EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0886

2009/886/EF: Kommissionens beslutning af 27. november 2009 om ændring af beslutning 2002/364/EF om fælles tekniske specifikationer for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (meddelt under nummer K(2009) 9464) (EØS-relevant tekst)

OJ L 318, 4.12.2009, p. 25–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 214 - 229

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/886/oj

4.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 318/25


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 27. november 2009

om ændring af beslutning 2002/364/EF om fælles tekniske specifikationer for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

(meddelt under nummer K(2009) 9464)

(EØS-relevant tekst)

(2009/886/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (1), særlig artikel 5, stk. 3, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De fælles tekniske specifikationer for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik er fastsat i Kommissionens beslutning 2002/364/EF (2).

(2)

I folkesundhedens interesse og for at afspejle tekniske fremskridt, herunder udviklingen i medicinsk udstyrs ydeevne og analytiske sensitivitet, bør de tekniske specifikationer, der er fastsat i beslutning 2002/364/EF, revideres.

(3)

Definitionen på hurtigtest bør omformuleres og gøres mere præcis. Der bør af hensyn til klarheden tilføjes yderligere definitioner.

(4)

For at bringe de fælles tekniske specifikationer i overensstemmelse med aktuel videnskabelig og teknisk praksis er det nødvendigt at ajourføre en række videnskabelige og tekniske referencer.

(5)

Kravene til HIV-screening-assays bør tydeliggøres. For at sikre, at de fælles tekniske specifikationer afspejler kriterier for ydeevnen, der svarer til den nyeste teknologi, er det nødvendigt at tilføje krav vedrørende kombinerede HIV-antistof/-antigentest og en specifikation indeholdende krav til prøver i forbindelse med bestemte test.

(6)

Bilaget til beslutning 2002/364/EF bør derfor ændres tilsvarende og erstattes af hensyn til overskueligheden.

(7)

På grund af en administrativ fejl blev Kommissionens beslutning 2009/108/EF af 3. februar 2009 om ændring af beslutning 2002/364/EF om fælles tekniske specifikationer for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (3) vedtaget, uden at Europa-Parlamentet fik mulighed for at udøve den ret til kontrol, som det har fået tillagt ifølge artikel 8 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommission (4). Beslutning 2009/108/EF bør derfor afløses af nærværende beslutning.

(8)

Fabrikanter, hvis udstyr allerede markedsføres, bør indrømmes en overgangsperiode til at tilpasse sig de nye fælles tekniske specifikationer. Af hensyn til folkesundheden bør fabrikanter, der ønsker det, til gengæld kunne anvende de nye fælles tekniske specifikationer inden overgangsperiodens udløb.

(9)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 6, stk. 2, i Rådets direktiv 90/385/EØF (5) —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2002/364/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Beslutning 2009/108/EF ophæves.

Artikel 3

Denne beslutning anvendes fra den 1. december 2010 for udstyr, der er bragt i omsætning første gang før den 1. december 2009.

Beslutningen anvendes fra den 1. december 2009 for alt andet udstyr.

Medlemsstaterne tillader dog fabrikanter at anvende de i bilaget fastsatte krav før de i første og andet stykke fastsatte datoer.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2009.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 331 af 7.12.1998, s. 1.

(2)  EFT L 131 af 16.5.2002, s. 17.

(3)  EUT L 39 af 10.2.2009, s. 34.

(4)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(5)  EFT L 189 af 20.7.1990, s. 17.


BILAG

»BILAG

FÆLLES TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR MEDICINSK UDSTYR TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK

1.   ANVENDELSESOMRÅDE

De i dette bilag fastsatte fælles tekniske specifikationer gælder for udstyr, der er opført i liste A i bilag II til direktiv 98/79/EF.

2.   DEFINITIONER OG UDTRYK

(Diagnostisk) sensitivitet

Sandsynligheden for, at udstyret giver et positivt resultat ved tilstedeværelse af målmarkøren.

Sand positiv

En prøve, der vides at være positiv for målmarkøren, og som klassificeres korrekt af udstyret.

Falsk negativ

En prøve, der vides at være positiv for målmarkøren, og som fejlklassificeres af udstyret.

(Diagnostisk) specificitet

Sandsynligheden for, at udstyret giver et negativt resultat i målmarkørens fravær.

Falsk positiv

En prøve, der vides at være negativ for målmarkøren, og som fejlklassificeres af udstyret.

Sand negativ

En prøve, der vides at være negativ for målmarkøren, og som klassificeres korrekt af udstyret.

Analytisk sensitivitet

Analytisk sensitivitet kan udtrykkes som detektionsgrænsen, dvs. den mindste mængde af målmarkøren, som kan påvises præcist.

Analytisk specificitet

Metodens evne til alene at bestemme målmarkøren.

Nukleinsyre-amplifikationsteknikker (NAT)

Betegnelsen »NAT« anvendes om test til påvisning og/eller kvantificering af nukleinsyrer enten ved amplifikation af en målsekvens, amplifikation af et signal eller hybridisering.

Hurtigtest

Ved »hurtigtest« forstås kvalitativt eller semikvantitativt medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, som kun kan anvendes enkeltvis eller i små serier, og som involverer ikke-automatiserede metoder og er beregnet til at give et hurtigt resultat.

Robusthed

Robusthed er et mål for en analysemetodes evne til at forblive upåvirket af små, men tilsigtede ændringer i metodeparametrene og er desuden en indikation for metodens pålidelighed ved normal anvendelse.

Totalsystemfejlrate

Totalsystemfejlraten er fejlhyppigheden, når hele processen udføres efter fabrikantens forskrifter.

Verifikations-assay

Verifikations-assay anvendes til at få bekræftet et reaktivt resultat fra et screening-assay.

Virustyping-assay

Virustyping-assay anvendes til at foretage typebestemmelse med i forvejen kendte positive prøver, der ikke anvendes til primær infektionsdiagnose eller screening.

HIV-serokonversionsprøver

HIV-serokonversionsprøver betyder:

p24 antigen- og/eller HIV RNA-positiv, og

genkendt af samtlige antistof-screeningtest, og

positive eller ubestemte verifikations-assays.

Tidlige HIV-serokonversionsprøver

Tidlige HIV-serokonversionsprøver betyder:

p24 antigen- og/eller HIV RNA-positiv, og

ikke genkendt af samtlige antistof-screeningtest ,og

ubestemte eller negative verifikations-assays.

3.   FÆLLES TEKNISKE SPECIFIKATIONER (FTS) FOR PRODUKTER, DER ER OPFØRT PÅ LISTE A I BILAG II TIL DIREKTIV 98/79/EF

3.1.   Fælles tekniske specifikationer for evaluering af reagensers og reagensprodukters ydeevne med hensyn til påvisning, verifikation og kvantificering i humant prøvemateriale af markører for HIV-infektion (HIV 1 og 2), HTLV I og II samt hepatitis B, C, D

Generelle principper

3.1.1.   Udstyr til påvisning af virusinfektioner, bragt i omsætning til brug ved enten screenings- og/eller diagnosticeringstest, skal opfylde kravene til sensitivitet og specificitet i tabel 1. Se også punkt 3.1.11 vedrørende screening-assays.

3.1.2.   Udstyr, der af fabrikanten er beregnet til testning af andre legemsvæsker end serum og plasma, f.eks. urin og spyt, skal opfylde de samme FTS-krav til sensitivitet og specificitet som serum- og plasmatest. Ved evalueringen af ydeevnen testes prøver fra de samme individer i de test, der skal godkendes, og i et hertil relateret serum- eller plasma-assay.

3.1.3.   Udstyr, der af fabrikanten er bestemt til selvtestning, dvs. til anvendelse i et hjemligt miljø, skal opfylde de samme FTS-krav til sensitivitet og specificitet som det udstyr, der er beregnet til at anvendes af fagfolk. Relevante dele af evalueringen af ydeevnen skal udføres (eller gentages) af lægfolk med henblik på at vurdere udstyrets funktion og brugsanvisningerne.

3.1.4.   Alle evalueringer af ydeevnen skal udføres på grundlag af en direkte sammenligning med et anerkendt udstyr, der repræsenterer det højeste tekniske niveau. Det udstyr, der anvendes som sammenligningsgrundlag, skal være forsynet med CE-mærkning, såfremt det er bragt i omsætning på tidspunktet for evalueringen af ydeevnen.

3.1.5.   Såfremt der som led i en evaluering identificeres afvigende prøveresultater, skal disse resultater så vidt muligt efterprøves ved hjælp af f.eks.:

evaluering af den afvigende prøve i yderligere testsystemer

anvendelse af en alternativ metode eller markør

gennemgang af patientens kliniske status og diagnose

testning af opfølgningsprøver.

3.1.6.   Ydeevneevaluering skal udføres på en population, der svarer til den europæiske befolkning.

3.1.7.   Positive prøver, der anvendes i forbindelse med evaluering af ydeevnen, skal udvælges således, at de afspejler de forskellige stadier i den/de pågældende sygdom(me), forskellige antistofmønstre, forskellige genotyper, forskellige subtyper, mutanter osv.

3.1.8.   Sensitivitet med sand positive prøver og serokonversionsprøver evalueres som følger:

3.1.8.1.

Diagnostisk testsensitivitet under serokonversion skal repræsentere det højeste tekniske niveau. Resultaterne af yderligere prøvninger af de samme eller supplerende serokonversionspaneler skal, hvad enten de udføres af det bemyndigede organ eller fabrikanten, bekræfte de oprindelige data for evaluering af ydeevnen (se tabel 1). Serokonversionspaneler bør starte med en eller flere negative blodprøver med snævre tappeintervaller.

3.1.8.2.

For udstyr til blodscreening (bortset fra HBsAg- og anti-HBc-test) skal alle sand positive prøver identificeres som positive af det udstyr, der skal forsynes med CE-mærkning (tabel 1). For så vidt angår HBsAg- og anti-HBc-test, skal det nye udstyr have en generel ydeevne, som mindst er på niveau med det anerkendte udstyrs (se punkt 3.1.4).

3.1.8.3.

Hvad angår HIV-test:

skal alle HIV-serokonversionsprøver identificeres som positive

skal mindst 40 tidlige HIV-serokonversionsprøver testes. Resultaterne skal svare til det højeste tekniske niveau.

3.1.9.   Evaluering af ydeevnen i forbindelse med screening-assays skal omfatte 25 positive (hvis sådanne findes, hvor det drejer sig om sjældne infektioner), »dagfriske« serum- og/eller plasmaprøver (≤ 1 dag efter prøvetagningen).

3.1.10.   Negative prøver, der anvendes til evaluering af ydeevnen, skal defineres således, at de afspejler den målpopulation, prøven tager sigte på, f.eks. bloddonorer, hospitaliserede patienter, gravide kvinder osv.

3.1.11.   Ved evaluering af ydeevnen i forbindelse med screening-assays (tabel 1) skal undersøgelsen vedrøre bloddonorpopulationer fra mindst to bloddonorcentre og bestå af konsekutive bloddonationer, som ikke er blevet udvalgt således, at de udelukker førstegangsdonorer.

3.1.12.   Udstyret skal have en specificitet på mindst 99,5 % for bloddonationer, medmindre andet et angivet i de ledsagende tabeller. Specificiteten beregnes på grundlag af hyppigheden af gentagne reaktive (dvs. falsk positive) resultater hos bloddonorer, der er negative for målmarkøren.

3.1.13.   Udstyret skal som led i evalueringen af ydeevnen evalueres med henblik på at fastslå effekten af potentielle interfererende stoffer. Hvilke potentielle interfererende stoffer der skal evalueres, vil til en vis grad afhænge af reagenssammensætningen og assay-opsætningen. Potentielle interfererende stoffer skal identificeres som led i den risikoanalyse, der skal foretages til opfyldelse af de væsentlige krav, der gælder for ethvert nyt udstyr; analysen kan f.eks. omfatte:

prøver, der repræsenterer »beslægtede« infektioner

prøver fra flergangsfødende, dvs. kvinder, som har haft mere end én graviditet, og reumatoidfaktor-positive patienter

for rekombinante antigener, humane antistoffer mod bestanddele af ekspressionssystemet, f.eks. anti-E. coli eller antistoffer mod gær.

3.1.14.   For udstyr, der af fabrikanten er beregnet til at anvendes sammen med serum og plasma, skal evalueringen af ydeevnen påvise serum/plasma-ækvivalens. Dette skal påvises for mindst 50 donationer (25 positive og 25 negative).

3.1.15.   For udstyr, der er beregnet til at anvendes sammen med plasma, skal evalueringen af ydeevnen verificere udstyrets ydeevne under anvendelse af alle de antikoagulanser, der af fabrikanten angives at skulle anvendes med udstyret. Dette skal påvises for mindst 50 donationer (25 positive og 25 negative).

3.1.16.   Som led i den krævede risikoanalyse skal totalsystemfejlraten, der fører til falsk negative resultater, bestemmes i gentagne assays af svagt positive prøver.

3.1.17.   Hvis nyt medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik henhørende under liste A i bilag II ikke specifikt er omfattet af den fælles tekniske specifikation, gælder den fælles tekniske specifikation for beslægtet udstyr. Beslægtet udstyr kan identificeres på forskelligt grundlag, f.eks. ved samme eller tilsvarende tilsigtet anvendelse eller ved samme risici.

3.2.   Yderligere krav til kombinerede HIV-antistof-/antigen-test

3.2.1.   Kombinerede HIV-antistof-/antigen-test til påvisning af HIV-antistoffer og p24-antigener, som også er angivet til anvendelse til påvisning af single p24-antigen, skal følge tabel 1 og 5, inklusive kriterierne for analytisk sensitivitet for p24-antigen.

3.2.2.   Kombinerede HIV-antistof-/antigen-test til påvisning af HIV-antistoffer og p24-antigener, som ikke er angivet til anvendelse til påvisning af single p24-antigen, skal følge tabel 1 og 5, eksklusive kriterierne for analytisk sensitivitet for p24-antigen.

3.3.   Yderligere krav til nukleinsyre-amplifikationsteknikker (NAT)

Kriterierne for evaluering af ydeevnen for NAT-assays er angivet i tabel 2.

3.3.1.   For målsekvensamplifikations-assays skal en funktionskontrol for hvert prøvemateriale (intern kontrol) afspejle det højeste tekniske niveau. Denne kontrol skal så vidt muligt foretages under hele processen, dvs. ved ekstraktion, amplifikation/hybridisering og påvisning.

3.3.2.   Den analytiske sensitivitets- eller detektionsgrænse for NAT-assays skal udtrykkes ved 95 % positiv cut-off værdi. Dette er den komponentkoncentration, hvor 95 % af testkørslerne giver positive resultater efter seriefortyndinger af et internationalt referencemateriale, f.eks. en WHO-standard eller et kalibreret referencemateriale.

3.3.3.   Genotype-detektion skal påvises ved passende validering af primer- eller sondedesign og skal desuden også valideres ved testning af karakteriserede genotypeprøver.

3.3.4.   Resultaterne af kvantitative NAT-assays skal kunne spores til internationale standarder eller kalibrerede referencematerialer, hvis sådanne findes, og udtrykkes i internationale enheder, der benyttes inden for det givne anvendelsesområde.

3.3.5.   NAT-assays kan benyttes til at påvise virus i antistof-negative prøver, dvs. præ-serokonversionsprøver. Virus i immunkomplekser kan udvise en anden adfærd end frie virus, f.eks. ved centrifugering. Det er derfor vigtigt, at robusthedsundersøgelser omfatter antistof-negative (præ-serokonversions-) prøver.

3.3.6.   Ved undersøgelse af eventuel carry-over-effekt skal robusthedsundersøgelserne omfatte mindst fem testkørsler med alternerende højpositive og negative prøver. De højpositive prøver skal omfatte prøver med naturligt forekommende høj virustiter.

3.3.7.   Totalsystemfejlraten, der fører til falsk negative resultater, skal bestemmes ved testning af svagt positive prøver. Svagt positive prøver skal indeholde en viruskoncentration svarende til 3 gange den 95 % positive cut-off viruskoncentration.

3.4.   Fælles tekniske specifikationer for fabrikantens frigivelsesprøvning af reagenser og reagensprodukter med hensyn til påvisning, verifikation og kvantificering i humant prøvemateriale af markører for HIV-infektion (HIV 1 og 2), HTLV I og II samt hepatitis B, C, D (kun immunologiske assays)

3.4.1.   Fabrikantens kriterier for frigivelsesprøvning skal sikre, at enhver batch konsekvent identificerer de relevante antigener, epitoper og antistoffer.

3.4.2.   Fabrikantens batchfrigivelsesprøvning skal omfatte mindst 100 prøver, der er negative for den relevante analysand.

3.5.   Fælles tekniske specifikationer for evaluering af reagensers og reagensprodukters ydeevne med hensyn til bestemmelse af følgende blodtypeantigener: ABO-system: ABO1 (A), ABO2 (B), ABO3 (A,B), Rh-system: RH1 (D), RH2 (C), RH3 (E), RH4 (c), RH5 (e) og Kell: KEL1 (K)

Kriterier for evaluering af reagensers og reagensprodukters ydeevne med hensyn til bestemmelse af følgende blodtypeantigener: ABO-system: ABO1 (A), ABO2 (B), ABO3 (A, B), Rh-system: RH1 (D), RH2 (C), RH3 (E), RH4 (c), RH5 (e) og Kell: KEL1 (K) findes i tabel 9.

3.5.1.   Alle evalueringer af ydeevne skal gennemføres på grundlag af en direkte sammenligning med et anerkendt udstyr på højeste tekniske niveau. Det udstyr, der anvendes til sammenligning, skal være forsynet med CE-mærkning, hvis det er bragt i omsætning på tidspunktet for evalueringen af ydeevnen.

3.5.2.   Hvis der som led i en evaluering identificeres afvigende testresultater, skal diskrepanserne så vidt muligt afklares ved hjælp af f.eks.:

evaluering af den afvigende prøve i yderligere testsystemer

anvendelse af en alternativ metode.

3.5.3.   Evalueringer af ydeevne skal udføres på en population, der svarer til den europæiske befolkning.

3.5.4.   Positive prøver, der anvendes i forbindelse med evaluering af ydeevnen, skal udvælges således, at de afspejler variant- og svag antigenekspression.

3.5.5.   Udstyret skal som led i evalueringen af ydeevnen evalueres med henblik på at fastslå effekten af potentielle interfererende stoffer. Hvilke potentielle interfererende stoffer der skal evalueres, vil til en vis grad afhænge af reagenssammensætningen og assay-opsætningen. Potentielle interfererende stoffer skal identificeres som led i den risikoanalyse, der skal foretages til opfyldelse af de væsentlige krav, der gælder for ethvert nyt udstyr.

3.5.6.   For udstyr, der er beregnet til at anvendes sammen med plasma, skal ydeevneevalueringen verificere udstyrets ydeevne under anvendelse af alle de antikoagulanser, som af fabrikanten angives at skulle anvendes sammen med udstyret. Dette skal påvises for mindst 50 donationer.

3.6.   Fælles tekniske specifikationer for fabrikantens frigivelsesprøvning af reagenser og reagensprodukter med hensyn til bestemmelse af følgende blodtypeantigener: ABO-system: ABO1 (A), ABO2 (B), ABO3 (A,B), Rh-system: RH1 (D), RH2 (C), RH3 (E), RH4 (c), RH5 (e) og Kell: KEL1 (K)

3.6.1.   Kriterierne for fabrikantens frigivelsestestning skal sikre, at enhver batch konsekvent identificerer de relevante antigener, epitoper og antistoffer.

3.6.2.   Kravene til fabrikantens batchfrigivelsesprøvning er angivet i tabel 10.

Tabel 1

Screening-assays: anti-HIV 1 og 2, anti-HTLV I og II, anti-HCV, HBsAg, anti-HBc

 

 

anti-HIV-1/2

anti-HTLV-I/II

anti-HCV

HBsAg

anti-HBc

Diagnostisk sensitivitet

Positive prøver

400 HIV-1

100 HIV-2

inkl. 40 non-B-subtyper, alle foreliggende HIV/1- subtyper bør være repræsenteret med mindst 3 prøver pr. subtype

300 HTLV-I

100 HTLV-II

400 (positive prøver)

inkl. prøver fra forskellige infektionsstadier afspejlende forskellige antistofmønstre.

Genotype 1-4: > 20 prøver pr. genotype (inkl. non-a subtyper af genotype 4);

5: > 5 prøver

6: såfremt sådanne foreligger

400

inkl. subtyper

400

inkl. evaluering af andre HBV-markører

Serokonversionspaneler

20 paneler

10 yderligere paneler (hos bemyndiget organ eller fabrikant)

Skal defineres, når de foreligger

20 paneler

10 yderligere paneler (hos bemyndiget organ eller fabrikant)

20 paneler

10 yderligere paneler (hos bemyndiget organ eller fabrikant)

Skal defineres, når de foreligger

Analytisk sensitivitet

Standarder

 

 

 

0,130 IU/ml (anden international standard for HBsAg, subtype adw2, genotype A, NIBSC-kode: 00/588)

 

Specificitet

Ikke-selekterede donorer (inkl. førstegangsdonorer)

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Hospitaliserede patienter

200

200

200

200

200

Potentielt krydsreagerende blodprøver (RF+, beslægtede virus, gravide kvinder osv.)

100

100

100

100

100


Tabel 2

NAT-assays for HIV 1, HCV, HBV og HTLV I og II (kvalitative og kvantitative test; ikke molekylærtypebestemmelse)

HIV1

HCV

HBV

HTLV I/II

Acceptkriterier

NAT

Kvalitativ

Kvantitativ

Kvalitativ

Kvantitativ

Kvalitativ

Kvantitativ

Kvalitativ

Kvantitativ

Som for HIV kvantitativ test

Som for HIV kvantitativ test

Som for HIV kvantitativ test

Sensitivitet

Detektionsgrænse

Påvisning af analytisk sensitivitet (IU/ml; defineret på grundlag af WHO-standarder eller kalibrerede referencematerialer)

I overensstemmelse med EP-valideringsguideline (1): flere fortyndingsserier i borderlinekoncentration; statistisk analyse (f.eks. Probit-analyse) på grundlag af mindst 24 replikater, beregning af 95 % cut-off værdi

Detektionsgrænse: som for kvalitative test; kvantificeringsgrænse: fortyndinger (halv log 10 eller mindre) af kalibrerede referencepræparater, definition af nedre og øvre kvantificeringsgrænse, præcision, nøjagtighed, »lineær« målespektrum, »dynamisk spektrum«. Reproducerbarhed ved forskellige koncentrationsniveauer skal vises

I overensstemmelse med EP-valideringsguideline (1): flere fortyndingsserier i borderlinekoncentration; statistisk analyse (f.eks. Probitanalyse) på grundlag af mindst 24 replikater, beregning af 95 % cut-off værdi

 

I overensstemmelse med EP-valideringsguideline (1): flere fortyndingsserier i borderlinekoncentration; statistisk analyse (f.eks. Probitanalyse) på grundlag af mindst 24 replikater, beregning af 95 % cut-off værdi

 

I overensstemmelse med EP-valideringsguideline (1): flere fortyndingsserier i borderlinekoncentration; statistisk analyse (f.eks. Probitanalyse) på grundlag af mindst 24 replikater, beregning af 95 % cut-off værdi

 

 

Genotype/subtypepåvisning/kvantificeringseffektivitet

Mindst 10 prøver pr. subtype (for så vidt som de foreligger)

Fortyndingsserier af alle relevante genotyper/subtyper, fortrinsvis af referencematerialer, for så vidt som sådanne findes

Mindst 10 prøver pr. genotype (for så vidt som de foreligger)

 

For så vidt som kalibrerede genotype-referencematerialer foreligger

 

For så vidt som kalibrerede genotype-referencematerialer foreligger

 

 

Cellekultur-supernatanter (kan erstatte sjældne HIV 1-subtyper).

Transkripter eller plasmider kvantificeret ved egnede metoder kan anvendes

 

 

 

 

 

 

 

Ifølge EP-valideringsguideline (1)kan in vitro-transkripter være en mulighed, for så vidt som kalibrerede subtypereferencematerialer foreligger

 

Ifølge EP-valideringsguideline (1)kan in vitro-transkripter være en mulighed, for så vidt som kalibrerede subtypereferencematerialer foreligger

 

Ifølge EP-valideringsguideline (1)kan in vitro-transkripter være en mulighed, for så vidt som kalibrerede subtypereferencematerialer foreligger

 

Ifølge EP-valideringsguideline (1)kan in vitro-transkripter være en mulighed, for så vidt som kalibrerede subtypereferencematerialer foreligger

 

 

Diagnostisk specificitet negative prøver

500 bloddonorer

100 bloddonorer

500 bloddonorer

 

500 bloddonorer

 

500 individuelle bloddonationer

 

 

Potentielle krydsreaktive markører

Ved passende assays-designeviden (f.eks. sekvenssammenligning) og/eller testning af mindst 10 humane retrovirus (f.eks. HTLV)-positive prøver

Som for kvalitative test

Ved assays-design og/eller testning af mindst 10 humane flavivirus (f.eks. HGV, YFV)-positive prøver

 

Ved assays-design og/eller testning af mindst 10 andre DNA virus-positive prøver

 

Ved assays-design og/eller testning af mindst 10 humane retrovirus (f.eks. HIV)-positive prøver

 

 

Robusthed

 

Som for kvalitative test

 

 

 

 

 

 

 

Krydskontaminering

Mindst 5 testkørsler med alternerende højpositive (der vides at forekomme naturligt) og negative prøver

 

Mindst 5 testkørsler med alternerende højpositive (der vides at forekomme naturligt) og negative prøver

 

Mindst 5 testkørsler med alternerende højpositive (der vides at forekomme naturligt) og negative prøver

 

Mindst 5 testkørsler med alternerende højpositive (der vides at forekomme naturligt) og negative prøver

 

 

Inhibition

Intern kontrol, fortrinsvis under hele NAT-proceduren

 

Intern kontrol, fortrinsvis under hele NAT-proceduren

 

Intern kontrol, fortrinsvis under hele NAT-proceduren

 

Intern kontrol, fortrinsvis under hele NAT-proceduren

 

 

Totalsystemfejlrate, der fører til falsk neg. resultater

Mindst 100 virus-spikeprøver med 3 × 95 % pos. cut-off koncentration

 

Mindst 100 virus-spikeprøver med 3 × 95 % pos. cut-off koncentration

 

Mindst 100 virus-spikeprøver med 3 × 95 % pos. cut-off koncentration

 

Mindst 100 virus-spikeprøver med 3 × 95 % pos. cut-off koncentration

 

99/100 assays positive

Bemærk: Acceptkriteriet for »totalsystemfejlrate, der fører til falsk neg. resultater« er 99/100 assays positive.

For kvantitative NAT skal der undersøges mindst 100 positive prøver, som afspejler de sædvanlige forhold hos brugerne (f.eks. inden præselektion af prøver). Sideløbende hermed skal der frembringes komparative resultater med andre NAT-testsystemer.

For kvalitative NAT skal der undersøges mindst 10 serokonversionspaneler. Sideløbende hermed skal der genereres komparative resultater med andre NAT-testsystemer.


Tabel 3

Hurtigtest: anti-HIV 1 og 2, anti-HCV, HBsAg, anti-HBc, anti-HTLV I og II

 

 

anti-HIV 1/2

anti-HCV

HBsAg

anti-HBc

anti-HTLV I/II

Acceptkriterier

Diagnostisk sensitivitet

Positive prøver

Samme kriterier som for screening-assays

Samme kriterier som for screening-assays

Samme kriterier som for screening-assays

Samme kriterier som for screening-assays

Samme kriterier som for screening-assays

Samme kriterier som for screening-assays

Serokonversionspaneler

Samme kriterier som for screening-assays

Samme kriterier som for screening-assays

Samme kriterier som for screening-assays

Samme kriterier som for screening-assays

Samme kriterier som for screening-assays

Samme kriterier som for screening-assays

Diagnostisk specificitet

Negative prøver

1 000 bloddonationer

1 000 bloddonationer

1 000 bloddonationer

1 000 bloddonationer

1 000 bloddonationer

≥ 99 % (anti-HBc: ≥ 96 %)

200 kliniske prøver

200 kliniske prøver

200 kliniske prøver

200 kliniske prøver

200 kliniske prøver

200 prøver fra gravide kvinder

200 prøver fra gravide kvinder

200 prøver fra gravide kvinder

 

200 prøver fra gravide kvinder

100 potentielt interfererende prøver

100 potentielt interfererende prøver

100 potentielt interfererende prøver

100 potentielt interfererende prøver

100 potentielt interfererende prøver


Tabel 4

Verifikations-/supplerende assays for anti-HIV 1 og 2, anti-HTLV I og II, anti-HCV, HBsAg

 

 

anti-HIV verifikations-assay

anti-HTLV verifikations-assay

HCV supplerende assay

HBsAg verifikations-assay

Acceptkriterier

Diagnostisk sensitivitet

Positive prøver

200 HIV-1 og 100 HIV-2

200 HTLV-I og 100 HTLV-II

300 HCV (positive prøver)

300 HBsAg

Korrekt identifikation som positiv (eller ubestemt), ikke negativ

Inkl. prøver fra forskellige infektionsstadier, som afspejler forskellige antistofmønstre

 

Inkl. prøver fra forskellige infektionsstadier, som afspejler forskellige antistofmønstre.

Genotype 1-4: > 20 prøver (inkl. non-a subtyper af genotype 4)

5: > 5 prøver

6: såfremt sådanne foreligger

Inkl. prøver fra forskellige infektionsstadier

20 »stærkt positive« prøver (> 26 IU/ml); 20 prøver inden for cut-offspektret

 

Serokonversionspaneler

15 serokonversionspaneler/lavtiterpaneler

 

15 serokonversionspaneler/lavtiterpaneler

15 serokonversionspaneler/lavtiterpaneler

 

Analytisk sensitivitet

Standarder

 

 

 

Anden internationale standard for HBsAg, HBsAg, subtype adw2, genotype A, NIBSC-kode: 00/588

 

Diagnostisk specificitet

Negative prøver

200 bloddonationer

200 bloddonationer

200 bloddonationer

10 falsk positive, for så vidt som de foreligger fra ydeevneevalueringen af det tilsvarende screening-assay (2)

Ingen falsk positive resultater (2)/ingen neutralisation

200 kliniske prøver, herunder fra gravide kvinder

200 kliniske prøver, herunder fra gravide kvinder

200 kliniske prøver, herunder fra gravide kvinder

 

 

50 potentielt interfererende prøver, herunder prøver med ubestemte resultater i andre verifikations-assays

50 potentielt interfererende prøver, herunder prøver med ubestemte resultater i andre verifikations-assays

50 potentielt interfererende prøver, herunder prøver med ubestemte resultater i andre supplerende assays

50 potentielt interfererende prøver

 


Tabel 5

HIV 1-antigen

 

HIV-1 Antigen-assay

Acceptkriterier

Diagnostisk sensitivitet

Positive prøver

50 HIV-1 Ag-positive

50 cellekultur-supernatanter omfattende forskellige HIV-1-subtyper og HIV-2

Korrekt identifikation (efter neutralisation)

Serokonversionspaneler

20 serokonversionspaneler/lavtiterpaneler

 

Analytisk sensitivitet

Standarder

HIV-1 p24-antigen, første internationale referencereagens, NIBSC-kode: 90/636

≤ 2 IU/ml

Diagnostisk specificitet

 

200 bloddonationer

200 kliniske prøver

50 potentielt interfererende prøver

≥ 99,5 % efter neutralisation


Tabel 6

Serotyping- og genotyping-assay: HCV

 

HCV-serotyping- og -genotyping-assay

Acceptkriterier

Diagnostisk sensitivitet

Positive prøver

200 (positive prøver)

Inkl. prøver fra forskellige infektionsstadier, som afspejler forskellige antistofmønstre.

Genotype 1-4: > 20 prøver (inkl. non-a subtyper af genotype 4)

5: > 5 prøver

6: såfremt sådanne foreligger

≥ 95 % overensstemmelse mellem serotyping og genotyping

≥ 95 % overensstemmelse mellem genotyping og sekvensering

Diagnostisk specificitet

Negative prøver

100

 


Tabel 7

HBV-markører: anti-HBs, anti-HBc IgM, anti-HBe, HBeAg

 

anti-HBs

anti-HBc IgM

anti-HBe

HBeAg

Acceptkriterier

Diagnostisk sensitivitet

Positive prøver

100 vaccinerede

200

200

200

≥ 98 %

100 naturligt inficerede personer

Inkl. prøver fra forskellige infektionsstadier (akut/kronisk osv.)

Acceptkriterierne anvendes kun på prøver fra akut infektionsstadie

Inkl. prøver fra forskellige infektionsstadier (akut/kronisk osv.)

Inkl. prøver fra forskellige infektionsstadier (akut/kronisk osv.)

Serokonversionspaneler

10 opfølgninger eller anti-HBs-serokonversioner

Når de foreligger

 

 

 

Analytisk sensitivitet

Standarder

WHO’s første internationale referencepræparat 1977; NIBSC, Det Forenede Kongerige

 

 

HBe — Referenzantigen 82; PEI Tyskland

Anti-HBs: < 10 mIU/ml

Diagnostisk specificitet

Negative prøver

500 bloddonationer

200 bloddonationer

200 bloddonationer

200 bloddonationer

≥ 98 %

inkl. kliniske prøver

200 kliniske prøver

200 kliniske prøver

200 kliniske prøver

50 potentielt interfererende prøver

50 potentielt interfererende prøver

50 potentielt interfererende prøver

50 potentielt interfererende prøver


Tabel 8

HDV-markører: anti-HDV, anti-HDV IgM, Delta-antigen

 

anti-HDV

anti-HDV IgM

Delta-antigen

Acceptkriterier

Diagnostisk sensitivitet

Positive prøver

100

50

10

≥ 98 %

Med specificering af HBV-markører

Med specificering af HBV-markører

Med specificering af HBV-markører

Diagnostisk specificitet

Negative prøver

200

200

200

≥ 98 %

Inkl. kliniske prøver

Inkl. kliniske prøver

Inkl. kliniske prøver

50 potentielt interfererende prøver

50 potentielt interfererende prøver

50 potentielt interfererende prøver


Tabel 9

Blodtypeantigener i blodtypesystemerne ABO, Rh og Kell

 

1

2

3

Specificitet

Antal test pr. anbefalet metode

Samlet antal prøver, der skal testes i forbindelse med et produkt, der skal bringes i omsætning

Samlet antal prøver, der skal testes i forbindelse med en ny sammensætning eller ved anvendelse af velkarakteriserede reagenser

Anti-ABO1 (anti-A), anti-ABO2 (anti-B), anti-ABO3 (anti-A,B)

500

3 000

1 000

Anti-RH1 (anti-D)

500

3 000

1 000

Anti-RH2 (anti-C), anti-RH4 (anti-c), anti-RH3 (anti-E)

100

1 000

200

Anti-RH5 (anti-e)

100

500

200

Anti-KEL1 (anti-K)

100

500

200

Acceptkriterier:

Alle de ovenanførte reagenser skal vise testresultater, der svarer til anerkendte reagenser med acceptabel ydeevne med hensyn til udstyrets angivne reaktionsevne. For anerkendte reagenser, hvor anvendelsesområdet er blevet ændret eller udvidet, bør der foretages yderligere testning i overensstemmelse med kravene i kolonne 1 (ovenfor).

Ydeevneevalueringen af anti-D-reagenser skal omfatte test for en række svage RH1 (D)- og partielle RH1 (D)-prøver, afhængigt af produkternes formål.

Kvalitetskrav:

Kliniske prøver

:

10 % af testpopulationen

Neonatale prøver

:

> 2 % af testpopulationen

ABO-prøver

:

> 40 % A,B-positive

»svag D«

:

> 2 % af RH1 (D)-positive

Table 10

Batchfrigivelseskriterier for reagenser og reagensprodukter til bestemmelse af antigener for blodtypesystemerne ABO, Rh og Kell

Krav til specificitetstestning for den enkelte reagens

1.   Testreagenser

Blodtypereagenser

Mindsteantal kontrolceller, der skal testes

 

Positive reaktioner

 

Negative reaktioner

 

A1

A2B

Ax

 

 

B

0

 

Anti-ABO1 (anti-A)

2

2

2 (3)

 

2

2

 

 

B

A1B

 

 

A1

0

 

Anti-ABO2 (anti-B)

2

2

 

 

2

2

 

 

A1

A2

Ax

B

0

 

 

Anti-ABO3 (anti-A,B)

2

2

2

2

4

 

 

 

R1r

R2r

Svag D

 

r’r

r’r

rr

Anti-RH1 (anti-D)

2

2

2 (3)

 

1

1

1

 

R1R2

R1r

r’r

 

R2R2

r’r

rr

Anti-RH2 (anti-C)

2

1

1

 

1

1

1

 

R1R2

R1r

r’r

 

R1R1

 

 

Anti-RH4 (anti-c)

1

2

1

 

3

 

 

 

R1R2

R2r

r’r

 

R1R1

r’r

rr

Anti-RH 3 (anti-E)

2

1

1

 

1

1

1

 

R1R2

R2r

r’r

 

R2R2

 

 

Anti-RH5 (anti-e)

2

1

1

 

3

 

 

 

Kk

 

 

 

kk

 

 

Anti-KEL1 (anti-K)

4

 

 

 

3

 

 

Bemærk: Polyklonale reagenser skal testes i forhold til et bredere cellepanel for at bekræfte specificiteten og udelukke tilstedeværelse af uønskede kontaminerende antistoffer.

Acceptkriterier:

Hver reagensbatch skal udvise entydigt positive eller negative resultater ved alle anbefalede teknikker i overensstemmelse med de resultater, der er opnået på grundlag af data for ydeevneevalueringen.

2.   Kontrolmateriale (røde celler)

Fænotypen af røde celler, der anvendes ved kontrol af de ovenanførte blodtypereagenser, bør bekræftes ved anvendelse af anerkendt udstyr.«


(1)  Europæisk Farmakopé guideline.

Bemærk: Acceptkriteriet for »totalsystemfejlrate, der fører til falsk neg. resultater« er 99/100 assays positive.

For kvantitative NAT skal der undersøges mindst 100 positive prøver, som afspejler de sædvanlige forhold hos brugerne (f.eks. inden præselektion af prøver). Sideløbende hermed skal der frembringes komparative resultater med andre NAT-testsystemer.

For kvalitative NAT skal der undersøges mindst 10 serokonversionspaneler. Sideløbende hermed skal der genereres komparative resultater med andre NAT-testsystemer.

(2)  Acceptkriterier: ingen neutralisation ved HBsAg-verifikations-assay.

(3)  Kun med anbefalede teknikker, hvor der angives reaktion med disse antigener.

Bemærk: Polyklonale reagenser skal testes i forhold til et bredere cellepanel for at bekræfte specificiteten og udelukke tilstedeværelse af uønskede kontaminerende antistoffer.


Top