EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0912

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 912/2009/EF af 16. september 2009 om Fællesskabets deltagelse i et europæisk program for metrologisk forskning, der gennemføres af flere medlemsstater (EØS-relevant tekst)

OJ L 257, 30.9.2009, p. 12–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 004 P. 253 - 266

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/912(1)/oj

30.9.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 257/12


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING Nr. 912/2009/EF

af 16. september 2009

om Fællesskabets deltagelse i et europæisk program for metrologisk forskning, der gennemføres af flere medlemsstater

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 169 og artikel 172, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (3) (syvende rammeprogram) indeholder bestemmelser for Fællesskabets deltagelse i programmer vedrørende forskning og udvikling (FoU), der iværksættes af flere medlemsstater, herunder deltagelse i de strukturer, der oprettes for at gennemføre disse programmer, jf. traktatens artikel 169.

(2)

Syvende rammeprogram fastsætter en række kriterier for udpegning af områder, der kan være omfattet af sådanne artikel 169-initiativer: relevans for Fællesskabets mål, et klart defineret mål, som er relevant for syvende rammeprograms mål, om der på forhånd er grundlag at gå ud fra (igangværende eller påtænkte nationale forskningsprogrammer), merværdi på europæisk plan, om der opnås kritisk masse, for så vidt angår størrelsen og antallet af involverede programmer, og ligheden mellem de aktiviteter, de omfatter, og om artikel 169-samarbejde vil være effektivt og det mest velegnede middel til at nå målene.

(3)

I Rådets beslutning 2006/971/EF af 19. december 2006 om særprogrammet »Samarbejde« til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-13) (4) (særprogrammet »Samarbejde«) tilskyndes der til en tværfaglig tilgang til forskningsemner af relevans for et eller flere af temaerne under syvende rammeprogram, og i denne sammenhæng peges der på et artikel 169-initiativ inden for metrologi som et initiativ af relevans for Fællesskabets deltagelse i nationale forskningsprogrammer, der gennemføres i fællesskab på grundlag af traktatens artikel 169.

(4)

Metrologi er et tværfagligt videnskabsområde, der er en vigtig komponent i et moderne videnbaseret samfund. Pålidelige, sammenlignelige målestandarder og hensigtsmæssige, validerede måle- og prøvningsmetoder danner grundlag for videnskabelige fremskridt og teknologisk innovation og har derfor stor betydning for økonomi og livskvalitet i Europa.

(5)

En række FoU-programmer eller -aktiviteter, der iværksættes af medlemsstaterne individuelt på nationalt plan for at støtte FoU inden for metrologi, er ikke tilstrækkeligt koordinerede på europæisk plan og gør det ikke muligt at samle den kritiske masse, der er nødvendig på forskellige strategiske FoU-områder.

(6)

Flere medlemsstater ønsker en sammenhængende tilgang til metrologi på europæisk plan opfulgt af effektiv handling og har derfor taget initiativ til oprettelsen af et fælles FoU-program med titlen »europæisk program for metrologisk forskning« (EMRP) for at opfylde den stigende efterspørgsel efter avanceret metrologi i Europa, især på nye teknologiske områder, som et værktøj, der kan bidrage til innovation, videnskabelig forskning og støtte til den politiske beslutningsproces.

(7)

Kommissionen åbnede i sit arbejdsprogram for 2007-2008 af 11. juni 2007 for gennemførelsen af særprogrammet »Samarbejde« mulighed for finansiel støtte til ERA-NET Plus på metrologiområdet for at lette overgangen mellem »iMERA«-ERA-NET-projektet og det fælles FoU-program inden for metrologi, der gennemføres på grundlag af traktatens artikel 169. Resultatet har været udviklingen af EMRP, som har fastlagt de største udfordringer og aktiviteter i det fælles program.

(8)

EMRP tager sigte på at støtte videnskabelig udvikling og innovation ved at skabe de nødvendige juridiske og organisatoriske rammer for et omfattende europæisk samarbejde om metrologisk forskning på ethvert teknologisk eller industrielt område. Belgien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Tyskland, Estland, Spanien, Frankrig, Italien, Ungarn, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige samt Norge, Schweiz og Tyrkiet (deltagerlandene) har indgået en aftale om sammen at koordinere og gennemføre fælles aktiviteter, der bidrager til EMRP. Den samlede værdi af deres deltagelse anslås til mindst 200 mio. EUR plus en finansieringsreserve på 100 mio. EUR til den foreslåede programperiode, dvs. syv år.

(9)

For at øge dens indvirkning har deltagerlandene indvilget i, at Fællesskabet deltager i EMRP. Fællesskabets deltagelse bør bestå i at yde et finansielt bidrag i EMRP's løbetid svarende til deltagerlandenes op til 200 mio. EUR. Eftersom EMRP opfylder de videnskabelige målsætninger for syvende rammeprogram, og da aktioner på metrologiområdet er tværfaglige og ikke direkte knyttet til de ti temaer, bør støtten til EMRP ydes på tværs af alle de relevante temaer.

(10)

Der kan stilles yderligere finansieringsmuligheder til rådighed fra bl.a. Den Europæiske Investeringsbank (EIB), navnlig via finansieringsfaciliteten for risikodeling, der er udviklet i fællesskab af Kommissionen og EIB i medfør af bilag III til særprogrammet »Samarbejde«.

(11)

Fællesskabets finansielle støtte bør være betinget af, at der defineres en finansieringsplan på grundlag af de kompetente nationale myndigheders formelle forpligtelse til i fællesskab at gennemføre FoU-programmer og -aktiviteter, der iværksættes på nationalt plan, og til at bidrage til finansieringen af den fælles gennemførelse af EMRP.

(12)

Den fælles gennemførelse af de nationale forskningsprogrammer forudsætter, at der etableres eller forefindes en særlig gennemførelsesstruktur som omhandlet i særprogrammet »Samarbejde«. Deltagerlandene har vedtaget at etablere en sådan gennemførelsesstruktur til at gennemføre EMRP. Det bør være den særlige gennemførelsesstruktur, der modtager Fællesskabets finansielle bidrag og sikrer en effektiv gennemførelse af EMRP.

(13)

Fællesskabets finansielle bidrag bør være betinget af, at deltagerlandene giver tilsagn om ressourcer og rent faktisk betaler deres finansielle bidrag.

(14)

Uanset at Det Fælles Forskningscenter er en afdeling af Kommissionen, råder dets institutter imidlertid over forskningskompetencer, der er relevante for EMRP, og som bør aktiveres under gennemførelsen af programmet. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at definere Det Fælles Forskningscenters rolle i relation til dets deltagelses- og støtteberettigelse og til dets inddragelse i forvaltningen af EMRP.

(15)

Betalingen af Fællesskabets finansielle bidrag bør være betinget af, at der indgås en generel aftale mellem Kommissionen på Det Europæiske Fællesskabs vegne og den særlige gennemførelsesstruktur, der indeholder detaljerede beskrivelser af, hvordan fællesskabsbidraget tænkes udnyttet. Denne generelle aftale bør indeholde de nødvendige bestemmelser vedrørende beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser.

(16)

Den rente, som Fællesskabets finansielle bidrag genererer, bør betragtes som en formålsbunden indtægt i medfør af artikel 18, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (5) (finansforordningen). Kommissionen bør have mulighed for at hæve Fællesskabets maksimale finansielle bidrag som angivet i denne beslutning i overensstemmelse hermed.

(17)

Fællesskabet bør have ret til at reducere, tilbageholde eller indstille sit finansielle bidrag, hvis gennemførelsen af EMRP ikke er sket eller er utilstrækkelig, delvis eller forsinket, eller hvis deltagerlandene ikke bidrager eller kun bidrager delvist eller forsinket til finansieringen af EMRP, på de betingelser, der fastlægges i den generelle aftale mellem Fællesskabet og den særlige gennemførelsesstruktur.

(18)

For at sikre en effektiv gennemførelse af EMRP bør den finansielle støtte tildeles til deltagere i EMRP-projekterne, som udvælges på centralt plan på den særlige gennemførelsesstrukturs ansvar på baggrund af forslagsindkaldelser. Denne finansielle støtte og udbetalingen af den bør være gennemsigtig og effektiv.

(19)

Forslagene bør evalueres centralt af uafhængige eksperter på den særlige gennemførelsesstrukturs ansvar. Denne bør godkende en prioritering af projekterne, som bør være bindende med hensyn til tildeling af midler fra Fællesskabets finansielle bidrag og fra de nationale budgetter, der er øremærket til EMRP-projekter.

(20)

I overensstemmelse med finansforordningen og Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (6) (gennemførelsesbestemmelserne) bør Fællesskabets finansielle bidrag forvaltes i henhold til bestemmelserne om indirekte central forvaltning i overensstemmelse med artikel 54, stk. 2, litra c), og artikel 56 i finansforordningen og artikel 35, artikel 38, stk. 2, og artikel 41 i gennemførelsesbestemmelserne.

(21)

Medlemsstater og lande, der er associeret med syvende rammeprogram, børe være berettiget til at deltage i EMRP.

(22)

I overensstemmelse med målsætningerne for syvende rammeprogram bør andre lande have mulighed for at deltage i EMRP, såfremt der er åbnet mulighed for en sådan deltagelse i den relevante internationale aftale, og både Kommissionen på Fællesskabets vegne og de deltagende medlemsstater kan tilslutte sig dette. I overensstemmelse med syvende rammeprogram og betingelserne og vilkårene i denne beslutning bør Fællesskabet have ret til at godkende betingelserne for sit finansielle bidrag til EMRP, for så vidt angår sådanne andre landes deltagelse heri.

(23)

Der bør træffes passende foranstaltninger til forebyggelse af uregelmæssigheder og svig, og de nødvendige skridt bør tages for at kræve tabte, uberettiget udbetalte eller forkert anvendte midler tilbagebetalt i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (7), Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (8) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (9).

(24)

Det er afgørende, at forskningsaktiviteter, der gennemføres under EMRP, overholder de grundlæggende etiske principper, bl.a. i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union og i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder samt principperne om integrering af kønsaspektet og ligestilling mellem kønnene.

(25)

Kommissionen bør foretage en foreløbig evaluering af kvaliteten og effektiviteten af gennemførelsen af EMRP og udviklingen i retning af at opfylde de fastsatte mål samt en endelig evaluering.

(26)

Den særlige gennemførelsesstruktur bør tilskynde deltagerne i de udvalgte EMRP-projekter til at orientere om og videreformidle deres resultater og gøre disse oplysninger offentligt tilgængelige —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Fællesskabets finansielle bidrag

1.   Fællesskabet yder et finansielt bidrag til »det europæiske program for metrologisk forskning« (EMRP), der iværksattes af Belgien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Tyskland, Estland, Spanien, Frankrig, Italien, Ungarn, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige samt Norge, Schweiz og Tyrkiet (deltagerlandene).

2.   Fællesskabets finansielle bidrag, der modsvarer deltagerlandenes, men dog ikke kan overstige 200 mio. EUR, finansieres over bevillinger på Den Europæiske Unions almindelige budget i løbet af syvende rammeprograms løbetid og i overensstemmelse med principperne i bilag I og II, der udgør en integrerende del af denne beslutning.

3.   Fællesskabets finansielle bidrag betales samlet over de budgetbevillinger, der er tildelt alle de relevante temaer i særprogrammet »Samarbejde«.

Artikel 2

Betingelser for Fællesskabets finansielle bidrag

Fællesskabets finansielle bidrag er betinget af følgende:

a)

deltagerlandene påviser, at EMRP-programmet som beskrevet i bilag I er effektivt etableret

b)

der formelt er oprettet en særlig gennemførelsesstruktur med status som juridisk person, som får ansvaret for gennemførelsen af EMRP og for modtagelse og fordeling af og tilsyn med Fællesskabets finansielle bidrag inden for rammerne af indirekte central forvaltning i overensstemmelse med finansforordningens artikel 54, stk. 2, litra c), og artikel 56 samt gennemførelsesbestemmelsernes artikel 35, artikel 38, stk. 2, og artikel 41

c)

der er etableret en hensigtsmæssig og effektiv forvaltningsmodel for EMRP i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag II

d)

aktiviteterne under EMRP som beskrevet i bilag I gennemføres effektivt af den særlige gennemførelsesstruktur, hvilket omfatter offentliggørelse af indkaldelser af forslag

e)

hvert deltagerland giver tilsagn om at bidrage med sin respektive andel af finansieringen af EMRP og at hæve dette bidrag med en finansieringsreserve på 50 % for at kunne håndtere en stor succesrate for deltagerne i EMRP-projekter samt om at betale det finansielle bidrag til modtagerne

f)

overholdelse af Fællesskabets statsstøtteregler og navnlig Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation (10)

g)

der sikres en høj grad af videnskabelig ekspertise og overholdelse af etiske principper i overensstemmelse med de generelle principper for syvende rammeprogram og principperne om integrering af kønsaspektet og ligestilling mellem kønnene samt principperne om bæredygtig udvikling

h)

der fastsættes bestemmelser om intellektuel ejendomsret til resultaterne af de aktiviteter, der gennemføres under EMRP, og de FoU-programmer og -aktiviteter, der iværksættes nationalt af deltagerlandene, gennemføres og koordineres på en sådan måde, at de fremmer erhvervelsen af denne viden og støtter bred udnyttelse og formidling af denne viden. Tilgangen skal følge den model, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1906/2006 af 18. december 2006 om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2013) (11) (reglerne for deltagelse i syvende rammeprogram).

Artikel 3

Aktiviteter under EMRP

1.   Hovedaktiviteten under EMRP består af finansiering af tværnationale EMRP-projekter med flere partnere vedrørende aktiviteter inden for forskning, teknologisk udvikling, uddannelse og formidling (EMRP-projekter). Eftersom kompetencen inden for metrologi er meget koncentreret, gennemføres hovedparten af EMRP-projekterne af nationale måletekniske institutter og udpegede institutter (dvs. ekspertinstitutter med ansvar for bestemte nationale standarder og tilhørende tjenester, som ikke er dækket af de nationale måletekniske institutters aktiviteter) fra deltagerlandene.

2.   For at øge og sprede kompetencen inden for metrologisk forskning finansieres der også under EMRP forskellige forskerlegatordninger som supplement til EMRP-projekterne.

3.   EMRP-projekterne udvælges, og forskerlegater tildeles efter forslagsindkaldelser, der skal overholde de i bilag I fastsatte principper om ligebehandling, gennemsigtighed, uafhængig evaluering, samfinansiering, at finansieringen ikke giver overskud, og at tilskud ikke gives med tilbagevirkende kraft, jf. finansforordningens artikel 112, stk. 1.

4.   De centrale evalueringskriterier i artikel 15, stk. 1, litra a) og b), i reglerne for deltagelse i syvende rammeprogram for hhv. EMRP-projekter og forskerlegatordninger finder tilsvarende anvendelse. De centrale evalueringskriterier skal fremgå af forslagsindkaldelsen. Der kan indføres yderligere kriterier, forudsat at de offentliggøres i forslagsindkaldelsen, er ikke-diskriminerende og ikke har forrang frem for de centrale evalueringskriterier.

5.   Yderligere oplysninger om gennemførelsen af aktiviteterne under EMRP findes i bilag I.

Artikel 4

Det Fælles Forskningscenters rolle

1.   Det Fælles Forskningscenter under Kommissionen er berettiget til at deltage i og modtage støtte under EMRP på vilkår, der er sammenlignelige med vilkårene for deltagerlandenes nationale måletekniske institutter.

2.   Det Fælles Forskningscenters egne ressourcer, der ikke er omfattet af finansiering under EMRP, betragtes ikke som et finansielt fællesskabsbidrag som omhandlet i artikel 1.

3.   Det institut i Det Fælles Forskningscenter, der er ansvarligt for metrologi, er som afdeling under Kommissionen, der handler på Fællesskabets vegne, berettiget til at deltage i gennemførelsen af EMRP inden for rammerne af den særlige gennemførelsesstruktur som observatør uden stemmeret.

Artikel 5

Aftaler mellem Fællesskabet og den særlige gennemførelsesstruktur

De nærmere bestemmelser for forvaltningen af og tilsynet med midler og beskyttelsen af Fællesskabernes finansielle interesser fastlægges i en generel aftale og i årlige finansielle aftaler, der indgås mellem Kommissionen på Fællesskabets vegne og den særlige gennemførelsesstruktur.

Den generelle aftale omfatter navnlig følgende bestemmelser:

1)

fastsættelse af de tildelte opgaver

2)

de nærmere betingelser for opgavernes gennemførelse, herunder de relevante bestemmelser med henblik på definition af ansvar og fastlæggelse af kontrolordninger

3)

reglerne for, hvorledes der rapporteres til Kommissionen om opgavernes gennemførelse

4)

betingelserne for gennemførelsens ophør

5)

de nærmere bestemmelser for Kommissionens kontrol

6)

betingelserne for anvendelse af separate bankkonti, renteafkastet og anvendelsen heraf

7)

bestemmelser, der sikrer fællesskabshandlingens synlighed i forhold til den særlige gennemførelsesstrukturs andre aktiviteter

8)

en forpligtelse til at afholde sig fra enhver handling, der kan medføre en interessekonflikt som omhandlet i finansforordningens artikel 52, stk. 2

9)

bestemmelserne om intellektuel ejendomsret til resultaterne af de aktiviteter, der gennemføres under EMRP som omhandlet i artikel 2

10)

en liste over kriterier, der skal anvendes i midtvejsevalueringen og den endelige evaluering, inklusive dem, der er omhandlet i artikel 13.

Artikel 6

Renteafkast af Fællesskabets finansielle bidrag

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 2, er renteafkastet af Fællesskabets finansielle bidrag, der tildeles EMRP, formålsbestemt til finansiering af bestemte former for udgifter. Det maksimale fællesskabsbidrag som omhandlet i denne beslutnings artikel 1, stk. 2, kan hæves tilsvarende af Kommissionen.

Artikel 7

Reduktion, tilbageholdelse eller indstilling af Fællesskabets finansielle bidrag

Hvis gennemførelsen af EMRP ikke er sket eller er utilstrækkelig, delvis eller forsinket, har Fællesskabet ret til at reducere, tilbageholde eller indstille sit finansielle bidrag i forhold til den faktiske gennemførelse af EMRP.

Hvis deltagerlandene ikke bidrager eller kun bidrager delvist eller forsinket til finansieringen af EMRP, kan Fællesskabet reducere sit finansielle bidrag i overensstemmelse med det faktiske omfang af den offentlige finansiering fra deltagerlandene i henhold til vilkårene i den generelle aftale, der indgås mellem Kommissionen og den særlige gennemførelsesstruktur.

Artikel 8

Deltagerlandenes beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesse

Ved gennemførelsen af EMRP træffer deltagerlandene alle de lovgivningsmæssige, forskriftsmæssige, administrative og øvrige foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte Fællesskabernes finansielle interesser. Deltagerlandene forelægger navnlig tilstrækkelig garanti for fuldstændig inddrivelse af beløb, som Kommissionen har krav på i overensstemmelse med finansforordningens artikel 54, stk. 2, litra c), og gennemførelsesbestemmelsernes artikel 38, stk. 2.

Artikel 9

Revisionsrettens kontrol

Kommissionen og Revisionsretten kan gennem deres tjenestemænd eller andre ansatte foretage enhver form for kontrol og inspektion, som er nødvendig for at sikre en forsvarlig forvaltning af Fællesskabets midler og for at beskytte Fællesskabernes finansielle interesser mod svig og uregelmæssigheder. Med henblik herpå stiller deltagerlandene og/eller den særlige gennemførelsesstruktur alle relevante dokumenter til rådighed for Kommissionen og Revisionsretten.

Artikel 10

Information

Kommissionen fremsender alle relevante oplysninger til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten. Deltagerlandene opfordres til via den særlige gennemførelsesstruktur at fremsende til Kommissionen enhver yderligere oplysning om den finansielle forvaltning af den særlige gennemførelsesstruktur, som Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten måtte anmode om, og som er i overensstemmelse med de generelle rapporteringskrav i artikel 13.

Artikel 11

Deltagelse af andre medlemsstater og associerede lande

Enhver medlemsstat og ethvert land, der er associeret med syvende rammeprogram, har ret til at deltage i EMRP i overensstemmelse med kriterierne i denne beslutnings artikel 2, litra e) og f), og skal behandles som et deltagerland.

Artikel 12

Deltagelse af andre tredjelande

Deltagerlandene og Kommissionen kan godkende deltagelse af ethvert andet land såfremt kriterierne i artikel 2, litra e), er opfyldt, og forudsat, at denne deltagelse er omfattet af den relevante internationale aftale. De fastlægger betingelserne for, på hvilke vilkår juridiske enheder, der er etableret i, og enkeltpersoner, som bor i et sådant land, er berettigede til at modtage støtte under EMRP.

Artikel 13

Årlig rapportering og evaluering

Den årlige rapport om syvende rammeprogram, som skal forelægges Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til traktatens artikel 173, skal indeholde en rapport om de aktiviteter, der har fundet sted under EMRP.

Kommissionen foretager en midtvejsevaluering senest tre år efter iværksættelsen af EMRP. Evalueringen omfatter udviklingen i retning af opfyldelse af de i bilag I fastsatte mål samt anbefalinger fra EMRP vedrørende de bedste midler til yderligere forbedring af integrationen samt kvaliteten og effektiviteten af gennemførelsen, herunder videnskabelig, forvaltningsmæssig og finansiel integration, og om deltagernes finansielle bidrag er tilstrækkelige i lyset af eventuelle anmodninger fra deres forskellige nationale forskersamfund.

Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet og Rådet konklusionerne af evalueringen og sine bemærkninger hertil, samt, hvis det er relevant, forslag til tilpasninger af denne beslutning.

Ved ophøret af Fællesskabets deltagelse i EMRP, dog senest i 2017, foretager Kommissionen med bistand fra en uafhængig ekspertgruppe en endelig evaluering af EMRP's generelle, specifikke og operationelle mål.

Denne gruppe skal bl.a. basere sin evaluering på følgende indikatorer:

a)

den videnskabelige kvalitet af projekterne og de tildelte legater målt efter antallet af publikationer, patenter og andre videnskabelige indikatorer for output

b)

omfanget af eksterne forskeres og forskningsinstitutioners deltagelse i programmet

c)

den øgede metrologikapacitet i medlemsstater og i lande, der er associeret med syvende rammeprogram, og hvis metrologiprogrammer befinder sig på et tidligt udviklingsstade

d)

uddannelsesaktiviteternes omfang og kvalitet

e)

omfanget og kvaliteten af aktiviteter vedrørende metrologikommunikation og -formidling.

Resultaterne af den endelige evaluering forelægges Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne beslutning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 15

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 16. september 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

C. MALMSTRÖM

Formand


(1)  Udtalelse af 25.3.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 22.4.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 27.7.2009.

(3)  EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1.

(4)  EUT L 400 af 30.12.2006, s. 86.

(5)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(6)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.

(7)  EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1.

(8)  EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2.

(9)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.

(10)  EUT C 323 af 30.12.2006, s. 1.

(11)  EUT L 391 af 30.12.2006, s. 1.


BILAG I

Beskrivelse af målsætninger for og aktiviteter under det europæiske program for metrologisk forskning (EMRP)

I.   MÅLSÆTNINGER

I vore dages globale økonomi yder metrologien et betydeligt bidrag til den teknologiske og økonomiske udvikling i mange af verdens nationer. Metrologisk forskning er nødvendig for at løse samfundsmæssige problemer, og eksempler på sådan forskning påvirker områder som rummet, herunder satellitnavigation, sikkerhed, sundhedsvæsenet, halvlederindustrien og klimaændringerne. Metrologisk forskning kommer i høj grad offentligheden til gode og er en af de vigtigste støtteaktiviteter for myndighedernes regulering og standardisering. Metrologi er skjult for offentlighedens øjne, men er alligevel afgørende for moderne handel og kommunikation. Markedsadgang kan f.eks. hæmmes af manglen på ensartede, nøjagtige vægte og mål. Alle større økonomiske magter i verden har erkendt, at teknologisk FoU vedrørende metrologi er kritisk for en moderne nations langsigtede økonomiske vækst.

Metrologisk forskning er traditionelt blevet prioriteret højt i mange lande. De europæiske lande iværksætter imidlertid deres egne nationale programmer for metrologisk forskning helt isoleret fra hinanden, og EU's medlemsstater har ikke evnet hver for sig at skabe et fælles, fuldt integreret EMRP. De nationale måletekniske institutter er sammen med udpegede institutter ansvarlige for gennemførelsen af de nationale forskningsprogrammer vedrørende metrologi, og det sker på grundlag af institutionel finansiering fra centrale myndigheder eller ministerier. Det europæiske metrologiske forskersamfund er et specialiseret samfund, som er løst knyttet til forskningsinstitutioner eller den akademiske verden. Det er yderst opsplittet og består af enkelte førende centre, som vil kunne drage fordel af bred konkurrence på internationalt plan. Der finder uden tvivl overlappende virksomhed sted.

Fællesskabets ret til at træffe foranstaltninger på dette område er fastslået i flere af traktatens artikler, der omfatter koordinering af og samarbejde mellem medlemsstaterne og Fællesskabet på forskningsområdet. I henhold til traktatens artikel 165 samordner Fællesskabet og medlemsstaterne deres indsats inden for forskning og teknologisk udvikling for at sikre den indbyrdes sammenhæng mellem de nationale politikker og Fællesskabets politik på dette område. Artikel 169 indeholder en opfordring til Fællesskabet til at deltage i FoU-programmer, der gennemføres af flere medlemsstater. Fællesskabets indsats er således velbegrundet, da det er usandsynligt, at medlemsstaterne kan løse disse problemer hver for sig.

EMRP integrerer nationale programmer fra 22 deltagerlande i et enkelt fælles forskningsprogram og understøtter navnlig målsætningerne for de nationale målesystemer i Europa. EMRP's målsætninger er at fremskynde udviklingen, valideringen og udnyttelsen af nye måleteknikker, -standarder, -processer, -instrumenter, -referencematerialer og -viden, som skal være drivkraft bag innovativ udvikling inden for industri og handel, forbedre kvaliteten af data til videnskab, industri og politikker samt støtte udviklingen og gennemførelsen af direktiver og forordninger.

EMRP vil opnå disse målsætninger ved at:

a)

samle ekspertisen inden for metrologisk forskning — ved at skabe fælles, konkurrencedygtige forskningsprojekter, dvs. EMRP-projekter, der underbygger muligheden for at skabe en tilstrækkelig kritisk masse fra net af nationale måletekniske institutter og udpegede institutter fra deltagerlandene for at håndtere de store udfordringer, som Europa står over for på metrologiområdet

b)

åbne systemet for den bedste videnskab — ved at øge deltagelsen fra det bredere europæiske forskersamfund gennem forskerlegater

c)

opbygge kompetencen — ved at øge kompetencen i Europas metrologiske forskersamfund gennem mobilitetsfremmende legater til forskere rettet mod EURAMET-medlemslande med begrænset forskningskompetence inden for metrologi.

EMRP supplerer eksisterende nationale programmer og aktiviteter, som kun er rettet mod at opfylde rent nationale prioriteringer.

EMRP-initiativet sigter mod at tilpasse og integrere relevant national metrologiforskning og etablere et fælles forskningsprogram, der er videnskabeligt, forvaltningsmæssigt og finansielt integreret og kan yde et stort bidrag til det europæiske forskningsrum og underbygge Lissabon-dagsordenens mål om at gøre Europa til »den mest konkurrencedygtige, dynamiske og videnbaserede økonomi«. Den videnskabelige integration sikres gennem fælles udformning og gennemførelse af aktiviteter under EMRP. Forvaltningen integreres ved at anvende EURAMET e.V., en almennyttig organisation under tysk lov, som den særlige gennemførelsesstruktur, i overensstemmelse med de detaljerede ordninger i bilag II.

Den finansielle integration betyder, at deltagerlandene giver tilsagn om at bidrage til finansieringen af EMRP med nationale midler til alle støtteberettigede deltagere i udvalgte EMRP-projekter fra de nationale øremærkede EMRP-budgetter, om nødvendigt ved at trække på finansieringsreserven, der svarer til 50 % af disse budgetter, og ved at yde et kontantbidrag til en fælles kasse til finansiering af ekspertiselegater og legater til fremme af forskermobilitet ud over en fuldstændig finansiering af driftsudgifterne til EMRP. Et andet element i den finansielle integration er den fælles tilgang til støtteberettigede omkostninger, som er baseret på bestemmelserne i syvende rammeprogram.

II.   AKTIVITETER

EMRP skal bestå af fælles aktiviteter inden for forskning og teknologisk udvikling. Der er fire aktivitetstyper:

A.   Hovedaktiviteten under EMRP er tværnationale EMRP-projekter med deltagelse af flere partnere inden for forskning, teknologisk udvikling, uddannelse og formidling. Eftersom kompetencen inden for metrologi er meget koncentreret, gennemføres hovedparten af EMRP-projekterne af nationale måletekniske institutter og udpegede institutter fra deltagerlandene.

B.   For at øge og sprede kompetencen inden for metrologi indføres der tre legatordninger:

B1.   Med henblik på at øge antallet af organisationer med en kompetence inden for eller relateret til metrologi, indføres der ekspertiselegater til organisationer og/eller enkeltpersoner fra det bredere forskersamfund i medlemsstaterne og lande associeret med syvende rammeprogram, som er i stand til at yde et væsentligt bidrag til det fælles programs forskningsaktiviteter. Hver udvalgt organisation og/eller enkeltperson skal være tilknyttet et EMRP-projekt.

B2.   For at udvikle den enkelte forskers kompetence indføres der forskermobilitetslegater for:

1)

forskere fra de nationale måletekniske institutter og udpegede institutter i deltagerlandene,

2)

forskere, der enten selv eller via deres organisation har fået tildelt et ekspertiselegat, og

3)

forskere fra EURAMET-medlemslande, der ikke deltager i EMRP, og som har begrænset eller ingen kompetence inden for metrologisk forskning.

Disse forskermobilitetslegater giver forskerne mulighed for enten at være i et nationalt måleteknisk institut eller et udpeget forskningsinstitut, der deltager i et EMRP-projekt, eller i en organisation, der har fået tildelt et ekspertiselegat.

B3.   For at sikre et bæredygtigt samarbejde mellem nationale måletekniske institutter og udpegede institutter i deltagerlandene og for at bane vej for næste generation af erfarne metrologiske forskere fra nationale måletekniske institutter og udpegede institutter, indføres der mobilitetslegater til unge forskere fra nationale måletekniske institutter og udpegede institutter i deltagerlandene, således at de får mulighed for at blive i et nationalt måleteknisk institut eller et udpeget institut i deltagerlandene, i en organisation, der har fået tildelt et ekspertiselegat eller i en anden organisation, der deltager i et EMRP-forskningsprojekt for egen regning.

Disse aktiviteter vil, hvor det er relevant, blive udbygget med samarbejde med andre relevante og interesserede organisationer i eller uden for Europa, der deltager på selvfinansieringsbasis.

Desuden vil der i begrænset omfang blive ydet støtte til bredere netværksaktiviteter for at fremme EMRP og styrke programmets indvirkning. Disse aktiviteter kan omfatte vedligeholdelse og ajourføring af de relevante EMRP-forskningsområder via aktiviteter såsom workshops samt kontakter med andre relevante interessenter i og uden for Europa.

III.   GENNEMFØRELSE AF AKTIVITETERNE

Udvælgelse af EMRP-projekter og tildeling af ekspertise- og forskermobilitetslegater sker på grundlag af regelmæssige indkaldelser af forslag. Ifølge den vejledende tidsplan vil der blive iværksat forslagsindkaldelser hver 12.-18. måned i en periode på højst syv år. Tildeling af mobilitetslegater til unge forskere sker i henhold til en løbende indkaldelse.

A.   EMRP-projekter

a)

Indkaldelse af mulige forskningsemner for EMRP-projekter (trin 1):

Før hver forslagsindkaldelse vedrørende EMRP-projekter fastlægges emnerne for indkaldelsen i følgende nedenfor fastsatte faser: først fastlægger EMRP-udvalget (se bilag II) efter høring af Kommissionen de dele af forskningsaktiviteterne i EMRP, der skal gøres til genstand for forslagsindkaldelsen. I anden fase opfordres forskersamfundet — enkeltpersoner eller organisationer — gennem en offentlig indkaldelse til at stille forslag til mulige forskningsemner. I tredje fase udvælger EMRP-udvalget de bedste forskningsemner på baggrund af de indkomne forslag. EMRP-udvalget kan i fase 2 ændre, opdele eller sammenlægge de indkomne forslag og stille nye forslag for at optimere forslagsindkaldelsen. EMRP-udvalget sikrer, at de endelige forskningsemner ikke kan spores tilbage til de oprindelige forslagsstillere, der således forbliver anonyme.

b)

Indkaldelse af forslag til EMRP-projekter (trin 2):

Når forskningsemnerne er udvalgt, offentliggør EURAMET e.V. forslagsindkaldelsen og opfordrer forskerhold fra de nationale måletekniske institutter og de udpegede institutter i deltagerlandene til at oprette konsortier og indsende projektforslag.

Forslagsindkaldelsen er åben i mindst to måneder.

EURAMET e.V. evaluerer hvert forslag med bistand fra mindst tre uafhængige eksperter, som organisationen udpeger på grundlag af kriterierne i reglerne for deltagelse i syvende rammeprogram. Eksperterne udarbejder en liste over forslagene i prioriteret rækkefølge, og denne liste er bindende for tildelingen af midler fra Fællesskabet og deltagerlandene.

Der gælder følgende centrale kriterier for evaluering af EMRP-projekter:

i)

videnskabelig og/eller teknologisk kvalitet

ii)

relevans for EMRP's mål

iii)

den potentielle indvirkning gennem udvikling, formidling og anvendelse af projektresultaterne

iv)

kvaliteten og effektiviteten af gennemførelsen og forvaltningen.

De centrale evalueringskriterier skal fremgå af forslagsindkaldelsen. Der kan indføres yderligere kriterier, forudsat at de offentliggøres i forslagsindkaldelsen, er ikke-diskriminerende og ikke har forrang frem for de centrale evalueringskriterier.

Konsortier, der indsender et forslag til et EMRP-projekt, kan omfatte andre europæiske eller ikke-europæiske enheder, der ikke er støtteberettigede, forudsat at denne enhed realistisk kan sikre, at den råder over de ressourcer, der er nødvendige for at deltage.

Et konsortium, der indsender et forslag til et EMRP-projekt, kan allerede på dette trin i forslagsprocessen medtage et forslag til et ekspertiselegat til forskere under forudsætning af, at det tilfører projektet en nødvendig videnskabelig værdi. I så fald indgår evalueringen af forslaget til et ekspertiselegat i evalueringen af det samlede projekt. Udvælges et sådant projekt til finansiering, tildeles legatet automatisk.

Forskningsrådet i EURAMET e.V., jf. bilag II, offentliggør sin egen, uafhængige vurdering af de samlede resultater af evalueringen af forslag til EMRP-projekter (trin 1 og 2), men ikke om de enkelte EMRP-projekter. EURAMET e.V. skal tage hensyn til denne vurdering i efterfølgende forslagsindkaldelser.

B.   Indkaldelser af forslag til ekspertiselegater og forskermobilitetslegater (trin 3)

Offentliggørelsen af listen over udvalgte forslag til EMRP-projekter ledsages af en indkaldelse til det bredere forskersamfund til at deltage i EMRP-projekter gennem ekspertise- og/eller forskermobilitetslegater.

Alle EMRP-projektkonsortier opfordres (medmindre de allerede har indsendt et forslag til forskermobilitets- og ekspertiselegater i forbindelse med forslaget til et EMRP-projekt som beskrevet i afsnit syv under punkt A.b)) til inden tre måneder efter EMRP-projektkontraktens ikrafttræden at iværksætte en forslagsindkaldelse for potentielle modtagere og foreslå EURAMET e.V. at tildele dem et ekspertiselegat og/eller et mobilitetslegat til forskere. Den vejledende opdeling af finansieringen af EMRP beregnes således, at hvert EMRP-projekt kan associeres med gennemsnitligt mindst et forskerekspertiselegat og/eller et forskermobilitetslegat. Dette er dog ikke en bindende forpligtelse, og denne form for legater gennemføres så fleksibelt som muligt.

EMRP-projektkonsortiet offentliggør forslagsindkaldelsen i mindst en international avis og i nationale aviser i tre forskellige deltagerlande. Konsortiet skal også sikre, at indkaldelsen annonceres bredt under anvendelse af specifikke informationsmedier såsom især websteder om syvende rammeprogram, fagpresse og -brochurer samt gennem de nationale kontaktpunkter i medlemsstaterne og lande associeret med syvende rammeprogram. Desuden skal offentliggørelsen og annonceringen af forslagsindkaldelsen være i overensstemmelse med eventuelle instrukser og vejledninger fra EURAMET e.V. Konsortiet informerer EURAMET e.V. om indkaldelsen og dens indhold senest 30 dage før den forventede offentliggørelse. EURAMET e.V. undersøger, om indkaldelsen stemmer overens med regler, instrukser og vejledninger.

Forslagsindkaldelsen skal være åben i mindst fem uger.

EMRP-projektkonsortiet evaluerer de indkomne forslag med bistand fra mindst to uafhængige eksperter, som organisationen udpeger på grundlag af kriterierne i reglerne for deltagelse i syvende rammeprogram.

Der gælder følgende centrale kriterier for evaluering af forslagene:

i)

videnskabelig og/eller teknologisk kvalitet

ii)

relevans for EMRP-projektets mål

iii)

ansøgerens kvalitet og gennemførelseskapacitet samt potentiale for yderligere fremskridt

iv)

kvaliteten af den foreslåede aktivitet inden for forskeruddannelse og/eller videnoverførsel.

De centrale evalueringskriterier skal fremgå af forslagsindkaldelsen. Der kan indføres yderligere kriterier, forudsat at de offentliggøres i forslagsindkaldelsen, er ikke-diskriminerende og ikke har forrang frem for de centrale evalueringskriterier.

EMRP-projektkonsortiet foreslår EURAMET e.V. at tildele legatet til modtageren og gøre rede for, hvordan forslagsindkaldelsen blev administreret, i hvilket medie indkaldelsen af ansøgninger blev offentliggjort samt om navne på og tilhørsforhold for de eksperter, der deltager i evalueringen. EURAMET e.V. skal senest 45 dage efter modtagelsen af dette forslag enten tildele eller afslå legatet, hvis udvælgelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med de relevante regler, instrukser eller vejledninger.

EURAMET e.V. opfordrer europæiske lande med begrænset eller ingen kompetence inden for metrologisk forskning til at tilskynde deres forskningsinstitutter og universiteter til at ansøge om forskermobilitetslegater som et middel til at opbygge deres kompetence på dette område.

C.   Mobilitetslegater til unge forskere

EURAMET e.V. iværksætter en permanent åben indkaldelse af forslag til mobilitetslegater til unge forskere og offentliggør den i mindst en international avis og i nationale aviser i tre deltagerlande. Konsortiet skal også sikre, at forslagsindkaldelsen annonceres bredt under anvendelse af specifikke informationsmedier såsom især websteder om syvende rammeprogram, fagpresse og -brochurer samt gennem de nationale kontaktpunkter i medlemsstaterne og lande associeret med syvende rammeprogram.

Forslagene indsendes af forskeren og de afsendende og modtagende organisationer (nationale måletekniske institutter, udpegede institutter eller en anden organisation, der deltager i et EMRP-projekt). Den vejledende opdeling af finansieringen beregnes således, at hvert EMRP-projekt gennemsnitligt kan associeres med mindst et årligt mobilitetslegat for unge forskere. Dette er dog ikke en bindende forpligtelse, og denne form for legater gennemføres så fleksibelt som muligt. EURAMET e.V. evaluerer de indkomne forslag.

Der gælder følgende centrale kriterier for evalueringen:

i)

videnskabelig og/eller teknologisk kvalitet

ii)

relevans for EMRP-projektets mål

iii)

ansøgerens kvalitet og gennemførelseskapacitet samt potentiale for yderligere fremskridt

iv)

kvaliteten af den foreslåede aktivitet inden for forskeruddannelse og/eller videnoverførsel.

De centrale evalueringskriterier skal fremgå af forslagsindkaldelsen. Der kan indføres yderligere kriterier, forudsat at de offentliggøres i forslagsindkaldelsen, er ikke-diskriminerende og ikke har forrang frem for de centrale evalueringskriterier.

EURAMET e.V. sigter mod at have to skæringsdatoer hvert år, hvor organisationen tildeler disse legater via en forenklet procedure baseret på en udtalelse fra mindst to uafhængige eksperter for hvert forslag, som har drøftet og prioriteret alle forslagene.

D.   Sammenfattende tabel

Finansieringsform

Støtteberettigede organisationer (1)

Støtteberettigede lande

Evalueringskriterier

A.

EMRP-projekt (konsortium)

Nationale måletekniske institutter og udpegede institutter

Deltagerlande i EMRP

Artikel 15, stk. 1, litra a), i reglerne for deltagelse i syvende rammeprogram

B1.

Ekspertiselegater

 

Fra:

1)

alle andre organisationer end nationale måletekniske institutter og udpegede institutter, eller

2)

individuelle forskere

 

Til:

et EMRP-projekt i nationale måletekniske institutter og udpegede institutter

Medlemsstaterne og lande associeret med syvende rammeprogram

Artikel 15, stk. 1, litra b), i reglerne for deltagelse i syvende rammeprogram

B2.

Mobilitetslegater for forskere

 

Fra:

1)

nationale måletekniske institutter og udpegede institutter, eller

2)

en organisation, der har fået tildelt et ekspertiselegat

3)

forskere fra EURAMET-medlemslande, der ikke deltager i EMRP og p.t. har begrænset eller ingen kompetence inden for metrologisk forskning.

 

Til:

1)

nationale måletekniske institutter og udpegede institutter eller

2)

en organisation, der har fået tildelt et ekspertiselegat

Medlemsstaterne og lande associeret med syvende rammeprogram

Artikel 15, stk. 1, litra b), i reglerne for deltagelse i syvende rammeprogram

B3.

Mobilitetslegater til unge forskere

 

Fra:

nationale måletekniske institutter og udpegede institutter

 

Til:

1)

nationale måletekniske institutter og udpegede institutter, eller

2)

andre organisationer i EMRP-projektet (konsortium)

Deltagerlande i EMRP

Artikel 15, stk. 1, litra b), i reglerne for deltagelse i syvende rammeprogram

IV.   FINANSIERINGSMEKANISME

A.   Finansiering på programplan

EMRP finansieres af deltagerlandene og Fællesskabet.

Deltagerlandene fastlægger en flerårig finansieringsplan for deres deltagelse i EMRP og bidrager til at finansiere EMRP's aktiviteter. De nationale bidrag kan komme fra eksisterende eller nyoprettede programmer, når blot disse overholder de essentielle krav til offentligt finansieret metrologi på højt plan. Hvert deltagerland skal ud over hovedkravet til finansiering (øremærket EMRP-budget) afsætte en finansieringsreserve svarende til 50 % af dette beløb for at sikre fleksibilitet i gennemførelsen af EMRP i hele programmets løbetid, og at den prioriterede liste overholdes. Finansieringen af EMRP omfatter navnlig et tilsagn fra deltagerne om at bidrage til finansieringen af udvalgte EMRP-projekter via de nationale øremærkede EMRP-budgetter og tilvejebringe et bidrag i kontanter — med kvoter i forhold til de øremærkede EMRP-budgetter — til en fælles kasse til finansiering af forskerlegater, ud over finansieringen af de løbende omkostninger ved EMRP.

Det samlede finansielle fællesskabsbidrag til EMRP tilpasses de faktiske finansielle bidrag fra deltagerlandene (ekskl. de driftsomkostninger, der overstiger 16 mio. EUR, og finansieringsreserven), dog højst 200 mio. EUR. Da driftsomkostninger indgår i beregningen af det tilsvarende bidrag, skal de begrundes af EURAMET e.V.

Fællesskabets finansielle bidrag kan ikke bruges til dækning af EURAMET e.V.'s løbende udgifter.

B.   Vejledende fordeling af finansiering

Til sammen: 400 mio. EUR (+ 100 mio. EUR finansieringsreserve)

Aktivitetstype

Fællesskabet

200 mio. EUR

Deltagerlande

200 mio. EUR

I alt

400 mio. EUR

 

%

Mio. EUR

%

Mio. EUR

%

Mio. EUR

Projektforslag til EMRP — modul (del A)

82 %

164

90 %

180

86 %

344

Forslag til forskerlegater (del B) finansiering op til 100 %

18 %

36

2 %

4

10 %

40

B1.

Legater til seniorforskere

 

 

 

 

7,5 %

30

B2.

Legater til fremme af forskeres mobilitet

 

 

 

 

1,5 %

6

B3.

Legater til fremme af unge forskeres mobilitet

 

 

 

 

1,0 %

4

Driftsomkostninger (del C)

8 %

16 (2)

4 %

16

I alt

100 %

200

100 %

200

100 %

400

C.   Finansiering af EMRP-projekter og forskerlegater

Tildeling af midler fra de øremærkede EMRP-budgetter og via Fællesskabets bidrag til EMRP-projekter følger den prioriterede evalueringsliste.

Det finansielle bidrag til deltagerne i disse EMRP-projekter beregnes på baggrund af støtteberettigede omkostninger som fastlagt i reglerne for deltagelse i syvende rammeprogram. Hvis det øremærkede EMRP-budget slipper op på grund af stor succes hos nationale måletekniske institutter og udpegede institutter fra et bestemt deltagerland, skal dette land bruge finansieringsreserven på 50 % af sit øremærkede EMRP-budget, der er afsat til andre udvalgte forslag, og følge den prioriterede liste.

Fællesskabets bidrag til EMRP-projekter fastsættes for de enkelte forslagsindkaldelser som en procentdel af de støtteberettigede omkostninger, dog ikke over 50 %. Bidraget overføres direkte fra EURAMET e.V. til EMRP-projektets deltagere.

De nationale bidrag til EMRP-projekter udbetales via de respektive finansieringsmekanismer.

Fællesskabets og nationale kontantbidrag til ekspertiselegater, forskermobilitetslegater og mobilitetslegater til unge forskere overføres til EURAMET e.V. og derfra videre til legatmodtagerne.

De underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed og især eksistensen af det nationale bidrag, dets faktiske betaling, den korrekte udnyttelse af Fællesskabets finansiering og de anførte omkostningers støtteberettigelse sikres på EURAMET e.V.'s ansvar og fastslås ved den uafhængige finansielle revision af EMRP-projekter ifølge principper, der stemmer overens med principperne i syvende rammeprogram.

Forskerekspertiselegater, forskermobilitetslegater og mobilitetslegater til unge forskere tages fra et fast beløb, der tildeles på grundlag af forud fastlagte tariffer. De detaljerede underliggende udgifter revideres ikke. De omkostningskategorier, der dækkes af et sådant legat, er ikke støtteberettigede som omkostninger under et EMRP-projekt. Der fremsendes kun bevis for den faktiske, fuldstændige udbetaling af det fastlagte beløb til slutmodtageren. Kontantudbetalinger betragtes ikke som korrekt godtgjort og er ikke støtteberettigede. EURAMET e.V. kan anmode om tilsvarende midler fra modtagere af forskerekspertiselegater, der er juridiske enheder, ikke enkeltpersoner.

V.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

EURAMET e.V. indfører EMRP's politik for intellektuel ejendom i overensstemmelse med denne beslutnings artikel 2, litra h).


(1)  Det Fælles Forskningscenter behandles som de nationale måletekniske institutter.

(2)  Til forskel fra de andre tal er dette beløb et bindende loft i beregningen af de tilsvarende midler fra deltagerlandene


BILAG II

Forvaltning og gennemførelse af det europæiske program for metrologisk forskning (EMRP)

I.   INDLEDNING

EMRP's særlige gennemførelsesstruktur er EURAMET e.V., der blev etableret i 2007 under tysk lov som en almennyttig organisation. Den er den europæiske regionale metrologiorganisation. Medlemskab af EURAMET e.V. er åbent for medlemmernes nationale måletekniske institutter og for udpegede institutter (som associerede) fra Den Europæiske Unions medlemsstater og medlemmerne af Den Europæiske Frihandelssammenslutning samt fra andre europæiske lande. Europa-Kommissionens Institut for Referencematerialer og -målinger kan også være associeret medlem. Organisationen har for indeværende medlemmer fra 32 lande, hvoraf 22 tillige deltager i EMRP.

II.   EURAMET E.V.'S FORVALTNING AF EMRP

Følgende organer og interne strukturer i EURAMET e.V. har ansvar for gennemførelsen af EMRP:

1)

EMRP's formand og næstformand vælges af EMRP-udvalget. Formanden for EMRP er automatisk en af de to næstformænd i EURAMET e.V. Den pågældende er EURAMET e.V.'s juridiske repræsentant i relation til EMRP.

2)

EMRP-udvalget består af EURAMET-medlemmer (dvs. nationale måletekniske institutter) fra deltagerlandene. EMRP-udvalget er det beslutningstagende organ og ansvarligt for alle anliggender vedrørende EMRP, bl.a. beslutninger om fastlæggelse og ajourføring af programmet, planlægning af forslagsindkaldelser, budgetprofil, støtteberettigelses- og udvælgelseskriterier, evaluatorgruppen, godkendelse af den prioriterede liste over EMRP-projekter, der skal finansieres, overvågning af udviklingen af de finansierede EMRP-projekter og tilsyn med, at sekretariatet udfører sine EMRP-relaterede opgaver tilfredsstillende. EMRP-udvalget vælger EMRP's formandskab (der automatisk er EURAMET's »EMRP's næstformand«) og en suppleant.

3)

Forskningsrådet består af højtkvalificerede eksperter fra industri, forskning, den akademiske verden og internationale interessentorganisationer. Rådet formidler uafhængig, strategisk rådgivning om anliggender vedrørende EMRP og aflægger rapport for eller sender bemærkninger til EMRP-udvalget, når det er nødvendigt, eller der anmodes om det, men afgiver mindst en udtalelse om hver forsalgsindkaldelse og hvert udvælgelsesforløb.

4)

Sekretariatet består af personer, der er ansat i eller udstationeret til EURAMET e.V. Dets struktur og opgaver er omfattet af EURAMET e.V.'s forretningsorden. Den del af sekretariatet, der er ansvarlig for gennemførelsen af EMRP, har til huse hos National Physical Laboratory, det britiske medlem af EURAMET e.V. (værtsmedlemmet).

5)

EMRP-programforvalteren er en overordnet leder og kan som en midlertidig løsning udstationeres fra værtsmedlemmet. EMRP-programforvalteren handler udelukkende under EURAMET e.V.'s direkte myndighed i anliggender vedrørende EMRP og rapporterer til denne organisations organer. EURAMET e.V. indfører effektive procedurer, der sikrer, at der ikke opstår interessekonflikter mellem EMRP-programforvalteren og ansøgere, deltagere eller modtagere.

III.   EURAMET E.V.'S ENEANSVAR OG UNDERLEVERANCER AF ADMINISTRATIVE OG LOGISTISKE OPGAVER TIL VÆRTSMEDLEMMET I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSEN AF EMRP

EURAMET er eneansvarlig for gennemførelsen af EMRP. Denne organisation forvalter Fællesskabets finansielle bidrag til EMRP og har navnlig ansvar for følgende:

i)

ajourføring af EMRP

ii)

udarbejdelse af forslagsindkaldelser

iii)

offentliggørelse af forslagsindkaldelser

iv)

modtagelse af forslag til trin 1 og 2 og forslag vedrørende mobilitetslegater til unge forskere

v)

udvælgelse af uafhængige eksperter til evalueringen

vi)

modtagelse af de uafhængige eksperters individuelle vurderinger og varetagelse af formandskab for evalueringspaneler

vii)

de endelige udvælgelsesbeslutninger

viii)

iværksættelse af kontraktforhandlinger og indgåelse af kontrakter med udvalgte EMRP-projektkonsortier og andre modtagere

ix)

modtagelse og besvarelse af alle klager vedrørende indkaldelser

x)

modtagelse og tildeling af Fællesskabets finansielle bidrag samt overvågning af udnyttelsen heraf

xi)

udbetalinger til deltagere i EMRP-projekter og legatmodtagere

xii)

opfyldelse af rapporteringskrav over for Kommissionen (1).

Ovennævnte ansvar og beslutningsbeføjelser vedrørende EMRP påhviler alene EURAMET e.V., men enkelte administrative og logistiske opgaver i forbindelse med gennemførelsen af EMRP kan udliciteres til værtsmedlemmet.

Denne administrative og logistiske bistand består af følgende:

i)

administration og logistik til gennemførelse af indkaldelsesprocedurerne, herunder levering af en særlig help line

ii)

støtte til EURAMET e.V. i forbindelse med udformningen af retningslinjer og anden dokumentation

iii)

særlig webkompetence

iv)

støtte til udarbejdelse af kontrakter, projektovervågning og opfølgning af EMRP-projekter og forskerlegater

v)

støtte til EMRP-udvalget og EMRP-formandskabet efter behov.

Efter aftale med Kommissionen kan andre opgaver også udliciteres til værtsmedlemmet, mens EURAMET e.V. opbygger kapaciteten hos det permanente sekretariat.


(1)  Overvågning af Fællesskabets finansielle bidrag omfatter alle forudgående og efterfølgende kontrol- og revisionsaktiviteter, der betragtes som nødvendige for en tilfredsstillende udøvelse af de administrative opgaver, som Kommissionen har uddelegeret. Disse aktiviteter skal skabe rimelig sikkerhed for de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed samt for, at de angivne omkostninger er støtteberettigede.


Top