EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009H0848

Kommissionens henstilling af 28. oktober 2009 om hvordan det bør gøres lettere at høste digitaliseringsdividenden i EU (EØS-relevant tekst)

OJ L 308, 24.11.2009, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 220 - 222

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2009/848/oj

24.11.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/24


KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 28. oktober 2009

om hvordan det bør gøres lettere at høste digitaliseringsdividenden i EU

(EØS-relevant tekst)

(2009/848/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER,

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 211, og

som tager følgende i betragtning:

(1)

I konklusionerne på Rådets møde den 12. juni 2008 blev Kommissionen opfordret til at forberede et sammenhængende grundlag for samordnet anvendelse på ikke-eksklusive, ikke-obligatoriske vilkår af de frekvenser, der frigøres ved overgangen fra analog til digital sending af radio og fjernsyn (digitaliseringsdividenden). Herunder skulle den bl.a. inddrage de tekniske aspekter, omkostningsanalyse og de socioøkonomiske virkninger af forskellige muligheder samt de lovbestemte vilkår for frekvensadgang.

(2)

Europa-Parlamentets beslutning af 24. september 2008 om at drage fuld nytte af digitaliseringsdividenden i Europa: en fælles strategi for anvendelsen af det frekvensområde, der frigives ved overgangen til digitalt tv (1), understregede også, at der var et stort potentielt udbytte at hente ved at samordne udnyttelsen af frekvenserne i EU; det ville give stordriftsfordele, muligheder for at udvikle indbyrdes kompatible trådløse tjenester og for at undgå fragmentering, der ville betyde, at denne knappe ressource ikke blev udnyttet optimalt. Parlamentet opfordrede derfor medlemsstaterne til at indgå i et aktivt samarbejde om at overvinde nationale hindringer for en effektiv (om)fordeling af digitaliseringsdividenden.

(3)

I tidligere konklusioner af 1. december 2005 havde Rådet allerede opfordret medlemsstaterne til så vidt muligt at afslutte overgangen inden 2012.

(4)

Regelsættet for elektronisk kommunikation pålægger medlemsstaterne at tilskynde til, at frekvenserne udnyttes effektivt, og sikre, at forvaltningen har den tilsigtede virkning. Sammen med princippet om bedre regulering indebærer dette, at frekvenser skal tildeles på den måde, der giver samfundet størst kulturelt, økonomisk og socialt udbytte. De forskellige nationale situationer og historiske baggrunde betyder dog, at princippet må tages i brug gradvis og med fornøden smidighed.

(5)

Det potentielle samfundsmæssige og økonomiske udbytte af fremtidige tjenester i de ledige frekvensbånd kan ikke realiseres i fuldt omfang, før de frekvenser, der tidligere blev brugt eller stadig bruges til analog sending af radio og fjernsyn, er frigjort. Dertil kommer, at den digitale teknologi til jordbaseret fjernsyn prismæssigt bliver stadig mere overkommelig for brugerne og forbrugerne. Flere medlemsstater har allerede slukket for den analoge sendeteknik, mens andre har vedtaget, at der skal bruges digital teknik til al sendevirksomhed senest i 2012.

(6)

Derfor er det vigtigt at tilrettelægge en sammenhængende strategi på europæisk plan for overgangen til digital teknik og afviklingen af analog sendevirksomhed, så denne overgang kan blive gennemført hurtigst muligt på linje med de planer, nogle af medlemsstaterne har lagt på et tidligt tidspunkt. Hvis der ydes statsstøtte med dette formål, bør det ske i overensstemmelse med statsstøttereglerne.

(7)

Den økonomiske krise, vi befinder os i, har vist, hvor vigtigt det er, at stille tilstrækkelige frekvensressourcer til rådighed for udbygningen af en trådløs højhastighedsinfrastruktur for bredbåndstjenester, der kan give produktivitetsgevinster og omkostningsbesparelser i økonomien som helhed. Dette stemmer overens med den økonomiske genopretningsplan, som Det Europæiske Råd gav sin tilslutning på mødet den 12. december 2008; ifølge den skal bredbåndsdækningen være oppe på 100 % mellem 2010 og 2013. Som Rådet (konkurrenceevne) understregede i dokumentet om nøglespørgsmål fra marts 2009, kan dette mål kun nås i fuld udstrækning ved brug af trådløs teknik, f.eks. i landområder, som ikke kan dækkes helt med kabelinfrastruktur. Det er derfor afgørende for sikringen af, at de nye tjenester, der kan oprettes, fordi digitaliseringsdividenden gør radiofrekvenser ledige, bidrager effektivt til EU's indsats for økonomisk genrejsning.

(8)

Der er allerede indgået internationale aftaler, bl.a. på Den Internationale Telekommunikationsunions (ITU) regionale radiokommunikationskonference (RRC-06) i juni 2006 og dens verdensomspændende radiokommunikationskonference (WRC-07) i november 2007, om allokeringen af en del af de frekvenser, der frigøres af digitaliseringsdividenden; her er det aftalt, at delbåndet 790-862 MHz overvejende skal bruges til mobiltjenester foruden til radio/tv-sending og faste tjenester fra og med 2015 eller, på betingelse af samordning med andre lande, hvis det er nødvendigt, endnu tidligere. Dertil kommer, at flere medlemsstater allerede har meddelt, at de planlægger eller aktivt overvejer at åbne delbåndet 790-862 MHz for andre tjenester end højeffektsending over jordsendenettet.

(9)

Derfor haster det at tilrettelægge en samordnet fremgangsmåde for udnyttelse af digitaliseringsdividenden i EU for at undgå, at medlemsstaterne går hver sin vej. Gør de det, vil det nemlig lægge hindringer i vejen for udviklingen af et indre marked for tjenester og udstyr, stordriftsfordelene vil gå tabt, og digitaliseringsdividenden vil ikke kunne bidrage effektivt til EU's økonomiske genrejsning. Som hjælp til at nå dette mål kan Kommissionen eventuelt bistå medlemsstaterne under deres forhandlinger med tredjelande i bi- eller mulitlateral sammenhæng.

(10)

Frekvenspolitikgruppen har i en udtalelse af 18. september 2009 anbefalet, at Europa-Kommissionen griber ind senest den 31. oktober 2009 for at mindske usikkerheden på EU-plan om medlemsstaternes evne til at stille delbåndet 790-862 MHz til rådighed og således fremme vækst, konkurrence og innovation inden for tilrådighedsstillelsen af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Den har også tilskyndet de medlemsstater, der stiller delbåndet 790-862 MHz til rådighed for nye og/eller forbedrede elektroniske kommunikationsnet og -tjenester til at holde sig til principperne om tjeneste- og teknologineutralitet på betingelser, der sikrer, at radio/tv-sendetjenester ikke påvirkes negativt.

(11)

Undersøgelser af de samfundsøkonomiske aspekter af en samordnet fremgangsmåde over for digitaliseringsdividenden har vist, at der er et betydeligt samfundsmæssigt og økonomisk udbytte at hente ved på EU-plan at koordinere en del af de ledigblevne frekvensbånd til nye anvendelser såsom bredbåndstjenester i landdistrikter og i det hele taget til at mindske den bredbåndskløft, der opstår, hvor disse tjenester ikke udbydes.

(12)

Af disse grunde er det Kommissionens plan inden for de kommende måneder at vedtage en beslutning, der fastsætter harmoniserede tekniske krav til den fremtidige anvendelse af delbåndet 790-862 MHz til elektroniske kommunikationsnet, der opererer ved lav og mellemhøj effekt. En sådan teknisk gennemførelsesforanstaltning skal ifølge frekvenspolitikbeslutningens (2) artikel 4 vedtages med bistand af Frekvensudvalget. Det bliver så kun obligatorisk for den enkelte medlemsstat at anvende disse harmoniserede tekniske vilkår, når og hvis denne stat beslutter at åbne frekvensen for andre tjenester end radio/tv-sending.

(13)

For at forberede denne tekniske harmonisering har Kommissionen givet CEPT, Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer, mandat til at fastsætte de tekniske vilkår, der skal være gældende for delbåndet 790-862 MHz, således at det er optimeret for, men ikke begrænset til trådløse faste og/eller mobile kommunikationsnet. CEPT har som resultat heraf indgivet flere rapporter til Kommissionen, der beskriver de mindst restriktive tekniske vilkår med tilhørende retningslinjer, der gælder for basisstationer og terminalstationer, der opererer i delbåndet 790-862 MHz, således at risikoen for skadelig interferens kan håndteres.

(14)

Da en yderligere udvikling af delbåndet 790-862 MHz til radio/tv-sending med høj effekt i en enkelt medlemsstat risikerer at lægge alvorlige hindringer i vejen for anvendelsen af en del af de ledige frekvenser fra digitaliseringsdividenden til potentielle nye anvendelser i nabomedlemsstaterne, fordi højeffektsignaler rækker langt og kan give skadelig interferens, bør medlemsstaterne — uden at de er forpligtede til at sætte højeffektsendere for radio og tv ud af drift eller åbne delbåndet for elektroniske kommunikationstjenester — lette de fremtidige omorganisering af delbåndet for på længere sigt at tillade elektroniske kommunikationstjenester, der opererer ved lav og mellemhøj effekt, at gøre optimal brug af det.

(15)

Det er derfor af afgørende betydning, at medlemsstaterne afstår fra at indføre nationale foranstaltninger, der kunne skade gennemførelsen af fællesskabsretsakter om samme frekvensbånd, særlig en kommende teknisk harmonisering for nye elektroniske kommunkationstjenester, der skal udbygges i delbåndet 790-862 MHz,

HENSTILLER:

1.

Medlemsstaterne bør træffe alle fornødne foranstaltninger for at sikre, at alle jordbaserede tv-sendetjenester benytter digital transmissionsteknologi og ophører med at bruge analog transmissionsteknologi på deres område inden den 1. januar 2012.

2.

Medlemsstaterne bør støtte reguleringsbestræbelserne hen imod harmoniserede vilkår for brug af delbåndet 790-862 MHz til andre elektroniske kommunikationstjenester foruden radio/tv-sendetjenester, og de bør afholde sig fra enhver handling, der kunne hindre elle hæmme indførelse af sådanne kommunikationstjenester i dette delbånd.

3.

Denne henstilling er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Medlem af Kommissionen


(1)  2008/2099(INI).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF (EFT L 108 af 24.4.2002).


Top