Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0334

2009/334/EF: Kommissionens afgørelse af 20. april 2009 om nedsættelse af en ekspertgruppe vedrørende de europæiske GNSS-systemers sikkerhed (EØS-relevant tekst )

OJ L 101, 21.4.2009, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 231 - 233

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/334/oj

21.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/22


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 20. april 2009

om nedsættelse af en ekspertgruppe vedrørende de europæiske GNSS-systemers sikkerhed

(EØS-relevant tekst)

(2009/334/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008 af 9. juli 2008 om den videre gennemførelse af de europæiske satellitbaserede navigationsprogrammer (Egnos og Galileo) (1) har medført en gennemgribende ændring af, hvordan disse to programmer styres og finansieres.

(2)

I henhold til artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 683/2008 forvalter Kommissionen alle spørgsmål vedrørende systemernes sikkerhed under behørig hensyntagen til behovet for tilsyn med og integration af sikkerhedskrav i de samlede programmer. I henhold til samme artikels stk. 2 vedtager Kommissionen gennemførelsesforanstaltninger, som fastlægger de vigtigste tekniske krav vedrørende kontrol med adgang til og håndtering af teknologier til sikring af systemerne. I henhold til samme artikels stk. 3 sikrer Kommissionen, at de nødvendige skridt til at efterkomme de i stk. 2 nævnte foranstaltninger tages, og at eventuelle yderligere krav vedrørende systemernes sikkerhed opfyldes under fuld hensyntagen til ekspertrådgivning.

(3)

Ved artikel 23 i forordning (EF) nr. 683/2008 ophæves artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 876/2002 af 21. maj 2002 om oprettelse af fællesforetagendet Galileo (2) med virkning fra den 25. juli 2009. Ved nævnte artikel 7 blev der oprettet et sikkerhedsorgan til behandling af sikkerhedsspørgsmål i forbindelse med Galileo-systemet.

(4)

Kommissionen har behov for bistand fra medlemsstaternes eksperter til at varetage de opgaver, den har fået pålagt ved de nævnte bestemmelser i artikel 13 i forordning (EF) nr. 683/2008, og til fra den 25. juli 2009 at fuldføre de opgaver, der hidtil er blevet varetaget af det sikkerhedsorgan, der blev oprettet ved artikel 7 i forordning (EF) nr. 876/2002.

(5)

Ved vedtagelsen af forordning (EF) nr. 683/2008 erklærede Kommissionen endvidere, at den agtede at nedsætte en ekspertgruppe bestående af repræsentanter for medlemsstaterne med henblik på at gennemføre de pågældende bestemmelser i nævnte forordnings artikel 13, stk. 1, og at undersøge spørgsmål vedrørende systemernes sikkerhed.

(6)

Det fremgår desuden af erklæringen, at Kommissionen vil sikre, at ekspertgruppen består af en repræsentant for hver medlemsstat og en repræsentant for Kommissionen, at den ledes af Kommissionens repræsentant, og at den selv vedtager sin forretningsorden, hvori det bl.a. fremgår, at udtalelser vedtages ved konsensus, og at eksperterne kan rejse et hvilket som helst relevant spørgsmål i forbindelse med systemernes sikkerhed.

(7)

Stadig ifølge erklæringen vil Kommissionen under udøvelsen af sine beføjelser i fuldt omfang tage hensyn til ekspertgruppens udtalelser og høre gruppen bl.a. inden fastsættelsen af de vigtigste krav i forbindelse med systemernes sikkerhed, jf. artikel 13 i forordning (EF) nr. 683/2008.

(8)

Herudover gav Kommissionen i samme erklæring udtryk for, at repræsentanterne for Tilsynsmyndigheden for den Europæiske GNSS, Den Europæiske Rumorganisation og generalsekretæren/den højtstående repræsentant bør inddrages som observatører i ekspertgruppens arbejde på de vilkår, der fastsættes i gruppens forretningsorden, og at aftaler, der indgås af Det Europæiske Fællesskab, kan åbne mulighed for, at repræsentanter for tredjelande kan deltage i ekspertgruppens arbejde på de vilkår, der fastsættes i gruppens forretningsorden.

(9)

Der bør derfor nedsættes en ekspertgruppe kaldet »Sikkerhedsorganet for de Europæiske GNSS-Systemer«, hvis oprettelse, hverv, sammensætning og arbejdsmåde er i overensstemmelse med de elementer, der fremgår af nævnte erklæring fra Kommissionen og ligeledes overholder de horisontale rammebestemmelser for Kommissionens ekspertgrupper, jf. Kommissionens meddelelse C(2005) 2817.

(10)

Endvidere bør der gives mulighed for, at tredjelande kan deltage i den pågældende ekspertgruppes arbejde. Da Norge og Schweiz, der er medlemmer af Den Europæiske Rumorganisation, deltager i de europæiske GNSS-programmer og er meget involveret i sikkerhedsspørgsmål i forbindelse med programmerne, er det navnlig vigtigt, at de får mulighed for at blive tilknyttet ekspertgruppens arbejde i en periode på foreløbig tre år, som kan forlænges ved en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og hvert af disse to tredjelande —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Sikkerhedsorganet for de Europæiske GNSS-Systemer

Der nedsættes herved en ekspertgruppe vedrørende de europæiske GNSS-systemers sikkerhed kaldet »Sikkerhedsorganet for de Europæiske GNSS-Systemer«, i det følgende benævnt »sikkerhedsorganet«.

Artikel 2

Hverv

Sikkerhedsorganet bistår Kommissionen ved gennemførelsen af artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 683/2008 og ved behandlingen af spørgsmål vedrørende de europæiske GNSS-systemers sikkerhed. Sikkerhedsorganet høres af Kommissionen inden fastsættelsen af de vigtigste krav i forbindelse med systemernes sikkerhed, jf. artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 683/2008, og det yder Kommissionen løbende bistand i forbindelse med anvendelsen af samme artikels stk. 3.

Artikel 3

Høring

Kommissionen hører regelmæssigt sikkerhedsorganet og tager i fuldt omfang hensyn til sikkerhedsorganets udtalelser.

Artikel 4

Sammensætning

1.   Sikkerhedsorganet består af en repræsentant for hver medlemsstat, der er udvalgt blandt anerkendte sikkerhedseksperter, og af en repræsentant for Kommissionen.

2.   Repræsentanter for Tilsynsmyndigheden for den Europæiske GNSS, Den Europæiske Rumorganisation og generalsekretæren/den højtstående repræsentant kan inddrages i sikkerhedsorganets arbejde som observatører på de vilkår, der er fastsat i organets forretningsorden.

3.   Ved aftaler indgået af Det Europæiske Fællesskab kan det fastsættes, at repræsentanter for tredjelande deltager i sikkerhedsorganets arbejde, evt. som fuldgyldige medlemmer.

4.   Så snart denne afgørelse er trådt i kraft, kan repræsentanter for Norge og Schweiz midlertidigt inddrages i sikkerhedsorganets arbejde som observatører på de vilkår, der er fastsat i organets forretningsorden. Dette forudsætter, at Norge og Schweiz forinden begge har bekræftet, at de agter på deres område at anvende alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau for de europæiske GNSS-programmers og systemers infrastrukturer, tjenesteydelser og teknologier, bl.a. med hensyn til eksportkontrol. Denne deltagelse på midlertidig basis, der dog højst kan vare i tre år, skal give mulighed for, at der indgås en aftale som omhandlet i stk. 3.

5.   Et tredjelands deltagelse i sikkerhedsorganets arbejde kan begrænses eller suspenderes, hvis det konstateres, at de foranstaltninger, det pågældende land har iværksat, ikke gør det muligt at sikre det krævede sikkerhedsniveau eller at overholde de sikkerhedsregler, der er fastsat for de europæiske GNSS-programmer.

6.   Sikkerhedsorganets formand kan indbyde andre eksperter til lejlighedsvis at deltage i sikkerhedsorganets arbejde på de vilkår, der er fastsat i organets forretningsorden. Forud for sådanne eksperters tilstedeværelse meddeler formanden sikkerhedsorganets medlemmer begrundelsen herfor.

7.   De repræsentanter, der er udpeget af et land eller en organisation, varetager deres hverv, indtil de afløses, eller deres mandatperiode udløber. Kommissionen kan nægte at godkende en ekspert, der er udpeget af et land eller en organisation, hvis udpegelsen ikke forekommer rimelig, bl.a. i tilfælde af interessekonflikt. I så fald underretter Kommissionen hurtigt det pågældende land eller den pågældende organisation, som derefter udpeger en anden ekspert.

Artikel 5

Arbejdsmåde

1.   Sikkerhedsorganets formandskab varetages af Kommissionens repræsentant.

2.   Efter aftale med Kommissionen kan der oprettes undergrupper til at undersøge specifikke spørgsmål på grundlag af et kommissorium, der fastsættes af sikkerhedsorganet. Sådanne undergrupper opløses, så snart de har løst deres opgaver.

3.   Sikkerhedsorganet og undergrupperne mødes almindeligvis et af de steder, hvor Kommissionen og dens tjenestegrene har hjemsted, i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser og den tidsplan, der fastsættes af Kommissionen. Mødestederne er sikret på en måde, der er passende i forhold til arbejdets karakter. Sekretariatsarbejdet varetages af Kommissionens tjenestegrene. Andre tjenestemænd i Kommissionen med interesse i møderne kan deltage i disse.

4.   Sikkerhedsorganet fastsætter selv sin forretningsorden på grundlag af Kommissionens standardforretningsorden (3). Det skal bl.a. fremgå af forretningsordenen, at sikkerhedsorganet så vidt muligt vedtager udtalelser og rapporter ved konsensus, og at hvert medlem af sikkerhedsorganet kan rejse et hvilket som helst relevant spørgsmål i forbindelse med de europæiske GNSS-systemers sikkerhed.

5.   Deltagerne i sikkerhedsorganets og undergruppernes møder er forpligtet til nøje at overholde Kommissionens sikkerhedsregler, bl.a. vedrørende klassificerede dokumenter.

Artikel 6

Mødeudgifter

1.   Medlemmernes, eksperternes og observatørernes rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i sikkerhedsorganets aktiviteter refunderes af Kommissionen i overensstemmelse med Kommissionens gældende bestemmelser. Der ydes ikke vederlag for det arbejde, der udføres.

2.   Mødeudgifter refunderes inden for rammerne af de disponible midler, der hvert år tildeles tjenestegrenene som led i den årlige procedure for tildeling af ressourcer.

Artikel 7

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for Kommissionens vedtagelse heraf. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. april 2009.

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Næstformand


(1)  EUT L 196 af 24.7.2008, s. 1.

(2)  EFT L 138 af 28.5.2002, s. 1.

(3)  Bilag III til SEK(2005) 1004 af 27.7.2005.


Top