EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0017

2009/17/EF: Kommissionens afgørelse af 19. december 2008 om nedsættelse af et ekspertudvalg for udstationering af arbejdstagere

OJ L 8, 13.1.2009, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 002 P. 164 - 166

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/17(2)/oj

13.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/26


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 19. december 2008

om nedsættelse af et ekspertudvalg for udstationering af arbejdstagere

(2009/17/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (1), særlig artikel 4, følger klare forpligtelser for så vidt angår samarbejde mellem medlemsstaternes myndigheder, ligesom det i henhold til direktivet er medlemsstaternes ansvar at skabe de nødvendige betingelser for et sådant samarbejde. Medlemsstaterne har desuden ifølge direktivet en klar forpligtelse til at træffe passende foranstaltninger til at gøre oplysninger om arbejds- og ansættelsesvilkår alment tilgængelige, ikke kun for udenlandske tjenesteydere, men også for de berørte udstationerede arbejdstagere.

(2)

I sin meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget »Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser — Maksimering af fordele og potentiale og sikring af arbejdstageres beskyttelse« (2) af 13. juni 2007 bekendtgjorde Kommissionen, at den havde til hensigt at nedsætte et højtstående udvalg med henblik på at støtte og bistå medlemsstaterne med at afgrænse og udveksle god praksis, at institutionalisere den nuværende uformelle gruppe af regeringseksperter og formelt at inddrage arbejdsmarkedsparterne regelmæssigt.

(3)

I sin henstilling af 3. april 2008 om udbygning af det administrative samarbejde i forbindelse med udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (3) anfører Kommissionen, at medlemsstaterne bør deltage aktivt i en systematisk og formel proces til indkredsning og udveksling af god praksis i forbindelse med udstationering af arbejdstagere gennem samarbejdsfora etableret af Kommissionen til formålet.

(4)

I Rådets konklusioner af 9. juni 2008 opfordres Kommissionen til at institutionalisere den uformelle gruppe vedrørende udstationering af arbejdstagere ved at nedsætte et ekspertudvalg.

(5)

Udvalget, som skal nedsættes, bør ifølge samme rådskonklusioner indlede et samarbejde med de offentlige organer, der er ansvarlige for kontrol, som f.eks. arbejdstilsyn, og på passende niveauer og i overensstemmelse med national lov og praksis formelt og regelmæssigt inddrage arbejdsmarkedets parter, navnlig repræsentanter for arbejdsmarkedets parter i sektorer med udstrakt brug af udstationerede arbejdstagere.

(6)

Det er derfor nødvendigt at nedsætte et ekspertudvalg på området udstationering af arbejdstagere og at fastlægge udvalgets opgaver, ansvarsområder og struktur.

(7)

Ekspertudvalget bør blandt andet støtte og bistå medlemsstaterne med at identificere og udveksle erfaringer og eksempler på god praksis, fremme udveksling af relevante oplysninger, behandle alle spørgsmål og vanskeligheder i forbindelse med anvendelsen og håndhævelsen i praksis af lovgivningen om udstationering af arbejdstagere samt nøje følge de fremskridt, der gøres med at forbedre såvel adgangen til oplysninger som det administrative samarbejde, herunder eventuelt udviklingen af et elektronisk informationsudvekslingssystem.

(8)

Udvalget bør bestå af eksperter, der repræsenterer de nationale myndigheder, som i de enkelte medlemsstater er ansvarlige for eller involveret i gennemførelsen, anvendelsen og overvågningen af bestemmelserne vedrørende udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser. Eksperterne bør kunne dække hele registret af viden, kompetence og erfaring på alle de relevante politikområder. Specialiserede organer med ansvar for kontrol med overholdelsen af lovgivningen, som f.eks. arbejdstilsyn, og arbejdsmarkedets parter kunne — i overensstemmelse med national lovgivning og praksis — være repræsenteret i udvalget.

(9)

Udvalget bør desuden inddrage arbejdsmarkedets parter på europæisk plan formelt og regelmæssigt, navnlig i sektorer med mere udstrakt brug af udstationerede arbejdstagere, såsom inden for bygge og anlæg, vikarvirksomhed, catering, landbrug og transport. Udvalget bør ligeledes kunne trække på ekspertise fra fagfolk med særlige kompetencer i forbindelse med behandling af særlige emner, der sættes på udvalgets dagsorden.

(10)

Repræsentanter for EØS/EFTA-landene, EFTA-Tilsynsmyndigheden, tiltrædelses- og kandidatlandene og Schweiz bør have mulighed for at deltage som observatører.

(11)

Der bør fastsættes regler for medlemmernes videregivelse af oplysninger, uden at det i øvrigt påvirker Kommissionens sikkerhedsforskrifter i bilaget til Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom (4).

(12)

Personoplysninger om udvalgets medlemmer bør behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (5).

(13)

De afholdte udgifter bør finansieres under Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1672/2006/EF af 24. oktober 2006 om et fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet — Progress (6)

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der nedsættes et udvalg under navnet »Ekspertudvalget for udstationering af arbejdstagere«, i det følgende benævnt »udvalget«.

Artikel 2

Opgaver

Udvalget har til opgave at:

1)

støtte og bistå medlemsstaterne med at identificere og fremme udveksling af erfaringer og eksempler på god praksis

2)

fremme udveksling af relevante oplysninger, herunder oplysninger om eksisterende former for (bilateralt) administrativt samarbejde mellem medlemsstater og/eller arbejdsmarkedsparter

3)

behandle alle spørgsmål, vanskeligheder og særlige emner vedrørende gennemførelsen og den praktiske anvendelse af direktiv 96/71/EF eller de nationale gennemførelsesforanstaltninger samt direktivets håndhævelse i praksis

4)

analysere eventuelle vanskeligheder, der måtte opstå i forbindelse med anvendelsen af artikel 3, stk. 10, i direktiv 96/71/EF

5)

følge de fremskridt, der gøres med at forbedre såvel adgangen til oplysninger som det administrative samarbejde, og i den forbindelse blandt andet vurdere de forskellige mulige modeller for passende teknisk støtte til den udveksling af oplysninger, der er nødvendig for at kunne udvide det administrative samarbejde, herunder et elektronisk informationsudvekslingssystem

6)

undersøge, hvilke muligheder der er for om nødvendigt at øge den faktiske overensstemmelse med og håndhævelse af arbejdstageres rettigheder og beskyttelsen af deres stilling

7)

gennemføre en tilbundsgående undersøgelse af praktiske problemer med håndhævelsen på tværs af grænserne med henblik på at løse eksisterende problemer, forbedre anvendelsen i praksis af gældende retsforskrifter og forbedre den gensidige bistand medlemsstaterne imellem i den udstrækning, det er nødvendigt.

Artikel 3

Medlemskab — udnævnelse

1.   Medlemsstaterne udnævner hver to repræsentanter til udvalget. De kan også udnævne to suppleanter.

Ved udnævnelsen af repræsentanterne inddrager medlemsstaterne de offentlige organer, såsom arbejdstilsyn, der er ansvarlige for kontrollen med lovgivningen om udstationerede arbejdstagere. De kan ligeledes, i overensstemmelse med national lov og/eller praksis, inddrage arbejdsmarkedets parter.

2.   Repræsentanter for arbejdsmarkedets parter på fællesskabsplan samt i sektorer med udstrakt brug af udstationerede arbejdstagere kan deltage i udvalgets møder som observatører i overensstemmelse med procedurer fastlagt af deres organisationer og Kommissionen.

Repræsentanterne udnævnes af Kommissionen efter forslag fra de relevante arbejdsmarkedsparter på fællesskabs- eller sektorplan.

Denne gruppe af observatører må højst have 20 medlemmer og skal være sammensat som følger:

5 repræsentanter for arbejdsgiverorganisationer på fællesskabsplan

5 repræsentanter for arbejdstagerorganisationer på fællesskabsplan

højst 10 repræsentanter for arbejdsmarkedets parter (ligeligt fordelt mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer) i sektorer med udstrakt brug af udstationerede arbejdstagere.

3.   Repræsentanter for EØS/EFTA-landene, EFTA-Tilsynsmyndigheden, tiltrædelses- og kandidatlandene og Schweiz kan ligeledes deltage i udvalgets møder som observatører.

4.   Indsamling, behandling og offentliggørelse af medlemmernes navne sker i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.

Artikel 4

Udvalgets virke

1.   Udvalgets formandskab varetages af Kommissionen.

2.   Efter aftale med Kommissionen kan der nedsættes undergrupper til at undersøge specifikke spørgsmål på grundlag af et af udvalget fastlagt mandat. Sådanne undergrupper opløses, så snart de har opfyldt deres mandat.

3.   Efter aftale med Kommissionen kan eksperter, herunder f.eks. repræsentanter for internationale organisationer med særlig kompetence i et bestemt emne på dagsordenen indbydes til at deltage i udvalgets eller undergruppernes drøftelser fra sag til sag, i det omfang dette er formålstjenligt og/eller nødvendigt.

4.   Udvalget og dets undergrupper mødes almindeligvis i Kommissionens lokaler i overensstemmelse med de procedurer og den tidsplan, der er fastsat. Udvalget kan indkaldes til møde i andre lokaler, især efter anmodning herom fra en medlemsstat, der ønsker at være vært for udvalget eller en af dets undergrupper i forbindelse med en begivenhed af særlig interesse for udvalget, udvalgets undergruppe(r) eller den pågældende medlemsstat.

Sekretariatsarbejdet varetages af Kommissionen. Andre tjenestemænd i Kommissionen med en særlig interesse i de behandlede spørgsmål kan deltage i møder i udvalget og dets undergrupper.

5.   Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden på grundlag af Kommissionens standardforretningsorden.

6.   Oplysninger, som deltagelse i udvalgets eller en undergruppes arbejde giver adgang til, må ikke videregives, hvis Kommissionen vurderer, at de pågældende oplysninger vedrører fortrolige anliggender.

7.   Kommissionen kan offentliggøre alle udvalgets resuméer, konklusioner, delkonklusioner eller arbejdsdokumenter på internettet på det pågældende dokuments originalsprog.

Artikel 5

Godtgørelse af udgifter

Kommissionen godtgør rejseudgifter og, hvis det er relevant, opholdsudgifter for medlemmer, observatører og indbudte eksperter i forbindelse med udvalgets arbejde i overensstemmelse med Kommissionens regler for godtgørelser til eksterne eksperter.

Medlemmer, observatører og indbudte eksperter modtager ikke vederlag for det udførte arbejde.

De nødvendige personalemæssige og administrative ressourcer dækkes via den tildeling, der kan ydes til det ansvarlige generaldirektorat inden for rammerne af den årlige tildelingsprocedure og i overensstemmelse med de budgetmæssige begrænsninger.

Artikel 6

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2008.

På Kommissionens vegne

Vladimír ŠPIDLA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1.

(2)  KOM(2007) 304 endelig.

(3)  EUT C 85 af 4.4.2008, s. 1.

(4)  EFT L 317 af 3.12.2001, s. 1.

(5)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(6)  EUT L 315 af 15.11.2006, s. 1.


Top