Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0063

2009/63/EF: Kommissionens beslutning af 20. november 2008 om fastlæggelse af et format til brug for medlemsstaterne ved indsendelse af oplysninger i overensstemmelse med artikel 7, stk. 4, litra b), nr. iii), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 (meddelt under nummer K(2008) 6917) (EØS-relevant tekst)

OJ L 23, 27.1.2009, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 122 - 123

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/63(1)/oj

27.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 23/30


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 20. november 2008

om fastlæggelse af et format til brug for medlemsstaterne ved indsendelse af oplysninger i overensstemmelse med artikel 7, stk. 4, litra b), nr. iii), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004

(meddelt under nummer K(2008) 6917)

(EØS-relevant tekst)

(2009/63/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF (1) , særlig artikel 7, stk. 4, litra b), nr. iii), artikel 7, stk. 6, og artikel 17, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er stadig ikke indvundet tilstrækkelige erfaringer med anvendelsen af undtagelsesbestemmelsen i artikel 7, stk. 4, litra b). Oplysningerne i medlemsstaternes meddelelser vil bidrage til den revision af bestemmelsen, der ifølge forordningens artikel 7, stk. 7, skal finde sted inden den 31. december 2009, og til udfærdigelsen af rapporten om anvendelsen af forordningen, jf. dennes artikel 12, stk. 6.

(2)

Hver operation, der tillades efter undtagelsesbestemmelsen, meddeles til de andre medlemsstater og til Kommissionen. Meddelelsen bør være formålstjenlig og fokuseret på reelt nødvendig information, så medlemsstaterne og Kommissionen spares for unødige byrder.

(3)

Meddelelsen bør være klar og bør ikke indeholde tvetydige oplysninger. I dette øjemed er spørgsmålene i punkt 1, 2 og 3 udformet således, at der kun kan svares i et standardiseret eller generelt anerkendt format.

(4)

Spørgeskemaet indeholder en henvisning til nummeret og stedet for tilladelsen, således at den fuldstændige undtagelsestilladelse og begrundelsen herfor om nødvendigt kan genfindes.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF af 5. april om affald (2)

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Spørgeskemaet i bilaget, der er vedlagt denne beslutning, vedtages herved.

Artikel 2

Medlemsstaterne anvender spørgeskemaet som udgangspunkt for deres meddelelse af oplysninger i medfør af artikel 7, stk. 4, litra b), nr. iii), i forordning (EF) nr. 850/2004.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2008.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7. Berigtiger i EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5.

(2)  EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.


BILAG

Oplysninger, der skal meddeles i medfør af artikel 7, stk. 4, litra b, nr. iii), i forordning (EF) nr. 850/2004

1.   Tilladelse til undtagelse

1.1.

Navnet på den kompetente myndighed:

1.2.

Adressen på den kompetente myndighed:

1.3.

Tilladelsens identifikationsnummer:

1.4.

Dato for tilladelsen:

1.5.

Tilladelsens indehaver (virksomhedens navn):

1.6.

Tilladelsesindehaverens adresse:

2.   Generel beskrivelse af affaldet

2.1.

Sekscifret kode som fastsat i Kommissionens beslutning 2000/532/EF (1) som ændret:

2.2.

Affaldets betegnelse som fastsat i beslutning 2000/532/EF som ændret:

2.3.

Tilladt mængde i tons:

2.4.

Persistent(e) miljøgift(e) — stof (2) og koncentration over grænsen som fastsat i bilag IV:

3.   Beskrivelse af behandlingsmetode:

3.1.

Krav om forbehandling: ja/nej (3)

i form af: solidificering (3)/stabilisering (3)/

andre forbehandlingsmetoder (3):

3.2.

Slutdeponering:

Saltmine (3)/sikker, dyb undergrund, hårde klippeformationer (3)/deponi for farligt affald (3)

3.3.

Navn på slutdeponi:

3.4.

Adresse på slutdeponi:

4.   Kortfattet begrundelse for miljøfordelen ved håndtering frem for destruktion eller irreversibel omdannelse af affaldets indhold af persistente miljøgifte (f.eks. emissioner af persistente miljøgifte, andre emissioner og risici eller usikkerheder ved behandlingen):

5.   I givet fald websted eller andre kilder til yderligere oplysninger om tilladelsen og begrundelsen for undtagelsen:


(1)  EFT L 226 af 6.9.2000, s. 3.

(2)  Samme betegnelse på stoffet som angivet i bilag IV.

(3)  Kryds det forkerte svar ud.


Top