EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0109

2009/109/EF: Kommissionens beslutning af 9. februar 2009 om gennemførelse af et tidsbegrænset forsøg vedrørende visse undtagelser for omsætningen af frøblandinger bestemt til anvendelse som foderplanter i henhold til Rådets direktiv 66/401/EØF for at afgøre, om visse arter, der ikke er opført i Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/55/EF eller 2002/57/EF, opfylder kravene for at blive opført i artikel 2, stk. 1, litra A, i direktiv 66/401/EØF (meddelt under nummer K(2009) 724) (EØS-relevant tekst)

OJ L 40, 11.2.2009, p. 26–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 161 - 165

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2016: This act has been changed. Current consolidated version: 17/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/109(1)/oj

11.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 40/26


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 9. februar 2009

om gennemførelse af et tidsbegrænset forsøg vedrørende visse undtagelser for omsætningen af frøblandinger bestemt til anvendelse som foderplanter i henhold til Rådets direktiv 66/401/EØF for at afgøre, om visse arter, der ikke er opført i Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/55/EF eller 2002/57/EF, opfylder kravene for at blive opført i artikel 2, stk. 1, litra A, i direktiv 66/401/EØF

(meddelt under nummer K(2009) 724)

(EØS-relevant tekst)

(2009/109/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter (1), særlig artikel 13a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Landbrugernes traditionelle viden kombineret med nye forskningsresultater tyder på, at visse arter af Leguminosae og Plantago lanceolata, som ikke er opført i Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF (2), 2002/55/EF (3) eller 2002/57/EF (4) (i det følgende benævnt »den gældende lovgivning«), navnlig når de anvendes i blandinger med arter, som ikke er omfattet af den gældende lovgivning, er interessante i forbindelse med produktionen af foderplanter, idet de gør det muligt at give dyrene et alsidigt foder hele året, samtidig med at de bidrager til rehabilitering af jord, der ikke er egnet som agerjord, eller marginal agerjord. Dette gælder Biserrula pelecinus, Lotus glaber, Lotus uliginosus, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutelatta, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum og Vicia benghalensis (i det følgende benævnt »de i betragtning 1 omhandlede arter«).

(2)

I henhold til artikel 13, stk. 1, andet led, i direktiv 66/401/EØF må kun frø af plantearter, der er opført i den gældende lovgivning, med undtagelse af de i artikel 4, stk. 2, i Rådets direktiv 2002/53/EF (5) omhandlede sorter, bringes i omsætning i Fællesskabet i frøblandinger bestemt til anvendelse som foderplanter. Da der ikke er mulighed for at bringe blandinger, der indeholder frø af de i betragtning 1 omhandlede arter, i omsætning, må landmænd, der ønsker at anvende disse arter, transportere og så dem som individuelle arter eller i visse tilfælde selv producere blandinger på gården, hvilket indebærer ekstra omkostninger og arbejde. Desuden er der en øget risiko for, at de forskellige arter i blandingen bliver ujævnt fordelt på marken, fordi blandingerne ikke fremstilles af fagfolk.

(3)

Hvis det skal være tilladt at bringe de i betragtning 1 omhandlede arter i omsætning i sådanne blandinger, vil det være nødvendigt at ændre artikel 2, stk. 1, litra A, i direktiv 66/401/EØF, således at disse arter bliver omfattet af denne bestemmelse.

(4)

For at vedtage en sådan ændring af artikel 2, stk. 1, litra A, i direktiv 66/401/EØF er det nødvendigt at indsamle oplysninger om omsætningen af blandinger indeholdende de i betragtning 1 omhandlede arter. Navnlig skal det, hvor disse arter anvendes i blandinger, kontrolleres, om det ved en officiel efterkontrol er muligt at bekræfte, at andelen af frø af hver enkelt komponent, der er anført på pakningens etiket, svarer til blandingens sammensætning, og om blandinger fra samme parti er homogene i alle de pakninger, som bringes i omsætning. Hvis disse oplysninger ikke foreligger, vil det være umuligt at garantere over for brugerne, at frøene i blandinger indeholdende de i betragtning 1 omhandlede arter vil give resultater af høj kvalitet.

(5)

Det er derfor hensigtsmæssigt at gennemføre et tidsbegrænset forsøg for at kontrollere, om de i betragtning 1 omhandlede arter opfylder betingelserne for at blive omfattet af artikel 2, stk. 1, litra A, i direktiv 66/401/EØF.

(6)

De medlemsstater, der deltager i forsøget, bør fritages for de forpligtelser, der er fastsat i artikel 13, stk. 1, andet led, i direktiv 66/401/EØF, for så vidt angår de i betragtning 1 omhandlede arter. De bør tillade omsætning af blandinger indeholdende disse arter på visse betingelser.

(7)

Der bør fastsættes bestemmelser om specifikke krav for godkendelse af de i betragtning 1 omhandlede arter for at sikre, at frøene af disse arter opfylder samme krav i alle de deltagende medlemsstater. Disse krav bør baseres på de betingelser, der er fastsat i OECD’s certificeringsregler for sortscertificering eller analyse af frø, der er bestemt til international handel (i det følgende benævnt »OECD-reglerne«), eller i de nationale standarder i den medlemsstat, hvor frøene produceres.

(8)

Ud over de generelle betingelser i Kommissionens beslutning 2004/371/EF af 20. april 2004 om betingelser for handel med frøblandinger bestemt til anvendelse som foderplanter (6) bør der fastsættes specifikke betingelser for omsætning af blandinger under forsøget. Disse betingelser bør sikre indsamling af tilstrækkelige oplysninger til vurdering af forsøget. Det er derfor nødvendigt at fastsætte regler for mærkning, overvågning og rapportering.

(9)

På baggrund af den forsøgsmæssige karakter af den foranstaltning, som denne beslutning vedrører, bør der fastsættes en maksimal mængde frøblandinger, der kan bringes i omsætning, under hensyntagen til behovet for at undersøge forskellige blandinger ved hjælp af eksisterende faciliteter.

(10)

For at give medlemsstaterne mulighed for at kontrollere, at den maksimale mængde ikke overskrides, bør virksomheder, der har til hensigt at fremstille sådanne frøblandinger, meddele de pågældende medlemsstater, hvor store mængder de har til hensigt at fremstille. Medlemsstaterne bør have mulighed for at forbyde omsætning af frøblandinger, hvis de finder det nødvendigt på baggrund af behovet for at undersøge forskellige blandinger uden at overskride den maksimale mængde.

(11)

For at give leverandørerne mulighed for at producere og bringe en tilstrækkelig mængde frø i omsætning og for at give de kompetente myndigheder mulighed for at undersøge det pågældende materiale og indsamle tilstrækkelige og sammenlignelige oplysninger til udarbejdelsen af rapporten bør forsøget strække sig over en periode på mindst fem høstår.

(12)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Genstand

Der gennemføres et tidsbegrænset forsøg på fællesskabsplan for at vurdere, om arterne: Biserrula pelecinus, Lotus glaber, Lotus uliginosus, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutelatta, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum og Vicia benghalensis (i det følgende benævnt »de i artikel 1 omhandlede arter«) kan bringes i omsætning som eller i frøblandinger med henblik på at afgøre, om nogle af eller alle disse arter bør opføres på listen over foderplanter i artikel 2, stk. 1, litra A, i direktiv 66/401/EØF.

Artikel 2

Medlemsstaternes deltagelse

Enhver medlemsstat kan deltage i forsøget.

Medlemsstater, som beslutter sig for at deltage i forsøget (i det følgende benævnt »de deltagende medlemsstater«), underretter Kommissionen herom.

De kan til enhver tid trække sig ud af forsøget ved at informere Kommissionen herom.

Artikel 3

Frigivelse

1.   I forbindelse med dette forsøg kan frøblandinger indeholdende de i artikel 1 omhandlede arter, med eller uden frø af de i direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/55/EF eller 2002/57/EF opførte arter, bringes i omsætning på de betingelser, der er fastsat i artikel 4 og 5.

2.   Deltagende medlemsstater fritages for forpligtelserne i artikel 13, stk. 1, andet led, i direktiv 66/401/EØF.

Artikel 4

Betingelser vedrørende frø af de i artikel 1 omhandlede arter

Frø af de i artikel 1 omhandlede arter skal opfylde følgende betingelser:

a)

De tilhører en sort, der er opført på en medlemsstats nationale sortsliste eller på OECD’s liste over sorter, der kan certificeres.

b)

De er godkendt i overensstemmelse med bilag I.

c)

De opfylder betingelserne i pkt. 1 i bilag II.

Artikel 5

Betingelser vedrørende blandinger under forsøget

Ud over betingelserne i beslutning 2004/371/EF skal blandinger under forsøget opfylde betingelserne i punkt 2 i bilag II.

Artikel 6

Mængderestriktioner

1.   De deltagende medlemsstater sikrer, at den samlede mængde frø, der skal anvendes i blandinger under forsøget, ikke overstiger 1 000 tons om året.

2.   De deltagende medlemsstater sikrer, at virksomhederne underretter den i afsnit A, stk. I, litra c), nr. 2, i bilag IV til direktiv 66/401/EØF omhandlede myndighed om den mængde frøblanding, de har til hensigt at fremstille.

En medlemsstat kan forbyde omsætning af en frøblanding, hvis den på baggrund af formålet med forsøget mener, at det ikke er hensigtsmæssigt, at yderligere mængder af den pågældende frøblanding bringes i omsætning. Den underretter øjeblikkeligt den eller de berørte virksomheder herom.

Artikel 7

Overvågning

Den i afsnit A, stk. I, litra c), nr. 2, i bilag IV til direktiv 66/401/EØF omhandlede myndighed i de deltagende medlemsstater overvåger forsøget.

Artikel 8

Rapporteringsforpligtelser

1.   De deltagende medlemsstater forelægger for hvert år Kommissionen og de øvrige medlemsstater en rapport med en liste over arter, der er blevet anvendt i de forskellige blandinger under forsøget, og den mængde af hver enkelt blanding, der er blevet bragt i omsætning, senest den 31. marts det følgende år. Medlemsstaterne kan beslutte at lade rapporten omfatte andre relevante oplysninger.

2.   Ved forsøgets afslutning og under alle omstændigheder ved afslutningen på deres deltagelse forelægger de deltagende medlemsstater senest den 31. marts det følgende år Kommissionen og de øvrige medlemsstater en rapport med de i punkt 3 i bilag II omhandlede oplysninger. Rapporten kan omfatte andre oplysninger, som de anser for relevante i betragtning af formålet med forsøget.

Artikel 9

Tidsperiode

Forsøget påbegyndes den 1. juni 2009 og afsluttes den 31. maj 2014.

Artikel 10

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. februar 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 125 af 11.7.1966, s. 2298/66.

(2)  EFT 125 af 11.7.1966, s. 2309/66.

(3)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33.

(4)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 74.

(5)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 1.

(6)  EUT L 116 af 22.4.2004, s. 39.


BILAG I

DE I ARTIKEL 1 OMHANDLEDE ARTER OG BETINGELSER FOR DERES GODKENDELSE

Art

Mindste spireevne

(% af de rene frø (1))

Mindste specifikke renhed

(vægtprocent)

Højeste indhold af frø af andre plantearter

(vægtprocent)

Højeste indhold af frø af andre plantearter i en prøve af den i kolonne 7 angivne vægt

Største vægt af et parti

(ton)

Mindstevægt af en prøve, der udtages af et parti

(gram)

1

2

3

4

5

6

7

Biserrula pelecinus

70 (inklusive hårde frø)

98

0,5

 (3)  (4)  (5)

10

30

Lotus uliginosus

75 (40)

97

0,5

 (3)  (4)  (5)

10

25

Lotus glaber

75 (40)

97

0,5

 (3)  (4)  (5)

10

30

Medicago murex

70 (30)

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

50

Medicago polymorpha

70 (30)

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

70

Medicago rugosa

70 (20)

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

180

Medicago scutellata

70

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

400

Medicago italica

70 (20)

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

100

Medicago littoralis

70

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

70

Medicago truncatula

70 (20)

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

100

Ornithopus compressus

75 (inklusive hårde frø)

90

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

120

Ornithopus sativus

75 (inklusive hårde frø)

90

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

90

Plantago lanceolata

75

85

1,5

 (3)  (4)  (5)

5

20

Trifolium fragiferum

70

98

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

40

Trifolium glanduliferum

70 (30)

98

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

20

Trifolium hirtum

70

98

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

70

Trifolium. michelianum

75 (30)

98

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

25

Trifolium squarrosum

75 (20)

97

1,5

 (3)  (4)  (5)

10

150

Trifolium subterraneum

80 (40)

97

0,5

 (3)  (4)  (5)

10

250

Trifolium vesiculosum

70 (inklusive hårde frø)

98

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

100

Vicia benghalensis

80 (20)

97 (2)

1,0

 (3)  (4)  (5)

20

1 000


(1)  Hårde frø anses som spiredygtige frø indtil det angivne største indhold.

(2)  Et samlet indhold på 6 vægtprocent af frø af Vida pannonnica, Vicia villosa eller beslægtede kulturarter i frø af en anden relevant art anses ikke som en urenhed.

(3)  Frø af Avena fatua og Avena sterilis må ikke forekomme i en prøve af den foreskrevne størrelse.

(4)  Forekomsten af ét frø af Cuscuta spp. i en prøve, der vejer dobbelt så meget som den foreskrevne vægt, anses ikke som en urenhed, hvis en ny prøve, der vejer dobbelt så meget som den foreskrevne vægt, er helt fri for frø af Cuscuta spp.

(5)  Forekomsten af frø af andre Rumex spp. end Rumex acetosella og Rumex maritimus må ikke overstige 10 i en prøve af den foreskrevne vægt.


BILAG II

BETINGELSER FOR FORSØGET

1.   Betingelser for frø af de i artikel 1 omhandlede arter.

a)

Der gennemføres markinspektioner i overensstemmelse med OECD-reglerne, hvis arterne er omfattet af disse regler, eller, såfremt dette ikke er tilfældet, i overensstemmelse med de nationale standarder i den medlemsstat, hvori frøet produceres.

b)

Medlemsstaterne sikrer, at alle frøpartier af myndighederne eller under myndighedernes kontrol underkastes markinspektion, stikprøveudtagning og frøanalyse i overensstemmelse med direktiv 66/401/EØF før blanding.

2.   Betingelser for blandinger under forsøget.

a)

Under forsøget udtager officielle frøprøvetagere stikprøver af frøene fra partierne af frøblandinger. Disse stikprøver anvendes som kontrolprøver ved kontrollen af blandingernes sammensætning under forsøget i overensstemmelse med artikel 4 i beslutning 2004/371/EF.

Omfanget og intensiteten af de stikprøver og inspektioner, der gennemføres i overensstemmelse med artikel 4 i beslutning 2004/371/EF, skal være egnede til forsøgets formål.

b)

Ud over de oplysninger, der kræves i henhold til direktiv 66/401/EØF og beslutning 2004/371/EF, skal følgende oplysninger fremgå af den officielle etiket:

i)

den botaniske betegnelse for alle de i artikel 1 omhandlede arter (herunder sorter i givet fald), der indgår i blandingen under forsøget

ii)

de forskellige komponenters vægtforhold (i %) opdelt efter de i artikel 1 omhandlede arter og i givet fald efter sorter

iii)

en henvisning til denne beslutning.

Hvis de i punkt i) og ii) omhandlede oplysninger ikke kan læses på den officielle etiket, kan blandingen under forsøget bringes i omsætning med blandingens navn, såfremt de i punkt i) og ii) omhandlede oplysninger skriftligt meddeles køberen, og såfremt de er registreret af myndighederne.

3.   Oplysninger, som skal registreres.

a)

navnet på arten (herunder sorter i givet fald), der anvendes i blandinger under forsøget

b)

mængde af hver enkelt frøblanding, som under forsøget bringes i omsætning i den tilladte periode, og navnet på den medlemsstat, frøblandingen var bestemt til

c)

sammensætningen af de blandinger, som bringes i omsætning under forsøget

d)

procedurer (standarder), som er blevet fulgt ved godkendelsen af de i artikel 1 omhandlede arter (OECD-regler eller nationale standarder)

e)

resultater af markinspektionen og laboratorieundersøgelserne med henblik på godkendelse af de i artikel 1 omhandlede arter, såfremt disse gennemføres i medlemsstaterne

f)

oplysninger om import under OECD-reglerne, navnlig for så vidt angår mængde, frøblandingernes sammensætning under forsøget, oprindelsesland og mærkning

g)

resultater af de undersøgelser, der gennemføres i overensstemmelse med punkt 2, litra a) og b), om kontrolprøver

h)

en cost-benefit-analyse, som støtte for eller begrundelse mod formålet med forsøget.


Top