EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0437

2009/437/EF: Kommissionens beslutning af 8. juni 2009 om ændring af beslutning 2007/268/EF om gennemførelse af undersøgelsesprogrammer vedrørende aviær influenza hos fjerkræ og vilde fugle i medlemsstaterne (meddelt under nummer K(2009) 4228) (EØS-relevant tekst)

OJ L 145, 10.6.2009, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2010; stiltiende ophævelse ved 32010D0367

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/437/oj

10.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 145/45


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 8. juni 2009

om ændring af beslutning 2007/268/EF om gennemførelse af undersøgelsesprogrammer vedrørende aviær influenza hos fjerkræ og vilde fugle i medlemsstaterne

(meddelt under nummer K(2009) 4228)

(EØS-relevant tekst)

(2009/437/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 24, stk. 2, fjerde afsnit, og artikel 24, stk. 10,

under henvisning til Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (2), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2007/268/EF (3) er der fastsat retningslinjer for undersøgelsesprogrammer vedrørende aviær influenza hos fjerkræ og vilde fugle, som medlemsstaterne skal gennemføre. Retningslinjerne omfatter bl.a. bestemmelser om indsendelse af laboratorieresultater til EF-referencelaboratoriet for aviær influenza.

(2)

Siden beslutning 2007/268/EF blev vedtaget, har Kommissionen indført et onlinesystem til indberetning af laboratorieresultater tilvejebragt i forbindelse med overvågning af fjerkræ og vilde fugle. Onlinesystemet bør anvendes i forbindelse de indberetningsforpligtelser, der er foreskrevet i beslutning 2007/268/EF.

(3)

Det er endvidere fastsat i beslutning 2007/268/EF, at alle positive serologiske resultater skal bekræftes af de nationale laboratorier for aviær influenza med en hæmagglutinations-inhibitionstest af dertil udvalgte stammer, som leveres af EF-referencelaboratoriet for aviær influenza. De stammer, der anvendes til bekræftelse af aviær influenza af subtype H5, bør erstattes af andre stammer, der gør det muligt at opnå samme diagnosticeringsparametre hurtigere og mere omkostningseffektivt.

(4)

Beslutning 2007/268/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Beslutning 2007/268/EF ændres således:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Del A, afsnit A.2, punkt 4, affattes således:

»4.

Den kompetente myndighed sikrer, at alle positive og negative resultater af både serologiske og virologiske laboratorieundersøgelser tilvejebragt i forbindelse med overvågning indberettes til Kommissionen via Kommissionens onlinesystem. Resultaterne skal indberettes hver tredje måned og indlæses i onlinesystemet senest fire uger efter udgangen af tremånedersperioden.«

b)

Del B, punkt 2, affattes således:

»2.

Særlige protokoller, som skal ledsage prøver og diagnosticeringsmateriale, der sendes til EF-referencelaboratoriet, stilles til rådighed af EF-referencelaboratoriet. Der skal sikres en god informationsudveksling mellem EF-referencelaboratoriet og de nationale laboratorier for aviær influenza. EF-referencelaboratoriet yder teknisk bistand og fører et udvidet lager af diagnosereagenser.«

c)

Del D, punkt 3, affattes således:

»3.

Alle positive serologiske resultater skal bekræftes af de nationale laboratorier for aviær influenza med en hæmagglutinations-inhibitionstest af dertil udvalgte stammer, som leveres af EF-referencelaboratoriet:

a)

for subtype H5 :

i)

En første test med teal/England/7894/06 (H5N3)

ii)

Test af alle dyr, som reagerer positivt, med chicken/Scotland/59(H5N1) for at udelukke antistoffer, som krydsreagerer med N3

b)

for subtype H7 :

i)

En første test med Turkey/England/647/77 (H7N7)

ii)

Test af alle dyr, som reagerer positivt, med African Starling/983/79 (H7N1) for at udelukke antistoffer, som krydsreagerer med N7.«

2)

Bilag II, del A, afsnit A2, punkt 3, affattes således:

»3.

Den kompetente myndighed sikrer, at alle positive og negative resultater af både serologiske og virologiske laboratorieundersøgelser tilvejebragt i forbindelse med overvågning indberettes til Kommissionen via Kommissionens onlinesystem. Resultaterne skal indberettes hver tredje måned og indlæses i onlinesystemet senest fire uger efter udgangen af tremånedersperioden.«

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19.

(2)  EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16.

(3)  EUT L 115 af 3.5.2007, s. 3.


Top