EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0148

2009/148/EF: Kommissionens beslutning af 19. februar 2009 om ændring af beslutning 2008/883/EF for så vidt angår datoen, indtil hvilken det er tilladt at importere visse typer fersk oksekød fra Brasilien til Fællesskabet (meddelt under nummer K(2009) 1040) (EØS-relevant tekst)

OJ L 49, 20.2.2009, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 241 - 242

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/148(1)/oj

20.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 49/46


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 19. februar 2009

om ændring af beslutning 2008/883/EF for så vidt angår datoen, indtil hvilken det er tilladt at importere visse typer fersk oksekød fra Brasilien til Fællesskabet

(meddelt under nummer K(2009) 1040)

(EØS-relevant tekst)

(2009/148/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1), første afsnit, og artikel 8, nr. 4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets beslutning 79/542/EØF af 21. december 1976 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande og om dyre- og folkesundhedsbetingelser og udstedelse af veterinærcertifikat ved import til EF af levende dyr og fersk kød (2) er der fastsat sundheds- og hygiejnebetingelser for import til Fællesskabet af levende dyr undtagen dyr af hestefamilien og for import af fersk kød af sådanne dyr, herunder dyr af hestefamilien, undtagen tilberedt kød.

(2)

I henhold til beslutning 79/542/EØF er import af fersk kød til konsum kun tilladt, hvis kødet kommer fra et område i et tredjeland eller en del deraf, som er opført på listen i del 1 i bilag II til nævnte beslutning, og hvis det ferske kød opfylder de krav, der er fastsat i det relevante veterinærcertifikat for det pågældende kød, jf. standardcertifikaterne i nævnte bilags del 2, idet der tages hensyn til eventuelle krav om særlige betingelser eller supplerende garantier for kødet.

(3)

Ved beslutning 79/542/EØF som ændret ved Kommissionens beslutning 2008/642/EF (3) blev staterne Paraná og São Paulo blandt andre ændringer igen opført med områdekode BR-3 under Brasilien i del 1 i bilag II til beslutning 79/542/EØF med henblik på import til Fællesskabet af udbenet og modnet oksekød fra dyr, der er slagtet den 1. august 2008 eller senere.

(4)

Ved beslutning 79/542/EØF som ændret ved Kommissionens beslutning 2008/883/EF (4) blev det pågældende bilag yderligere ændret for så vidt angår oplysningerne om Brasilien under områdekode BR-1, så Mato Grosso do Sul igen er opført på listen, og så den øvrige del af staterne Minas Gerais og Mato Grosso er optaget i bilaget med henblik på at tillade import til Fællesskabet af udbenet og modnet oksekød fra dyr, der er slagtet den 1. december 2008 eller senere. Ifølge artikel 2 i beslutning 2008/883/EF er det dog tilladt at importere sendinger af fersk udbenet og modnet oksekød til Fællesskabet fra området med kode BR-1, jf. beslutning 2008/642/EF, hidrørende fra dyr slagtet før den 1. december 2008 indtil den 14. januar 2009.

(5)

Der bør indrømmes en længere periode for at gøre det muligt for lagre af oksekød fra dyr slagtet den 1. december 2008 eller før med kode BR-1 fra Brasiliens område, jf. oplysningerne om dette land i del 1 i bilag II til beslutning 79/542/EØF som ændret ved beslutning 2008/642/EF, fortsat at kunne importeres til Fællesskabet, da der ikke er dyresundhedsmæssige problemer hermed, eftersom de pågældende områder allerede inden den pågældende dato havde en tilladelse til at importere fersk kød til Fællesskabet. Derfor bør artikel 2 i beslutning 2008/883/EF ændres for at tillade en sådan import indtil den 30. juni 2009.

(6)

Beslutning 2008/883/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Artikel 2 i beslutning 2008/883/EF affattes således:

»Artikel 2

Sendinger af fersk udbenet og modnet oksekød fra området i Brasilien med kode BR-1, jf. del 1 i bilag II til beslutning 79/542/EØF som ændret ved Kommissionens beslutning 2008/642/EF (5), hidrørende fra dyr slagtet den 1. december 2008 eller før kan fortsat importeres til Fællesskabet indtil den 30. juni 2009.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. februar 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EFT L 146 af 14.6.1979, s. 15.

(3)  EUT L 207 af 5.8.2008, s. 36.

(4)  EUT L 316 af 26.11.2008, s. 14.

(5)  EUT L 207 af 5.8.2008, s. 36


Top