EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1291

Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2008 af 18. december 2008 om godkendelse af programmer for bekæmpelse af salmonella i visse tredjelande, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003, om en liste over overvågningsprogrammer for aviær influenza i visse tredjelande og om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 (EØS-relevant tekst)

OJ L 340, 19.12.2008, p. 22–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 031 P. 222 - 235

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1291/oj

19.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/22


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1291/2008

af 18. december 2008

om godkendelse af programmer for bekæmpelse af salmonella i visse tredjelande, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003, om en liste over overvågningsprogrammer for aviær influenza i visse tredjelande og om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/539/EØF af 15. oktober 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (1), særlig artikel 21, stk. 1, artikel 22, stk. 3, artikel 23, artikel 24, stk. 2, artikel 26 og artikel 27a,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (2), særlig artikel 8, stk. 4, og artikel 9, stk. 2, litra b),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser (3), særlig artikel 10, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (4) må de varer, nævnte forordning omfatter, kun importeres til og føres i transit gennem Fællesskabet fra tredjelande, områder, zoner eller segmenter opført i skemaet i del 1 i forordningens bilag I. Deri fastsættes desuden krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat for sådanne varer, og modeller for de veterinærcertifikater, der skal ledsage dem, er fastsat i nævnte bilags del 2. Forordning (EF) nr. 798/2008 anvendes fra den 1. januar 2009.

(2)

I artikel 10 i forordning (EF) nr. 798/2008 er det fastsat, at hvis et overvågningsprogram for aviær influenza er påkrævet ifølge certifikatet, må varer kun importeres til Fællesskabet fra tredjelande, områder, zoner eller segmenter, som har haft et sådant program i mindst seks måneder, og programmet skal opfyldes kravet i nævnte artikel og er angivet i kolonne 7 i skemaet i del 1 i forordningens bilag I.

(3)

Brasilien, Canada, Chile, Kroatien, Schweiz, Sydafrika og USA har forelagt Kommissionen deres overvågningsprogrammer for aviær influenza til evaluering. Kommissionen har gennemgået programmerne, og de opfylder kravene i artikel 10 i forordning (EF) nr. 798/2008. Programmerne bør derfor angives i kolonne 7 i skemaet i del 1 i forordningens bilag I.

(4)

Ved forordning (EF) nr. 2160/2003 er der fastsat bestemmelser om bekæmpelse af salmonella og andre zoonotiske agenser hos forskellige fjerkræpopulationer i Fællesskabet. Ved nævnte forordning fastsættes der EF-mål for mindskelse af forekomsten af alle salmonellaserotyper af betydning for folkesundheden i forskellige fjerkræpopulationer i Fællesskabet. For at blive optaget eller forblive på listen over de tredjelande, hvorfra medlemsstaterne i henhold til fællesskabslovgivningen har tilladelse til at importere de dyr eller rugeæg, der er omfattet af nærværende forordning, skal det pågældende tredjeland for den relevante art eller kategori fra de datoer, der er anført i kolonne 5 i bilag I til forordning (EF) nr. 2160/2003, forelægge Kommissionen et bekæmpelsesprogram. Et sådant program bør svare til dem, der er forelagt af medlemsstaterne, og som skal godkendes af Kommissionen.

(5)

Kroatien har forelagt Kommissionen sine programmer for bekæmpelse af salmonella hos avlsfjerkræ af Gallus gallus, rugeæg deraf, æglæggende høner af Gallus gallus, konsumæg heraf og daggamle kyllinger af Gallus gallus til avl eller æglægning. Programmerne giver garantier, der er ligestillet med de garantier, der er foreskrevet i forordning (EF) nr. 2160/2003. De bør derfor godkendes.

(6)

Ved Kommissionens beslutning 2007/843/EF (5) godkendtes bekæmpelsesprogrammer forelagt af USA, Israel, Canada og Tunesien for så vidt angår salmonella i avlshønseflokke. USA har nu forelagt Kommissionen et supplerende program for bekæmpelse af salmonella for så vidt angår daggamle kyllinger af Gallus gallus til æglægning eller opfedning. Programmet giver garantier, der er ligestillet med de garantier, der er foreskrevet i forordning (EF) nr. 2160/2003. Det bør derfor godkendes. Israel har præciseret, at dets program for salmonellabekæmpelse kun omfatter produktionskæden for kyllingekød.

(7)

Som led i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (6) har Schweiz forelagt Kommissionen sine programmer for bekæmpelse af salmonella hos avlsfjerkræ af Gallus gallus, rugeæg deraf, æglæggende høner af Gallus gallus, konsumæg heraf, daggamle kyllinger af Gallus gallus til avl eller æglægning samt slagtekyllinger. Programmerne giver garantier, der svarer til de garantier, der er foreskrevet i forordning (EF) nr. 2160/2003. Af hensyn til klarheden bør dette derfor angives i kolonne 9 i skemaet i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008.

(8)

Visse andre tredjelande, der for øjeblikket er angivet i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, har endnu ikke forelagt Kommissionen noget program for salmonellabekæmpelse, eller de forelagte programmer giver ikke garantier, der er ligestillet med de garantier, der er foreskrevet i forordning (EF) nr. 2160/2003. Da kravene vedrørende avls- og brugsfjerkræ af Gallus gallus, æg deraf og daggamle kyllinger af Gallus gallus, jf. forordning (EF) nr. 2160/2003, finder anvendelse i Fællesskabet fra den 1. januar 2009, bør import fra de pågældende tredjelande af sådant fjerkræ og sådanne æg derfor ikke være tilladt efter nævnte dato. Listen over tredjelande, områder, zoner eller segmenter i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

For at give garantier, der er ligestillet med de garantier, der er foreskrevet i forordning (EF) nr. 2160/2003, bør tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan importere slagtefjerkræ af Gallus gallus, attestere, at salmonellabekæmpelsesprogrammet er blevet anvendt på oprindelsesflokken, og at den pågældende flok er blevet testet for forekomst af salmonellaserotyper af betydning for folkesundheden.

(10)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1177/2006 af 1. august 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 for så vidt angår krav vedrørende anvendelse af særlige bekæmpelsesmetoder som led i de nationale programmer for bekæmpelse af salmonella hos fjerkræ (7) er der fastsat visse bestemmelser om anvendelsen af antimikrobielle stoffer og vacciner som led i de nationale bekæmpelsesprogrammer.

(11)

Tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan importere slagtefjerkræ af Gallus gallus, bør attestere, at de særlige krav i forordning (EF) nr. 1177/2006 om anvendelse af antimikrobielle stoffer og vacciner er blevet anvendt. Hvis der er anvendt antimikrobielle stoffer til andre formål end salmonellabekæmpelse, bør dette også oplyses i veterinærcertifikatet, fordi en sådan anvendelse kan påvirke salmonellatesten ved importen. Standardveterinærcertifikatet til brug ved import af slagtefjerkræ og fjerkræ til udsætning som fjervildt, bortset fra strudsefugle, jf. del 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De bekæmpelsesprogrammer, Kroatien forelagde Kommissionen den 11. marts 2008 i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2160/2003, godkendes for så vidt angår salmonella hos avlsfjerkræ af Gallus gallus, rugeæg deraf, æglæggende høner af Gallus gallus, konsumæg heraf og daggamle kyllinger af Gallus gallus til avl eller æglægning.

Artikel 2

Det bekæmpelsesprogram, USA forelagde Kommissionen den 6. juni 2006 i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2160/2003, godkendes for så vidt angår salmonella hos daggamle kyllinger af Gallus gallus til æglægning eller opfedning.

Artikel 3

De bekæmpelsesprogrammer, Schweiz forelagde Kommissionen den 6. oktober 2008, giver garantier, der svarer til de garantier, der er foreskrevet i artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2160/2003 for så vidt angår salmonella hos avlsfjerkræ af Gallus gallus, rugeæg deraf, æglæggende høner af Gallus gallus, konsumæg heraf, daggamle kyllinger af Gallus gallus til avl eller æglægning samt slagtekyllinger.

Artikel 4

Bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 303 af 31.10.1990, s. 6.

(2)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(3)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 1.

(4)  EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1.

(5)  EUT L 332 af 18.12.2007, s. 81.

(6)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132.

(7)  EUT L 212 af 2.8.2006, s. 3.


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Del 1 affattes således:

»DEL 1

Liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter

Tredjelandets eller områdets ISO-kode og navn

Tredjelandets områdets, zonens eller segmentets

Beskrivelse af tredjelandet, området, zonen eller segmentet

Veterinærcertifikat

Særlige betingelser

Særlige betingelser

Status mht. overvågning for aviær

Status mht. vaccination mod aviær influenza

Salmonellabekæmpelsesstatus

Model(ler)

Supplerende garantier

Slutdato (1)

Startdato (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL — Albanien

AL-0

Hele landet

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR — Argentina

AR-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU — Australien

AU-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR — Brazil

BR-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Staterne

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo og Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

 

 

 

A

 

 

BR-2

Staterne

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina og São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

S0

BR-3

Distrito Federal og Staterne

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina og São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

 

 

 

 

 

S4

BW — Botswana

BW-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

CA — Canada

CA-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

CH — Schweiz

CH-0

Hele landet

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL — Chile

CL-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

CN — Kina

CN-0

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Provinsen Shandong

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

S4

GL — Grønland

GL-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK — Hongkong

HK-0

Hele Det Særlige Administrative Område Hongkong

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR — Kroatien

HR-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S2

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

 

 

 

 

 

IL — Israel

IL-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

 

 

 

A

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

IN — Indien

IN-0

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS — Island

IS-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR — Republikken Korea

KR-0

Hele landet

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

ME — Montenegro

ME-O

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG — Madagaskar

MG-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY – Malaysia

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Vestmalaysia (Malaccahalvøen)

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004

 

 

 

S4

MK — Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (4)

MK-0 (4)

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX — Mexico

MX-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA — Namibia

NA-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC — Ny Kaledonien

NC-0

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ — New Zealand

NZ-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

S0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM — Saint Pierre og Miquelon

PM-0

Hele området

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Serbien (5)

RS-0 (5)

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU — Den Russiske Føderation

RU-0

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG — Singapore

SG-0

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH — Thailand

TH-0

Hele landet

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004

 

 

 

S4

TN — Tunesien

TN-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR — Tyrkiet

TR-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4

US – USA

US-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S3

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

UY — Uruguay

UY-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA — Sydafrika

ZA-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Hele landet

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

2)

I del 2 foretages følgende ændringer:

a)

I afsnittet med overskriften »Supplerende garantier (SG)« udgår punkt IV.

b)

Afsnittet med overskriften »Salmonellabekæmpelsesprogram« affattes således:

»Salmonellabekæmpelsesprogram:

»S0«

Forbud mod eksport til Fællesskabet af avls- eller brugsfjerkræ (BPP) af Gallus gallus, daggamle kyllinger (DOC) af Gallus gallus, slagtefjerkræ og fjerkræ til udsætning (SRP) af Gallus gallus og rugeæg (HEP) af Gallus gallus, fordi Kommissionen ikke har fået forelagt eller har godkendt et relevant salmonellabekæmpelsesprogram i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2160/2003.

»S1«

Forbud mod eksport til Fællesskabet af avls- eller brugsfjerkræ (BPP) af Gallus gallus, daggamle kyllinger (DOC) af Gallus gallus og slagtefjerkræ og fjerkræ til udsætning (SRP) af Gallus gallus til andre formål end avl, fordi Kommissionen ikke har fået forelagt eller har godkendt et relevant salmonellabekæmpelsesprogram i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2160/2003.

»S2«

Forbud mod eksport til Fællesskabet af avls- eller brugsfjerkræ (BPP) af Gallus gallus, daggamle kyllinger (DOC) af Gallus gallus og slagtefjerkræ og fjerkræ til udsætning (SRP) af Gallus gallus til andre formål end avl eller æglægning, fordi Kommissionen ikke har fået forelagt eller har godkendt et relevant salmonellabekæmpelsesprogram i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2160/2003.

»S3«

Forbud mod eksport til Fællesskabet af avls- eller brugsfjerkræ (BPP) af Gallus gallus og slagtefjerkræ og fjerkræ til udsætning (SRP) af Gallus gallus til andre formål end avl, fordi Kommissionen ikke har fået forelagt eller har godkendt et relevant salmonellabekæmpelsesprogram i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2160/2003.

»S4«

Forbud mod eksport til Fællesskabet af æg (E) af Gallus gallus, bortset fra klasse B-æg, jf. forordning (EF) nr. 557/2007, fordi Kommissionen ikke har fået forelagt eller har godkendt et relevant salmonellabekæmpelsesprogram i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2160/2003.«

c)

Standardveterinærcertifikatet for slagtefjerkræ og fjerkræ til udsætning som fjervildt, bortset fra strudsefugle (SRP), affattes således:

»Standardveterinærcertifikat for slagtefjerkræ og fjerkræ til udsætning som fjervildt, bortset fra strudsefugle (SRP)

Image

Image

Image

Image

Image


(1)  Varer, herunder varer, der transporteres på åbent hav, som er fremstillet inden denne dato, kan importeres til Fællesskabet i 90 dage fra denne dato.

(2)  Kun varer, der er produceret efter denne dato, må importeres til Fællesskabet.

(3)  I henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132).

(4)  Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien; foreløbig kode, som på ingen måde foregriber den endelige nomenklatur for dette land, der vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.

(5)  Ekskl. Kosovo, jf. FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999.«


Top