EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0312

2009/312/EF: Kommissionens beslutning af 2. april 2009 om ændring af beslutning 2000/96/EF for så vidt angår specifikke overvågningsnet for overførbare sygdomme (meddelt under nummer K(2009) 2351) (EØS-relevant tekst)

OJ L 91, 3.4.2009, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 235 - 238

No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2018; stiltiende ophævelse ved 32018D0945

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/312/oj

3.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 91/27


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 2. april 2009

om ændring af beslutning 2000/96/EF for så vidt angår specifikke overvågningsnet for overførbare sygdomme

(meddelt under nummer K(2009) 2351)

(EØS-relevant tekst)

(2009/312/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF af 24. september 1998 om oprettelse af et net til epidemiologisk overvågning af og kontrol med overførbare sygdomme i Fællesskabet (1), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2000/96/EF af 22. december 1999 om, hvilke overførbare sygdomme EF-nettet gradvis skal dække i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF (2), er der opstillet en liste over de overførbare sygdomme og særlige sundhedsspørgsmål, som den epidemiologiske overvågning skal dække. Hovedformålet med at udvikle et sådant net til overvågning af og kontrol med overførbare sygdomme på fællesskabsniveau var at indsamle og samordne oplysninger fra medlemsstaternes overvågningsnet vedrørende folkesundheden.

(2)

Eftersom EF-nettet på tidspunktet for vedtagelsen af beslutning 2000/96/EF ikke kunne dække alle de overførbare sygdomme og særlige sundhedsspørgsmål, der var udvalgt til epidemiologisk overvågning, er der udpeget visse sygdomsspecifikke overvågningsnet, som kan etableres allerede nu.

(3)

I Kommissionens beslutning 2003/542/EF af 17. juli 2003 om ændring af beslutning 2000/96/EF vedrørende drift af sygdomsspecifikke overvågningsnet (3) specificeres det blandt andet, for hvilke overførbare sygdomme og særlige sundhedsspørgsmål der på det tidspunkt var etableret specifikke overvågningsnet.

(4)

I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 851/2004 af 21. april 2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme (4) (ECDC) defineres et specifikt overvågningsnet som et specifikt net vedrørende sygdomme eller specielle sundhedsspørgsmål, som er udvalgt med henblik på epidemiologisk overvågning blandt godkendte instanser og myndigheder i medlemsstaterne

(5)

Ved artikel 3, stk. 2, litra d), i forordning (EF) nr. 851/2004 er ECDC pålagt at koordinere europæisk netværkssamarbejde mellem organer, der beskæftiger sig med områder, som hører under centrets kommissorium, herunder netværk, der oprettes i forbindelse med folkesundhedstiltag med støtte fra Kommissionen, og som står for specifikke overvågningsnet.

(6)

ECDC følger i dag udviklingen i de forskellige sygdommes og særlige sundhedsspørgsmåls relative betydning og foreslår — når den epidemiologiske situation kræver det — ændringer i listen over de overførbare sygdomme, EF-nettet gradvis skal dække; ECDC iværksætter desuden straks epidemiologisk overvågning af alle nye sygdomme, der inkluderes i beslutning 2000/96/EF.

(7)

Eftersom langt størstedelen af de sygdomme og sundhedsspørgsmål, der er opført i bilag I til beslutning 2000/96/EF, i dag er omfattet af ECDC's aktiviteter, er det ikke længere nødvendigt i samme bilag at markere med asterisker, hvilke net der allerede er etableret.

(8)

Beslutning 2000/96/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 7 i beslutning nr. 2119/98/EF —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2000/96/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4, stk. 2, første afsnit, udgår.

2)

Bilag I ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. april 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 3.10.1998, s. 1.

(2)  EFT L 28 af 3.2.2000, s. 50.

(3)  EUT L 185 af 24.7.2003, s. 55.

(4)  EUT L 142 af 30.4.2004, s. 1.


BILAG

Bilag I til beslutning 2000/96/EF affattes således:

»BILAG I

1.   OVERFØRBARE SYGDOMME OG SÆRLIGE SUNDHEDSSPØRGSMÅL, SOM EF-NETTET GRADVIS SKAL DÆKKE, JF. ARTIKEL 1

1.1.

Epidemiologisk overvågning inden for EF-nettet af de overførbare sygdomme/sundhedsspørgsmål, der er anført i dette bilag, foregår ved hjælp af standardiseret indsamling og analyse af data på en måde, der fastlægges for hver enkelt overførbar sygdom/sundhedsspørgsmål, når specifikke overvågningsnet bliver etableret.

2.   SYGDOMME

2.1.   Sygdomme, som kan forebygges ved vaccination

Difteri

Infektioner med Haemophilus influenza type B

Influenza

Mæslinger

Fåresyge

Kighoste

Børnelammelse

Røde hunde

Kopper

Stivkrampe (tetanus)

2.2.   Seksuelt overførte sygdomme

Chlamydia-infektioner

Gonokok-infektioner

HIV-infektion

Syfilis

2.3.   Viral hepatitis

Hepatitis A

Hepatitis B

Hepatitis C

2.4.   Levnedsmiddel- og vandbårne sygdomme og sygdomme, som hidrører fra miljøet

Miltbrand (antrax)

Botulisme

Campylobacteriose

Cryptosporidiose

Giardiasis

Infektion med E. coli

Leptospirose

Listeriose

Salmonellose

Shigellose

Toxoplasmose

Trichinose

Yersiniose

2.5.   Andre sygdomme

2.5.1.   Sygdomme, som overføres via ikke-konventionelle agenser

Transmissible spongiforme encephalopatier — variant Creutzfeldt-Jakobs sygdom

2.5.2.   Luftbårne sygdomme

Legionellose

Meningokok-sygdomme

Pneumokok-infektioner

Tuberkulose

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)

2.5.3.   Zoonoser (undtagen dem, der er omhandlet i punkt 2.4)

Brucellose

Echinococcose

Rabies

Q-feber

Tularæmi

Aviær influenza hos mennesker

Infektion med West Nile-virus

2.5.4.   Alvorlige udefra kommende sygdomme

Kolera

Malaria

Pest

Virale hæmoragiske febre

3.   SÆRLIGE SUNDHEDSSPØRGSMÅL

3.1.

Nosokomielle infektioner

3.2.

Antimikrobiel resistens«

Top