærbart udstyr til iltanalyse og gasdetektion

Reg II-2/4,

Reg. VI/3.

Reg II-2/4,

Reg. VI/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

EN 60945 (2002),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

og for:

a)

Kategori 1: (sikkert område)

EN 50104 (2002), inkl. A.1 (2004) ilt,

EN 60079-29-1 (2007)

b)

Kategori 2: (atmosfære med eksplosionsfarlig gas)

EN 50104 (2002), inkl. A.1 (2004) ilt,

EN 60079-1 (2007),

IEC 60079-0 (2004),

IEC 60079-1 (2007),

IEC 60079-10 (2002),

IEC 60079-11 (2006),

IEC 60079-15 (2005),

IEC 60079-26 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Dyser til faste sprinkleranlæg til højhastighedsfartøjer

Reg. X/3.

IMO MSC/Circ.912,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.44(65).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.32

Brandhæmmende materialer (undtagen møbler) til højhastighedsfartøjer

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61 (67)-(FTP Code), bilag 1, del 10.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Brandhæmmende materialer til møbler til højhastighedsfartøjer

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61 (67)-(FTP Code), bilag 1, del 10.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Brandbestandige inddelinger til højhastighedsfartøjer

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61 (67)-(FTP Code), bilag 1, del 11.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Branddøre om bord på højhastighedsfartøjer

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61 (67)-(FTP Code), bilag 1, del 11.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Brandspjæld om bord på højhastighedsfartøjer

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. MSC.61 (67)-(FTP Code), bilag 1, del 11.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Gennemføringer gennem brandmodstandsdygtige inddelinger på højhastighedsfartøjer

a)

elektriske kabelgennemføringer,

b)

gennemføringer for rør, kanaler, trunke osv.

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61 (67)-(FTP Code), bilag 1, del 11.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Bærbart brandslukningsudstyr til redningsbåde

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

EN 3-6 (1995), inkl. A.1 (1999),

EN 3-7 (2004), inkl. A.1 (2007),

EN 3-8 (2006), inkl. AC (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Dyser til ækvivalente vandtågeslukningsanlæg til maskin- og lastpumperum

Reg II-2/10,

Reg. X/3.

Reg II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

IMO MSC/Circ.1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Lavt placerede ledelys (low-location lighting systems) (kun komponenter)

Reg II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.

Reg II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.

IMO Res. A.752(18).

Eller

ISO 15370 (2001).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.41

Flugtapparater

Reg. II-2/13.

Reg II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3,

IMO MSC/Circ.849.

EN 402 (2003),

EN 1146 (2005),

EN 13794 (2002),

ISO 23269-1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Komponenter til anlæg for inert gas

Reg. II-2/4.

Reg II-2/4,

IMO Res. A.567(14),

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15,

IMO MSC/Circ.353,

IMO MSC/Circ.387,

IMO MSC/Circ.485,

IMO MSC/Circ.731,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO MSC/Circ.353,

IMO MSC/Circ.387,

IMO MSC/Circ.450, rev.1,

IMO MSC/Circ.485,

IMO MSC/Circ.731.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Dyser til brandsluknings-anlæg til friturekogere (automatiske eller manuelle)

Reg II-2/1,

Reg II-2/10,

Reg. X/3.

Reg II-2/1,

Reg II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

ISO 15371 (2000).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.44

Brandmandsudstyr — livline

Reg II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

IMO Res. MSC.61 (67)-(FTP Code), bilag 1, del 1,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Komponenter (slukkemiddel, hovedventiler og dyser) til ækvivalente faste slukningsanlæg med ildslukkende luftarter i maskinrum og lastpumperum

Reg II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5.

Reg II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

IMO MSC/Circ.848.

IMO MSC/Circ.848,

IMO MSC.1/Circ.1267.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Ækvivalente faste slukningsanlæg med ildslukkende luftarter i maskinrum (aerosolsystemer)

Reg II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5.

Reg II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5.

IMO MSC.1/Circ.1270.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Koncentrat til faste højekspanderende skumslukningsanlæg i maskinrum og lastpumperum

Bemærk: Det faste højekspanderende skumslukningsanlæg i maskinrum og lastpumperum skal stadig afprøves med det godkendte koncentrat til administrationens tilfredshed.

Reg. II-2/10.

Reg II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6,

IMO MSC.1/Circ.1239.

IMO MSC/Circ.670.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.48

Komponenter til faste lokale vandbaserede brandslukningsanlæg til brug i kategori A-maskinrum

(dyse- og funktionsprøvning)

Reg II-2/10,

Reg. X/3.

Reg II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO MSC/Circ.913,

IMO MSC.1/Circ.1276.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

ex A.2/3.2

Dyser til faste højtrykssprinkleranlæg til speciallastrum, ro-ro-lastrum, andre ro-ro-rum og vogndæksrum

Reg II-2/19,

Reg II-2/20,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

Reg II-2/19,

Reg II-2/20,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

IMO MSC.1/Circ.1272.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50

Kemikaliedragter

Flyttet til A.2/3.9.

A.1/3.51

Komponenter til faste branddetektor- og brandalarmanlæg til kontrolrum, tjenesterum, aptering, balkoner og maskinrum med og uden opsyn

Reg II-2/7,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Reg. II-2/7.2.2,

Reg. II-2/7.4,

Reg. II 2/7.4.1,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9,

IMO MSC.1/Circ.1242.

Kontrol- og indikeringsudstyr. Elektrisk udstyr om bord på skibe:

EN 54-2 (1997), inkl. AC (1999) og A.1 (2006).

Strømforsyning:

EN 54-4 (1997), inkl. AC (1999), A.1 (2002) og A.2 (2006).

Varmedetektorer — punktdetektorer:

EN 54-5 (2000), inkl. A.1 (2002).

Røgdetektorer — punktdetektorer, der fungerer ved lysspredning, lystransmission eller ionisering:

EN 54-7 (2000), inkl. A.1 (2002) og A.2 (2006).

Flammedetektorer — punktdetektorer:

EN 54-10 (2002), inkl. A.1 (2005).

Manuelle alarmtryk:

EN 54-11 (2001), inkl. A.1 (2005).

Og i relevant omfang, elektrisk og elektronisk udstyr om bord på skibe:

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Ikke-bærbare og transportable ildslukkere

Reg II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

Reg II-2/4,

Reg II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

EN 1866 (1998),

EN 1866-1 (2007).

Eller

ISO 11601 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Alarmanordninger

Reg II-2/7,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Reg II-2/7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Akustiske alarmgivere

EN 54-3 (2001), inkl. A.1 (2002) og A.2 (2006),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

Fast udstyr til iltanalyse og gasdetektion

Reg II-2/4,

Reg. VI/3.

Reg II-2/4,

Reg. VI/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

EN 60945 (2002),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

og for:

a)

Kategori 4: (sikkert område)

EN 50104 (2002), inkl. A.1 (2004) ilt,

b)

Kategori 3: (atmosfære med eksplosionsfarlig gas)

EN 50104 (2002), inkl. A.1 (2004) ilt,

EN 60079-29-1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55

ex A.2/3.4

Kombinationsstrålerør

(tåge/strålerør)

Reg II-2/10,

Reg. X/3.

Reg II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

EN 15182-1 (2007),

EN 15182-3 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56

ex A.2/3.14

Brandslanger (slangevinde)

Reg II-2/10,

Reg. X/3.

Reg II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).

EN 671-1 (2001), inkl. AC (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57

ex A.2/3.28

Komponenter til middelekspanderende skumslukningsanlæg — faste skumslukningsanlæg på tankerdæk

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10.8.1,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 14,

IMO MSC.1/Circ.1239,

IMO MSC.1/Circ.1276.

IMO MSC/Circ.798.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58

ex A.2/3.29

Komponenter til faste lavekspanderende skumslukningsanlæg til beskyttelse af maskinrum og tankerdæk

Reg. II-2/10.

Reg II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6, 14,

IMO MSC.1/Circ.1239,

IMO MSC.1/Circ.1276.

IMO MSC/Circ.582, inkl. korrigendum 1.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59

ex A.2/3.30

Skum til faste brandslukningsanlæg på kemikalietankskibe

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code).

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code).

IMO MSC/Circ.553,

IMO MSC/Circ.582,

IMO MSC/Circ.799.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.60

(nyt punkt)

Dyser til fast installerede højtrykssprinkleranlæg til balkoner

Reg. II-2/10.

Reg II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

IMO MSC.1/Circ.1268.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61

(nyt punkt)

Højekspanderende skumslukningsanlæg til beskyttelse af maskinrum og lastpumperum

Reg II-2/10.

Reg II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6.

IMO MSC.1/Circ.1271.

B + D

B + E

B + F

4.   Navigationsudstyr

Bemærkninger, der gælder for del 4: Navigationsudstyr

Kolonne 5: Hvor der henvises til EN 61162-serien eller IEC 61162-serien, er udstyrets tilsigtede konstruktion bestemmende for, hvilken af standarderne i EN 61162-serien eller IEC 61162-serien der skal anvendes.

Nr.

Udstyrets betegnelse

Reg. SOLAS 74, hvis »typegodkendelse« er påkrævet

Reg. SOLAS 74 og de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer i den gældende affattelse

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnetkompas

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.382(X),

IMO Res. A.694(17).

EN ISO 449 (1999),

EN ISO 694 (2001),

ISO 1069 (1973),

ISO 2269 (1992),

EN 60945 (2002).

Eller

ISO 449 (1997),

ISO 694 (2000),

ISO 1069 (1973),

ISO 2269 (1992),

IEC 60945 (2002).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Transmitterende kursvisende anordning (THD), magnetisk baseret

Reg. V/18,

Reg. V/19,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.116(73).

EN 60945 (2002),

EN 61162-serien,

ISO 22090-2 (2004), inkl. korrigendum 2005.

Eller

IEC 60945 (2002),

IEC 61162-serien,

ISO 22090-2 (2004), inkl. korrigendum 2005.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Gyrokompas

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.424(XI),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.191(79).

EN ISO 8728 (1998),

EN 60945 (2002),

EN 61162-serien,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

Eller

ISO 8728 (1997),

IEC 60945 (2002),

IEC 61162-serien,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radarudstyr

Flyttet til A.1/4.34, A.1/4.35 og A.1/4.36.

A.1/4.5

ARPA

Flyttet til A.1/4.34.

A.1/4.6

Ekkolodudstyr

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.224(VII),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.74(69), bilag 4,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN ISO 9875 (2001),

EN 60945 (2002),

EN 61162-serien,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

Eller

ISO 9875 (2000),

IEC 60945 (2002),

IEC 61162-serien,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Anordning til angivelse af fart og distance (SDME)

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.824(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.96(72),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002),

EN 61023 (2007),

EN 61162-serien,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

Eller

IEC 60945 (2002),

IEC 61023 (2007),

IEC 61162-serien,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Rorindikator, skrueomdrejnings- og skruestigningsindikator

Flyttet til A.1/4.20, A.1/4.21 og A.1/4.22.

A.1/4.9

ex A.2/4.26

Drejehastighedsindikator

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.526(13),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002),

EN 61162-serien,

ISO 20672 (2007),

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

Eller

IEC 60945 (2002),

IEC 61162-serien,

ISO 20672 (2007),

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.10

Radiopejler

Forsætligt ikke udfyldt.

A.1/4.11

Loran C-udstyr

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.818(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002),

EN 61075 (1993),

EN 61162-serien,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

Eller

IEC 60945 (2002),

IEC 61075 (1991),

IEC 61162-serien,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Chayka-udstyr

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694 (17),

IMO Res. A.818 (19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002),

EN 61075 (1993),

EN 61162-serien,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

Eller

IEC 60945 (2002),

IEC 61075 (1991),

IEC 61162-serien,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Deccasystem

Forsætligt ikke udfyldt.

A.1/4.14

GPS-udstyr

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO Res. MSC.112(73),

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002),

EN 61108-1 (2003),

EN 61162-serien,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

Eller

IEC 60945 (2002),

IEC 61108-1 (2003),

IEC 61162-serien,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

GLONASS-udstyr

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.113(73),

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002),

EN 61108-2 (1998),

EN 61162-serien,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

Eller

IEC 60945 (2002),

IEC 61108-2 (1998),

IEC 61162-serien,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.16

Kurskontrolsystem — HCS (tidligere autopilot)

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.342(IX),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.64(67), bilag 3,

IMO Res. MSC.191(79).

EN ISO 11674 (2001),

EN 60945 (2002),

EN 61162-serien,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

Eller

ISO 11674 (2000),

IEC 60945 (2002),

IEC 61162-serien,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.17

Mekanisk lodshejs

Flyttet til A.1/1.40.

A.1/4.18

Radartransponder SART (9 GHz)

Reg. III/4,

Reg. IV/14,

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. III/6,

Reg. IV/7,

IMO Res. A.530(13),

IMO Res. A.802(19),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, 14,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, 14,

ITU-R M.628-3(11/93).

EN 60945 (2002),

EN 61097-1 (2007).

Eller

IEC 60945 (2002),

IEC 61097-1 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.19

Radarudstyr til højhastighedsfartøjer

Flyttet til A.1/4.37.

A.1/4.20

ex A.2/4.27

Rorindikator

Reg. V/18,