Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0005

Kommissionens direktiv 2009/5/EF af 30. januar 2009 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF om minimumsbetingelser for gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed (EØS-relevant tekst)

OJ L 29, 31.1.2009, p. 45–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 013 P. 141 - 146

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/5/oj

31.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 29/45


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/5/EF

af 30. januar 2009

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF om minimumsbetingelser for gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF af 15. marts 2006 om minimumsbetingelser for gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed og om ophævelse af Rådets direktiv 88/599/EØF (1), særlig artikel 9, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag III til direktiv 2006/22/EF indeholder en foreløbig liste over overtrædelser af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 (2) og Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport (3).

(2)

Artikel 9, stk. 3, i direktiv 2006/22/EF åbner mulighed for at tilpasse dette bilag med henblik på at fastlægge en fælles ramme for overtrædelser, som inddeles i kategorier. Overtrædelser, som indebærer en stor risiko for død eller alvorlig personskade, skal regnes blandt de alvorligste overtrædelser.

(3)

Opstilling af nærmere bestemmelser for at kategorisere overtrædelser er et væsentligt tiltag til at øge retssikkerheden og sikre virksomheder lige konkurrencevilkår.

(4)

En harmoniseret kategorisering af overtrædelser bør også etableres for at skabe et fælles grundlag for det system for risikoklassificering, som medlemsstaterne skal indføre, jf. artikel 9, stk. 1, i direktiv 2006/22/EF. Disse harmoniserede kategorier vil gøre det lettere at tage højde for overtrædelser, som en fører eller virksomhed begår i en anden medlemsstat end etableringsmedlemsstaten.

(5)

Som hovedregel bør kategoriseringen af overtrædelser afhænge af alvorsgraden og de mulige følger for færdselssikkerheden og af muligheden for at kontrollere, at føreren og virksomheden overholder lovgivningen.

(6)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 18, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 3821/85 —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag III til direktiv 2006/22/EF erstattes af teksten i bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 2009. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. januar 2009.

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Næstformand


(1)  EUT L 102 af 11.4.2006, s. 35.

(2)  EUT L 102 af 11.4.2006, s. 1.

(3)  EFT L 370 af 31.12.1985, s. 8.


BILAG

»BILAG III

Overtrædelser

I overensstemmelse med artikel 9, stk. 3, indeholder den nedenstående tabel en fælles ramme for overtrædelser af forordning (EF) nr. 561/2006 og forordning (EØF) nr. 3821/85, som inddeles i kategorier efter, hvor alvorlige overtrædelserne er.

1.   Grupper af overtrædelser af forordning (EF) nr. 561/2006

Nr.

Retsgrundlag

Type af overtrædelse

Alvorsgrad (1)

VSI

SI

MI

A

Besætning

 

 

 

A1

Art. 5, stk. 1

Manglende overholdelse af minimumsalderen for førere

 

X

 

B

Køretider

 

 

 

B1

Art. 6, stk. 1

Overskridelse af den daglige køretid på 9 timer (t), hvis det ikke er tilladt at forlænge til 10t

9t<…<10t

 

 

X

B2

10t<…<11t

 

X

 

B3

11t<…

X

 

 

B4

Overskridelse af den forlængede daglige køretid på 10t, hvis forlængelse er tilladt

10t<…<11t

 

 

X

B5

11t<…<12t

 

X

 

B6

12t<…

X

 

 

B7

Art. 6, stk. 2

Overskridelse af den ugentlige køretid

56t<…<60t

 

 

X

B8

60t<…<70t

 

X

 

B9

70t<…

X

 

 

B10

Art. 6, stk. 3

Overskridelse af summen af køretiderne i to på hinanden følgende uger

90t<…<100t

 

 

X

B11

100t<…<112t30

 

X

 

B12

112t30<…

X

 

 

C

Pauser

 

 

 

C1

Art. 7

Overskridelse af uafbrudt køretid

4t30<…<5t

 

 

X

C2

5t<…<6t

 

X

 

C3

6t<…

X

 

 

D

Hviletider

 

 

 

D1

Art. 8, stk. 2

Utilstrækkelig daglig hviletid på mindre end 11t, hvis en reduceret daglig hviletid ikke er tilladt

10t<…<11t

 

 

X

D2

8t30<…<10t

 

X

 

D3

…<8t30

X

 

 

D4

Utilstrækkelig reduceret daglig hviletid på mindre end 9t, hvis en reduktion er tilladt

8t<…<9t

 

 

X

D5

7t<…<8t

 

X

 

D6

…<7t

X

 

 

D7

Utilstrækkelige opdelte daglige hviletider på mindre end 3t+9t

3t+[8t<…<9t]

 

 

X

D8

3t+[7t<…<8t]

 

X

 

D9

3t+[…<7t]

X

 

 

D10

Art. 8, stk. 5

Utilstrækkelige daglige hviletider på mindre end 9t for flermandsbetjening

8t<…<9t

 

 

X

D11

7t<…<8t

 

X

 

D12

…<7t

X

 

 

D13

Art. 8, stk. 6

Utilstrækkelig reduceret ugentlig hviletid på mindre end 24t

22t<…<24t

 

 

X

D14

20t<…<22t

 

X

 

D15

…<20t

X

 

 

D16

Utilstrækkelig ugentlig hviletid på mindre end 45t, hvis en reduceret ugentlig hviletid ikke er tilladt

42t<…<45t

 

 

X

D17

36t<…<42t

 

X

 

D18

…<36t

X

 

 

E

Betalingstyper

 

 

 

E1

Art. 10.1

Sammenhæng mellem løn og tilbagelagt strækning eller transporteret godsmængde

X

 

 


2.   Grupper af overtrædelser af forordning (EØF) nr. 3821/85

Nr.

Retsgrundlag

Type af overtrædelse

Alvorsgrad (2)

VSI

SI

MI

F

Montering af kontrolapparatet

 

 

 

F1

Art. 3, stk. 1

Der er ikke installeret og anvendt et typegodkendt kontrolapparat

X

 

 

G

Anvendelse af kontrolapparat, førerkort eller diagramark

 

 

 

G1

Art. 13

Kontrolapparatet fungerer ikke rigtigt (f.eks. kontrolapparatet er ikke inspiceret, kalibreret og plomberet korrekt)

X

 

 

G2

Kontrolapparatet er ikke anvendt korrekt (der anvendes ikke et gyldigt førerkort, tilsigtet misbrug, …)

X

 

 

G3

Art. 14, stk. 1

Der medbringes ikke et tilstrækkeligt antal diagramark

 

X

 

G4

Diagramarkmodellen er ikke godkendt

 

X

 

G5

Der medbringes ikke tilstrækkeligt med papir til udskrifter

 

 

X

G6

Art. 14, stk. 2

Virksomheden opbevarer ikke diagramark, udskrifter og overførte data

X

 

 

G7

Art. 14, stk. 4

Føreren er indehaver af mere end ét gyldigt førerkort

X

 

 

G8

Art. 14, stk. 4

Der anvendes et førerkort, som ikke er førernes eget, gyldige kort

X

 

 

G9

Art. 14, stk. 4

Der anvendes et beskadiget eller udløbet førerkort

X

 

 

G10

Art. 14, stk. 5

Registrerede og opbevarede data står ikke til rådighed i mindst 365 dage

X

 

 

G11

Art. 15, stk. 1

Der anvendes tilsmudsede eller beskadigede diagramark eller førerkort, men data kan aflæses

 

 

X

G12

Der anvendes tilsmudsede eller beskadigede diagramark eller førerkort, og data kan ikke aflæses

X

 

 

G13

Der er ikke ansøgt om erstatning for beskadigede, uanvendelige, bortkomne eller stjålne førerkort inden for 7 kalenderdage

 

X

 

G14

Art. 15, stk. 2

Ukorrekt anvendelse af diagramark/førerkort

X

 

 

G15

Ikke-autoriseret udskiftning af diagramark eller førerkort, som påvirker registreringen af relevante data

X

 

 

G16

Ikke-autoriseret udskiftning af diagramark eller førerkort, uden at dette påvirker registreringen af relevante data

 

 

X

G17

Diagramark eller førerkort dækker en længere periode, end det var hensigten, men ingen data er bortkommet

 

 

X

G18

Diagramark eller førerkort dækker en længere periode, end det var hensigten, og data er bortkommet

X

 

 

G19

Påkrævede manuelle registreringer er ikke foretaget

X

 

 

G20

Det korrekte diagramark anvendes ikke, eller førerkortet er ikke anbragt korrekt i kortlæseren (flermandsbetjening)

X

 

 

G21

Art. 15.3

Den tid, der registreres på arket, stemmer ikke overens med den officielle tid i det land, hvor køretøjet er registreret

 

X

 

G22

Indstillingsanordningen er ikke anvendt korrekt

X

 

 

H

Anførte oplysninger

 

 

 

H1

Art. 15, stk. 5

Efternavn er ikke anført på diagramarket

X

 

 

H2

Fornavn er ikke anført på diagramarket

X

 

 

H3

Dato for begyndelsen eller slutningen af arkets benyttelse er ikke angivet

 

X

 

H4

Sted for begyndelsen eller slutningen af arkets benyttelse er ikke angivet

 

 

X

H5

Registreringsnummer er ikke anført på diagramarket

 

 

X

H6

Kilometertællerens stand (start) er ikke noteret på diagramarket

 

X

 

H7

Kilometertællerens stand (slut) er ikke noteret på diagramarket

 

 

X

H8

Tidspunkt, hvor der blev skiftet køretøj, er ikke anført på diagramarket

 

 

X

H9

Art. 15, stk. 5a

Nationalitetsmærke er ikke indlæst i kontrolapparatet

 

 

X

I

Afgivelse af oplysninger

 

 

 

I1

Art. 15, stk. 7

Nægte at underkaste sig kontrol

X

 

 

I2

Art. 15, stk. 7

Ude af stand til at forevise registreringer for samme dag

X

 

 

I3

Ude af stand til at forevise registreringer for de foregående 28 dage

X

 

 

I4

Ude af stand til at forevise førerkortets registreringer, hvis føreren er indehaver af et sådant

X

 

 

I5

Ude af stand til at forevise manuelle registreringer og udskrifter for den indeværende uge og de foregående 28 dage

X

 

 

I6

Ude af stand til at forevise førerkort

X

 

 

I7

Ude af stand til at forevise udskrifter for den indeværende uge og de foregående 28 dage

X

 

 

J

Svig

 

 

 

J1

Art. 15, stk. 8

Optegnelserne på diagramark, de data, der er oplagret i kontrolapparatets eller førerkortets datalager, eller udskrifter fra kontrolapparatet er forfalsket, fjernet eller ødelagt

X

 

 

J2

Kontrolapparatet, diagramarket eller førerkortet er manipuleret således, at de registrerede og/eller udprintede data kunne forfalskes

X

 

 

J3

I køretøjet findes indretninger, som kunne anvendes til at forfalske data og/eller udskrifter (omskifter/wire …)

X

 

 

K

Driftsforstyrrelse

 

 

 

K1

Art. 16, stk. 1

Reparation er ikke foretaget af en autoriseret installatør eller et autoriseret værksted

X

 

 

K2

Reparationen er ikke foretaget undervejs

 

X

 

L

Manuelle registreringer på udskrifter

 

 

 

L1

Art. 16, stk. 2

Føreren noterer ikke alle oplysninger for de tidsgrupper, som ikke registreres, så længe kontrolapparatet udviser driftsforstyrrelser eller mangelfuld funktion

X

 

 

L2

Førerkortnummer og/eller navn og/eller kørekortnummer er ikke angivet på det særlige ark

X

 

 

L3

Det særlige ark er ikke underskrevet

 

X

 

L4

Art. 16, stk. 3

Bortkomst eller tyveri af førerkort er ikke formelt anmeldt til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor tyveriet fandt sted

X

 

 


(1)  VSI = Meget alvorlig overtrædelse / SI = Alvorlig overtrædelse / MI = Mindre overtrædelse.

(2)  VSI = Meget alvorlig overtrædelse / SI = Alvorlig overtrædelse / MI = Mindre overtrædelse.«


Top