EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0494

2009/494/EF: Kommissionens beslutning af 25. juni 2009 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 i Kroatien og Schweiz (meddelt under nummer K(2009) 4977) (EØS-relevant tekst)

OJ L 166, 27.6.2009, p. 74–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 112 - 114

No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2013; ophævet ved 32013D0657 . Latest consolidated version: 09/05/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/494/oj

27.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 166/74


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 25. juni 2009

om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 i Kroatien og Schweiz

(meddelt under nummer K(2009) 4977)

(EØS-relevant tekst)

(2009/494/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (1), særlig artikel 18, stk. 1 og 7,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (2), særlig artikel 22, stk. 1 og 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (3) er der fastsat betingelser for udstedelse af veterinærcertifikat til brug ved import til og transit gennem Fællesskabet af fjerkræ og visse fjerkræprodukter. Af hensyn til klarheden og sammenhængen i fællesskabslovgivningen bør der i forbindelse med nærværende beslutning tages hensyn til definitionerne i forordning (EF) nr. 798/2008.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 318/2007 af 23. marts 2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Fællesskabet samt karantænebetingelser herfor (4) er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Fællesskabet fra tredjelande og dele af tredjelande. Af hensyn til klarheden og sammenhængen i fællesskabslovgivningen bør der i forbindelse med nærværende beslutning tages hensyn til definitionen af fugle i forordning (EF) nr. 318/2007.

(3)

Kommissionens beslutning 2006/265/EF af 31. marts 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med mistanke om højpatogen aviær influenza i Schweiz (5) og Kommissionens beslutning 2006/533/EF af 28. juli 2006 om visse midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza i Kroatien (6) blev vedtaget efter positive fund af højpatogen aviær influenza-virus af subtype H5N1 hos vilde fugle i begge de to tredjelande. I henhold til nævnte beslutninger skal medlemsstaterne suspendere import fra visse dele af Kroatien og Schweiz af levende fjerkræ, strudsefugle, opdrættet og vildtlevende fjervildt og visse andre levende fugle, herunder fugle holdt som selskabsdyr, samt rugeæg af disse arter og visse produkter af fugle. Ved Kommissionens beslutning 2008/555/EF af 26. juni 2008 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 i Kroatien og Schweiz (7) blev beslutning 2006/265/EF og 2006/533/EF konsolideret til én retsakt, og foranstaltningernes varighed blev forlænget til den 30. juni 2009.

(4)

Ved Kommissionens beslutning 2006/415/EF af 14. juni 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Fællesskabet (8) er der fastsat visse biosikkerhedsforanstaltninger og restriktioner med henblik på at hindre sygdommen i at sprede sig, herunder oprettelse af et område A og et område B efter mistanke om udbrud eller et bekræftet udbrud af sygdommen hos fjerkræ.

(5)

Ved Kommissionens beslutning 2006/563/EF af 11. august 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos vilde fugle i Fællesskabet og om ophævelse af beslutning 2006/115/EF (9) er der fastsat visse beskyttelsesforanstaltninger med henblik på at hindre sygdommen i at sprede sig fra vilde fugle til fjerkræ, herunder oprettelse af kontrol- og moniteringsområder under hensyntagen til de epidemiologiske, geografiske og økologiske faktorer efter mistanke om udbrud eller et bekræftet udbrud af sygdommen hos vilde fugle.

(6)

Kroatien har meddelt Kommissionen, at de kroatiske kompetente myndigheder nu anvender beskyttelsesforanstaltninger, der er ligestillet med dem, medlemsstaternes kompetente myndigheder anvender i henhold til beslutning 2006/563/EF, når der er mistanke om eller bekræftede tilfælde af højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos vilde fugle, og at landet straks vil underrette Kommissionen om eventuelle fremtidige ændringer af Kroatiens dyresundhedsstatus, herunder især om eventuelle positive fund af sygdommen hos vilde fugle.

(7)

Schweiz har meddelt Kommissionen, at de schweiziske kompetente myndigheder nu anvender beskyttelsesforanstaltninger, der er ligestillet med dem, medlemsstaternes kompetente myndigheder anvender i henhold til beslutning 2006/415/EF og 2006/563/EF, når der er mistanke om eller bekræftede tilfælde af højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ eller vilde fugle, og at landet straks vil underrette Kommissionen om eventuelle fremtidige ændringer af Schweiz' dyresundhedsstatus, herunder især om eventuelle udbrud eller positive fund af sygdommen hos fjerkræ eller vilde fugle. Der bør desuden tages hensyn til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (10).

(8)

Kommissionen vil straks orientere medlemsstaterne og sende dem eventuelle oplysninger, den har modtaget fra Kroatiens og Schweiz' kompetente myndigheder.

(9)

I lyset af den nuværende epidemiologiske situation med hensyn til højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 i Fællesskabet og i tredjelande og på grundlag af de garantier, Kroatien har givet, bør EF-beskyttelsesforanstaltningerne over for Kroatien — i tilfælde af et positivt fund af sygdommen hos en vild fugl på Kroatiens område — kun finde anvendelse på de dele af Kroatien, hvor den kroatiske kompetente myndighed anvender ligestillede beskyttelsesforanstaltninger i henhold til beslutning 2006/563/EF.

(10)

På grundlag af de garantier, Schweiz har givet, bør beskyttelsesforanstaltningerne over for Schweiz — i tilfælde af et positivt fund af aviær influenza af subtype H5N1 hos en vild fugl eller et udbrud af sygdommen hos fjerkræ på Schweiz' område — kun finde anvendelse på de dele af Schweiz, hvor den schweiziske kompetente myndighed anvender ligestillede beskyttelsesforanstaltninger i henhold til beslutning 2006/415/EF og 2006/563/EF.

(11)

Ved Kommissionens beslutning 2007/777/EF af 29. november 2007 om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum og om ophævelse af beslutning 2005/432/EF (11) er der opstillet en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade import af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, og der fastsættes behandlinger, der anses for effektivt at kunne inaktivere de relevante patogener. For at forebygge risikoen for, at sygdommen overføres via sådanne produkter, skal de gennemgå en relevant behandling, som afhænger af, hvilken sundhedsstatus oprindelseslandet har, og hvilke dyrearter produkterne stammer fra. Der bør derfor gives dispensation fra kravet om suspension af importen af kødprodukter af vildtlevende fjervildt med oprindelse i Kroatien og Schweiz, forudsat at produkterne har været opvarmet (gennemvarmet) til mindst 70 °C.

(12)

Beslutning 2008/555/EF anvendes indtil den 30. juni 2009. I lyset af den vedvarende epidemiologiske situation bør anvendelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i beslutning 2008/555/EF, forlænges indtil den 31. december 2010.

(13)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1.   Medlemsstaterne suspenderer import til eller introduktion i Fællesskabet af følgende varer fra den del af Kroatiens område, der er anført i stk. 2, litra a), og fra den del af Schweiz' område, der er anført i stk. 2, litra b):

a)

fjerkræ som defineret i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 798/2008

b)

rugeæg som defineret i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 798/2008

c)

fugle som defineret i artikel 3, litra a), i forordning (EF) nr. 318/2007 og rugeæg heraf

d)

kød, hakket kød, tilberedt kød, maskinsepareret kød af vildtlevende fjervildt

e)

kødprodukter, som består af eller indeholder kød af vildtlevende fjervildt

f)

råt foder til selskabsdyr og uforarbejdede fodermidler, der indeholder dele af vildtlevende fjervildt

g)

ubehandlede jagttrofæer af alle fugle.

2.   Suspensionen omhandlet i stk. 1 gælder for import til eller introduktion i Fællesskabet:

a)

for så vidt angår Kroatien fra alle områder i Kroatien, for hvilke de kroatiske kompetente myndigheder officielt anvender beskyttelsesforanstaltninger, der er ligestillet med dem, der er fastsat i beslutning 2006/563/EF

b)

for så vidt angår Schweiz fra alle områder i Schweiz, for hvilke de schweiziske kompetente myndigheder officielt anvender beskyttelsesforanstaltninger, der er ligestillet med dem, der er fastsat i beslutning 2006/415/EF og 2006/563/EF.

3.   Uanset stk. 1, litra e), tillader medlemsstaterne import til eller introduktion i Fællesskabet af kødprodukter, der består af eller indeholder kød af vildtlevende fjervildt, hvis kødet af de nævnte arter er blevet underkastet mindst en af de særlige behandlinger, der er omhandlet i del 4, punkt B, C eller D, i bilag II til beslutning 2007/777/EF.

Artikel 2

Medlemsstaterne træffer straks de fornødne foranstaltninger for at efterkomme denne beslutning og offentliggøre foranstaltningerne. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 3

Denne beslutning anvendes fra den 1. juli 2009 til den 31. december 2010.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(2)  EFT L 24 af 31.1.1998, s. 9.

(3)  EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1.

(4)  EUT L 84 af 24.3.2007, s. 7.

(5)  EUT L 95 af 4.4.2006, s. 9.

(6)  EUT L 212 af 2.8.2006, s. 19.

(7)  EUT L 179 af 8.7.2008, s. 14.

(8)  EUT L 164 af 16.6.2006, s. 51.

(9)  EUT L 222 af 15.8.2006, s. 11.

(10)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132.

(11)  EUT L 312 af 30.11.2007, s. 49.


Top