EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D1041

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1041/2009/EF af 21. oktober 2009 om oprettelse af et program for audiovisuelt samarbejde med branchefolk fra tredjelande (Media Mundus)

OJ L 288, 4.11.2009, p. 10–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 043 P. 227 - 234

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; ophævet ved 32013R1295

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/1041/oj

4.11.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 288/10


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. 1041/2009/EF

af 21. oktober 2009

om oprettelse af et program for audiovisuelt samarbejde med branchefolk fra tredjelande

(Media Mundus)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 150, stk. 4, og artikel 157, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den audiovisuelle sektor bidrager til at nå målene i Lissabon-dagsordenen, dvs. at fremme konkurrenceevne, kvalifikationer, vækst og job i en videnbaseret økonomi. Den spiller en væsentlig rolle i forbindelse med i2010-initiativet — den politiske paraply for de europæiske informationssamfunds- og mediepolitikker — inden for rammerne af Lissabon-dagsordenen.

(2)

Europa-Parlamentet har konsekvent fremhævet, at den audiovisuelle sektor yder et vigtigt bidrag til den kreative økonomi og videnøkonomien i Europa og spiller en central rolle for fremme af kulturel mangfoldighed og pluralisme, ligesom den udgør et vigtigt grundlag for ytringsfriheden.

(3)

De kulturelle og kreative sektorer bidrager betydeligt til Europas kulturelle økonomi, og de kreative industrier beskæftigede i 2004 mindst 5,8 mio. mennesker, svarende til 3,1 % af den samlede befolkning, der var i beskæftigelse i EU25.

(4)

Fællesskabets støtte til den audiovisuelle sektor tager hensyn til traktatens artikel 151, hvori det hedder, at Fællesskabet og medlemsstaterne skal fremme samarbejdet med tredjelande og de kompetente internationale organisationer, der beskæftiger sig med kulturelle forhold, og at Fællesskabet skal tage hensyn til de kulturelle aspekter i sin indsats, navnlig med henblik på at respektere og fremme sine kulturers mangfoldighed.

(5)

I sin resolution af 16. november 2007 om en europæisk kulturdagsorden (4) erklærede Rådet, at kultur var et afgørende element i de internationale forbindelser og understregede behovet for at fremme kulturens rolle i EU's eksterne forbindelser og udviklingspolitik. Europa-Parlamentet understregede i sin beslutning af 10. april 2008 om en europæisk kulturdagsorden i en stadig mere globaliseret verden — under henvisning til Unescos konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed — betydningen af at indarbejde den kulturelle dimension i alle politikker og programmer, herunder eksterne politikker og udviklingssamarbejde.

(6)

Den 21. november 2008 vedtog Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, konklusioner om fremme af den kulturelle mangfoldighed og den interkulturelle dialog i Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters eksterne forbindelser (5).

(7)

I Kommissionens meddelelse af 8. juni 2006 om »Europa i verden« fremhæves den uløselige forbindelse mellem EU's interne og eksterne politikker, og det understreges, at Europa har potentialet til at få andel i de nye muligheder, der er forbundet med de fremvoksende markeder og globaliseringen, da dets samfund er åbent og kan indoptage folk, idéer og nye teknologier.

(8)

Den Europæiske Union var en vigtig spiller i processen frem mod vedtagelsen af UNESCO's konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed, der trådte i kraft den 18. marts 2007 efter Det Europæiske Fællesskabs og 13 medlemsstaters ratificering den 18. december 2006. Konventionens mål er at styrke internationalt samarbejde og solidaritet for at fremme alle landes kulturelle udtryksformer. I henhold til konventionens artikel 12, litra e), skal konventionens parter »tilskynde til indgåelse af aftaler om fælles produktion og distribution«.

(9)

En række af medlemsstaternes aktiviteter tager sigte på at øge samarbejdet mellem europæiske landes og tredjelandes audiovisuelle industrier som f.eks. internationale koproduktionsfonde og koproduktionstraktater. Støtte fra Fællesskabet vil supplere disse foranstaltninger.

(10)

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender i artikel 11 ytringsfrihed og mediernes pluralisme.

(11)

I evalueringsrapporten om Media Plus-programmet blev de internationale markeders betydning for overvindelsen af den europæiske audiovisuelle industris problemer fremhævet.

(12)

Det internationale audiovisuelle landskab har ændret sig betydeligt over de seneste to årtier og står på nuværende tidspunkt over for nye udfordringer, især under indflydelse af den teknologiske udvikling, f.eks. digital filmforevisning, »video on demand« (VOD) eller digital-tv med mange kanaler. Det har skabt en stærk økonomisk vækst og lovende investeringer og som følge heraf en stærk og stigende efterspørgsel efter mere audiovisuelt indhold, hvilket giver selskaberne mange muligheder. Derfor er der en stærk og stigende interesse for at udvikle projekter i relation til de forskellige digitale applikationer. Endvidere er der en stærk forbindelse mellem internationalt projektsamarbejde og Unionens evne til på verdensplan at fremme sin reguleringsmodel for audiovisuelle spørgsmål og konvergensen mellem audiovisuel og elektronisk kommunikation.

(13)

På baggrund af den voksende betydning af den audiovisuelle politiks internationale dimension vedtog Europa-Parlamentet den 13. december 2007 i budgettet for 2008 en forberedende foranstaltning, Media International, der fokuserer på udvikling af Unionens relationer med tredjelandes audiovisuelle markeder og skaber mulighed for at strukturere og styrke relationer og netværk mellem europæiske branchefolk og branchefolk fra tredjelande i den audiovisuelle sektor til gensidig gavn for den europæiske industri og de involverede tredjelande. Den efterfølgende indkaldelse af forslag tiltrak sig stor interesse fra både europæiske branchefolk og branchefolk fra tredjelande. Der blev udvalgt 18 projekter, som kunne få støtte. Det første år med den forberedende foranstaltning Media International bekræftede således sektorens interesser og behov på det internationale område og nødvendigheden af Fællesskabets foranstaltning.

(14)

Europa-Parlamentet fornyede den forberedende foranstaltning Media International med et øget budget for 2009.

(15)

På et uformelt møde i Cannes den 19. maj 2008 hilste ministrene med ansvar for audiovisuelle anliggender fra en række EU-medlemsstater Europa-Parlamentets initiativ til den forberedende foranstaltning Media International velkommen og tilskyndede Kommissionen til at videreføre udviklingen af dette initiativ og undersøge det ønskelige i og muligheden for at fremlægge et forslag til et støtteprogram til fremme af samarbejdet mellem europæiske branchefolk inden for den audiovisuelle sektor og branchefolk i tredjelande til gensidig gavn for alle deltagere.

(16)

En åben offentlig høring viste stærk opbakning til et styrket samarbejde mellem europæiske branchefolk og branchefolk fra tredjelande inden for den audiovisuelle sektor, navnlig inden for områderne uddannelse, fremme af koproduktioner, distribution og udbredelse af audiovisuelle produktioner (herunder nye platforme, såsom VOD, og internetfjernsyn (IPTV)) og filmkundskab.

(17)

Adgang til audiovisuelle markeder i tredjelande bør fremmes ved at formidle markedskendskab til branchefolk, der opererer på disse markeder, og ved at skabe netværk mellem dem. Med henblik herpå bør projekter, der kan skabe uddannelse, støttes inden for rammerne af programmet.

(18)

Distributionssektoren bestemmer mangfoldigheden af de audiovisuelle produktioner, der tilbydes, og dermed forbrugernes valgmuligheder. De europæiske distributører er små selskaber, og på grund af markedets struktur og opsplitning er de i modsætning til deres store vertikalt integrerede konkurrenter dårligt rustede til at få adgang til internationale markeder. Endvidere er der dukket nye spillere og distributionsplatforme op, som øger kravene til mere audiovisuelt indhold. Det er derfor på sin plads at træffe foranstaltninger til at forbedre distribution, udbredelse og forevisning af europæiske produktioner i tredjelande og tredjelandes produktioner i Europa.

(19)

Der er derfor behov for at oprette et fællesskabsprogram for den audiovisuelle sektor med økonomisk støtte til projekter inden for områderne informationsudveksling og uddannelse, konkurrenceevne, distribution, udbredelse og forevisning af audiovisuelt indhold.

(20)

Med henblik på at skabe den maksimale gensidige fordel og forenkle administrationen bør projekter under programmet foreslås og gennemføres i fællesskab af branchefolk fra Unionen og fra tredjelande, ligesom de bør fremme en international netværkseffekt. For at forenkle administrationen bør projekterne koordineres af en brancheperson med hjemsted i et land, der deltager i programmet.

(21)

Der bør udarbejdes og gennemføres passende foranstaltninger for at forebygge uregelmæssigheder og svig og for at inddrive midler, som er tabt eller er blevet udbetalt eller anvendt uretmæssigt.

(22)

Der bør fastlægges en finansieringsramme for hele programmets varighed, der udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden som omhandlet i punkt 37 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (6).

(23)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (7).

(24)

De nærmere bestemmelser vedrørende overvågning og evaluering af programmet bør omfatte såvel detaljerede årsrapporter som specifikke, målelige, realistiske, relevante og tidsbestemte mål og indikatorer.

(25)

Målene for denne afgørelse kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne som følge af de foreslåede foranstaltningers grænseoverskridende og internationale karakter og kan derfor på grund af disse foranstaltningers omfang og virkninger bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Programmets oprettelse og mål

1.   Med denne afgørelse oprettes programmet MediaMundus (herefter benævnt »programmet«) med henblik på at finansiere projekter om internationalt samarbejde i den audiovisuelle sektor fra den 1. januar 2011 til den 31. december 2013.

2.   De overordnede mål for programmet er at øge den europæiske audiovisuelle industris konkurrenceevne, at sætte Europa i stand til at spille sin kulturelle og politiske rolle i verden mere effektivt og at øge forbrugernes valgmuligheder og den kulturelle mangfoldighed. Programmet skal søge at forbedre adgangen til tredjelandes markeder og opbygge tillid og langsigtede arbejdsrelationer.

Artikel 2

Programmets anvendelsesområde

Programmet er henvendt til europæiske branchefolk og branchefolk fra tredjelande.

Artikel 3

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

1)   »europæiske branchefolk«: branchefolk, der:

i)

en EU-medlemsstat, eller

ii)

et EFTA-land, der er EØS-medlem, jf. bestemmelserne i del VI i EØS-aftalen, eller

iii)

et land, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1 og 2, i afgørelse nr. 1718/2006/EF (8), og som ikke allerede er nævnt i nr. ii), og hvor landet:

udtrykker ønske om at være medlem af programmet, og

betaler et bidrag, der beregnes på samme grundlag som dets bidrag til Media 2007-programmet,

eller

2)   »branchefolk fra tredjelande«: branchefolk, der ikke er europæiske branchefolk

3)   »tredjeland«: et andet land end de i nr. 1, litra a), nr. i), nævnte lande, eller de lande, der opfylder kravene i nr. 1, litra a), nr. ii) eller iii)

4)   »audiovisuel produktion«: et sæt levende billeder med eller uden lyd. Eksempler på audiovisuelle produktioner omfatter spillefilm, dokumentarfilm og animationsfilm

5)   »europæiske produktioner«: audiovisuelle produktioner med oprindelse i de lande, der er anført i nr. 1, litra a), nr. i), ii) eller iii).

Artikel 4

Betingelser for deltagelse i programmet

1.   Projekter skal foreslås og gennemføres af europæiske branchefolk og branchefolk fra tredjelande i fællesskab for at være berettigede til støtte under programmet.

2.   Hvert projekt skal søge at fremme en international netværkseffekt. Derfor skal hvert projekt have mindst tre partnere. Projekter med kun to partnere kan dog accepteres, hvis den fornødne netværkseffekt er sikret.

3.   Hvert projekt skal koordineres af europæiske branchefolk og omfatte mindst én partner fra et tredjeland. Koordinatoren er ansvarlig for indsendelse af forslaget, forvaltning af projektet og for dets finansielle administration og gennemførelse.

KAPITEL II

PROGRAMMETS SPECIFIKKE MÅL

Artikel 5

Specifikt mål 1: Informationsudveksling, uddannelse og markedsinformation

Inden for informationsudveksling og uddannelse er programmets operationelle mål at styrke kvalifikationerne for europæiske branchefolk og branchefolk fra tredjelande, navnlig ved at:

a)

forbedre branchefolkenes forståelse af især driftsbetingelser, lovgivningsmæssige rammer (herunder på området intellektuelle ejendomsrettigheder), finansieringssystemer og samarbejdsmuligheder på deres respektive audiovisuelle markeder

b)

sikre og lette audiovisuelt samarbejde mellem branchefolk ved at forbedre deres kendskab til de audiovisuelle markeder

c)

lette netværkssamarbejde og fremkomsten af langsigtede arbejdsrelationer, navnlig gennem stipendier, eller

d)

støtte faglig grunduddannelse og videreuddannelse.

Artikel 6

Specifikt mål 2: Konkurrenceevne og distribution

Med hensyn til forbedringen af den europæiske audiovisuelle industris konkurrenceevne og distribution af europæiske produktioner uden for Europa og tredjelandes audiovisuelle produktioner i Europa er programmets operationelle mål at:

a)

fremme søgningen efter partnere fra tredjelande til europæiske produktioner. Programmet skal støtte afholdelsen af koproduktionsmarkeder og partnersøgningarrangementer (pitching) med det formål at bringe mulige partnere sammen (f.eks. manuskriptforfattere, instruktører, skuespillere, producenter og distributører)

b)

fremme internationalt salg og markedsføring af europæiske produktioner på tredjelandes markeder og tredjelandes audiovisuelle produktioner i Europa. Programmet skal tilskynde til indgåelse af aftaler mellem grupper af rettighedshavere/salgsagenter/distributører for at sikre distribution (f.eks. i biografer, på tv, IPTV, web-tv og VOD-platforme) og markedsføring.

Artikel 7

Specifikt mål 3: Udbredelse

For at forbedre europæiske produktioners udbredelse og synlighed i tredjelande og tredjelandes produktioners udbredelse og synlighed i Europa og øge offentlighedens, især de unges, efterspørgsel efter kulturelt mangfoldigt audiovisuelt indhold er det programmets operationelle mål at:

a)

tilskynde biografoperatører i europæiske lande og tredjelande til gensidigt at øge programmerings- og forevisningsbetingelserne (varighed, eksponering og antal af visninger) for eksklusive premierer på audiovisuelle produktioner. Programmet skal støtte projekter, der præsenteres af netværk af biografer med sale i Europa og i tredjelande, og som viser et betydeligt antal audiovisuelle produktioner på deres partner(e)s område(r)

b)

øge udbuddet af audiovisuelt indhold og forbedre tv-sprednings- og distributionsbetingelserne for tredjelandes audiovisuelle produktioner på europæiske distributionskanaler (f.eks. tv, IPTV, web-tv og VOD-platforme) og for europæiske produktioner gennem internationale distributionskanaler. Programmet skal støtte partnerskaber mellem tv-selskaber (eller VOD-platforme) og rettighedshavere, der sigter mod at udsende en pakke af produktioner eller distribuere et katalog af produktioner på VOD-platforme

c)

fremme tilrettelæggelsen af arrangementer og filmkundskabsinitiativer, navnlig rettet mod unge, med henblik på at fremme mangfoldigheden af audiovisuelle produktioner og øge offentlighedens efterspørgsel efter et kulturelt mangfoldigt audiovisuelt indhold.

KAPITEL III

FINANSIELLE BESTEMMELSER OG PROGRAMMETS GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER

Artikel 8

Finansielle bestemmelser

1.   Foranstaltninger, der finansieres i henhold til denne afgørelse, gennemføres i overensstemmelse med forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (9).

2.   I overensstemmelse med artikel 176, stk. 2 og 4, i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 (10) kan Kommissionen afhængigt af støttemodtagerne og aktionens art beslutte, at støttemodtagerne kan fritages for vurderingen af, om de har de faglige kompetencer og kvalifikationer, der er nødvendige for at fuldføre en aktion eller et arbejdsprogram.

3.   Afhængigt af aktionens art kan den finansielle støtte have karakter af tilskud (tilbagebetales i et omfang svarende til programstøtten, bortset fra støtten til synkronisering/undertekstning) eller stipendier. Kommissionen kan ligeledes uddele priser til aktiviteter eller projekter, der er blevet gennemført inden for rammerne af programmet. Afhængigt af aktivitetstypen kan der gives tilladelse til anvendelse af faste tilskudsbeløb eller tariffer baseret på enhedspriser i overensstemmelse med artikel 181 i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002.

4.   Støtte, der gives under programmet, kan ikke overstige 50 % af de endelige omkostninger for det projekt, der skal støttes. I de tilfælde, der udtrykkeligt er fastsat i det årlige arbejdsprogram og i indkaldelsen af forslag, kan støtten dog gå op til 80 %.

5.   I overensstemmelse med artikel 113, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 sammenholdt med artikel 172, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 kan støttemodtagernes bidrag ydes helt eller delvis i form af naturalier, hvis værdien af bidraget kan fastslås på grundlag af de omkostninger, der faktisk bæres og behørigt dokumenteres af regnskabsbilag, eller omkostninger, der generelt accepteres på det pågældende marked. Lokaler, der stilles til rådighed til uddannelses- eller markedsføringsformål, kan medtages i disse bidrag.

6.   I overensstemmelse med artikel 112, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 kan Kommissionen, hvor det er fastsat i det årlige arbejdsprogram og i indkaldelsen af forslag, beslutte, at omkostninger, der er direkte forbundet med gennemførelsen af projektet, er støtteberettigede, selv om de delvis er blevet afholdt af støttemodtageren før udvælgelsesproceduren.

Artikel 9

Gennemførelse af programmet

1.   Kommissionen er ansvarlig for gennemførelsen af programmet i overensstemmelse med bestemmelserne i bilaget. Kommissionen træffer foranstaltninger til at sikre, at de aktiviteter, der støttes under de specifikke mål, jf. artikel 5-7, supplerer hinanden.

2.   Følgende foranstaltninger til gennemførelse af programmet vedtages efter forvaltningsproceduren i artikel 10, stk. 2:

a)

en årlig arbejdsplan, herunder prioriteringer

b)

en årlig intern fordeling af programressourcer, herunder fordelingen mellem foranstaltninger på de forskellige områder

c)

de overordnede retningslinjer for gennemførelsen af programmet

d)

indholdet af indkaldelserne af forslag, definition af kriterier og procedurer for udvælgelse af projekter

e)

udvælgelse af forslag til fordeling af fællesskabsmidler over:

200 000 EUR årligt pr. støttemodtager i forbindelse med det specifikke mål 1

300 000 EUR årligt pr. støttemodtager i forbindelse med det specifikke mål 2

300 000 EUR årligt pr. støttemodtager i forbindelse med det specifikke mål 3.

3.   Kommissionen vedtager andre udvælgelsesbeslutninger end dem, der er anført i stk. 2, litra e). Kommissionen giver Europa-Parlamentet og det i artikel 10 omhandlede udvalg alle relevante oplysninger, herunder om de udvælgelsesbeslutninger, der tages i overensstemmelse med dette stykke, senest to arbejdsdage efter vedtagelsen af disse beslutninger.

Artikel 10

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af det ved artikel 11 i afgørelse nr. 1718/2006/EF nedsatte udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne og har Kommissionens repræsentant som formand.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3.   Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

Artikel 11

Programmets bidrag til andre fællesskabspolitikker og principper

Programmet bidrager til at styrke Fællesskabets tværgående politikker og principper, gennem:

a)

bidrag til debatten om og kendskabet til Unionen som et område præget af fred, velstand og sikkerhed

b)

fremme af det grundlæggende princip om ytringsfrihed

c)

fremme af kendskabet til betydningen af kulturel mangfoldighed, fælles værdier, interkulturel dialog og flersprogethed i verden

d)

styrkelse af den europæiske økonomis videngrundlag og bidrag til styrkelse af Unionens konkurrenceevne på verdensplan, og

e)

foranstaltninger til bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling på grundlag af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

Artikel 12

Overensstemmelse og komplementaritet

Kommissionen lægger særlig vægt på overensstemmelse og komplementaritet mellem programmet og andre relevante fællesskabspolitikker, -instrumenter og -aktioner, især samordningen med og gennemførelsen af Media2007-programmet og eksterne samarbejdsprogrammer med tredjelande inden for de audiovisuelle og kulturelle sektorer.

Artikel 13

Overvågning og evaluering

1.   Kommissionen overvåger løbende projekterne. Der tages under gennemførelsen af programmet hensyn til resultaterne af overvågningen.

2.   Kommissionen sørger for ekstern og uafhængig evaluering af programmet.

3.   Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg samt Regionsudvalget:

a)

en meddelelse om programmets eventuelle videreførelse senest den 31. januar 2012

b)

en efterfølgende evalueringsrapport senest den 31. december 2015.

Artikel 14

Finansieringsrammen

1.   Finansieringsrammen for gennemførelse af programmet for den i artikel 1, stk. 1, anførte periode fastsættes til 15 000 000 EUR.

2.   De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for de beløbsgrænser, der er fastsat i finansieringsrammen.

KAPITEL IV

IKRAFTTRÆDEN

Artikel 15

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2011.

Udfærdiget i Strasbourg, den 21. oktober 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

C. MALMSTRÖM

Formand


(1)  Udtalelse af 25.3.2009 (EUT C 228 af 22.9.2009, s. 100).

(2)  Udtalelse af 21.4.2009 (EUT C 200 af 25.8.2009, s. 51).

(3)  Europa-Parlamentets udtalelse af 7.5.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 14.9.2009.

(4)  EUT C 287 af 29.11.2007, s. 1.

(5)  EUT C 320 af 16.12.2008, s. 10.

(6)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(7)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1718/2006/EF af 15.11.2006 om et støtteprogram for den europæiske audiovisuelle sektor (Media 2007) (EUT L 327 af 24.11.2006, s. 12).

(9)  Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25.6.2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EUT L 248, af 16.9.2002, s. 1).

(10)  Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23.12.2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1).


BILAG

PLANLAGTE AKTIONER

1.   Specifikt mål 1: informationsudveksling, uddannelse og markedsinformation

Operationelt mål:

At styrke kvalifikationerne hos europæiske branchefolk og branchefolk fra tredjelande og forbedre informations- og vidensniveauet.

Planlagte aktioner:

støtte til udvikling og gennemførelse af uddannelsesmoduler, herunder praktikanter og undervisere fra europæiske lande og tredjelande, med fokus på produktionsbetingelser, koproduktion, distribution, forevisning og formidling af audiovisuelle produktioner på relevante internationale markeder

støtte til udvikling og gennemførelse af uddannelsesmoduler, herunder praktikanter og undervisere fra europæiske lande og tredjelande, med fokus på inddragelse af nye teknologier til produktion, efterproduktion, distribution (herunder nye distributionsplatforme såsom VOD, IPTV, web-tv), markedsføring og arkivering af audiovisuelle produktioner

fremme af udvekslinger mellem institutioner og/eller eksisterende efter- og videreuddannelsesaktiviteter

bidrag til efteruddannelse af undervisere.

2.   Specifikt mål 2: Konkurrenceevne og distribution

1)   Operationelt mål:

At fremme søgningen efter partnere til koproduktioner.

Planlagte aktioner:

at støtte afholdelsen af fora for udvikling, finansiering, koproduktion og forsalg af internationale koproduktioner, især koproduktionsmarkeder og partnersøgningsarrangementer (pitching) med det formål at bringe mulige partnere sammen (f.eks. manuskriptforfattere, instruktører, skuespillere, producenter og distributører).

2)   Operationelt mål:

At fremme internationalt salg og markedsføring af audiovisuelle produktioner.

Planlagte aktioner:

at tilskynde til indgåelse af aftaler mellem grupper af rettighedshavere/salgsagenter/distributører i europæiske lande og tredjelande for at sikre distribution (f.eks. i biografer, på tv, IPTV, web-tv og VOD-platforme) af deres respektive audiovisuelle produktioner på deres partner(e)s område(r)

gennem styrkede markedsføringsfremstød at øge offentlighedens opmærksomhed om udgivelse af film fra europæiske lande over hele verden og om udgivelse af tredjelandes film i Europa

at støtte synkronisering og undertekstning af europæiske og tredjelandes audiovisuelle produktioner med henblik på distribution og udbredelse gennem alle tilgængelige kanaler til gavn for producenter, distributører og tv-selskaber

at tilskynde til oprettelse og konsolidering af kunstneriske og industrielle samarbejdsnetværk mellem rettighedshavere/salgsagenter/distributører fra europæiske lande og tredjelande.

3.   Specifikt mål 3: Udbredelse

1)   Operationelt mål:

At tilskynde biografoperatører i europæiske lande og tredjelande til gensidigt at øge programmerings- og forevisningsbetingelserne for eksklusive premierer på audiovisuelle produktioner.

Planlagte aktioner:

at støtte projekter, der præsenteres af europæiske biografejere og biografejere i tredjelande med henblik på at programlægge en betydelig andel af henholdsvis europæiske film og film fra tredjelande i kommercielle biografer som eksklusive premierer i en vis minimumsperiode. Omfanget af støtten skal navnlig være afhængig af varighed, eksponering og antal visninger i disse biografer af tredjelandes film (eller europæiske film, hvis biografejerne er fra et tredjeland) i løbet af en referenceperiode

støtte til oprettelse og konsolidering af netværk mellem europæiske og tredjelandes biografejere, der udvikler fælles aktioner for denne type programlægning.

2)   Operationelt mål:

At øge udbuddet af audiovisuelt indhold og forbedre tv-sprednings- og distributionsbetingelserne for tredjelandes audiovisuelle produktioner på europæiske distributionskanaler og europæiske produktioner på tredjelandes distributionskanaler.

Planlagte aktioner:

at støtte partnerskaber mellem europæiske og tredjelandes tv-selskaber (eller VOD-platforme osv.) og rettighedshavere med det formål at udsende en pakke af europæiske og tredjelandes produktioner eller distribuere et katalog af europæiske og tredjelandes produktioner på VOD-platforme

at opbygge tillid og langsigtede arbejdsrelationer mellem tv-selskaber, VOD-platforme og rettighedshavere i europæiske lande og tredjelande.

3)   Operationelt mål:

At fremme tilrettelæggelsen af arrangementer og filmkundskabsinitiativer.

Planlagte aktioner:

at støtte oprettelsen af netværk mellem filmkundskabsinitiativer i europæiske lande og tredjelande, navnlig initiativer henvendt til unge, med henblik på at fremme mangfoldigheden af audiovisuelle produktioner internationalt

at støtte partnerskaber mellem tv-selskaber i europæiske lande og tredjelande med henblik på udsendelse af audiovisuelle produktioner, der er henvendt til unge.


Top