EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0300

2009/300/EF: Kommissionens beslutning af 12. marts 2009 om opstilling af reviderede miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til tv-apparater (meddelt under nummer K(2009) 1830) (EØS-relevant tekst)

EUT L 82 af 28.3.2009, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2020; ophævet ved 32020D1804 Gyldighedsperiodens slutdato er den samme som datoen for offentliggørelsen af ophævelsesretsakten, som træder i kraft på den dato, hvor den bliver meddelt. Ophævelsesretsakten er blevet meddelt, men meddelelsesdatoen er ikke tilgængelig på EUR-Lex, og derfor bruges offentliggørelsesdatoen i stedet.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/300/oj

28.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 82/3


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 12. marts 2009

om opstilling af reviderede miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til tv-apparater

(meddelt under nummer K(2009) 1830)

(EØS-relevant tekst)

(2009/300/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en revideret ordning for tildeling af et EF-miljømærke (1), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1980/2000 fastsættes det, at Fællesskabets miljømærke kan tildeles et produkt, som besidder egenskaber, der giver det mulighed for i væsentlig grad at bidrage til forbedringer i forbindelse med vigtige miljøforhold.

(2)

Forordning (EF) nr. 1980/2000 foreskriver, at der for hver produktgruppe fastsættes specifikke miljømærkekriterier på grundlag af kriterier udarbejdet af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn.

(3)

Den foreskriver endvidere, at miljømærkekriterierne og de krav til vurdering og verifikation, der er knyttet til kriterierne, skal gennemgås i god tid inden udløbet af gyldighedsperioden for de kriterier, der er specificeret for hver produktgruppe.

(4)

Der er i henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000 foretaget en gennemgang af miljøkriterierne og de krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i Kommissionens beslutning 2002/255/EF af 25. marts 2002 om tildeling af Fællesskabets miljømærke til tv-apparater (2).

(5)

På baggrund af gennemgangen er det hensigtsmæssigt at tage hensyn til den videnskabelige udvikling og udviklingen på markedet ved at fastsætte nye miljøkriterier.

(6)

Det er desuden hensigtsmæssigt at ændre definitionen af produktgruppen i nævnte beslutning for at tage hensyn til den nye teknologi.

(7)

Af hensyn til klarheden bør beslutning 2002/255/EF ophæves. Eftersom gyldighedsperioden fastsat i den pågældende beslutning er blevet forlænget indtil den 31. oktober 2009, bør den erstattes fra den 1. november 2009.

(8)

Miljøkriterierne og de krav til vurdering og verifikation, der er knyttet til disse kriterier, bør være gældende indtil den 31. oktober 2013.

(9)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000 —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Ved produktgruppen »tv-apparater« forstås:

»Elektronisk udstyr, der forsynes med strøm via lysnettet, hvis hovedformål og -funktion er at modtage, afkode og vise tv-programmer.«

Artikel 2

For at få tildelt et EF-miljømærke i medfør af forordning (EF) nr. 1980/2000 skal tv-apparatet tilhøre produktgruppen »tv-apparater« og opfylde kriterierne i bilaget til denne beslutning.

Artikel 3

Miljøkriterierne for produktgruppen »tv-apparater« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 31. oktober 2013.

Artikel 4

Til administrative formål er kodenummeret for produktgruppen »022«.

Artikel 5

Beslutning 2002/255/EF ophæves.

Artikel 6

Denne beslutning finder anvendelse fra den 1. november 2009.

Artikel 7

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2009.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 237 af 21.9.2000, s. 1.

(2)  EFT L 87 af 4.4.2002, s. 53.


BILAG

GENERELLE FORHOLD

Sigtet med kriterierne

For at få tildelt miljømærket skal apparatet opfylde kriterierne i dette bilag, som tager sigte på at fremme:

reduktion af miljøskader eller -risici i forbindelse med anvendelsen af energi (global opvarmning, forsuring, udtømning af ikke-vedvarende energikilder) ved at nedbringe energiforbruget

reduktion af miljøskader i forbindelse med anvendelsen af naturressourcer

mindskelse af miljøskader i forbindelse med anvendelsen af farlige stoffer ved at begrænse anvendelsen af sådanne stoffer.

Herudover tilskynder kriterierne til at gennemføre den bedste praksis (optimal miljøvenlig anvendelse) og at øge forbrugernes miljøbevidsthed.

Det anbefales de ansvarlige organer at tage hensyn til gennemførelse af anerkendte miljøstyringsordninger, såsom EMAS eller EN ISO 14001, når ansøgningerne og overensstemmelse med kriterierne i dette bilag vurderes (NB: det er ikke et krav at gennemføre sådanne styringsordninger).

Vurderings og verifikationskrav

Der er ved hvert kriterium anført specifikke vurderings- og verifikationskrav.

Prøvning skal så vidt muligt udføres af behørigt akkrediterede laboratorier eller laboratorier, som opfylder kravene i standard EN ISO 17025 og har kompetence til at udføre de pågældende prøvninger.

De ansvarlige organer kan om nødvendigt kræve supplerende dokumentation og foretage uafhængig verifikation.

Det anbefales de ansvarlige organer at tage hensyn til gennemførelse af anerkendte miljøstyringsordninger, såsom EMAS eller ISO 14001, når ansøgningerne og overensstemmelse med kriterierne vurderes (NB: det er ikke et krav at gennemføre sådanne styringsordninger).

KRITERIER

1.   Energibesparelser

a)   Passiv standby

i)

Tv-apparatets forbrug ved passiv standby skal være ≤ 0,30 W, undtagen hvis betingelsen i punkt ii) er opfyldt.

ii)

For tv-apparater med en letsynlig hård afbryderknap, dvs. at når knappen er i slukket position, er tv-apparatets energiforbrug < 0,01 W, skal tv-apparatets forbrug ved passiv standby være ≤ 0,50 W.

b)   Maksimalt energiforbrug

Tv-apparaters energiforbrug ved »tændt« skal være ≤ 200 W.

c)   Energieffektivitet

Indtil den 31. december 2010 skal tv-apparater udstyret med miljømærket, der bringes i omsætning, have et elforbrug ved »tændt« lig med eller lavere end 0,64 · (20 W + A · 4,3224 W/dm2).

Fra den 1. januar 2011 og indtil den 31. december 2012 skal tv-apparater udstyret med miljømærket, der bringes i omsætning, have et elforbrug ved »tændt« lig med eller lavere end 0,51 · (20 W + A · 4,3224 W/dm2).

Fra den 1. januar 2013 skal tv-apparater udstyret med miljømærket, der bringes i omsætning, have et elforbrug ved »tændt« lig med eller lavere end 0,41 · (20 W + A · 4,3224 W/dm2).

A er det synlige skærmområde (1) udtrykt i dm2.

Vurdering og verifikation (litra a) til c)): tv-apparatet testes for sit elforbrug ved »tændt« i den tilstand, som det leveres til kunden i henhold til den reviderede IEC62087-standard med anvendelse af dynamiske videosignaler til tv-indholdstjenester (Metoder til måling af elforbruget i audio-, video- og beslægtet »udstyr«). Hvis tv-apparatet ved start viser en menu, skal standardindstillingen være den, der anbefales af producenten til normal privatbrug. Ansøgeren forelægger det ansvarlige organ en testrapport, der viser, at tv-apparatet overholder kravene under litra a) til c).

For at opfylde betingelserne under litra a), punkt ii), skal ansøgeren erklære, at tv-apparaterne overholder kravene og vedlægge bevis i form af foto, hvad angår den hårde afbryderknap.

For at opfylde betingelserne under litra c) skal ansøgeren vise, at alle deres miljømærkede tv-apparater, der — når de bringes i omsætning efter datoerne anført i kriterierne — vil opfylde det pågældende energieffektivitetskriterium. Hvis dette ikke kan påvises, vil det ansvarlige organ kun udstede en miljømærketilladelse for den periode, hvorfor overensstemmelse kan dokumenteres.

2.   Lysstofrørs kviksølvindhold

Den samlede mængde kviksølv (Hg) i alle lamper pr. skærm må ikke overstige 75 mg for skærme med en synlig skærmdiagonal på under og lig med 40 tommer. (101 cm)

Den samlede mængde kviksølv (Hg) i alle lamper pr. skærm må ikke overstige 99 mg for skærme med en synlig skærmdiagonal på over 40 tommer. (101 cm)

Vurdering og verifikation: ansøgeren forelægger en underskrevet erklæring om, at tv-apparaterne overholder disse krav. Det skal omfatte dokumentation fra leverandørerne om antallet af anvendte lamper og lampernes samlede kviksølvindhold.

3.   Forlængelse af levetiden

Producenten skal garantere, at tv-apparatet vil fungere i mindst to år. Garantien skal gælde fra datoen for levering til kunden.

Fra det tidspunkt, hvor produktionen indstilles, skal der i syv år tilbydes kompatible elektroniske reservedele.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal erklære, at produktet opfylder disse krav.

4.   Demonteringsdesign

Producenten skal påvise, at faguddannede personer let kan demontere tv-apparatet med de værktøjer, de normalt har til rådighed til at:

reparere og udskifte udslidte reservedele

opgradere ældre eller forældede reservedele, og

adskille dele og materialer, i sidste instans med henblik på genanvendelse.

Til fremme demonteringen:

Armaturer i tv-apparatet skal kunne demonteres, f.eks. skruer, snaplukker, navnlig hvad angår reservedele, der indeholder farlige stoffer.

Plastdele skal være fremstillet af samme polymer eller indbyrdes forenelige polymerer med henblik på genanvendelse og bære den relevante ISO 11469-mærkning, hvis massen er over 25 g.

De må ikke indeholde metalindlæg, som ikke kan fjernes.

Oplysninger om arten og mængden af farlige stoffer i tv-apparatet indsamles i overensstemmelse med Rådets direktiv 2006/121/EF (2) og det globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS).

Vurdering og verifikation: Der forelægges en testrapport sammen med ansøgningen med detaljerede oplysninger om tv-apparatets demontering. Den skal omfatte en eksploderet tegning af tv-apparatet med angivelse af hovedkomponenterne såvel som identifikation af farlige stoffer i komponenterne. Det kan være skriftligt eller i et audiovisuelt format. Der skal gives oplysninger om farlige stoffer til det ansvarlige organ i form af en liste over materialer med angivelse af materialetypen, den anvendte mængde og placeringen.

5.   Tungmetaller og flammehæmmere

a)

Tv-apparatet må ikke indeholde cadmium, bly, kviksølv, chrom 6 + eller flammehæmmere i form af polybromerede biphenyler (PBB) eller polybromerede biphenylethere (PBDE), jf. artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 200/95/EF (3), medmindre anvendelserne af disse stoffer er anført i bilaget til det pågældende direktiv som undtagelse fra kravet i direktivets artikel 4, stk. 1, eller medmindre deres maksimale koncentrationsværdi er lig med eller mindre end grænseværdien i det pågældende bilag. Hvad angår bilaget, er den maksimale koncentration < 0,1 %.

b)

Plastdele må ikke indeholde flammehæmmende stoffer eller blandinger, som på ansøgningstidspunktet har fået eller kan få tildelt en eller flere af følgende risikosætninger (eller kombinationer heraf):

R40 (muligvis kræftfremkaldende)

R45 (kan fremkalde kræft)

R46 (kan forårsage arvelige genetiske skader)

R50 (meget giftig for organismer, der lever i vand)

R51 (giftig for organismer, der lever i vand)

R52 (skadelig for organismer, der lever i vand)

R53 (kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet)

R60 (kan skade forplantningsevnen)

R61 (kan skade barnet under graviditeten)

R62 (mulighed for skade på forplantningsevnen)

R63 (mulighed for skade på barnet under graviditeten)

som fastlagt i direktiv 2006/121/EØF. Dette krav gælder ikke for reaktive flammehæmmere, dvs. dem der ved brug ændrer egenskaber (dvs. indgår rent faktisk ikke i slutproduktet i en koncentration > 0,1 %) således, at den pågældende R-sætning ikke længere finder anvendelse.

Vurdering og verifikation: Der forelægges det ansvarlige organ et certifikat, der er underskrevet af tv-apparatproducenten, som erklærer overensstemmelse med kravene. Desuden forelægges der det ansvarlige organ en overensstemmelseserklæring underskrevet af plast- og flammehæmmerleverandørerne og kopier af relevante sikkerhedsdatablade om materialer og stoffer. Alle flammehæmmere skal klart være angivet.

6.   Brugsanvisning

Med tv-apparatet skal der følge relevante brugeroplysninger, der giver anvisninger om, hvorledes det anvendes miljørigtigt. Oplysningerne placeres på et enkelt sted, der er let at finde, i brugsanvisningen og på producentens websted. I disse oplysninger skal især følgende indgå:

a)

Tv-apparatets energiforbrug ved »tændt«, »slukket«, »passiv standby« samt oplysninger om mulige energibesparelser i de forskellige positioner.

b)

Tv-apparatets gennemsnitlige årlige energiforbrug udtrykt i kWh beregnet på basis af forbruget ved »tændt« i fire timer om dagen i 365 dage om året.

c)

Oplysningen om, at energirigtig anvendelse begrænser energiforbruget og fører til besparelser på elregningerne.

d)

Følgende oplysninger om, hvordan energiforbruget kan reduceres, når tv-apparatet ikke bruges:

Slukkes tv-apparatet ved hovedkontakten, eller stikket tages ud, begrænses energiforbruget til nul for alle tv-apparater, og det anbefales at slukke, når tv-apparatet ikke bruges i længere tid, f.eks. i ferieperioder.

Slukkes apparatet på den hårde afbryderknap, reduceres energiforbruget til næsten nul (apparater udstyret med en hård afbryderknap).

Sættes tv-apparatet på »standby«, reduceres energiforbruget, men det forbruger stadig energi.

Reduceres billedets lysstyrke, reduceres energiforbruget.

e)

Den hårde afbryderknaps position (for apparater udstyret hermed).

f)

Oplysninger om reparation, dvs. hvem der er kvalificeret til at reparere tv-apparater, så vidt muligt inkl. kontaktoplysninger.

g)

Oplysninger om hensigtsmæssig bortskaffelse af tv-apparater på genbrugspladser eller tilbagetagningsordninger, der skal være i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF (4).

h)

Oplysning om, at produktet er tildelt Blomsten (EF's miljømærke) med en kort forklaring om, hvad det indebærer, og om, at yderligere oplysninger om miljømærket kan findes på webadressen http://www.ecolabel.eu

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal erklære, at produktet opfylder disse krav, og levere et eksemplar af brugsanvisningen til det ansvarlige organ, som vurderer ansøgningen.

7.   Oplysninger på miljømærket

I miljømærkets rubrik 2 skal der stå følgende:

Høj energieffektivitet

Reducerede CO2-udledninger

Reparations- og genanvendelsesvenligt design.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal over for det ansvarlige organ erklære, at produktet opfylder dette krav, og forelægge et eksemplar af miljømærket, som det påføres emballagen og/eller produktet og/eller den ledsagende dokumentation.


(1)  Skærmområde: Skærmområdet udtrykt i dm2. Det er lig med (skærmstørrelse × skærmstørrelse × 0,480) for en standardskærm (4:3-format) og (skærmstørrelse × skærmstørrelse × 0,427) for en bredskærm (16:9-format).

(2)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 853. Berigtiger i EUT L 136 af 29.5.2007, s. 281.

(3)  EUT L 37 af 13.2.2003, s. 19.

(4)  EUT L 37 af 13.2.2003, s. 24.


Top