EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0992

Kommissionens afgørelse af 17. december 2009 om mindstekravene til de data, der skal indføres i det nationale elektroniske register over vejtransportvirksomheder (meddelt under nummer K(2009) 9959) (EØS-relevant tekst)

OJ L 339, 22.12.2009, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 007 P. 156 - 159

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/992/oj

22.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 339/36


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 17. december 2009

om mindstekravene til de data, der skal indføres i det nationale elektroniske register over vejtransportvirksomheder

(meddelt under nummer K(2009) 9959)

(EØS-relevant tekst)

(2009/992/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF (1), særlig artikel 16, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 16, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1071/2009 fører hver medlemsstat et nationalt elektronisk register over vejtransportvirksomheder, der har fået vejtransporttilladelse af en kompetent myndighed, som medlemsstaten har udpeget. De nationale elektroniske registre skal som minimum indeholde de data, der er anført i forordningens artikel 16, stk. 2. Yderligere data såsom fysiske personers fødselsdato og -sted skal også indføres i registrene for at sikre, at de pågældende personer identificeres korrekt.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel (2) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel (3) kræver også, at bestemte data indføres i disse nationale registre.

(3)

Behandlingen af personoplysninger i medfør af forordning (EF) nr. 1071/2009 skal være i overensstemmelse med bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger som fastlagt i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (4).

(4)

For at lette sammenkoblingen af de nationale elektroniske registre, således som foreskrevet i artikel 16, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1071/2009, skal Kommissionen i henhold til samme forordnings artikel 16, stk. 1, vedtage en beslutning om mindstekravene til de data, der skal indføres i det nationale elektroniske register —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

De data, der indføres i de nationale elektroniske registre, som medlemsstaterne opretter i overensstemmelse med artikel 16, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1071/2009, skal opfylde mindstekravene som anført i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2009.

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Næstformand


(1)  EUT L 300 af 14.11.2009, s. 51.

(2)  EUT L 300 af 14.11.2009, s. 72.

(3)  EUT L 300 af 14.11.2009, s. 88.

(4)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.


BILAG

Datakategori

Datafelt

Nærmere beskrivelse af datafeltets indhold

Antal tegn

Transportvirksomhed

Navn

Fritekst, alfanumerisk

1-100

Juridisk form

Fritekst, alfanumerisk

1-50

Adresse

Adresse

Fritekst, alfanumerisk

1-150

Postnr.

Fritekst, alfanumerisk

1-10

By

Fritekst, alfanumerisk

1-50

Landekode

2-bogstavers landekode ifølge ISO 3166-1 alpha 2

2

Tilladelse

Type

Mulige værdier:

»Fællesskabstilladelse til personbefordring«

»National tilladelse til personbefordring«

eller:

»Fællesskabstilladelse til godstransport«

»National tilladelse til godstransport«

1-50

Fællesskabstilladelsens løbenummer

Fritekst, alfanumerisk

1-20

Fællesskabstilladelsens startdato

Numeriske data i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

10

Fællesskabstilladelsens udløbsdato

Numeriske data i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

10

Antal køretøjer, der er omfattet af tilladelsen

Fritekst, numerisk

1-4

Køretøjets registreringsnummer (1)

Fritekst, alfanumerisk

1-15

Tilladelsens status

Mulige værdier:

»Aktiv«

»Suspenderet«

»Tilbagekaldt«

»Udløbet«

»Mistet/stjålet«

»Annulleret«

»Tilbageleveret«

1-20

Dato for tilbagekaldelse af fællesskabstilladelsen

Numeriske data i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

10

Dato for suspension af fællesskabstilladelsen

Numeriske data i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

10

Udløbsdato for suspensionen af fællesskabstilladelsen

Numeriske data i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

10

Årsag til suspension eller tilbagekaldelse af fællesskabstilladelsen

Mulige værdier:

»Intet faktisk etableret og varigt forretningssted«

»Ikke tilstrækkeligt økonomisk grundlag«

»Ikke tilstrækkelige faglige kvalifikationer«

»Ikke-opfyldelse af vandelskravet«

»Andet«

1-100

Løbenummer på den bekræftede kopi af fællesskabstilladelsen

Fritekst, alfanumerisk

1-20

Dato for tilbagekaldelsen af den bekræftede kopi

Numeriske data i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

10

Udløbsdato for tilbagekaldelsesperioden for den bekræftede kopi

Numeriske data i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

10

Retlig repræsentant for virksomheden (om relevant) (2)

Første fornavn

Fritekst, alfanumerisk

1-100

Efternavn(e):

Fritekst, alfanumerisk

1-100

Fødselsdato

Numeriske data i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

10

Fødested

Fritekst, bogstaver

1-50

Transportleder

Første fornavn

Fritekst, alfanumerisk

1-100

Efternavn(e):

Fritekst, alfanumerisk

1-100

Fødselsdato

Numeriske data i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

10

Fødested

Fritekst, bogstaver

1-50

Nummer på bevis for faglige kvalifikationer

Fritekst, alfanumerisk

1-20

Udstedelsesdato for bevis for faglige kvalifikationer

Numeriske data i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

10

Udstedelsesland for bevis for faglige kvalifikationer

2-bogstavers landekode ifølge ISO 166-1 alpha 2

2

Alvorlig overtrædelse

Kategori

Alfanumeriske data med kodeværdier

 

Type

Alfanumeriske data med kodeværdier

 

Dato for overtrædelsen

Numeriske data i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

10

Dato for kontrollen, hvor overtrædelsen er konstateret

Numeriske data i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

10

Medlemsstat, hvor overtrædelsen er konstateret

2-bogstavers landekode ifølge ISO 3166-1 alpha 2

2

Begrundelse for, at konstatering af ikke-opfyldelse af vandelskravet anses for en uforholdsmæssig reaktion (3)

Fritekst, alfanumerisk

1-500

Uegnet person

Første fornavn

Fritekst, alfanumerisk

1-100

Efternavn(e):

Fritekst, alfanumerisk

1-100

Fødselsdato

Numeriske data i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

10

Fødested

Fritekst, bogstaver

1-50

Nummer på bevis for faglige kvalifikationer

Fritekst, alfanumerisk

1-20

Udstedelsesdato for bevis for faglige kvalifikationer

Numeriske data i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

10

Udstedelsesland for bevis for faglige kvalifikationer

2-bogstavers landekode ifølge ISO 3166-1 alpha 2

2

Årsag til erklæring om uegnethed

Mulige værdier:

»Overtrædelse af nationale regler«

»Overtrædelse af fællesskabsregler«

1-100

Aktuel rehabiliteringsforanstaltning

Mulige værdier:

»Genuddannelse«

»Yderligere uddannelse«

»Ny ansøgning om tilladelse«

»Yderligere tilladelses-betingelser«

»Andet«

1-100

Startdato for erklæring om uegnethed

Numeriske data i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

10

Slutdato for erklæring om uegnethed

Numeriske data i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

10


(1)  Det er ikke obligatorisk at anføre køretøjernes registreringsnumre.

(2)  Se artikel 16, stk. 2, litra c), i forordning (EF) nr. 1071/2009.

(3)  Her anføres kun strengt nødvendige oplysninger vedrørende transportlederen.


Top