EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1293

Kommissionens forordning (EF) nr. 1293/2008 af 18. december 2008 om godkendelse af en ny anvendelse af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 og Levucell SC10 ME) som fodertilsætningsstof (EØS-relevant tekst)

OJ L 340, 19.12.2008, p. 38–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 217 - 219

No longer in force, Date of end of validity: 24/02/2020; ophævet ved 32020R0149 . Latest consolidated version: 05/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1293/oj

19.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/38


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1293/2008

af 18. december 2008

om godkendelse af en ny anvendelse af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 og Levucell SC10 ME) som fodertilsætningsstof

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af det i bilaget opførte præparat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til forordningens artikel 7, stk. 3.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af en ny anvendelse af præparatet af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME) som tilsætningsstof til foder til lam.

(4)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1200/2005 (2) blev der givet tidsubegrænset tilladelse til at anvende Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 til malkekøer og slagtekvæg, og ved Kommissionens forordning (EF) nr. 226/2007 (3) blev der givet tilladelse indtil den 22. marts 2017 til at anvende præparatet til malkegeder og malkefår.

(5)

Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om godkendelse til lam. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin udtalelse af 16. juli 2008 (4), at Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20/Levucell SC10 ME) ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet. Det blev endvidere konkluderet, at Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20/Levucell SC10 ME) ikke udgør nogen anden risiko, der i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 ville udelukke en godkendelse. Ifølge udtalelsen er anvendelsen af præparatet sikker for lam. Det fremgår ligeledes af udtalelsen, at præparatet kan have gavnlige virkninger for slutvægten og den gennemsnitlige daglige tilvækst. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning, efter at præparatet er bragt i omsætning. I udtalelsen fra EFSA gennemgås ligeledes den rapport om analysemetoden vedrørende fodertilsætningsstoffet, som er forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(6)

Vurderingen af præparatet viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »tarmflorastabilisatorer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 195 af 27.7.2005, s. 6.

(3)  EUT L 64 af 2.3.2007, s. 26.

(4)  Videnskabelig udtalelse afgivet på Europa-Kommissionens foranledning af Ekspertpanelet for Tilsætningsstoffer og Produkter eller Stoffer, der Anvendes i Foder, om sikkerheden og effektiviteten ved Levucell SC20/Levucell SC10 ME, et præparat af Saccharomyces cerevisiae, som tilsætningsstof til foder til slagtelam. EFSA Journal (2008) 772, 1-11.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

(handelsnavn)

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: tarmflorastabilisatorer

»4b1711

LALLEMAND SAS

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning:

 

Fast form:

Præparat af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 af levedygtige, tørrede celler med en garanteret minimumskoncentration på 2 × 1010 CFU/g.

 

Coated:

Præparat af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 af levedygtige, tørrede celler med en garanteret minimumskoncentration på 1 × 1010 CFU/g

 

Aktivstoffets karakteristika:

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077: 80 % levedygtige, tørrede celler og 14 % ikke-levedygtige celler.

 

Analysemetode (1):

Pladespredningsmetoden og molekylær identifikation (PCR).

Lam

3,0 × 109

7,3 × 109

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

I tilskudsfoder må temperaturen på Levucell SC20 ikke overstige 50 °C, og på Levucell SC10 ME må den ikke overstige 80 °C.

3.

Må i coated form kun tilsættes foderpiller.

4.

Anbefalet dosis: 7,3 × 109 CFU/kg fuldfoder.

5.

Håndteres eller blandes produktet i lukket atmosfære, anbefales brug af beskyttelsesbriller og maske ved blanding, såfremt blanderne ikke er tilsluttet et udsugningssystem.

8.1.2019


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives«


Top