EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0724

Kommissionens afgørelse 2009/724/RIA af 17. september 2009 om fastsættelse af datoen for den endelige overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II)

OJ L 257, 30.9.2009, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 006 P. 224 - 225

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/724/oj

30.9.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 257/41


KOMMISSIONENS AFGØRELSE 2009/724/RIA

af 17. september 2009

om fastsættelse af datoen for den endelige overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,

under henvisning til Rådets afgørelse 2008/839/RIA af 24. oktober 2008 om overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (1), særlig artikel 11, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 11, stk. 2, i afgørelse 2008/839/RIA skal de medlemsstater, der deltager i SIS 1+, overgå fra N.SIS til N.SIS II ved hjælp af den midlertidige overgangsarkitektur med støtte fra Frankrig og fra Kommissionen senest den 30. september 2009. Denne dato kan om nødvendigt ændres efter proceduren i artikel 17, stk. 2, i den pågældende afgørelse.

(2)

Problemer, der blev identificeret under testningen af SIS II, medførte en forsinket gennemførelse af aktiviteterne i henhold til afgørelse 2008/839/RIA. Rådet fastslog i sine konklusioner af 26. og 27. februar 2009, at datoen for migration fra SIS 1+ til SIS II, der var fastsat til september 2009, ikke længere var realistisk på grund af den tid, der kræves for at løse de udestående spørgsmål.

(3)

På grund af forsinkelsen med overgangen fra SIS 1+ til SIS II bør den nye dato for den endelige overgang falde sammen med den dato, hvor afgørelse 2008/839/RIA udløber, således at aktiviteterne forud for iværksættelsen af SIS II kan fortsætte indtil denne dato.

(4)

Det Forenede Kongerige deltager i denne afgørelse i overensstemmelse med artikel 5 i protokollen om integration af Schengenreglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og artikel 8, stk. 2, i Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (2).

(5)

Irland deltager i denne afgørelse i overensstemmelse med artikel 5 i protokollen om integration af Schengenreglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og artikel 6, stk. 2, i Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (3).

(6)

For så vidt angår Island og Norge udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (4), henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra G, i Rådets afgørelse 1999/437/EF om visse gennemførelsesbestemmelser til nævnte aftale (5).

(7)

For så vidt angår Schweiz udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra G, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i afgørelse 2008/146/EF (6) om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af denne af aftale.

(8)

For så vidt angår Liechtenstein udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om dette lands associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra G, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i afgørelse 2008/262/RIA af 28. februar 2008 om undertegnelse, på Den Europæiske Unions vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (7).

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 67, stk. 1, i Rådets afgørelse 2007/533/RIA (8) og nævnt i artikel 17, stk. 1, i afgørelse 2008/839/RIA —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

De medlemsstater, der deltager i SIS 1+, skal senest den dato, hvor afgørelse 2008/839/RIA udløber, endeligt overgå fra N.SIS til N.SIS II ved hjælp af den midlertidige overgangsarkitektur med støtte fra Frankrig og fra Kommissionen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. september 2009.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EUT L 299 af 8.11.2008, s. 43.

(2)  EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.

(3)  EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.

(4)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(5)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.

(6)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 50.

(7)  EUT L 83 af 26.3.2008, s. 5.

(8)  EUT L 205 af 7.8.2007, s. 63.


Top