EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1166

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1166/2008 af 19. november 2008 om en række undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur og en undersøgelse af produktionsmetoderne i landbruget og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 571/88 (EØS-relevant tekst)

OJ L 321, 1.12.2008, p. 14–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 242 - 262

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018; ophævet ved 32018R1091 . Latest consolidated version: 18/07/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1166/oj

1.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/14


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1166/2008

af 19. november 2008

om en række undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur og en undersøgelse af produktionsmetoderne i landbruget og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 571/88

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EØF) nr. 571/88 af 29. februar 1988 om tilrettelæggelse af en række fællesskabsundersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur (2) indeholder et program for fællesskabsundersøgelser med henblik på at tilvejebringe statistikker over landbrugsbedrifternes struktur frem til 2007.

(2)

Det program for undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur, der er blevet gennemført i Fællesskabet siden 1966/67, bør fortsættes for at kortlægge tendenserne på fællesskabsplan. Af klarhedshensyn bør forordning (EØF) nr. 571/88 erstattes af nærværende forordning.

(3)

Af hensyn til ajourføringen af basisoplysningerne om landbrugsbedrifterne og de øvrige oplysninger, der er nødvendige til stratificering af stikprøveundersøgelserne, er det nødvendigt at foretage en tælling af landbrugsbedrifterne i Fællesskabet mindst hvert tiende år. Den sidste tælling før vedtagelsen af denne forordning fandt sted i 1999/2000.

(4)

Det er nødvendigt at indsamle data om gennemførelsen af de foranstaltninger for udvikling af landdistrikterne, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (3).

(5)

Rådet har i sine konklusioner af 19. december 2006 om landbrugsmiljøindikatorerne erkendt behovet for sammenlignelige data om landbrugsaktiviteter på et relevant geografisk niveau og for hele Fællesskabet. Rådet har anmodet Kommissionen om at gennemføre foranstaltningerne i Kommissionens meddelelse af 15. september 2006 (4), der bl.a. omfatter udarbejdelse af statistiske data, især med hensyn til driftsmetoder og anvendelse af landbrugsinput.

(6)

Der er mangel på statistiske oplysninger om de enkelte bedrifters produktionsmetoder. Det er derfor nødvendigt at forbedre indsamlingen af oplysninger om landbrugsproduktionsmetoder, der er knyttet til oplysningerne om landbrugsbedrifternes struktur, for således at tilvejebringe supplerende statistikker til udvikling af landbrugsmiljøpolitikken og forbedre kvaliteten af landbrugsmiljøindikatorerne.

(7)

Det er vigtigt at råde over sammenlignelige statistikker over landbrugsbedrifternes struktur i alle medlemsstater for at kunne udvikle landbrugspolitikken i Fællesskabet. Derfor bør der så vidt muligt anvendes standardklassifikationer og fælles definitioner i forbindelse med undersøgelseskendetegnene.

(8)

Gennemførelsen af undersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur i 2010 og den tiårige populationstælling i 2011 vil lægge en stor byrde på medlemsstaternes statistiske ressourcer, hvis perioderne med feltarbejde i forbindelse med disse to store undersøgelser overlapper hinanden. Der bør derfor indføres en undtagelsesadgang for at give medlemsstaterne mulighed for at gennemføre undersøgelsen af landbrugsbedrifternes struktur i 2009.

(9)

Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker (5) udgør referencerammen for bestemmelserne i denne forordning, især for så vidt angår overholdelsen af standarder vedrørende upartiskhed, pålidelighed, relevans, omkostningseffektivitet, statistisk fortrolighed og gennemsigtighed. Rådets forordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 af 11. juni 1990 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (6) udgør referencerammen for fremsendelsen og beskyttelsen af fortrolige statistiske oplysninger i henhold til nærværende forordning for at sikre, at der ikke sker uretmæssig videregivelse og anvendelse i ikke-statistisk øjemed, når EF-statistikker bliver udarbejdet og formidlet.

(10)

Kommissionens anvendelse af landbrugsbedriftens beliggenhed bør være begrænset til statistiske analyser, og det bør udelukkes, at der på grundlag heraf udtages stikprøver og udføres undersøgelser. Den nødvendige beskyttelse af fortrolige data bør sikres, bl.a. ved at begrænse beliggenhedsparametrenes nøjagtighed og gennem en hensigtsmæssig aggregering ved statistikkernes offentliggørelse.

(11)

Ved Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 (7) indførtes Den Statistiske Nomenklatur for Økonomiske Aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber.

(12)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (8) bør de regionale enheder være i overensstemmelse med NUTS-nomenklaturen.

(13)

For at reducere respondenternes og medlemsstaternes arbejdsbyrde i forbindelse med dataindsamlingen så meget som muligt bør der være mulighed for at anvende stikprøveundersøgelser og administrative kilder.

(14)

Til gennemførelsen af undersøgelserne skal medlemsstaterne og Kommissionen i en årrække bidrage med betydelige budgetmidler, hvoraf en stor del vil blive anvendt til at opfylde Fællesskabets behov.

(15)

Det er anerkendt, at kravene til satellitgenkendelse og -identifikation af landbrugsbedrifterne skaber betydelige metodologiske og tekniske vanskeligheder i mange medlemsstater.

(16)

Der bør derfor til gennemførelsen af dette undersøgelsesprogram ydes et fællesskabsbidrag over Den Europæiske Garantifond for Landbruget i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (9).

(17)

Denne forordning fastlægger for hele programmets varighed en finansieringsramme, der udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden under den årlige budgetprocedure, jf. punkt 37 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (10).

(18)

Målet for denne forordning, nemlig systematisk udarbejdelse af EF-statistikker over landbrugsbedrifternes struktur og landbrugsproduktionsmetoderne, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af denne forordnings omfang og virkninger bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(19)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (11).

(20)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelser til at fastlægge koefficienterne for husdyrenhederne, fastlægge kendetegnene og tilpasse bilagene til forordningen. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(21)

Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, der er nedsat ved Rådets afgørelse 72/279/EØF (12), er blevet hørt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastlægges der rammebestemmelser for udarbejdelse af sammenlignelige EF-statistikker over landbrugsbedrifternes struktur og for en undersøgelse af produktionsmetoderne i landbruget.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»landbrugsbedrift« eller »bedrift«: teknisk-økonomisk enhed, der ledes under ét og udfører landbrugsaktiviteter, jf. bilag I, på Den Europæiske Unions økonomiske område som hoved- eller biaktivitet

b)

»husdyrenhed«: en standardmåleenhed, der gør det muligt at aggregere de forskellige kategorier af husdyr, således at de kan sammenlignes. Husdyrenheder defineres på grundlag af de enkelte husdyrkategoriers foderbehov, og koefficienterne herfor vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 15, stk. 2

c)

»stikprøveundersøgelser«: statistiske undersøgelser baseret på stratificeret tilfældig stikprøveudtagning, som skal give repræsentative statistikker over landbrugsbedrifter på regionalt og nationalt plan. Der stratificeres efter bl.a. landbrugsbedriftens størrelse og type, så det sikres, at landbrugsbedrifter af forskellig størrelse og type er tilstrækkeligt repræsenterede

d)

»region«: regional enhed på NUTS 2-niveau, jf. forordning (EF) nr. 1059/2003

e)

»bedriftens beliggenhed«: bredde- og længdekoordinaterne inden for en gradbue på 5 minutter, hvorved direkte identifikation af en individuel bedrift undgås. Hvis en bredde- og længdeangivelse kun rummer én landbrugsbedrift, henføres denne bedrift til en beliggenhed i nærheden, der mindst indeholder én anden landbrugsbedrift.

Artikel 3

Dækning

1.   Undersøgelserne i denne forordning omfatter:

a)

landbrugsbedrifter, hvis udnyttede landbrugsareal er på en hektar eller derover

b)

landbrugsbedrifter, hvis udnyttede landbrugsareal er mindre end en hektar, såfremt de i et vist omfang producerer med henblik på salg, eller såfremt deres produktionsenhed overstiger bestemte fysiske tærskler.

2.   Medlemsstater, der anvender en tærskel på over en hektar for undersøgelsen, fastsætter denne tærskel på et sådant niveau, at kun de mindste landbrugsbedrifter, der tilsammen udgør højst 2 % af det samlede udnyttede landbrugsareal, ekskl. fælles arealer, og højst 2 % af det samlede antal husdyrenheder, holdes udenfor.

3.   Under alle omstændigheder skal alle landbrugsbedrifter, der opfylder en af de fysiske tærskler, der er anført i bilag II, omfattes.

Artikel 4

Datakilder

1.   Medlemsstaterne anvender oplysninger fra det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1782/2003 (13), ordningen for identifikation og registrering af kvæg, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1760/2000 (14) og registeret over økologisk landbrug, der er oprettet i medfør af forordning (EF) nr. 834/2007 (15), forudsat at disse oplysninger er af mindst tilsvarende kvalitet som oplysninger fra statistiske undersøgelser. Medlemsstaterne kan også anvende administrative kilder, som er knyttet til dyrkningen af genetisk modificerede afgrøder og de særlige foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der er anført i bilag III.

2.   Hvis en medlemsstat beslutter at anvende en anden administrativ kilde end dem, der er anført i stk. 1, underretter den Kommissionen på forhånd og oplyser detaljer vedrørende den metode, der skal anvendes, og kvaliteten af dataene fra denne administrative kilde.

Artikel 5

Præcisionskrav

1.   Medlemsstater, der gennemfører stikprøveundersøgelser, sørger for, at de vægtede undersøgelsesresultater er statistisk repræsentative for landbrugsbedrifterne i hver region, og at de opfylder præcisionskravene i bilag IV.

2.   I behørigt begrundede tilfælde giver Kommissionen medlemsstaterne tilladelse til at afvige fra de i stykke 1 nævnte præcisionskrav for bestemte regioner.

KAPITEL II

STATISTIKKER OVER LANDBRUGSBEDRIFTERNES STRUKTUR

Artikel 6

Undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur

1.   I 2010, 2013 og 2016 gennemfører medlemsstaterne undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur, i det følgende benævnt »undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur«.

2.   Undersøgelsen af landbrugsbedrifternes struktur i 2010 gennemføres som en tælling. Der kan dog anvendes stikprøveundersøgelser for de i bilag III, del V, nr. ii), anførte kendetegn for anden erhvervsmæssig beskæftigelse, der udføres af arbejdskraften.

3.   Undersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur i 2013 og 2016 kan gennemføres som stikprøveundersøgelser.

Artikel 7

Undersøgelseskendetegn

1.   Medlemsstaterne giver oplysninger om de kendetegn, der er anført i bilag III.

2.   Kommissionen kan ændre listen over kendetegn i bilag III med henblik på undersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur i 2013 og 2016 efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 15, stk. 2.

3.   Hvis en medlemsstat konstaterer, at et kendetegn ikke eller kun i ringe omfang forekommer, kan kendetegnet udelukkes fra dataindsamlingen. Medlemsstaten underretter Kommissionen i det kalenderår, der ligger umiddelbart forud for undersøgelsesåret, om ethvert kendetegn, der er udelukket fra dataindsamlingen.

4.   Definitionerne af kendetegnene vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 15, stk. 2.

Artikel 8

Referenceperioder

Referenceperioderne for undersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur i undersøgelsesårene 2010, 2013 og 2016 er som følger:

a)

for kendetegn vedrørende jord i bilag III: en periode på 12 måneder, der udløber på en referencedag mellem den 1. marts og den 31. oktober i undersøgelsesåret

b)

for kendetegn vedrørende husdyr i bilag III: en referencedag mellem den 1. marts og den 31. december i undersøgelsesåret

c)

for kendetegn vedrørende arbejdskraft i bilag III: en periode på 12 måneder, der udløber på en referencedag mellem den 1. marts og den 31. oktober i undersøgelsesåret

d)

for foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i bilag III: en periode på tre år, der udløber den 31. december i undersøgelsesåret.

Artikel 9

Indberetning

1.   Medlemsstaterne indberetter validerede data fra undersøgelsen af landbrugsbedrifternes struktur i 2010 til Kommissionen senest den 31. marts 2012.

2.   Medlemsstaterne indberetter senest 12 måneder efter undersøgelsesårets udløb validerede data fra undersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur i undersøgelsesårene 2013 og 2016 til Kommissionen.

3.   Data, der vedrører de i bilag III anførte foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, og som er baseret på administrative registre, kan indberettes særskilt til Kommissionen senest 18 måneder efter udløbet af undersøgelsesåret.

4.   Data fra undersøgelsen af landbrugsbedrifternes struktur, der indberettes til Kommissionen, skal være i elektronisk form og på enkeltbedriftsniveau.

5.   Kommissionen fastlægger det format, der skal anvendes ved indberetningen af undersøgelsesdataene.

6.   Kommissionen anvender ikke data fra undersøgelsen af landbrugsbedrifternes struktur til udtagning af stikprøver eller til udførelse af undersøgelser.

Artikel 10

Stikprøvegrundlag

Med henblik på ajourføring af stikprøvegrundlaget for undersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur i 2013 og 2016 giver medlemsstaterne de nationale myndigheder, der er ansvarlige for undersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur, adgang til oplysninger om landbrugsbedrifter i administrative registre, som er udarbejdet på deres nationale område.

KAPITEL III

STATISTIKKER OVER PRODUKTIONSMETODER I LANDBRUGET

Artikel 11

Undersøgelse af landbrugsproduktionsmetoder

1.   Medlemsstaterne gennemfører en undersøgelse af de produktionsmetoder, der anvendes på landbrugsbedrifterne. Denne undersøgelse kan udføres som en stikprøveundersøgelse.

2.   I behørigt begrundede tilfælde kan Kommissionen give en medlemsstat tilladelse til at gennemføre stikprøveundersøgelsen ved hjælp af særskilte delstikprøver.

3.   Medlemsstaterne giver oplysninger om de kendetegn for landbrugsproduktionsmetoder, der er anført i bilag V.

4.   For hver undersøgt bedrift giver medlemsstaterne en skønsmæssig vurdering af den mængde vand, der anvendes til kunstvanding på bedriften (i m3). Den skønsmæssige vurdering kan foretages ved anvendelse af en model.

5.   Kommissionen yder medlemsstaterne metodologisk og anden støtte med henblik på opbygning af den model, der er nævnt i stk. 4. Derudover fremmer Kommissionen det nødvendige samarbejde og udveksling af erfaringer mellem medlemsstaterne med henblik på at opnå sammenlignelige resultater.

6.   Hvis en medlemsstat konstaterer, at et kendetegn ikke forekommer eller kun forekommer i ringe omfang, kan kendetegnet udelukkes fra dataindsamlingen. Den pågældende medlemsstat underretter Kommissionen i det kalenderår, der ligger umiddelbart forud for undersøgelsesåret, om ethvert kendetegn, der er udelukket fra dataindsamlingen.

7.   Definitionerne af kendetegnene vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 15, stk. 2.

8.   Referenceperioderne er de samme som dem, der anvendes i forbindelse med kendetegnene i undersøgelsen af landbrugsbedrifternes struktur i 2010.

9.   Resultaterne af denne undersøgelse knyttes til dataene fra undersøgelsen af landbrugsbedrifternes struktur i 2010 på enkeltbedriftsniveau. Det kombinerede validerede datasæt indberettes til Kommissionen i elektronisk form senest den 31. december 2012.

10.   Kommissionen fastlægger det format, der skal anvendes ved indberetningen af undersøgelsesdataene.

11.   Kommissionen anvender ikke data om landbrugsproduktionsmetoderne til udtagning af stikprøver eller til udførelse af undersøgelser.

KAPITEL IV

RAPPORTER, FINANSIERING OG GENNEMFØRELSESFORANSTALTNINGER

Artikel 12

Rapporter

1.   Med henblik på de undersøgelser, der er omfattet af denne forordning, forelægger medlemsstaterne nationale metodologirapporter, hvori de gør rede for:

a)

den anvendte organisation og metodologi

b)

det opnåede præcisionsniveau for de i denne forordning omhandlede stikprøveundersøgelser

c)

oplysninger om kvaliteten af de administrative datakilder, der måtte være anvendt, og

d)

de kriterier for medtagelse og ikke-medtagelse, der er anvendt for at opfylde dækningskravene i artikel 3.

2.   De nationale metodologirapporter indsendes til Kommissionen sammen med de validerede undersøgelsesresultater i overensstemmelse med fristerne i artikel 9, stk. 1 og 2.

3.   Ud over de nationale metodologirapporter, der kræves efter hver undersøgelse, giver medlemsstaterne Kommissionen alle supplerende oplysninger, som måtte være nødvendige vedrørende undersøgelsens organisation og metodologi.

Artikel 13

Finansielt tilskud fra Fællesskabet

1.   Medlemsstaterne modtager et finansielt tilskud fra Fællesskabet til dækning af maksimalt 75 % af omkostningerne til gennemførelse af de i denne forordning omhandlede undersøgelser, jf. dog de i stk. 3 og 4 fastsatte maksimumsbeløb.

2.   Efter forordningens ikrafttræden yder Kommissionen de medlemsstater, der ansøger herom, den nødvendige tekniske og rådgivningsmæssige bistand med hensyn til satellitgenkendelse af landbrugsbedrifter.

3.   For omkostningerne til undersøgelsen af landbrugsbedrifternes struktur i 2010 og undersøgelsen af landbrugsproduktionsmetoderne under ét er tilskuddet fra Fællesskabet begrænset til følgende maksimumsbeløb:

50 000 EUR pr. land til Luxembourg og Malta

1 000 000 EUR pr. land til Østrig, Irland og Litauen

2 000 000 EUR pr. land til Bulgarien, Tyskland, Ungarn, Portugal og Det Forenede Kongerige

3 000 000 EUR pr. land til Grækenland, Spanien og Frankrig

4 000 000 EUR pr. land til Italien, Polen og Rumænien, og

300 000 EUR pr. land til alle øvrige medlemsstater.

4.   For undersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur i 2013 og 2016 nedsættes de i stk. 3 anførte maksimumsbeløb med 50 %.

5.   Det finansielle tilskud fra Fællesskabet finansieres over Den Europæiske Garantifond for Landbruget i henhold til artikel 3, stk. 2, litra e), i forordning (EF) nr. 1290/2005.

Artikel 14

Finansieringsramme

1.   Finansieringsrammen til gennemførelsen af dette undersøgelsesprogram, herunder de nødvendige bevillinger til forvaltning, vedligeholdelse og udvikling af de databasesystemer, der anvendes i Kommissionen til bearbejdning af de data, medlemsstaterne indsender i henhold til denne forordning, fastsættes til 58 850 000 EUR for perioden 2008-2013.

2.   Beløbet for perioden 2014-2018 fastsættes på forslag af Kommissionen af budget- og lovgivningsmyndigheden på grundlag af de nye finansielle overslag for den periode, der begynder i 2014.

3.   De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for de beløbsgrænser, der er fastsat i finansieringsrammen.

Artikel 15

Udvalg

1.   Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, der er nedsat ved afgørelse 72/279/EØF.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 16

Undtagelser

1.   Som undtagelse fra artikel 6, stk. 1 og 2, artikel 8, artikel 9, stk. 1, artikel 11, stk. 8 og 9, artikel 13, stk. 3, bilag III og bilag IV ændres året 2010 til 2009 for Grækenlands, Spaniens og Portugals vedkommende.

2.   Som undtagelse fra artikel 9, stk. 1, ændres datoen den 31. marts 2012 til:

a)

den 31. marts 2011 for Grækenland og Portugal

b)

den 30. juni 2011 for Spanien

c)

den 30. juni 2012 for Italien og Rumænien.

3.   Som undtagelse fra artikel 11, stk. 9, ændres datoen den 31. december 2012 til den 31. december 2011 for Grækenlands, Spaniens og Portugals vedkommende.

Artikel 17

Ophævelse

1.   Forordning (EØF) nr. 571/88 ophæves.

2.   Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 18

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 19. november 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J.-P. JOUYET

Formand


(1)  Europa-Parlamentets udtalelse af 21.5.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 20.10.2008.

(2)  EFT L 56 af 2.3.1988, s. 1.

(3)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1.

(4)  Benævnt »Udvikling af landbrugsmiljøindikatorer for overvågning af integreringen af miljøhensyn i den fælles landbrugspolitik«.

(5)  EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1.

(6)  EFT L 151 af 15.6.1990, s. 1.

(7)  EFT L 293 af 24.10.1990, s. 1.

(8)  EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1.

(9)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.

(10)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(11)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(12)  EFT L 179 af 7.8.1972, s. 1.

(13)  Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter (EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1).

(15)  Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1).


BILAG I

Liste over landbrugsaktiviteter som omhandlet i definitionen af en landbrugsbedrift

Følgende aktiviteter (der kan være hoved- eller biaktiviteter) er baseret på den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE rev. 2) hvad angår plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed og anvendes til at definere en landbrugsbedrift:

Beskrivelse af aktivitet

NACE rev. 2-kode

Supplerende bemærkninger vedrørende aktiviteter, der medtages eller ikke medtages i definitionen af landbrugsaktiviteter

Dyrkning af etårige afgrøder

01.1

 

Dyrkning af flerårige afgrøder

01.2

Landbrugsbedrifter, der producerer vin eller olivenolie af druer eller oliven af egen produktion, er omfattet af denne forordning.

Planteformering

01.3

 

Husdyravl

01.4

Aktiviteterne under 01.49 i NACE rev. 2 (Avl af andre dyr) er ikke omfattet af denne forordning, undtagen:

i)

opdrætning og avl af strudse, emuer og kaniner

ii)

biavl og produktion af honning og bivoks.

Blandet drift

01.5

 

Serviceydelser til landbrug og forarbejdning af afgrøder efter høst

01.6

Bedrifter, der udfører aktiviteter under 01.6 i NACE rev. 2, er almindeligvis ikke omfattet af denne forordning, hvis de udelukkende udfører disse aktiviteter.

Bedrifter, der udelukkende bevarer landbrugsjord i god landbrugs- og miljømæssig stand (under 01.61 i NACE rev. 2), er omfattet af denne forordning.


BILAG II

Tærskler for undersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur og undersøgelsen af landbrugsproduktionsmetoderne

..Kendetegn

Tærskler

Udnyttet landbrugsareal

Agerjord, køkkenhaver, varige græsarealer, flerårige kulturer

5 ha

Flerårige kulturer, frilands

Plantager med frugttræer og -buske, citrus- og olivenlunde, vinmarker og planteskoler

1 ha

Anden intensiv produktion

Friske grøntsager, meloner og jordbær — frilands eller under lav overdækning

0,5 ha

Tobak

0,5 ha

Humle

0,5 ha

Bomuld

0,5 ha

Afgrøder under glas eller anden høj overdækning

Friske grøntsager, meloner og jordbær

0,1 ha

Blomster og prydplanter (ekskl. planteskoler)

0,1 ha

Hornkvæg

Alle

10 dyr

Svin

Alle

50 dyr

Avlssøer

10 dyr

Får

Alle

20 dyr

Geder

Alle

20 dyr

Fjerkræ

Alle

1 000 dyr


BILAG III

Liste over kendetegn i undersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur

KENDETEGN

ENHEDER/KATEGORIER

I.   

Generelle kendetegn

Bedriftens beliggenhed

 

– –

Breddekoordinaterne (inden for en gradbue på 5 minutter eller mindre)

Grader: Minutter

– –

Længdekoordinaterne (inden for en gradbue på 5 minutter eller mindre)

Grader: Minutter

Bedriftens retlige form

 

– –

Hviler det juridiske og økonomiske ansvar for bedriften på:

 

– – –

en fysisk person, der er eneindehaver af bedriften, hvor bedriften er selvstændig?

Ja/Nej

– – – –

Hvis svaret er »ja«, er denne person (indehaveren) samtidig driftslederen?

Ja/Nej

– – – – –

Hvis denne person ikke er driftslederen, er driftslederen et medlem af indehaverens familie?

Ja/Nej

– – – – –

Hvis driftslederen er et medlem af indehaverens familie, er driftslederen indehaverens ægtefælle? (1)

Ja/Nej

– – –

en eller flere fysiske personer, der er partnere, hvor bedriften er en sammenslutning af bedrifter?

Ja/Nej

– – –

en juridisk person?

Ja/Nej

Driftsform (i forhold til indehaveren) og driftssystem

 

– –

Udnyttet landbrugsareal:

 

– – –

Selvejet jord

ha

– – –

Tilforpagtet jord

ha

– – –

Delt tilforpagtning og andre driftsformer

ha

– –

Økologisk landbrug

 

– – –

Samlet udnyttet landbrugsareal på bedriften, hvorpå der anvendes økologiske produktionsmetoder, som certificeres efter medlemsstatens eller Det Europæiske Fællesskabs regler

ha

– – –

Samlet udnyttet landbrugsareal på bedriften, som er under omlægning til økologiske produktionsmetoder, der skal certificeres efter medlemsstatens eller Det Europæiske Fællesskabs regler

ha

– – –

Arealer på bedriften, hvorpå der anvendes økologiske produktionsmetoder, som certificeres efter medlemsstatens eller Det Europæiske Fællesskabs regler, eller som er under omlægning med henblik på certificering:

 

– – – –

Kornafgrøder til fremstilling af fuldmodent korn (inkl. såsæd)

ha

– – – –

Tørrede bælgfrugter og proteinafgrøder til høst i moden tilstand (inkl. frø og blandinger af korn og bælgsæd)

ha

– – – –

Kartofler (inkl. tidlige kartofler og læggekartofler)

ha

– – – –

Sukkerroer (ekskl. frø)

ha

– – – –

Olieholdige afgrøder

ha

– – – –

Friske grøntsager, meloner og jordbær

ha

– – – –

Græs- og engarealer, ekskl. marginale græsarealer

ha

– – – –

Plantager med frugttræer og bær

ha

– – – –

Citruslunde

ha

– – – –

Olivenlunde

ha

– – – –

Vinmarker

ha

– – – –

Andre afgrøder (fiberafgrøder osv.)

ha

– – –

Økologiske produktionsmetoder, der anvendes til animalsk produktion og certificeres efter medlemsstatens eller Det Europæiske Fællesskabs regler:

 

– – – –

Hornkvæg

Antal dyr

– – – –

Svin

Antal dyr

– – – –

Får og geder

Antal dyr

– – – –

Fjerkræ

Antal dyr

– – – –

Andre dyr

Ja/Nej

– –

Anvendelse af bedriftens produktion:

 

– – –

Anvender husstanden mere end 50 % af værdien af bedriftens endelige produktion?

Ja/Nej

– – –

Udgør direkte salg til endelige forbrugere mere end 50 % af bedriftens samlede salg? (1)

Ja/Nej

II.   

Jord

Agerjord

 

– –

Kornafgrøder til fremstilling af fuldmodent korn (inkl. såsæd):

 

– – –

Blød hvede og spelt

ha

– – –

Hård hvede

ha

– – –

Rug

ha

– – –

Byg

ha

– – –

Havre

ha

– – –

Kernemajs

ha

– – –

Ris

ha

– – –

Andre kornafgrøder til fremstilling af fuldmodent korn

ha

– –

Tørrede bælgfrugter og proteinafgrøder til høst i moden tilstand (inkl. frø og blandinger af korn og bælgsæd)

ha

– – –

heraf ærter, hestebønner og sødlupin

ha

– –

Kartofler (inkl. tidlige kartofler og læggekartofler)

ha

– –

Sukkerroer (ekskl. frø)

ha

– –

Rodfrugtplanter til foder (ekskl. frø)

ha

– –

Industriafgrøder

 

– – –

Tobak

ha

– – –

Humle

ha

– – –

Bomuld

ha

– – –

Raps og rybs

ha

– – –

Solsikke

ha

– – –

Soja

ha

– – –

Hørfrø (oliehør)

ha

– – –

Andre olieholdige afgrøder

ha

– – –

Hør

ha

– – –

Hamp

ha

– – –

Andre fiberafgrøder

ha

– – –

Krydder-, aroma- og lægeplanter

ha

– – –

Industriafgrøder, i.a.n.

ha

– –

Friske grøntsager, meloner og jordbær, heraf:

 

– – –

Frilands eller under lav overdækning

ha

– – – –

dyrket som markafgrøder

ha

– – – –

dyrket som gartneriafgrøder

ha

– – –

Under glas eller under anden høj overdækning

ha

– –

Blomster og prydplanter (ekskl. planteskoler):

 

– – –

Frilands eller under lav overdækning

ha

– – –

Under glas eller under anden høj overdækning

ha

– –

Grønthøstede planter:

 

– – –

Græs i omdrift

ha

– – –

Andre grønthøstede planter

 

– – – –

Fodermajs

ha

– – – –

Bælgplanter

ha

– – – –

Andre grønthøstede planter i.a.n.

ha

– –

Frø og stiklinger på agerjord

ha

– –

Andre markafgrøder

ha

– –

Brakjord uden braklægningstilskud

ha

– –

Brakjord med braklægningstilskud, uden økonomisk udbytte

ha

Køkkenhaver

ha

Varige græsarealer

ha

– –

Græs- og engarealer, ekskl. marginale græsarealer

ha

– –

Marginale græsarealer

ha

– –

Varige græsarealer, der ikke længere anvendes til produktionsformål, og som er tilskudsberettigede

ha

Flerårige kulturer

 

– –

Plantager med frugttræer og -buske

ha

– – –

Frugter, heraf:

ha

– – – –

Frugter, der vokser i tempereret klima

ha

– – – –

Frugter, der vokser i subtropisk klima

ha

– – –

Bær

ha

– – –

Nødder

ha

– –

Citruslunde

ha

– –

Olivenlunde

ha

– – –

Hvor der normalt produceres oliven til spisebrug

ha

– – –

Hvor der normalt produceres oliven til fremstilling af olivenolie

ha

– –

Vinmarker, hvorpå der normalt produceres:

ha

– – –

Kvalitetsvin

ha

– – –

Anden vin

ha

– – –

Spisedruer

ha

– – –

Druer til tørring

ha

– –

Planteskoler

ha

– –

Andre flerårige kulturer

ha

– – –

heraf juletræer (1)

ha

– –

Flerårige kulturer under glas

ha

Andre arealer

 

– –

Uudnyttet landbrugsareal

ha

– –

Skovbevoksede arealer, heraf:

ha

– – –

lavskov med kort omdriftstid

ha

– –

Andre arealer (bebyggede arealer, gårdspladser, markveje, damme, stenbrud, ufrugtbar jord, klippegrund osv.)

ha

Svampe, arealer med kunstvanding, energiafgrøder og genetisk modificerede afgrøder

 

– –

Svampe

ha

– –

Arealer med kunstvanding

 

– – –

Arealer, som kan kunstvandes, i alt

ha

– – –

Arealer med kulturer, som er blevet kunstvandet mindst én gang i de seneste 12 måneder, i alt

ha

– –

Energiafgrøder (til produktion af biobrændstoffer eller anden vedvarende energi)

ha

– – –

heraf på braklagt areal

ha

– –

Genetisk modificerede afgrøder

ha

III.   

Husdyr

Dyr af hestefamilien

Antal dyr

Hornkvæg:

 

– –

Hornkvæg, under et år, tyre-, stude- og kviekalve

Antal dyr

– –

Tyre og stude, et år, men under to år

Antal dyr

– –

Kvier, et år, men under to år

Antal dyr

– –

Tyre og stude, to år og derover

Antal dyr

– –

Kvier, to år og derover

Antal dyr

– –

Malkekøer

Antal dyr

– –

Andre køer

Antal dyr

Får og geder:

 

– –

Får (alle aldre)

Antal dyr

– – –

Hunfår til avl

Antal dyr

– – –

Andre får

Antal dyr

– –

Geder (alle aldre)

Antal dyr

– – –

Hungeder til avl

Antal dyr

– – –

Andre geder

Antal dyr

Svin:

 

– –

Grise, hvis levende vægt er under 20 kg

Antal dyr

– –

Avlssøer på 50 kg og derover

Antal dyr

– –

Andre svin

Antal dyr

Fjerkræ:

 

– –

Slagtekyllinger

Antal dyr

– –

Æglæggende høner

Antal dyr

– –

Andet fjerkræ:

Antal dyr

– – –

Kalkuner (1)

Antal dyr

– – –

Ænder (1)

Antal dyr

– – –

Gæs (1)

Antal dyr

– – –

Strudse (1)

Antal dyr

– – –

Andet fjerkræ, i.a.n. (1)

Antal dyr

Hunkaniner til avl

Antal dyr

Bier

Bistader

Husdyr, i.a.n.

Ja/Nej

IV.   

Maskiner og anlæg

IV. i)

Maskiner  (1)

Tilhørende bedriften

 

– –

Firehjulede traktorer, traktorer med larvefødder og andre redskabsbærende køretøjer

Antal

– –

Enakslede havebrugstraktorer, motorharver, motorfræsere og motorslåmaskiner

Antal

– –

Mejetærskere

Antal

– –

Andre fuldautomatiske høstmaskiner

Antal

Maskiner, der anvendes af flere bedrifter

– –

Firehjulede traktorer, traktorer med larvefødder og andre redskabsbærende køretøjer

Ja/Nej

– –

Enakslede havebrugstraktorer, motorharver, motorfræsere og motorslåmaskiner

Ja/Nej

– –

Mejetærskere

Ja/Nej

– –

Andre fuldautomatiske høstmaskiner

Ja/Nej

IV. ii)   

Anlæg

Anlæg, der anvendes til produktion af vedvarende energi, opdelt efter energikilde:

 

– –

Vindenergi

Ja/Nej

– –

Biomasse

Ja/Nej

– – –

heraf biomethan

Ja/Nej

– –

Solenergi

Ja/Nej

– –

Vandkraft

Ja/Nej

– –

Andre vedvarende energikilder

Ja/Nej

V.   

Arbejdskraft

V. i)   

Arbejdstid anvendt på bedriften

Indehaver

 

– –

Køn

Mand/Kvinde

– –

Alder

Aldersklasse (2)

– –

Arbejdstid anvendt på bedriften (husligt arbejde undtages)

ÅAE-procent-interval 1 (3)

Driftsleder

 

– –

Køn

Mand/Kvinde

– –

Alder

Aldersklasse

– –

Arbejdstid anvendt på bedriften (husligt arbejde undtages)

ÅAE-procent-interval 2 (4)

Driftslederens uddannelse

 

– –

Driftslederens landbrugsuddannelse

Kode for uddannelse (5)

– –

Har driftslederen gennemgået en erhvervsuddannelse i de seneste 12 måneder? (6)

Ja/Nej

Eneindehaverens medhjælpende familiemedlemmer: mænd

 

– –

Arbejdstid anvendt på bedriften (husligt arbejde undtages)

ÅAE-procent-interval 2

Eneindehaverens medhjælpende familiemedlemmer: kvinder

 

– –

Arbejdstid anvendt på bedriften (husligt arbejde undtages)

ÅAE-procent-interval 2

Fast fremmed arbejdskraft: mænd

 

– –

Arbejdstid anvendt på bedriften (husligt arbejde undtages)

ÅAE-procent-interval 2

Fast fremmed arbejdskraft: kvinder

 

– –

Arbejdstid anvendt på bedriften (husligt arbejde undtages)

ÅAE-procent-interval 2

Midlertidig fremmed arbejdskraft: mænd/kvinder

Antal hele arbejdsdage

Samlet antal arbejdsdage omregnet til hele arbejdsdage (landbrugsarbejde), der ikke er anført under førnævnte kategorier, og som inden for de sidste 12 måneder forud for undersøgelsesdagen er præsteret af personer, der ikke beskæftiges direkte af bedriften (f.eks. ved underleverandørarbejde)

Antal hele arbejdsdage

V. ii)   

Anden erhvervsmæssig beskæftigelse (ikke-landbrugsmæssigt arbejde på bedriften og arbejde uden for bedriften)

Anden erhvervsmæssig beskæftigelse udøvet af indehaveren, som samtidig er driftslederen:

 

– –

Som hovedbeskæftigelse

Ja/Nej

– –

Som bibeskæftigelse

Ja/Nej

– –

Hvis udøvelse af anden indtægtsgivende virksomhed

 

– – –

Virksomhed i direkte tilknytning til bedriften

Ja/Nej

– – –

Virksomhed uden direkte tilknytning til bedriften

Ja/Nej

Anden erhvervsmæssig beskæftigelse udøvet af eneindehaverens ægtefælle:

 

– –

Som hovedbeskæftigelse

Ja/Nej

– –

Som bibeskæftigelse

Ja/Nej

– –

Hvis udøvelse af anden indtægtsgivende virksomhed

 

– – –

Virksomhed i direkte tilknytning til bedriften

Ja/Nej

– – –

Virksomhed uden direkte tilknytning til bedriften

Ja/Nej

Anden erhvervsmæssig beskæftigelse udøvet af andre medlemmer af eneindehaverens familie:

 

– –

Som hovedbeskæftigelse

Ja/Nej

– –

Som bibeskæftigelse

Ja/Nej

– –

Hvis udøvelse af anden indtægtsgivende virksomhed

 

– – –

Virksomhed i direkte tilknytning til bedriften

Ja/Nej

– – –

Virksomhed uden direkte tilknytning til bedriften

Ja/Nej

Fremmed arbejdskraft, der regelmæssigt beskæftiges og udøver anden erhvervsmæssig beskæftigelse med direkte tilknytning til bedriften

 

– –

Som hovedbeskæftigelse

Ja/Nej

– –

Som bibeskæftigelse

Ja/Nej

VI.   

Anden erhvervsmæssig beskæftigelse på bedriften (med direkte tilknytning til bedriften)

VI. i)   

Liste over andre former for erhvervsmæssig beskæftigelse

Turisme, indkvartering og andre fritidsaktiviteter

Ja/Nej

Håndværk

Ja/Nej

Forarbejdning af landbrugsprodukter

Ja/Nej

Produktion af vedvarende energi

Ja/Nej

Træforarbejdning (f.eks. savning)

Ja/Nej

Akvakultur

Ja/Nej

Underleverandørarbejde (hvor bedriftens produktionsmidler anvendes)

 

– –

Landbrugsarbejde (for andre bedrifter)

Ja/Nej

– –

Ikke-landbrugsarbejde

Ja/Nej

Skovbrug

Ja/Nej

Andet

Ja/Nej

VI. ii)   

Betydningen af anden erhvervsmæssig beskæftigelse med direkte tilknytning til bedriften

Procentdel af bedriftens endelige produktion

Procentintervaller (7)

VII.   

Støtte til udvikling af landdistrikter

Bedriften har nydt godt af en af følgende foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i de seneste 3 år

 

– –

Anvendelse af rådgivningstjenester

Ja/Nej

– –

Modernisering af landbrugsbedrifter

Ja/Nej

– –

Forøgelse af værdien af landbrugs- og skovbrugsprodukter

Ja/Nej

– –

Opfyldelse af regler baseret på fællesskabslovgivningen

Ja/Nej

– –

Landbrugeres deltagelse i ordninger for fødevarekvalitet

Ja/Nej

– –

Natura 2000-betalinger til landbrugsarealer

Ja/Nej

– –

Betalinger i tilknytning til vandrammedirektivet (8)

Ja/Nej

– –

Betalinger for miljøvenligt landbrug

Ja/Nej

– – –

herunder i forbindelse med økologisk landbrug

Ja/Nej

– –

Betalinger for dyrevelfærd

Ja/Nej

– –

Diversificering til ikke-landbrugsaktiviteter

Ja/Nej

– –

Fremme af turismen

Ja/Nej


(1)  Skal ikke forelægges i 2010.

(2)  Aldersklasser: (Fra den alder, hvor skolepligten ophører, til 24 år), (25 – 34), (35 – 44), (45 – 54), (55 – 64) og (65 og derover).

(3)  Årsarbejdsenheder (ÅAE) i procentinterval 1: (0), (> 0 - < 25), (≥ 25 - < 50), (≥ 50 - < 75), (≥ 75 -< 100), (100).

(4)  Årsarbejdsenheder (ÅAE) i procentinterval 2: (> 0 - < 25), (≥ 25 - < 50), (≥ 50 - < 75), (≥ 75 -< 100), (100).

(5)  Uddannelseskoder: (kun praktisk landbrugserfaring), (elementær landbrugsuddannelse), (fuldstændig landbrugsuddannelse).

(6)  Skal ikke forelægges i 2013.

(7)  Procentintervaller: (≥ 0 - ≤ 10).(> 10 - ≤ 50).(> 50 - < 100).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).


BILAG IV

PRÆCISIONSKRAV

De i denne forordning fastsatte stikprøveundersøgelser skal være statistisk repræsentative på NUTS 2-regionsniveau og for så vidt angår nationale aggregeringer af ugunstigt stillede områder (1) med hensyn til landbrugsbedrifternes type og størrelse, jf. Kommissionens beslutning 85/377/EØF af 7. juni 1985 om opstilling af en fællesskabsklassifikation af landbrugsbedrifter (2). De skal desuden opfylde bestemte præcisionskrav med hensyn til landbrugsbedrifternes kendetegn vedrørende afgrøder og husdyr.

Disse præcisionskrav er anført i nedenstående præcisionstabeller og gælder for alle NUTS 2-regioner med mindst 10 000 bedrifter. For NUTS 2-regioner med mindre end 10 000 bedrifter gælder disse præcisionskrav i stedet for den tilsvarende NUTS 1-region, forudsat at NUTS 1-regionen har mindst 1 000 bedrifter. For så vidt angår undersøgelsen af landbrugsproduktionsmetoderne vil de relevante kendetegn vedrørende afgrøder og husdyr foreligge fra og med resultaterne af undersøgelsen af landbrugsbedrifternes struktur i 2010.

Præcisionskategorier for undersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur i 2013 og 2016

Kendetegn vedrørende afgrøder:

Kornafgrøder til fremstilling af fuldmodent korn (inkl. såsæd), herunder blød hvede og spelt, hård hvede, rug, byg, havre, kernemajs, ris og andre kornafgrøder til fremstilling af fuldmodent korn

Tørrede bælgfrugter og proteinafgrøder til høst i moden tilstand (inkl. frø og blandinger af korn og bælgsæd)

Kartofler (inkl. tidlige kartofler og læggekartofler)

Sukkerroer (ekskl. frø)

Olieholdige afgrøder, herunder raps, rybs, solsikke, soja, hørfrø (oliehør) og andre olieholdige afgrøder

Friske grøntsager, meloner og jordbær

Blomster og prydplanter (ekskl. planteskoler)

Grønthøstede planter

Græs- og engarealer, ekskl. marginale græsarealer

Plantager med frugttræer og -buske

Citruslunde

Olivenlunde

Vinmarker

Kendetegn vedrørende husdyr:

Malkekøer

Andre køer

Andet hornkvæg

Avlssøer

Andre svin

Får

Geder

Fjerkræ.

Præcisionskategorier for stikprøveundersøgelser, der gennemføres som led i undersøgelsen af landbrugsbedrifternes struktur i 2010 og undersøgelsen af landbrugsproduktionsmetoderne

Kendetegn vedrørende afgrøder:

Kornafgrøder til fremstilling af fuldmodent korn (inkl. såsæd), herunder blød hvede og spelt, hård hvede, rug, byg, havre, kernemajs, ris og andre kornafgrøder til fremstilling af fuldmodent korn

Kartofler (inkl. tidlige kartofler og læggekartofler) og sukkerroer (ekskl. frø)

Olieholdige afgrøder, herunder raps, rybs, solsikke, soja, hørfrø (oliehør) og andre olieholdige afgrøder

Flerårige kulturer på friland, herunder plantager med frugttræer og -buske, citrus- og olivenlunde, vinmarker og planteskoler og andre flerårige kulturer på friland

Friske grøntsager, meloner, jordbær, blomster og prydplanter (ekskl. planteskoler)

Græs i omdrift og varige græs- og engarealer.

Kendetegn vedrørende husdyr:

Hornkvæg (alle aldre)

Får og geder (alle aldre)

Svin

Fjerkræ.

Præcisionstabel for NUTS 2-regioner med mindst 10 000 landbrugsbedrifter

Præcisionskategorier

Undersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur i 2013 og 2016

Undersøgelsen af landbrugsproduktionsmetoderne

Forekomst af kendetegnet i NUTS 2-regionen

Relativ standard-afvigelse

Forekomst af kendetegnet i NUTS 2-regionen

Relativ standard-afvigelse

Afgrødekendetegn for landbrugsbedriften

7,5 % eller derover af det udnyttede landbrugsareal

< 5 %

10 % eller derover af det udnyttede landbrugsareal

< 10 %

Husdyrkendetegn for landbrugsbedriften

7,5 % eller derover af husdyrenhederne og mere end 5 % af den nationale andel i hver kategori

< 5 %

10 % eller derover af husdyrenhederne og mere end 5 % af den nationale andel i hver kategori

< 10 %

Præcisionstabel for NUTS 2-regioner med under 10 000 landbrugsbedrifter

Præcisionskategorier

Undersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur i 2013 og 2016

Undersøgelsen af landbrugsproduktionsmetoderne

Forekomst af kendetegnet i den tilknyttede NUTS 1-region med mindst 1 000 bedrifter

Relativ standard-afvigelse

Forekomst af kendetegnet i den tilknyttede NUTS 1-region med mindst 1 000 bedrifter

Relativ standard-afvigelse

Afgrødekendetegn for landbrugsbedriften

7,5 % eller derover af det udnyttede landbrugsareal

< 5 %

10 % eller derover af det udnyttede landbrugsareal

< 10 %

Husdyrkendetegn for landbrugsbedriften

7,5 % eller derover af husdyrenhederne og mere end 5 % af den nationale andel i hver kategori

< 5 %

10 % eller derover af husdyrenhederne og mere end 5 % af den nationale andel i hver kategori

< 10 %


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) (EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80).

(2)  EFT L 220 af 17.8.1985, s. 1.


BILAG V

Liste over kendetegn i undersøgelsen af landbrugsproduktionsmetoderne

Kendetegn

Enheder/kategorier

Jordbearbejdningsmetoder

Konventionel jordbearbejdning (plov med skær og muldfjæl eller tallerkenplov)

ha

Reduceret jordbearbejdning

ha

Ingen jordbearbejdning (direkte såning)

ha

Jordbevarelse

Jorddække om vinteren:

Almindelig vinterafgrøde

ha

Dækafgrøde eller mellemafgrøde

ha

Planterester

ha

Bar jord

ha

Omdrift:

Andel af agerjord uden for planlagt omdrift

Procentinterval for agerjord (1)

Landskabstræk

Lineære elementer, som landbrugeren har vedligeholdt i de seneste 3 år, heraf:

Levende hegn

Ja/Nej

Trærækker

Ja/Nej

Stengærder

Ja/Nej

Lineære elementer, som landbrugeren har oprettet i de seneste 3 år, heraf:

Levende hegn

Ja/Nej

Trærækker

Ja/Nej

Stengærder

Ja/Nej

Dyr på græs

Græsning på bedriften

Arealer anvendt til græsning i det seneste år

ha

Den tid, dyrene tilbringer udendørs på græs

Antal måneder pr. år

Græsning på fælles arealer:

Antal dyr på græs på fælles arealer

Antal dyr

Den tid, dyrene tilbringer på græs på fælles arealer

Antal måneder pr. år

Staldfaciliteter

Kvæg:

Bindestald — med fast gødning og ajle)

Antal pladser

Bindestald — med gylle

Antal pladser

Løsdrift — med fast gødning og ajle

Antal pladser

Løsdrift — med gylle

Antal pladser

Andet

Antal pladser

Svin:

På spaltegulv (delvist)

Antal pladser

På spaltegulv (helt)

Antal pladser

På halmdække (dybstrøelse-løsdrift)

Antal pladser

Andet

Antal pladser

Æglæggende høner:

På halmdække (dybstrøelse-løsdrift)

Antal pladser

Æglægningsbure (alle typer)

Antal pladser

 

Æglægningsbure med gødningsbånd

Antal pladser

 

Æglægningsbure med gødningskælder

Antal pladser

 

Æglægningsbure i trappebursystem med gødningskælder

Antal pladser

Andet

Antal pladser

Gødningstilførsel

Udnyttet landbrugsareal, hvor der tilføres fast gødning/staldgødning

I alt

Procentinterval for udnyttet landbrugsareal (2)

Med øjeblikkelig indarbejdning i jorden

Procentinterval for udnyttet landbrugsareal (2)

Udnyttet landbrugsareal, hvor der tilføres gylle

I alt

Procentinterval for udnyttet landbrugsareal (2)

Med øjeblikkelig indarbejdning i jorden eller direkte nedfældning

Procentinterval for udnyttet landbrugsareal (2)

Procentdel af den samlede producerede gødning, der har forladt bedriften

Procentinterval (3)

Faciliteter til opbevaring og håndtering af gødning

Opbevaringsfaciliteter for:

Fast gødning

Ja/Nej

Ajle

Ja/Nej

Gylle

Gylletank

Ja/Nej

Lagune

Ja/Nej

Er opbevarings-faciliteterne overdækkede?

Fast gødning

Ja/Nej

Ajle

Ja/Nej

Gylle

Ja/Nej

Kunstvanding

Arealer med kunstvanding

Arealer, som er blevet kunstvandet i de seneste 3 år (gennemsnit)

ha

Arealer med kulturer, som er blevet kunstvandet mindst én gang i de seneste 12 måneder

I alt

ha

Kornafgrøder til fremstilling af fuldmodent korn (inkl. såsæd) (ekskl. majs og ris)

ha

Majs (kerne- og fodermajs)

ha

Ris

ha

Tørrede bælgfrugter og proteinafgrøder til høst i moden tilstand (inkl. frø og blandinger af korn og bælgsæd)

ha

Kartofler (inkl. tidlige kartofler og læggekartofler)

ha

Sukkerroer (ekskl. frø)

ha

Raps og rybs

ha

Solsikke

ha

Fiberafgrøder (hør, hamp og andre fiberafgrøder)

ha

Friske grøntsager, meloner og jordbær (markafgrøder)

ha

Græs i omdrift og varige græsarealer

ha

Andre markafgrøder

ha

Plantager med frugttræer og -buske

ha

Citruslunde

ha

Olivenlunde

ha

Vinmarker

ha

Anvendte kunstvandingsmetoder:

Overfladevanding (oversvømmelse, render)

Ja/Nej

Sprinklervanding

Ja/Nej

Drypvanding

Ja/Nej

Kilde til kunstvanding på bedriften:

Grundvand på bedriften

Ja/Nej

Overfladevand på bedriften (damme eller opdæmmet vand)

Ja/Nej

Overfladevand fra søer, floder eller vandløb uden for bedriften

Ja/Nej

Vand fra det almindelige vandforsyningsnet uden for bedriften

Ja/Nej

Andre kilder

Ja/Nej


(1)  Procentinterval for agerjord: (0), (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75).

(2)  Procentinterval for udnyttet landbrugsareal: (0), (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75).

(3)  Procentinterval: (0), (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75).


Top