EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0766

2009/766/EF: Kommissionens beslutning af 16. oktober 2009 om harmonisering af 900 MHz-båndet og 1800 MHz-båndet for landbaserede systemer, som kan levere fælleseuropæiske elektroniske kommunikationstjenester i Fællesskabet (meddelt under nummer K(2009) 7801) (EØS-relevant tekst)

OJ L 274, 20.10.2009, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 041 P. 204 - 207

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/04/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/766/oj

20.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/32


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 16. oktober 2009

om harmonisering af 900 MHz-båndet og 1 800 MHz-båndet for landbaserede systemer, som kan levere fælleseuropæiske elektroniske kommunikationstjenester i Fællesskabet

(meddelt under nummer K(2009) 7801)

(EØS-relevant tekst)

(2009/766/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Frekvensbåndene 890-915 MHz og 935-960 MHz blev reserveret og skulle anvendes til offentlig fælleseuropæisk digital celleopbygget mobilradiokommunikation — leveret i hver af medlemsstaterne i henhold til en fælles specifikation — som fastlagt i Rådets direktiv 87/372/EØF af 25. juni 1987 om de frekvensbånd, der skal stilles til rådighed for samordnet indførelse af offentlig fælleseuropæisk digital celleopbygget landmobilradiokommunikation i Fællesskabet (2), suppleret med Rådets henstilling af 25. juni 1987 om samordnet indførelse af offentlig fælleseuropæisk digital celleopbygget landmobilradiokommunikation i Fællesskabet (3) og Rådets resolution af 14. december 1990 om det afsluttende stadium af iværksættelsen af den samordnede indførelse af offentlig fælleseuropæisk digital celleopbygget landmobilkommunikation i Fællesskabet (GSM) (4).

(2)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/114/EF (5) ændres Rådets direktiv 87/372/EØF, og frekvensbåndet 880-890 MHz og 925-935 MHz gøres tilgængeligt for det universelle mobiltelesystem (UMTS) og andre landbaserede systemer, som kan levere elektroniske kommunikationstjenester, der kan sameksistere med Global System for Mobile communications (GSM), i overensstemmelse med de tekniske gennemførelsesforanstaltninger, som er vedtaget i medfør af beslutning nr. 676/2002/EF (i det følgende benævnt »frekvenspolitikbeslutningen«). Der bør derfor vedtages tekniske foranstaltninger således, at GSM og andre systemer i 900 MHz-båndet kan sameksistere.

(3)

Frekvensbåndene 1 710-1 785 MHz og 1 805-1 880 MHz (1 800 MHz-båndet) er gjort tilgængelig for driften af GSM, og de benyttes på nuværende tidspunkt af GSM-systemer i hele Europa. 1 800 MHz-båndet bør også gøres tilgængeligt på samme vilkår som 900 MHz-båndet for andre landbaserede systemer, som kan levere elektroniske kommunikationstjenester, der kan sameksistere med GSM-systemer.

(4)

Den nuværende udnyttelse af GSM i 1 800 MHz-båndet bør beskyttes i hele Fællesskabet, så længe der er et rimeligt behov for tjenesten, i tråd med den fremgangsmåde, som blev indført for at beskytte udnyttelsen af GSM i 900 MHz-båndet ved direktiv 87/372/EØF.

(5)

Med hjemmel i frekvenspolitikbeslutningens artikel 4, stk. 2, har Kommissionen den 5. juli 2006 givet CEPT (Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer) mandat til at udarbejde mindst mulig restriktive tekniske krav for frekvensbånd i forbindelse med WAPECS (Wireless Access Policy for Electronic Communications Services), og dette mandat omfatter også 900 MHz-båndet og 1 800 MHz-båndet.

(6)

Teknologi- og tjenesteneutrale løsninger er strategiske mål, som er støttet af medlemsstaterne i Frekvenspolitikgruppens udtalelse om WAPECS af 23. november 2005, med sigte på mere fleksibel anvendelse af frekvensressourcer. Frekvenspolitikgruppen går i udtalelsen om WAPECS ind for, at disse strategiske mål bør gennemføres gradvist snarere end på én gang for at undgå eventuelle forstyrrelser på markedet. Kommissionen fastlagde sine synspunkter vedrørende en mere fleksibel udnyttelse af frekvensressourcer i meddelelsen »Mere fleksibel regulering kan give hurtigere adgang til frekvensressourcer for trådløse elektroniske kommunikationstjenester« (6), hvori det bl.a. understreges, at der er behov for en konsekvent og velafvejet løsning for frekvensbåndene til anden- og tredjegenerationsmobiltelefoni i forbindelse med indførelsen af en mere fleksibel frekvensudnyttelse for elektroniske kommunikationstjenester.

(7)

I lighed med den fremgangsmåde, der er valgt i forbindelse med, at 900 MHz-båndet blev stillet til rådighed ved direktiv 87/372/EF, bør 1 800 MHZ-båndet, som pt. benyttes til GSM, derfor også udpeges til GSM og til andre landbaserede systemer, som kan levere elektroniske kommunikationstjenester, der kan sameksistere med GSM-systemer, og medlemsstaterne bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at beskytte den fortsatte drift af GSM-systemerne mod skadelig interferens.

(8)

Alle andre systemer, som placeres i 900 MHz-båndet og 1 800 MHz-båndet, skal sikre deres tekniske kompatibilitet såvel med tilstødende net, der drives af andre rettighedshavere i disse to bånd, som med udnyttelsen af nabobåndene til 900 MHz-båndet og 1 800 MHz-båndet.

(9)

I forbindelse med harmoniseringsforanstaltninger i henhold til frekvenspolitikbeslutningen demonstreres den tekniske kompatibilitet ved hjælp af kompatibilitetsundersøgelser, der udføres af CEPT på grundlag af et mandat fra Kommissionen. Disse undersøgelser bør føre til fastlæggelse af tekniske krav, som er nødvendige for at sikre sameksistensen af et voksende antal landbaserede systemer, som kan levere elektroniske kommunikationstjenester. Der bør oprettes en liste over systemer, for hvilke denne tekniske kompatibilitet kan påvises, og Kommissionen bør om nødvendigt — med bistand fra Frekvensudvalget i overensstemmelse med WAPECS-principperne — ændre listen og derved med tiden øge antallet af systemer med harmoniseret adgang til 900 MHz-båndet og 1 800 MHz-båndet.

(10)

På grundlag af tekniske undersøgelser, herunder navnlig CEPT’s udvalg for elektronisk kommunikations rapport 82 og 96, og som svar på mandatet af 5. juli 2006 i CEPT Rapport 19, har CEPT konkluderet, at UMTS/900/1 800-net kan indføres i byer, bymæssige områder og landdistrikter og sameksistere med GSM900/1 800-net, hvis der anvendes passende bærebølgeseparation.

(11)

I lyset af markedsefterspørgslen efter indførelse af UMTS i de pågældende bånd bør resultaterne af CEPT-mandatet umiddelbart anvendes i Fællesskabet og gennemføres af medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør desuden sikre, at UMTS på passende vis beskytter de eksisterende systemer i nabobåndene.

(12)

Med sigte på at øge fleksibiliteten, samtidig med at den nødvendige fælleseuropæiske dækning med elektroniske kommunikationstjenester i harmoniserede bånd sikres, bør medlemsstaterne desuden bemyndiges til at åbne mulighed for at indføre andre systemer i 900 MHz-båndet og 1 800 MHz-båndet ved siden af GSM og andre udpegede landbaserede systemer, som kan levere elektroniske kommunikationstjenester, forudsat at de sikrer, at kravet om sameksistens er opfyldt for sådanne landbaserede systemer.

(13)

Den tekniske forvaltning af radiofrekvenser omfatter harmonisering og allokering af radiofrekvenser. Denne harmonisering bør afspejle de krav, som følger af de generelle politiske principper, der er fastlagt på fællesskabsniveau. Imidlertid dækker den tekniske forvaltning af radiofrekvenser ikke procedurer for tildeling af radiofrekvenser og udstedelse af tilladelser (herunder tidspunktet herfor) eller en eventuel beslutning om, hvorvidt der skal anvendes konkurrencebaserede udvælgelsesprocedurer ved tildeling af radiofrekvenser.

(14)

Forskelle i de bestående nationale forhold kan føre til konkurrenceforvridning. De bestående rammeforskrifter giver medlemsstaterne de midler, de har brug for, til at løse disse problemer på en forholdsmæssigt afpasset, ikke-diskriminerende og objektiv måde under overholdelse af fællesskabsretten, herunder direktiv 87/372/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet) (7) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (8).

(15)

Frekvensanvendelse er underlagt kravene i fællesskabslovgivningen om beskyttelse af folkesundheden, herunder navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/40/EF af 29. april 2004 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) (18. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. l, i direktiv 89/391/EØF) (9) og Rådets henstilling af 12. juli 1999 om begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter (0 Hz-300 GHz) (10). Beskyttelse mod sundhedsfarer ved radioudstyr sikres ved, at udstyret opfylder de væsentlige krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse (11).

(16)

For at sikre en effektiv udnyttelse af 900 MHz-båndet og 1 800 MHz-båndet på langt sigt bør myndighederne fortsætte med undersøgelser, der tager sigte på øget effektivitet og innovativ udnyttelse. Med sigte på nyvurdering af denne beslutning, så den kommer til at omfatte yderligere teknologier, vil disse og andre undersøgelser udført af CEPT på grundlag af yderligere mandater muligvis påvise, at andre systemer end GSM og UMTS kan levere landbaserede elektroniske kommunikationstjenester med fælleseuropæisk dækning og sikre teknisk kompatibilitet med GSM og UMTS ved hjælp af passende foranstaltninger.

(17)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med Frekvensudvalgets udtalelse —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Denne beslutning har til formål at harmonisere de tekniske betingelser for adgang til og effektiv udnyttelse af 900 MHz-båndet i overensstemmelse med direktiv 87/372/EØF og af 1 800 MHz-båndet til landbaserede systemer, der kan levere elektroniske kommunikationstjenester.

Artikel 2

I denne beslutning forstås ved:

a)

:

»GSM-system«

:

et elektronisk kommunikationsnet, der overholder GSM-standarderne, som er offentliggjort af ETSI, særlig EN 301 502 og EN 301 511

b)

:

»900 MHz-båndet«

:

frekvensområderne 880-915 MHz og 925-960 MHz

c)

:

»1 800 MHz-båndet«

:

frekvensområderne 1 710-1 785 MHz og 1 805-1 880 MHz.

Artikel 3

De landbaserede systemer, som kan levere elektroniske kommunikationstjenester, der kan sameksistere med GSM-systemer i 900 MHz-båndet, jf. artikel 1, stk. 1, i direktiv 87/372/EØF, er opført i bilaget. De underlægges de deri anførte betingelser og frister for gennemførelse.

Artikel 4

1.   1 800 MHz-båndet udpeges og stilles til rådighed for GSM-systemer senest den 9. november 2009.

2.   1 800 MHz-båndet udpeges og stilles til rådighed for andre landbaserede systemer, som kan levere de i bilaget opførte elektroniske kommunikationstjenester, idet de underlægges de deri anførte betingelser og frister for gennemførelse.

Artikel 5

1.   Medlemsstaterne kan udpege 900 MHz-båndet og 1 800 MHz-båndet og give adgang hertil til andre landbaserede systemer, som ikke er opført i bilaget, forudsat at de sikrer, at:

a)

sådanne systemer kan sameksistere med GSM-systemer, og

b)

sådanne systemer kan sameksistere med systemer, der er opført på listen i bilaget, på deres eget område og nabomedlemsstaters område.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at de andre systemer, som er omhandlet i artikel 3 og artikel 4, stk. 2, samt nærværende artikels stk. 1, yder passende beskyttelse til systemer i tilstødende frekvensbånd.

Artikel 6

Medlemsstaterne overvåger anvendelsen af 900 MHz-båndet og 1 800 MHz-båndet for at sikre en effektiv anvendelse heraf og meddeler navnlig Kommissionen alle behov for at foretage ændringer i bilaget.

Artikel 7

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1.

(2)  EFT L 196 af 17.7.1987, s. 85.

(3)  EFT L 196 af 17.7.1987, s. 81.

(4)  EFT C 329 af 31.12.1990, s. 25.

(5)  Se side 25 i denne EUT.

(6)  KOM(2007) 50.

(7)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 21.

(8)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33.

(9)  EUT L 159 af 30.4.2004, s. 1.

(10)  EFT L 199 af 30.7.1999, s. 59.

(11)  EFT L 91 af 7.4.1999, s. 10.


BILAG

LISTE OVER LANDBASEREDE SYSTEMER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 3 OG ARTIKEL 4, STK. 2

Nedenstående tekniske parametre skal indgå som et væsentligt element i de krav, der skal være opfyldt for at sikre sameksistensen med tilstødende net, hvis der ikke foreligger bilaterale eller multilaterale aftaler. Operatørerne af sådanne net kan dog indbyrdes aftale at anvende mindre strenge tekniske parametre.

System

Tekniske parametre

Frist for gennemførelsen

UMTS, som opfylder UMTS-standarderne offentliggjort af ETSI, herunder navnlig EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 og EN 301 908-11

1.

Bærebølgeseparation på mindst 5 MHz mellem to UMTS-net, der er naboer

2.

Bærebølgeseparation på mindst 2,8 MHz mellem et UMTS-net og et GSM-net, der er naboer

9. maj 2010


Top