EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0739

2009/739/EF: Kommissionens beslutning af 2. oktober 2009 om fastlæggelse af de praktiske foranstaltninger med hensyn til elektronisk informationsudveksling mellem medlemsstaterne i henhold til kapitel VI i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked (meddelt under nummer K(2009) 7493) (EØS-relevant tekst)

OJ L 263, 7.10.2009, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 141 - 143

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/739/oj

7.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 263/32


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 2. oktober 2009

om fastlæggelse af de praktiske foranstaltninger med hensyn til elektronisk informationsudveksling mellem medlemsstaterne i henhold til kapitel VI i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked

(meddelt under nummer K(2009) 7493)

(EØS-relevant tekst)

(2009/739/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (1), særlig artikel 36, andet punktum,

efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den forpligtelse om gensidig bistand og effektivt samarbejde, som medlemsstaterne er pålagt i henhold til artikel 28-36 i direktiv 2006/123/EF, indebærer, at de kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal udveksle oplysninger. For at fungere korrekt skal samarbejdet mellem medlemsstaterne understøttes af de tekniske midler, som muliggør direkte og hurtig kommunikation mellem de kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater. I den forbindelse fastsætter direktiv 2006/123/EF i artikel 34, stk. 1, at Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne skal oprette et elektronisk system til udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne under hensyntagen til eksisterende edb-systemer.

(2)

Informationssystemet for det indre marked (»IMI«), som blev oprettet i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 2004/387/EF af 21. april 2004 om interoperabel levering af paneuropæiske e-forvaltningstjenester til offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (Idabc) (2), er et elektronisk redskab til understøttelse af en række retsakter vedrørende det indre marked, som kræver, at der udveksles informationer mellem medlemsstaternes myndigheder. Eftersom IMI giver mulighed for en sikker og struktureret elektronisk informationsudveksling mellem de kompetente myndigheder, og eftersom det også gør det let for de kompetente myndigheder at finde frem til relevante kontakter i andre medlemsstater og kommunikere med hinanden på en hurtig og effektiv måde, bør IMI anvendes til informationsudvekslingen inden for rammerne af direktiv 2006/123/EF.

(3)

For at sikre de kompetente myndigheder i medlemsstaterne mulighed for effektivt at udveksle oplysninger er det nødvendigt at fastlægge praktiske foranstaltninger for en sådan udveksling gennem IMI.

(4)

Foruden anmodninger om oplysninger og anmodninger om at udføre kontroller, inspektioner og undersøgelser samt svar på sådanne anmodninger foreskriver direktiv 2006/123/EF to specifikke mekanismer til informationsudveksling: udveksling af oplysninger om alvorlige specifikke handlinger og omstændigheder vedrørende en tjenesteydelsesaktivitet, som kan forårsage alvorlige skader på menneskers sundhed og sikkerhed eller på miljøet (»advarselsordning«), jf. artikel 29, stk. 3, og artikel 32, stk. 1, i direktiv 2006/123/EF, og udveksling af oplysninger om ekstraordinære foranstaltninger vedrørende tjenesteydelsernes sikkerhed (»individuelle undtagelser«), jf. artikel 18 og artikel 35 i direktiv 2006/123/EF.

(5)

Eftersom advarsler vedrører alvorlige trusler mod menneskers sundhed eller sikkerhed eller mod miljøet, er et tæt samarbejde mellem de kompetente myndigheder i de forskellige medlemsstater afgørende for, at den pågældende trussel kan stoppes, og for at holde disse myndigheder tilstrækkeligt underrettet om, hvilke foranstaltninger de andre myndigheder har truffet, samt om, hvorvidt truslen er fjernet eller fortsat eksisterer. For at sikre, at de kompetente myndigheders overvågning af udbydere og de udbudte tjenesteydelser er effektive og for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af personoplysningerne i advarslerne, er det nødvendigt at fastsætte, at en advarsel, som en medlemsstat har udsendt i overensstemmelse med direktiv 2006/123/EF, skal ophæves, når betingelserne i artikel 29, stk. 3, og artikel 32, stk. 1, ikke længere er opfyldt. Medlemsstaterne bør have mulighed for at protestere mod ophævelsen af en advarsel, hvis der fortsat eksisterer en trussel, som kan forårsage alvorlige skader på menneskers sundhed og sikkerhed eller på miljøet.

(6)

I henhold til artikel 43 i direktiv 2006/123/EF skal gennemførelsen og anvendelsen af direktivet og navnlig bestemmelserne om overvågning være i overensstemmelse med kravene om beskyttelse af persondata, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (3) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (4). Således bør den elektroniske informationsudveksling mellem medlemsstaterne finde sted under overholdelse af reglerne for beskyttelse af personoplysninger i direktiv 95/46/EF og direktiv 2002/58/EF. Kommissionens behandling af oplysningerne skal være i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (5).

(7)

For at sikre et højt beskyttelsesniveau for personoplysninger i forbindelse med driften af IMI vedtog Kommissionen beslutning 2008/49/EF af 12. december 2007 om gennemførelse af informationssystemet for det indre marked (IMI) hvad angår beskyttelse af personoplysninger (6) og henstilling 2009/329/EF af 26. marts 2009 om databeskyttelsesretningslinjer i forbindelse med informationssystemet for det indre marked (IMI) (7).

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 40 i direktiv 2006/123/EF —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Anvendelse af IMI til informationsudveksling

1.   Informationssystemet for det indre marked (IMI) anvendes til elektronisk informationsudveksling mellem medlemsstaterne med henblik på opfyldelse af kravene om administrativt samarbejde i kapitel VI i direktiv 2006/123/EF i forbindelse med følgende handlinger:

a)

anmodninger om oplysninger og anmodninger om at udføre kontroller, inspektioner og undersøgelser samt svar på sådanne anmodninger i henhold til kapitel VI i direktiv 2006/123/EF

b)

advarsler i henhold til artikel 29, stk. 3, og artikel 32, stk. 1, i direktiv 2006/123/EF

c)

individuelle anmodninger og meddelelser i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i artikel 35, stk. 2, 3 og 6, i direktiv 2006/123/EF.

2.   IMI-koordinatorer, jf. artikel 8 i beslutning 2008/49/EF, kan udpeges som forbindelsespunkter, jf. artikel 28, stk. 2, i direktiv 2006/123/EF.

Artikel 2

IMI-funktioner i forbindelse med anmodninger om oplysninger og anmodninger om at udføre kontroller, inspektioner og undersøgelser samt svar på sådanne anmodninger

I forbindelse med anmodninger om oplysninger og anmodninger om at udføre kontroller, inspektioner og undersøgelser samt svar på sådanne anmodninger skal IMI benyttes til følgende handlinger:

a)

afsendelse af anmodninger

b)

afsendelse og anmodning om yderligere oplysninger

c)

accept af anmodninger

d)

videresendelse af anmodninger

e)

svar på anmodninger.

Artikel 3

IMI-funktioner i forbindelse med advarsler

1.   I forbindelse med udveksling af oplysninger om advarsler skal IMI benyttes til følgende handlinger:

a)

udsendelse af advarsler, når betingelserne i artikel 29, stk. 3, og artikel 32, stk. 1, i direktiv 2006/123/EF er opfyldt

b)

afsendelse af og anmodning om yderligere oplysninger om advarsler

c)

tilbagetrækning af advarsler, som er udsendt, uden at betingelserne i artikel 29, stk. 3, og artikel 32, stk. 1, i direktiv 2006/123/EF er opfyldt

d)

korrektion af oplysninger i advarsler

e)

afsendelse af forslag om ophævelse af advarsler

f)

protest mod forslag om ophævelses af advarsler

g)

ophævelse af advarsler, når betingelserne i artikel 29, stk. 3, og artikel 32, stk. 1, i direktiv 2006/123/EF ikke længere er opfyldt.

2.   For så vidt angår udsendelse af afvarsler og dermed forbundne oplysninger til andre medlemsstater og modtagelse af advarsler fra andre medlemsstater benyttes IMI til advarselskoordinatorfunktionen. Denne funktion kan varetages af de IMI-aktører, der er omhandlet i artikel 7 og 8 i beslutning 2008/49/EF.

3.   Før sletning fra systemet i overensstemmelse med proceduren i artikel 4 i beslutning 2008/49/EF skal oplysninger, herunder personoplysninger i en advarsel, som er blevet ophævet, ikke længere være synlige for IMI-brugere.

Artikel 4

IMI-funktioner i forbindelse med ordningen for individuelle undtagelser

I forbindelse med udveksling af oplysninger om individuelle undtagelser skal IMI benyttes til følgende handlinger:

a)

afsendelse af en anmodning til etableringsmedlemsstaten i henhold til artikel 35, stk. 2, i direktiv 2006/123/EF

b)

svar på en anmodning, som er sendt i henhold til artikel 35, stk. 2, i direktiv 2006/123/EF

c)

afsendelse af en meddelelse til Kommissionen og etableringsmedlemsstaten i henhold til artikel 35, stk. 3 og 6, i direktiv 2006/123/EF

d)

automatisk underretning af en koordinator om de i litra a), b) og c) nævnte handlinger.

Artikel 5

Beskyttelse af personoplysninger

Behandling af personoplysninger med henblik på elektronisk informationsudveksling mellem medlemsstaterne foregår i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF og direktiv 2002/58/EF.

Kommissionens behandling af personoplysninger foregår i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.

Artikel 6

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36.

(2)  EUT L 181 af 18.5.2004, s. 25.

(3)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(4)  EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37.

(5)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(6)  EUT L 13 af 16.1.2008, s. 18.

(7)  EUT L 100 af 18.4.2009, s. 12.


Top