EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1060

Kommissionens forordning (EF) nr. 1060/2008 af 7. oktober 2008 om erstatning af bilag I, III, IV, VI, VII, XI og XV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv) (EØS-relevant tekst)

OJ L 292, 31.10.2008, p. 1–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 006 P. 179 - 276

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2020; stiltiende ophævelse ved 32018R0858

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1060/oj

31.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 292/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1060/2008

af 7. oktober 2008

om erstatning af bilag I, III, IV, VI, VII, XI og XV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv)

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (1), særlig artikel 39, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (2) blev erstattet med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter (3).

(2)

Siden processen for vedtagelse af direktiv 2007/46/EF blev påbegyndt, er der trådt nye direktiver og forordninger i kraft, som har indført ændringer af bilagene til direktiv 70/156/EØF. Disse ændringer kunne ikke afspejles i direktiv 2007/46/EF. Dette gælder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/3/EF af 11. februar 2004 om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF og 80/1268/EØF for så vidt angår måling af N1-køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug (4), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/11/EF af 11. februar 2004 om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om hastighedsbegrænsende anordninger eller lignende indbyggede hastighedsbegrænsende systemer for visse motorkøretøjsklasser (5), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF af 28. september 2005 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra motorer med kompressionstænding til fremdrift af køretøjer og emission af forurenende luftarter fra køretøjsmotorer med styret tænding, som benytter naturgas eller autogas (LPG) som brændstof (6), Kommissionens direktiv 2005/78/EF af 14. november 2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod emission af forurenende gasser og partikler fra motorer med kompressionstænding til fremdrift af køretøjer og emission af forurenende gasser fra køretøjsmotorer med styret tænding, som benytter naturgas eller autogas (LPG) som brændstof og om ændring af bilag I, II, III, IV og VI hertil (7), Kommissionens direktiv 2004/104/EF af 14. oktober 2004 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 72/245/EØF om radiostøj (elektromagnetisk kompatibilitet) hos køretøjer og om ændring af direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (8), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/64/EF af 26. oktober 2005 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til genbrugelighed, genvindelighed og nyttiggørelsesmuligheder og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF (9), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/66/EF af 26. oktober 2005 om anvendelsen af systemer til frontal beskyttelse på motorkøretøjer og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF (10), Kommissionens direktiv 2006/28/EF af 6. marts 2006 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Rådets direktiv 72/245/EØF om køretøjers radiointerferens (elektromagnetiske kompatibilitet) og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (11), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/40/EF af 17. maj 2006 om emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF (12) og gennemførelsesbestemmelserne hertil, Kommissionens direktiv 2007/37/EF af 21. juni 2007 om ændring af bilag I og III til Rådets direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (13), Kommissionens forordning (EF) nr. 706/2007 af 21. juni 2007 om fastsættelse, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/40/EF, af administrative bestemmelser om EF-typegodkendelse af køretøjer og af en harmoniseret detektionsmåling af udsivning fra visse luftkonditioneringsanlæg (14), Kommissionens direktiv 2007/34/EF af 14. juni 2007 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Rådets direktiv 70/157/EØF om tilladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer (15), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (16).

(3)

Siden processen for vedtagelse af direktiv 2007/46/EF blev påbegyndt, har Det Europæiske Fællesskab tiltrådt en række regulativer udstedt af FN’s Økonomiske Kommission for Europa i Genève (FN/ECE): Regulativ nr. 112 (forlygter), regulativ nr. 123 (adaptive forlygtesystemer), regulativ nr. 125 (synsfelt fremad), regulativ nr. 121 (identificering af betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer), regulativ nr. 122 (varmesystemer), regulativ nr. 102 (kortkoblingssystemer), regulativ nr. 107 (busser) og regulativ nr. 105 (køretøjer til transport af farligt gods). Desuden er en række nye ændringer til regulativ nr. 83 (emissioner), regulativ nr. 34 (brændstofbeholdere), regulativ nr. 11 (dørlåse og -hængsler), regulativ nr. 13 (bremser), regulativ nr. 18 (tyverisikring), regulativ nr. 97 (tyverialarmer), regulativ nr. 17 (sæder og sædeforankringer samt kombinerede nakkestøtter), regulativ nr. 26 (udragende dele), regulativ nr. 14 (sikkerhedsselers forankringer), regulativ nr. 48 (montering af lygter og lyssignaler), regulativ nr. 1, 8 og 20 (forlygter), regulativ nr. 44 (barnefastholdelsesanordninger), regulativ nr. 49 (emissioner for tunge erhvervskøretøjer) og regulativ nr. 64 (reservehjul/reservedæk til midlertidig brug), som Fællesskabet allerede har tiltrådt, trådt i kraft. I overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, i Rådets afgørelse 97/836/EF af 27. november 1997 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af overenskomsten under FN’s Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter (»Overenskomst af 1958 som revideret«) (17), har Fællesskabet besluttet, at ovennævnte FN/ECE-regulativer udgør en del af fællesskabslovgivningen. Det er derfor nødvendigt at ændre del II i bilag IV, således at de bliver omfattet af ækvivalenslisten, jf. artikel 35, stk. 2.

(4)

Ydermere tillader udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden, at direktiv 2005/55/EF, 2005/64/EF, 2005/66/EF og 2006/40/EF og forordning (EF) nr. 715/2007 anvendes på køretøjer i klasse M1, fremstillet i små serier, og køretøjer til særlig brug. Udviklingen tillader ligeledes, at direktiv 2003/97/EF anvendes på køretøjer til særlig brug. Det er derfor nødvendigt at ændre tillægget til del I i bilag IV og tillæg 1, 2, 3, 4 og 5 til bilag XI.

(5)

For at sikre, at EF-typegodkendelsesprocessen kan fungere tilfredsstillende, er det således hensigtsmæssigt at ajourføre bilagene til direktiv 2007/46/EF med henblik på at tilpasse dem til udviklingen inden for den videnskabelige og tekniske viden.

(6)

Bilag I, III, IV, VI, VII, XI og XV til direktiv 2007/46/EF bør erstattes i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I direktiv 2007/46/EF foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I affattes som angivet i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag III affattes som angivet i bilag II til nærværende forordning.

3)

Bilag IV affattes som angivet i bilag III til nærværende forordning.

4)

Bilag VI affattes som angivet i bilag IV til nærværende forordning.

5)

Bilag VII affattes som angivet i bilag V til nærværende forordning.

6)

Bilag XI affattes som angivet i bilag VI til nærværende forordning.

7)

Bilag XV affattes som angivet i bilag VII til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. april 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. oktober 2008.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.

(2)  EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1.

(3)  EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.

(4)  EUT L 49 af 19.2.2004, s. 36.

(5)  EUT L 44 af 14.2.2004, s. 19.

(6)  EUT L 275 af 20.10.2005, s. 1.

(7)  EUT L 313 af 29.11.2005, s. 1.

(8)  EUT L 337 af 13.11.2004, s. 13.

(9)  EUT L 310 af 25.11.2005, s. 10.

(10)  EUT L 309 af 25.11.2005, s. 37.

(11)  EUT L 65 af 7.3.2006, s. 27.

(12)  EUT L 161 af 14.6.2006, s. 12.

(13)  EUT L 161 af 22.6.2007, s. 60.

(14)  EUT L 161 af 22.6.2007, s. 33.

(15)  EUT L 155 af 15.6.2007, s. 49.

(16)  EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1.

(17)  EFT L 346 af 17.12.1997, s. 78.


BILAG I

»

BILAG I

FULDSTÆNDIG LISTE OVER OPLYSNINGER TIL BRUG FOR EF-TYPEGODKENDELSE AF KØRETØJER  (1)

Alle oplysningsskemaer, der er nævnt i nærværende direktiv og i særdirektiverne eller forordninger, må kun bestå af uddrag af denne fuldstændige liste og skal følge samme nummereringssystem.

Nedennævnte oplysninger skal indsendes i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelægges i en passende målestok på A4-ark eller foldet til dette format. Eventuelle fotografier skal være tilstrækkeligt detaljerede.

Hvis de i dette bilag omhandlede systemer, komponenter eller separate tekniske enheder omfatter elektronisk styrede funktioner, anføres relevante funktionsspecifikationer.

0.   GENERELT

0.1.

Fabriksmærke (firmabetegnelse): …

0.2.

Type: …

0.2.0.1.

Chassis: …

0.2.0.2.

Karrosseri/færdigopbygget køretøj: …

0.2.1.

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.3.

Typeidentifikationsmærker som markeret på køretøjet (2): …

0.3.0.1.

Chassis: …

0.3.0.2.

Karrosseri/færdigopbygget køretøj: …

0.3.1.

Mærkets anbringelsessted: …

0.3.1.1.

Chassis: …

0.3.1.2.

Karrosseri/færdigopbygget køretøj: …

0.4.

Køretøjets klasse (3): …

0.4.1.

Klassifikation efter, hvilket farligt gods køretøjet agtes benyttet til transport af: …

0.5.

Fabrikantens navn og adresse: …

0.6.

Anbringelsessted og -måde for foreskrevne skilte og påskrifter, og anbringelsessted for køretøjets identifikationsnummer …

0.6.1.

På chassiset: …

0.6.2.

På karrosseriet: …

0.7.

(Ikke fastsat)

0.8.

Navn(e) og adresse(r) på samlefabrik(ker): …

0.9.

Navn og adresse på fabrikantens befuldmægtigede repræsentant (i givet fald): …

1.   KØRETØJETS ALMINDEL IGE SPECIFIKATIONER

1.1.

Fotografier og/eller tegninger af et repræsentativt køretøj: …

1.2.

Målskitse for hele køretøjet: …

1.3.

Antal aksler og hjul: …

1.3.1.

Antal aksler med tvillingmontering samt anbringelse: …

1.3.2.

Antal styrede aksler og deres placering: …

1.3.3.

Drivaksler (antal, placering, indbyrdes forbindelse): …

1.4.

Chassis (hvis et sådant forefindes) (tegning): …

1.5.

Længdedragermateriale (4): …

1.6.

Motorens placering og montering: …

1.7.

Førerhus (frembygget eller normalt) (5): …

1.8.

Højre- eller venstrestyring (6)

1.8.1.

Køretøjet er udstyret til højre-/venstrekørsel (6)

1.9.

Angiv, om motorkøretøjet er beregnet til at trække sættevogne eller andre påhængskøretøjer, samt om påhængskøretøjet er en sættevogn, en påhængsvogn med trækstang eller en kærre; angiv om køretøjet specielt er konstrueret til temperaturkontrolleret transport af gods: …

2.   MASSE OG DIMENSIONER (7)  (8)

(i kg og mm) (Der henvises i givet fald til tegninger)

2.1.   Akselafstand(e) (ved fuld last)  (9)

2.1.1.

Køretøjer med to aksler: …

2.1.1.1.

Køretøjer med tre eller flere aksler

2.1.1.1.1.

Afstand mellem de forskellige aksler, målt fra den forreste til den bageste aksel: …

2.1.1.1.2.

Samlet akselafstand: …

2.2.   Koblingsanordning

2.2.1.

For sættevogne

2.2.1.1.

Afstand mellem hovedboltens akse og sættevognens bageste punkt: …

2.2.1.2.

Største afstand mellem hovedboltens akse og ethvert punkt på forenden af sættevognen: …

2.2.1.3.

Sættevognens akselafstand (som defineret i punkt 7.6.1.2 i bilag I til direktiv 97/27/EF): …

2.2.2.

For trækkende køretøjer til sættevogn

2.2.2.1.

Afstand mellem bagaksel og sættevognskoblingens akse (største og mindste; for delvis opbyggede køretøjer anføres tilladte værdier) (10): …

2.2.2.2.

Den (standardiserede) sættevognskoblings største højde (11): …

2.3.   Sporvidde(r) og akselbredde(r)

2.3.1.

Hver styrende aksels sporvidde (12): …

2.3.2.

Sporvidde for alle andre aksler (12): …

2.3.3.

Bredde af den bredeste bagaksel: …

2.3.4.

Bredde af den forreste aksel (målt ved dækkets yderste del, dog bortset fra dækkets udbuling tæt ved vejoverfladen): …

2.4.   Køretøjets hoveddimensioner (udvendige mål)

2.4.1.

For chassis uden karrosseri

2.4.1.1.

Længde (13) : …

2.4.1.1.1.

Største tilladte længde: …

2.4.1.1.2.

Mindste tilladte længde: …

2.4.1.1.3.

For påhængskøretøjer, største tilladte længde af trækstangen (14) : …

2.4.1.2.

Bredde (15) : …

2.4.1.2.1.

Største tilladte bredde: …

2.4.1.2.2.

Mindste tilladte bredde: …

2.4.1.3.

Højde (i køreklar stand) (16) (ved ophæng med niveauregulering angives normal køreposition): …

2.4.1.4.

Overhæng fortil (17) : …

2.4.1.4.1.

Frigangsvinkel fortil (18) : … grader.

2.4.1.5.

Overhæng bagtil (19) : …

2.4.1.5.1.

Frigangsvinkel bagtil (20) : … grader.

2.4.1.5.2.

Største tilladte overhæng for koblingspunktet (21) : …

2.4.1.6.

Frihøjde (som defineret i punkt 4.5 i bilag II, del A)

2.4.1.6.1.

Mellem akslerne: …

2.4.1.6.2.

Under forakslen (-akslerne): …

2.4.1.6.3.

Under bagakslen (-akslerne): …

2.4.1.7.

Rampevinkel (22) : … grader.

2.4.1.8.

Tilladt yderste placering af karrosseriets og/eller det indvendige udstyrs og/eller udstyrets og/eller lastens tyngdepunkt: …

2.4.2.

For chassis med karrosseri

2.4.2.1.

Længde (13): …

2.4.2.1.1.

Lastefladens længde: …

2.4.2.1.2.

For påhængskøretøjer, største tilladte længde af trækstangen (14): …

2.4.2.2.

Bredde (15): …

2.4.2.2.1.

Vægtykkelse (for køretøjer, der specielt er konstrueret til temperaturkontrolleret transport af gods): …

2.4.2.3.

Højde (i køreklar stand) (16) (ved ophæng med niveauregulering angives normal køreposition): …

2.4.2.4.

Overhæng fortil (17): …

2.4.2.4.1.

Frigangsvinkel fortil (18): … grader.

2.4.2.5.

Overhæng bagtil (19): …

2.4.2.5.1.

Frigangsvinkel bagtil (20): … grader.

2.4.2.5.2.

Største tilladte overhæng for koblingspunktet (21): …

2.4.2.6.

Frihøjde (som defineret i punkt 4.5 i bilag II, del A)

2.4.2.6.1.

Mellem akslerne: …

2.4.2.6.2.

Under forakslen (-akslerne): …

2.4.2.6.3.

Under bagakslen (-akslerne): …

2.4.2.7.

Rampevinkel (22): …grader.

2.4.2.8.

Tilladte yderpunkter for placeringen af lastens tyngdepunkt (ved uensartet last): …

2.4.2.9.

Beliggenheden af køretøjets tyngdepunkt (M2 og M3) ved maksimal teknisk tilladt totallast, bestemt i længde-, tvær- og lodret retning: …

2.4.3.

For karrosseri godkendt uden chassis (køretøjer af klasse M2 og M3)

2.4.3.1.

Længde (13): …

2.4.3.2.

Bredde (15): …

2.4.3.3.

Nominel højde (i køreklar stand) (16) på den eller de typer af chassiser, som det er beregnet til (ved ophæng med niveauregulering, angives normal køreposition): …

2.5.

Masse af chassis uden karrosseri (uden førerhus, kølervæske, smøremidler, brændstof, reservehjul, værktøj og fører): …

2.5.1.

Fordeling af denne masse på akslerne: …

2.6.   Masse i køreklar stand

Masse af køretøj med karrosseri — og for trækkende køretøjer i andre klasser end M1, med tilkoblingsanordning, hvis en sådan er monteret af fabrikanten — i køreklar stand, eller masse af chassis eller af chassis med førerhus uden karrosseri/tilkoblingsanordning, hvis karrosseri og/eller tilkoblingsanordning ikke monteres af fabrikanten, (med væsker, værktøj, reservehjul, hvis monteret, og fører samt for busser ét personalemedlem, hvis der forefindes et sæde dertil i køretøjet) (23) (største og mindste for hver variant): …

2.6.1.

Denne masses fordeling på akslerne og for kærre eller sættevogn belastningen på koblingspunktet (største og mindste for hver variant): …

2.7.

For delvis opbygget køretøj, det færdigopbyggede køretøjs mindste masse som oplyst af fabrikanten: …

2.7.1.

Denne masses fordeling på akslerne og for kærre eller sættevogn belastningen på koblingspunktet: …

2.8.

Teknisk tilladt totalmasse som oplyst af fabrikanten (24)  (25): …

2.8.1.

Denne masses fordeling på akslerne og for kærre eller sættevogn belastning på koblingspunktet (25): …

2.9.

Teknisk tilladt akseltryk pr. aksel: …

2.10.

Teknisk tilladt akseltryk pr. akselgruppe: …

2.11.

Teknisk tilladelig tilkoblet totalmasse for motorkøretøjet ved tilkobling af

2.11.1.

Påhængskøretøj med trækstang: …

2.11.2.

Sættevogn: …

2.11.3.

Kærre: …

2.11.3.1.

Største forhold mellem koblingsoverhæng (26) og akselafstand: …

2.11.3.2.

Største V-værdi: …… kN.

2.11.4.

Teknisk tilladt masse af vogntog (25): …

2.11.5.

Køretøjet er/er ikke (6) egnet til bugsering (punkt 1.2 i bilag II til direktiv 77/389/EØF)

2.11.6.

Tilladt masse af påhængskøretøj uden bremser: …

2.12.   Teknisk tilladt største lodrette belastning/masse på køretøjets koblingspunkt

2.12.1.

For motorkøretøj: …

2.12.2.

For sættevogn eller kærre: …

2.12.3.

Største tilladte masse af tilkoblingsanordningen (hvis den ikke monteres af fabrikanten): …

2.13.

Udsvingsradius bagtil (punkt 7.6.2 og 7.6.3 i bilag I til direktiv 97/27/EF): …

2.14.

Forholdet motoreffekt/totalmasse: … kW/kg.

2.14.1.

Forholdet motoreffekt/teknisk tilladt totalmasse af vogntoget (punkt 7.10 i bilag I til direktiv 97/27/EF): …… kW/kg.

2.15.

Største stigning ved igangsætning (køretøj alene) (27): … %.

2.16.   Påregnet masse ved registrering/ibrugtagning (ikke obligatorisk: Hvis der anføres værdier for disse størrelser, skal de være kontrolleret efter forskrifterne i bilag IV til direktiv 97/27/EF.)

2.16.1.

Påregnet tilladt totalmasse ved registrering/ibrugtagning (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration (28)): …

2.16.2.

Påregnet tilladt akseltryk pr. aksel ved registrering/ibrugtagning, og for kærre og sættevogn påregnet tilladt belastning på koblingspunktet ved registrering/ibrugtagning som oplyst af fabrikanten, hvis den er mindre end den teknisk tilladte belastning på koblingspunktet (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration (28)): …

2.16.3.

Påregnet tilladt akseltryk pr. akselgruppe ved registrering/ibrugtagning (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration (28)): …

2.16.4.

Påregnet tilladt tilkoblet masse ved registrering/ibrugtagning (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration (28)): …

2.16.5.

Påregnet tilladt totalmasse af vogntoget ved registrering/ibrugtagning (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration (28)): …

3.   MOTOR (29)

3.1.   Motorfabrikant: …

3.1.1.

Fabrikantens motorkode (som markeret på motoren, eller andre identifikationsformer): …

3.1.2.

Godkendelsesnummer (hvis relevant), herunder brændstofidentifikationsmærke: …

(kun tunge køretøjer)

3.2.   Forbrændingsmotor

3.2.1.   Specifikke motoroplysninger

3.2.1.1.

Arbejdsprincip: styret tænding/kompressionstænding (6)

Arbejdsmåde: firtakts/totakts/rotation (6)

3.2.1.2.

Antal og arrangement af cylindre: …

3.2.1.2.1.

Boring (30): … mm

3.2.1.2.2.

Slaglængde (30): … mm

3.2.1.2.3.

Tændingsrækkefølge: …

3.2.1.3.

Slagvolumen (31): … cm3

3.2.1.4.

Volumetrisk kompressionsforhold (32): …

3.2.1.5.

Tegninger af forbrændingskammer, stempelkrone og, for motorer med styret tænding, stempelringe: …

3.2.1.6.

Normal tomgangshastighed (32): …… min-1

3.2.1.6.1.

Forhøjet tomgangshastighed (32): …… min-1

3.2.1.7.

Carbonmonoxid efter volumen i udstødningsgas ved tomgang (32): …… % som oplyst af fabrikanten ((kun motorer med styret tænding)

3.2.1.8.

Største nettoeffekt (33): … kW ved. … min-1 (opgivet af fabrikanten)

3.2.1.9.

Højeste tilladte motoromdrejningshastighed som foreskrevet af fabrikanten: … min-1

3.2.1.10.

Største nettodrejningsmoment (33): … Nm ved. … min-1 (opgivet af fabrikanten)

3.2.2.   Brændstof

3.2.2.1.

Lette erhvervskøretøjer: diesel/benzin/LPG/NG eller biogas/ethanol (E 85)/biodiesel/hydrogen (6)  (34)

3.2.2.2.

Tunge køretøjer: diesel/benzin/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/ethanol (6)  (34)

3.2.2.3.

Brændstofbeholderens påfyldningsstuds: snæver åbning/mærkat (6)

3.2.2.4.

Brændstoftype: monobrændstofkøretøj, køretøj, der kan skifte mellem brændstoffer, flex fuel-køretøj (6)

3.2.2.5.

Største tilladelige andel biobrændsel i brændstoffet (opgivet af fabrikanten): … % af brændstoffet

3.2.3.   Brændstofbeholder(e)

3.2.3.1.

Hovedbrændstofbeholder(e)

3.2.3.1.1.

Antal tanke og hver enkelt tanks kapacitet: …

3.2.3.1.1.1.

Materiale: …

3.2.3.1.2.

Tegning og teknisk beskrivelse af reservebrændstofbeholder(e) med alle tilslutninger og rør til udluftning, låse, ventiler, fastgørelsesanordninger: …

3.2.3.1.3.

Tegning, der tydeligt viser reservebrændstofbeholderens (-brændstofbeholdernes) placering i køretøjet: …

3.2.3.2.

Reservebeholder(e) til brændstof

3.2.3.2.1.

Antal tanke og hver enkelt tanks kapacitet: …

3.2.3.2.1.1.

Materiale: …

3.2.3.2.2.

Tegning og teknisk beskrivelse af reservebrændstofbeholder(e) med alle tilslutninger og rør til udluftning, låse, ventiler, fastgørelsesanordninger: …

3.2.3.2.3.

Tegning, der tydeligt viser reservebrændstofbeholderens (-brændstofbeholdernes) placering i køretøjet: …

3.2.4.   Brændstoftilførsel

3.2.4.1.

Med karburator(er): ja/nej (6)

3.2.4.2.

Ved brændstofindsprøjtning (kun kompressionstænding): ja/nej (6)

3.2.4.2.1.

Beskrivelse af systemet: …

3.2.4.2.2.

Arbejdsprincip: direkte indsprøjtning/forkammer/turbulenskammer (6)

3.2.4.2.3.

Indsprøjtningspumpe

3.2.4.2.3.1.

Fabrikat(er): …

3.2.4.2.3.2.

Type(r): …

3.2.4.2.3.3.

Maksimal brændstoftilførsel (6)  (32): … mm3/takt eller omdrejning ved pumpehastighed på: … min-1 eller alternativt et karakteristikdiagram: …

(Hvis der findes ladetrykregulering, angives den karakteristiske brændstoftilførsel og ladetryk sammenstillet med motorhastighed)

3.2.4.2.3.4.

Statisk indsprøjtningsindstilling (32): …

3.2.4.2.3.5.

Kurve over indsprøjtningsforstilling (32): …

3.2.4.2.3.6.

Kalibreringsmetode: prøvebænk/motor (6)

3.2.4.2.4.

Regulator

3.2.4.2.4.1.

Type: …

3.2.4.2.4.2.

Afskæringspunkt

3.2.4.2.4.2.1.

Afskæringspunkt ved last: … min-1

3.2.4.2.4.2.2.

Maksimal hastighed, ubelastet: … min-1

3.2.4.2.4.2.3.

Tomgangshastighed: … min-1

3.2.4.2.5.

Indsprøjtningsrør (kun tunge køretøjer)

3.2.4.2.5.1.

Længde: … mm

3.2.4.2.5.2.

Indvendig diameter: … mm

3.2.4.2.5.3.

Common rail, fabrikat og type: …

3.2.4.2.6.

Indsprøjtningsdyse(r)

3.2.4.2.6.1.

Fabrikat(er): …

3.2.4.2.6.2.

Type(r): …

3.2.4.2.6.3.

Åbningstryk (32): … kPa eller karakteristikdiagram (32): …

3.2.4.2.7.

Koldstartsystem

3.2.4.2.7.1.

Fabrikat(er): …

3.2.4.2.7.2.

Type(r): …

3.2.4.2.7.3.

Beskrivelse: …

3.2.4.2.8.

Hjælpestartanordning

3.2.4.2.8.1.

Fabrikat(er): …

3.2.4.2.8.2.

Type(r): …

3.2.4.2.8.3.

Beskrivelse af systemet: …

3.2.4.2.9.

Elektronisk styret indsprøjtning: ja/nej (6)

3.2.4.2.9.1.

Fabrikat(er): …

3.2.4.2.9.2.

Type(r):

3.2.4.2.9.3.

Beskrivelse af systemet (for systemer, der ikke har kontinuerlig indsprøjtning, anføres tilsvarende detaljer): …

3.2.4.2.9.3.1.

Styreenhedens fabrikat og type: …

3.2.4.2.9.3.2.

Brændstofregulatorens fabrikat og type: …

3.2.4.2.9.3.3.

Luftflowfølerens fabrikat og type: …

3.2.4.2.9.3.4.

Brændstoffordelerens fabrikat og type: …

3.2.4.2.9.3.5.

Gasspjældhusets fabrikat og type: …

3.2.4.2.9.3.6.

Vandtemperaturfølerens fabrikat og type: …

3.2.4.2.9.3.7.

Lufttemperaturfølerens fabrikat og type: …

3.2.4.2.9.3.8.

Lufttrykfølerens fabrikat og type: …

3.2.4.2.9.3.9.

Softwarekalibreringsnummer (-numre): …

3.2.4.3.

Ved brændstofindsprøjtning (kun styret tænding): ja/nej (6)

3.2.4.3.1.

Arbejdsprincip: indsugningsmanifold (enkelt/flerpunkts)/direkte indsprøjtning (6)/andet — angives): …

3.2.4.3.2.

Fabrikat(er): …

3.2.4.3.3.

Type(r): …

3.2.4.3.4.

Systembeskrivelse (for systemer, der ikke har kontinuerlig indsprøjtning, anføres tilsvarende detaljer): …

3.2.4.3.4.1.

Styreenhedens fabrikat og type: …

3.2.4.3.4.2.

Brændstofregulatorens fabrikat og type: …

3.2.4.3.4.3.

Luftflowfølerens fabrikat og type: …

3.2.4.3.4.4.

Brændstoffordelerens fabrikat og type: …

3.2.4.3.4.5.

Trykregulatorens fabrikat og type: …

3.2.4.3.4.6.

Mikroomskifterens fabrikat og type: …

3.2.4.3.4.7.

Tomgangsskruens fabrikat og type: …

3.2.4.3.4.8.

Gasspjældhusets fabrikat og type: …

3.2.4.3.4.9.

Vandtemperaturfølerens fabrikat og type: …

3.2.4.3.4.10.

Lufttemperaturfølerens fabrikat og type: …

3.2.4.3.4.11.

Lufttrykfølerens fabrikat og type: …

3.2.4.3.4.12.

Softwarekalibreringsnummer (-numre): …

3.2.4.3.5.

Dyser: åbningstryk (32): …… kPa eller karakteristikdiagram: …

3.2.4.3.5.1.

Fabrikat: …

3.2.4.3.5.2.

Type: …

3.2.4.3.6.

Indsprøjtningsindstilling: …

3.2.4.3.7.

Koldstartsystem

3.2.4.3.7.1.

Funktionsprincip(per): …

3.2.4.3.7.2.

Funktionsgrænser/indstillinger (6)  (32): …

3.2.4.4.

Fødepumpe

3.2.4.4.1.

Tryk (32): ………….... kPa eller karakteristikdiagram (32): …

3.2.5.   Elektrisk system

3.2.5.1.

Nominel spænding: …… V, plus/minus til stel (6)

3.2.5.2.

Generator

3.2.5.2.1.

Type: …

3.2.5.2.2.

Nominel effekt: …… VA

3.2.6.   Tændingssystem (kun motorer med gnisttænding)

3.2.6.1.

Fabrikat(er): …

3.2.6.2.

Type(r): …

3.2.6.3.

Arbejdsprincip: …

3.2.6.4.

Fortændingskurve eller –diagram (32): …

3.2.6.5.

Statisk fortænding (32): …… grader før stemplets topstilling

3.2.6.6.

Tændrør:

3.2.6.6.1.

Fabrikat: …

3.2.6.6.2.

Type: …

3.2.6.6.3.

Gnistgab: …. mm

3.2.6.7.

Tændspole(r)

3.2.6.7.1.

Fabrikat: …

3.2.6.7.2.

Type: …

3.2.7.   Kølesystem: (væske/luft)  (6)

3.2.7.1.

Nominel indstilling af motortemperaturstyringsmekanisme: …

3.2.7.2.

Væske

3.2.7.2.1.

Art: …

3.2.7.2.2.

Cirkulationspumpe(r): ja/nej (6)

3.2.7.2.3.

Karakteristik: ….. eller

3.2.7.2.3.1.

Fabrikat(er): …

3.2.7.2.3.2.

Type(r): …

3.2.7.2.4.

Udvekslingsforhold: …

3.2.7.2.5.

Beskrivelse af ventilator og dennes drivmekanisme: …

3.2.7.3.

Luft

3.2.7.3.1.

Ventilator: ja/nej (6)

3.2.7.3.2.

Karakteristik: … eller

3.2.7.3.2.1.

Fabrikat(er): …

3.2.7.3.2.2.

Type(r): …

3.2.7.3.3.

Udvekslingsforhold: …

3.2.8.   Indsugningssystem

3.2.8.1.

Tryklader: ja/nej (6)

3.2.8.1.1.

Fabrikat(er): …

3.2.8.1.2.

Type(r): …

3.2.8.1.3.

Beskrivelse af systemet (f.eks. største ladetryk: … kPa; eventuel ladetrykventil): …

3.2.8.2.

Ladeluftkøler: ja/nej (6)

3.2.8.2.1.

Type: luft-luft/luft-vand (6)

3.2.8.3.

Indsugningsundertryk ved nominel motoromdrejningshastighed og 100 % belastning (kun motorer med kompressionstænding)

3.2.8.3.1.

tilladt minimumværdi: … kPa

3.2.8.3.2.

største tilladelige: … kPa

3.2.8.4.

Beskrivelse og tegninger af luftindtagsrør og tilhørende dele (overtrykskammer, opvarmningsanordning, supplerende luftindtag osv.): …

3.2.8.4.1.

Beskrivelse af indsugningsmanifold (inklusive tegninger og/eller fotografier): …

3.2.8.4.2.

Luftfilter, tegninger: … eller

3.2.8.4.2.1.

Fabrikat(er): …

3.2.8.4.2.2.

Type(r): …

3.2.8.4.3.

Indsugningslyddæmper, tegninger: … eller

3.2.8.4.3.1.

Fabrikat(er): …

3.2.8.4.3.2.

Type(r): …

3.2.9.   Udstødningssystem

3.2.9.1.

Beskrivelse og/eller tegninger af udstødningsmanifold: …

3.2.9.2.

Beskrivelse og/eller tegninger af udstødningssystem: …

3.2.9.3.

Største tilladte udstødningsmodtryk ved nominel motoromdrejningshastighed og 100 % belastning (kun motorer med kompressionstænding): … kPa

3.2.9.4.

Type, mærkning af udstødningslyddæmper(e): …

Hvis relevant for ekstern støj: støjdæmpende foranstaltninger i motorrum og på motor: …

3.2.9.5.

Placering af udstødningsrørets afgangsåbning: …

3.2.9.6.

Udstødningslyddæmper, der indeholder fibermaterialer: …

3.2.9.7.

Udstødningssystemets volumen: ……dm3

3.2.10.

Mindste tværsnitsareal af tilgangs- og afgangsåbninger: …

3.2.11.   Ventilindstilling eller tilsvarende data

3.2.11.1.

Største ventilløft, åbnings- og lukkevinkler eller nærmere angivelse af indstilling for alternative distributionssystemer i forhold til dødpunkter. For systemer med variable ventiltider, minimal og maksimal tid: …

3.2.11.2.

Reference- og/eller indstillingsspillerum (6): …

3.2.12.   Luftforureningsbegrænsende foranstaltninger

3.2.12.1.

Anordning til recirkulation af krumtaphusgasser (beskrivelse og tegninger): …

3.2.12.2.

Yderligere forureningskontrolanordninger (om nogen og hvis ikke omfattet af en anden overskrift)

3.2.12.2.1.

Katalysator: ja/nej (6)

3.2.12.2.1.1.

Antal katalysatorer og katalysatorelementer (anfør oplysninger for hver separat enhed): …

3.2.12.2.1.2.

Katalysatorens (katalysatorernes) dimensioner, form og volumen: …

3.2.12.2.1.3.

Katalytisk virkning: …

3.2.12.2.1.4.

Samlet mængde ædelmetaller: …

3.2.12.2.1.5.

Relativ koncentration: …

3.2.12.2.1.6.

Substrat (struktur og materiale): …

3.2.12.2.1.7.

Celletæthed: …

3.2.12.2.1.8.

Katalysatorbeholdertype(r): …

3.2.12.2.1.9.

Katalysatorens (katalysatorernes) placering (sted og referenceafstand i udstødningssystemet): …

3.2.12.2.1.10.

Varmeskærm: ja/nej (6)

3.2.12.2.1.11.

Beskrivelse af regenereringssystemer/system til efterbehandling af udstødningen: …

3.2.12.2.1.11.1.

Antallet af type I-driftscyklusser (eller tilsvarende motorprøvebænkscyklusser) mellem to cyklusser, hvor regenererende faser forekommer under betingelser svarende til type I-prøven (afstand »D« i figur 1 i bilag 13 til FN/ECE-regulativ nr. 83): …

3.2.12.2.1.11.2.

Beskrivelse af metode anvendt til at bestemme antallet af cyklusser mellem to cyklusser, hvor regenererende faser forekommer: …

3.2.12.2.1.11.3.

Parametre til bestemmelse af belastningsniveauet før regenerering forekommer (dvs. temperatur, tryk osv.): …

3.2.12.2.1.11.4.

Beskrivelse af metode anvendt til at belaste systemet efter prøvningsforskrifterne i punkt 3.1 i bilag 13 til FN/ECE-regulativ nr. 83: …

3.2.12.2.1.11.5.

Normalt driftstemperaturområde: ………K

3.2.12.2.1.11.6.

Selvnedbrydende reagenser: ja/nej (6)

3.2.12.2.1.11.7.

Reagenstype og –koncentration, som er nødvendig for den katalytiske virkning: …

3.2.12.2.1.11.8.

Reagensets normale driftstemperaturområde: ………K

3.2.12.2.1.11.9.

International standard: …

3.2.12.2.1.11.10.

Hyppigheden af reagensgenpåfyldning: løbende/ved service (6)

3.2.12.2.1.12.

Katalysatorens fabrikat: …

3.2.12.2.1.13.

Reservedelens identifikationsnummer: …

3.2.12.2.2.

Lambdasonde: ja/nej (6)

3.2.12.2.2.1.

Fabrikat: …

3.2.12.2.2.2.

Placering: …

3.2.12.2.2.3.

Arbejdsområde: …

3.2.12.2.2.4.

Type: …

3.2.12.2.2.5.

Reservedelens identifikationsnummer: …

3.2.12.2.3.

Luftindblæsning: ja/nej (6)

3.2.12.2.3.1.

Type (pulserende luft, luftpumpe, o. lign.): …

3.2.12.2.4.

Udstødningsrecirkulation (EGR): ja/nej (6)

3.2.12.2.4.1.

Karakteristika (fabrikat, type, flowhastighed, mv.): …

3.2.12.2.4.2.

Vandkølet system: ja/nej (6)

3.2.12.2.5.

System til begrænsning af emission ved fordampning: ja/nej (6)

3.2.12.2.5.1.

Detaljeret beskrivelse af anordningerne og af deres tilstand: …

3.2.12.2.5.2.

Tegning af fordampningsbegrænsningssystemet: …

3.2.12.2.5.3.

Tegning af beholder med aktivt kul: …

3.2.12.2.5.4.

Masse af tørt aktivt kul: … g.

3.2.12.2.5.5.

Skitse af brændstofbeholder med angivelse af volumen og materiale: …

3.2.12.2.5.6.

Tegning af varmeskærm mellem brændstofbeholder og udstødningssystem: …

3.2.12.2.6.

Partikelfilter: ja/nej (6)

3.2.12.2.6.1.

Partikelfilterets dimensioner, form og kapacitet: …

3.2.12.2.6.2.

Partikelfilterets konstruktion: …

3.2.12.2.6.3.

Placering (referenceafstand i udstødningssystemet): …

3.2.12.2.6.4.

Regeneringsmetode eller -system, beskrivelse og/eller tegning: …

3.2.12.2.6.4.1.

Antallet af type I-driftscyklusser (eller tilsvarende motorprøvebænkscyklusser) mellem to cyklusser, hvor regenererende faser forekommer under betingelser svarende til type I-prøven (afstand »D« i figur 1 i bilag 13 til FN/ECE-regulativ nr. 83): …

3.2.12.2.6.4.2.

Beskrivelse af metode anvendt til at bestemme antallet af cyklusser mellem to cyklusser, hvor regenererende faser forekommer: …

3.2.12.2.6.4.3.

Parametre til bestemmelse af belastningsniveauet før regenerering forekommer (dvs. temperatur, tryk osv.): …

3.2.12.2.6.4.4.

Beskrivelse af metode anvendt til at belaste systemet efter prøvningsforskrifterne i punkt 3.1 i bilag 13 til FN/ECE-regulativ nr. 83: …

3.2.12.2.6.5.

Partikelfilterfabrikat: …

3.2.12.2.6.6.

Reservedelens identifikationsnummer: …

3.2.12.2.6.7.

Normalt driftstemperaturområde: … (K) og –tryk … (kPa)

(Kun tunge køretøjer)

3.2.12.2.6.8.

Hvis der er tale om periodisk regenerering (kun for tunge køretøjer)

3.2.12.2.6.8.1.

Antal ETC-prøvecyklusser mellem 2 regenereringer (n1): …

3.2.12.2.6.8.2.

Antal ETC-cyklusser under regenerering (n2): …

3.2.12.2.7.

Egendiagnosesystem (OBD): ja/nej (6): …

3.2.12.2.7.1.

Skriftlig beskrivelse og/eller tegning af fejlindikatoren (MI): …

3.2.12.2.7.2.

Liste over og formål med alle komponenter, der overvåges af egendiagnosesystemet: …

3.2.12.2.7.3.

Beskrivelse (virkningsprincip) for

3.2.12.2.7.3.1.

Motorer med styret tænding

3.2.12.2.7.3.1.1.

Overvågning af katalysator: …

3.2.12.2.7.3.1.2.

Detektion af fejltænding: …

3.2.12.2.7.3.1.3.

Overvågning af lambdasonde: …

3.2.12.2.7.3.1.4.

Andre komponenter, der overvåges af egendiagnosesystemet: …

3.2.12.2.7.3.2.

Motorer med kompressionstænding: …

3.2.12.2.7.3.2.1.

Overvågning af katalysator: …

3.2.12.2.7.3.2.2.

Overvågning af partikelfilter: …

3.2.12.2.7.3.2.3.

Overvågning af elektronisk brændstofsystem: …

3.2.12.2.7.3.2.4.

Overvågning af deNOx-system: …

3.2.12.2.7.3.2.5.

Andre komponenter, der overvåges af egendiagnosesystemet: …

3.2.12.2.7.4.

Kriterier for aktivering af fejlindikatoren (MI) (fast antal kørecyklusser eller statistisk metode): …

3.2.12.2.7.5.

Fortegnelse over alle anvendte egendiagnosekoder og -formater (med forklaring af hver enkelt): …

3.2.12.2.7.6.

Køretøjsfabrikanten skal forelægge følgende supplerende oplysninger med henblik på at give mulighed for produktion af egendiagnosekompatible udskiftnings- eller servicekomponenter samt diagnoseværktøj og prøveudstyr.

3.2.12.2.7.6.1.

Beskrivelse af art og antal forbehandlingscyklusser, som er anvendt ved den oprindelige typegodkendelse af køretøjet.

3.2.12.2.7.6.2.

Beskrivelse af arten af den egendiagnosecyklus, som er anvendt ved den oprindelige typegodkendelse af køretøjet til den komponent, som overvåges af egendiagnosesystemet.

3.2.12.7.6.3.

Et fuldstændigt dokument, hvor alle overvågede komponenter er beskrevet med strategi for fejldetektion og aktivering af fejlkontrollampe (fast antal kørecyklusser eller statistisk metode), med en liste over de relevante sekundære overvågede parametre for hver komponent, som overvåges af egendiagnosesystemet. Fortegnelse over alle anvendte egendiagnosekoder og -formater (med forklaring af hver enkelt), som er knyttet til de enkelte emissionsrelaterede komponenter i drivaggregatet og til de enkelte ikke-emissionsrelaterede komponenter, når overvågning af komponenten er bestemmende for aktivering af fejlindikatoren, herunder navnlig en omfattende redegørelse for data, som afgives i service $05 Test-ID $21 til FF, og data, som afgives i service $06.

For køretøjer, der anvender et kommunikationslink i henhold til ISO 15765-4 »Road vehicles — Diagnostics on Controller Area Network (CAN) — Part 4: requirements for emissions-related systems« skal der fremlægges en omfattende redegørelse for data, som afgives i service $06 Test-ID $00 til FF for hver ID-supported OBD-monitor.

3.2.12.2.7.6.4.

De oplysninger, som foreskrives ovenfor, kan afgives ved at udfylde en tabel svarende til den nedenstående.

3.2.12.2.7.6.4.1.

Lette køretøjer

Komponent

Fejlkode

Overvågningsstrategi

Kriterier for fejldetektering

Kriterier for aktivering af fejlindikatoren

Sekundære parametre

Forbehandling

Demonstrationsprøve

Katalysator

P0420

Signaler fra lambdasonde 1 og 2

Forskel mellem signaler fra sonde 1 og sonde 2

Tredje cyklus

Motorhastighed, motorbelastning, A/F-arbejdsmåde, katalysatortemperatur

To type I-cyklusser

Type I

3.2.12.2.7.6.4.2.

Tunge køretøjer

Komponent

Fejlkode

Overvågningsstrategi

Kriterier for fejldetektering

Kriterier for aktivering af fejlindikatoren

Sekundære parametre

Forbehandling

Demonstrationsprøve

SCR-katalysator

Pxxx

NOx-sensor 1 og 2 signaler

Forskel mellem signaler fra sonde 1 og sonde 2

Tredje cyklus

Motorhastighed, motorbelastning, katalysatortemperatur, reagensaktivitet

Tre OBD-prøvecyklusser (3 korte ESC-cyklusser)

OBD-prøvecyklus (kort ESC-cyklus)

3.2.12.2.8.

Andre systemer (beskrivelse og funktionsmåde): …

3.2.12.2.9.

Momentbegrænser: ja/nej (6)

3.2.12.2.9.1.

Beskrivelse af aktiveringen af momentbegrænseren (kun for tunge køretøjer): …

3.2.12.2.9.2.

Beskrivelse af begrænsningen af den fulde belastningskurve (kun for tunge køretøjer): …

3.2.13.   Røgtæthed

3.2.13.1.

Absorptionskoefficientsymbolets placering (kun for motorer med kompressionstænding): …

3.2.13.2.

Kraft ved 6 målepunkter (jf. pkt. 2.1 i bilag III til direktiv 72/306/EØF, som ændret)

3.2.13.3.

Motoreffekt målt på prøvebænk/på køretøjet (6)

3.2.13.3.1.

Angivne hastigheder og effekter

Målepunkter

Motorhastighed (min-1)

Effekt (kW)

1……

 

 

2……

 

 

3……

 

 

4……

 

 

5……

 

 

6……

 

 

3.2.14.

Nærmere oplysninger om eventuelle anordninger, der er beregnet til at påvirke brændstoføkonomien (hvis disse ikke er omfattet af andre rubrikker): …

3.2.15.   LPG-brændstofsystem: ja/nej  (6)

3.2.15.1.

Typegodkendelsesnummer i henhold til Rådets direktiv 70/221/EØF (EFT L 76 af 6.4.1970, s. 23)(når direktivet er ændret, således at det omfatter tanke til gasformigt brændstof) eller godkendelsesnummer i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 67: …

3.2.15.2.

Elektronisk motorstyreenhed for LPG-drift

3.2.15.2.1.

Fabrikat(er): …

3.2.15.2.2.

Type(r): …

3.2.15.2.3.

Justeringsmuligheder, som vedrører emissioner: …

3.2.15.3.

Yderligere dokumentation

3.2.15.3.1.

Beskrivelse af katalysatorens beskyttelse ved omskift mellem benzin og LPG: …

3.2.15.3.2.

Systemarrangement (elektriske forbindelser, vakuumforbindelser, kompensationsslanger mv.): …

3.2.15.3.3.

Tegning af symbol: …

3.2.16.   NG-brændstofsystem: ja/nej  (6)

3.2.16.1.

Typegodkendelsesnummer i henhold til direktiv 70/221/EØF (når direktivet er ændret, således at det omfatter tanke til gasformigt brændstof) eller godkendelsesnummer i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 110 (EUT L 72 af 14.3.2008, s. 113): …

3.2.16.2.

Elektronisk motorstyreenhed for NG-drift

3.2.16.2.1.

Fabrikat(er): …

3.2.16.2.2.

Type(r): …

3.2.16.2.3.

Justeringsmuligheder, som vedrører emissioner: …

3.2.16.3.

Yderligere dokumentation

3.2.16.3.1.

Beskrivelse af katalysatorens beskyttelse ved omskift mellem benzin og NG: ……

3.2.16.3.2.

Systemarrangement (elektriske forbindelser, vakuumforbindelser, kompensationsslanger mv.): …

3.2.16.3.3.

Tegning af symbol: …

3.2.17.   Specifikke oplysninger vedrørende gasdrevne motorer (tunge køretøjer) (For systemer med anden indretning gives tilsvarende oplysninger.)

3.2.17.1.

Brændstof: LPG/NG-H/NG-L/NG-HL (6)

3.2.17.2.

Trykregulator(er) eller fordamper/trykregulator(er) (6)

3.2.17.2.1.

Fabrikat(er): …

3.2.17.2.2.

Type(r): …

3.2.17.2.3.

Antal trykreduktionstrin: …

3.2.17.2.4.

Tryk i sluttrin

minimum: … kPa — maksimum: … kPa

3.2.17.2.5.

Antal hovedindstillingspunkter: …

3.2.17.2.6.

Antal tomgangsjusterpunkter: …

3.2.17.2.7.

Typegodkendelse nr.: …

3.2.17.3.

Brændstofsystem: blandeenhed/gastilførsel/væsketilførsel/direkte tilførsel (6)

3.2.17.3.1.

Regulering af blandingen: …

3.2.17.3.2.

Systembeskrivelser og/eller diagram og tegninger: …

3.2.17.3.3.

Typegodkendelse nr.: …

3.2.17.4.

Blandeenhed

3.2.17.4.1.

Antal: …

3.2.17.4.2.

Fabrikat(er): …

3.2.17.4.3.

Type(r): …

3.2.17.4.4.

Placering: …

3.2.17.4.5.

Indstillingsmuligheder: …

3.2.17.4.6.

Typegodkendelse nr.: …

3.2.17.5.

Tilførsel i indsugningsmanifold

3.2.17.5.1.

Tilførsel: single point/multipoint (6)

3.2.17.5.2.

Tilførsel: kontinuert/tidsstyret simultan/tidsstyret sekventiel (6)

3.2.17.5.3.

Tilførselsudstyr

3.2.17.5.3.1.

Fabrikat(er): …

3.2.17.5.3.2.

Type(r): …

3.2.17.5.3.3.

Indstillingsmuligheder: …

3.2.17.5.3.4.

Typegodkendelse nr.: …

3.2.17.5.4.

Eventuel fødepumpe

3.2.17.5.4.1.

Fabrikat(er): …

3.2.17.5.4.2.

Type(r): …

3.2.17.5.4.3.

Typegodkendelse nr.: …

3.2.17.5.5.

Indsprøjtningsdyse(r) …

3.2.17.5.5.1.

Fabrikat(er): …

3.2.17.5.5.2.

Type(r): …

3.2.17.5.5.3.

Typegodkendelse nr.: …

3.2.17.6.

Direkte tilførsel

3.2.17.6.1.

Tilførselspumpe/trykregulator (6)

3.2.17.6.1.1.

Fabrikat(er): …

3.2.17.6.1.2.

Type(r): …

3.2.17.6.1.3.

Indsprøjtningsindstilling: …

3.2.17.6.1.4.

Typegodkendelse nr.: …

3.2.17.6.2.

Indsprøjtningsdyse(r) …

3.2.17.6.2.1.

Fabrikat(er): …

3.2.17.6.2.2.

Type(r): …

3.2.17.6.2.3.

Åbningstryk eller karakteristikdiagram (32): …

3.2.17.6.2.4.

Typegodkendelse nr.: …

3.2.17.7.

Elektronisk styreenhed

3.2.17.7.1.

Fabrikat(er): …

3.2.17.7.2.

Type(r): …

3.2.17.7.3.

Indstillingsmuligheder: …

3.2.17.7.4.

Softwarekalibreringsnummer (-numre): …

3.2.17.8.

NG-brændstofspecifikt udstyr

3.2.17.8.1.

Variant 1 (kun ved godkendelse af motorer til flere nærmere bestemte brændstofsammensætninger)

3.2.17.8.1.1.

Brændstoffets sammensætning:

methan (CH4):

basis: … mol %

min … mol %

maks …mol %

ethan (C2H6):

basis: … mol %

min … mol %

maks …mol %

propan (C3H8):

basis: … mol %

min … mol %

maks …mol %

butan (C4H10):

basis: … mol %

min … mol %

maks …mol %

C5/C5+:

basis: … mol %

min … mol %

maks …mol %

ilt (O2):

basis: … mol %

min … mol %

maks …mol %

inaktive (N2, He mv.):

basis: … mol %

min … mol %

maks …mol %

3.2.17.8.1.2.

Indsprøjtningsdyse(r)

3.2.17.8.1.2.1.

Fabrikat(er): …

3.2.17.8.1.2.2.

Type(r): …

3.2.17.8.1.3.

Andet (i givet fald): …

3.2.17.8.2.

Variant 2 (kun ved godkendelse af flere nærmere bestemte brændstofsammensætninger)

3.3.   Elektrisk motor

3.3.1.

Type (vinding, magnetisering): …

3.3.1.1.

Maksimal timeeffekt: … kW

3.3.1.2.

Driftsspænding: … V

3.3.2.

Batteri

3.3.2.1.

Antal celler: …

3.3.2.2.

Masse: … kg

3.3.2.3.

Kapacitet: … Ah (amperetimer)

3.3.2.4.

Position: …

3.4.   Forbrændingsmotor eller motorkombination

3.4.1.

Hybridelektrisk køretøj: ja/nej  (6)

3.4.2.

Kategori af hybridelektrisk køretøj: med ekstern opladning/ikke-ekstern opladning: (6)

3.4.3.   Omskifter for funktionsmåde: med/uden  (6)

3.4.3.1.

Valgbare indstillinger

3.4.3.1.1.

Udelukkende elektrisk drift: ja/nej (6)

3.4.3.1.2.

Udelukkende brændstofdrift: ja/nej (6)

3.4.3.1.3.

Hybridfunktionsmåder: ja/nej (6)(i givet fald gives en kort beskrivelse) …

3.4.4.   Beskrivelse af anordningen til energilagring (batteri, kondensator, svinghjulsgenerator osv.)

3.4.4.1.

Fabrikat(er): …

3.4.4.2.

Type(r): …

3.4.4.3.

Identifikationsnr.: …

3.4.4.4.

Type elektrokemisk element: …

3.4.4.5.

Energi: …… (ved batteri: spænding og kapacitet Ah i 2 h, ved kondensator: J, ...)

3.4.4.6.

Lader: indbygget/ekstern/ingen (6)

3.4.5.   Elektriske motorer (separat beskrivelse for hver type elektrisk motor)

3.4.5.1.

Fabrikat: …

3.4.5.2.

Type: …

3.4.5.3.

Primær anvendelse: drivmotor/generator (6)

3.4.5.3.1.

Ved anvendelse som drivmotor: enkeltmotor/flere motorer (antal) (6): …

3.4.5.4.

Maksimal effekt: … kW

3.4.5.5.

Arbejdsprincip

3.4.5.5.5.1.

Jævnstrøm/vekselstrøm/antal faser: …

3.4.5.5.2.

Separat magnetisering/serie/sammensat (6)

3.4.5.5.3.

Synkron/asynkron (6)

3.4.6.   Styringsenhed

3.4.6.1.

Fabrikat(er): …

3.4.6.2.

Type(r): …

3.4.6.3.

Identifikationsnr.: …

3.4.7.   Effektregulator

3.4.7.1.

Fabrikat: …

3.4.7.2.

Type: …

3.4.7.3.

Identifikationsnr.: …

3.4.8.

Køretøjets elektriske rækkevidde … km (i henhold til bilag 7 til regulativ nr. 101): …

3.4.9.

Fabrikantens anbefaling mht. forkonditionering: …

3.5.   CO2-emission/brændstofforbrug  (35) (angivet af fabrikanten)

3.5.1.   CO2 -masseemission

3.5.1.1.

CO2-masseemission (bykørsel): … g/km

3.5.1.2.

CO2-masseemission (landevejskørsel): … g/km

3.5.1.3.

CO2-masseemission (kombineret by- og landevejskørsel): … g/km

3.5.2.   Brændstofforbrug (oplysninger om hver enkelt type referencebrændstof, der er blevet afprøvet)

3.5.2.1.

Brændstofforbrug (bykørsel): … l/100 km/m3/100 km (6)

3.5.2.2.

Brændstofforbrug (landevejskørsel): … l/100 km/m3/100 km (6)

3.5.2.3.

Brændstofforbrug (kombineret by- og landevejskørsel): … l/100 km/m3/100 km (6)

3.6.   De af fabrikanten tilladte temperaturer

3.6.1.   Kølesystem

3.6.1.1.   Væskekøling

Maksimal temperatur ved fraløb: … K

3.6.1.2.   Luftkøling

3.6.1.2.1.

Referencepunkt: …

3.6.1.2.2.

Største temperatur ved referencepunkt: … K

3.6.2.

Største afgangstemperatur i ladeluft fra ladeluftkøler: … K

3.6.3.

Største udstødningstemperatur ved det punkt i udstødningsrøret (-rørene), der støder op til udstødningsmanifoldens afgangsflange(r) eller turboladeren: … K

3.6.4.   Brændstoftemperatur

minimum: … K — maksimum: … K

For dieselmotorer ved indsprøjtningspumpens indgang, for NG-drevne gasmotorer ved trykregulatorens sluttrin

3.6.5.   Smøremiddeltemperatur

minimum: … K — maksimum: … K

3.6.6.   Brændstoftryk

minimum: … kPa — maksimum: … kPa

Kun for naturgasdrevne motorer, ved trykregulatorens sluttrin

3.7.   Motordrevet udstyr

Effekt optaget af det motorudstyr, som er nødvendigt for motorens funktion, således som dette er angivet i direktiv 80/1269/EØF, bilag I, punkt 5.1.1, og under de deri angivne driftsomstændigheder.

Udstyr

Optagen effekt, i kW, ved forskellige motorhastigheder

Tomgang

Lav hastighed

Høj hastighed

Hastighed A (36)

Hastighed B (36)

Hastighed C (36)

Ref. hastighed (37)

P(a)

 

 

 

 

 

 

 

Hjælpeudstyr, som er nødvendigt for motorens funktion (trækkes fra den målte motoreffekt) jf. bilag 1, punkt 6.1.

 

 

 

 

 

 

 

3.8.   Smøresystem

3.8.1.   Beskrivelse af systemet

3.8.1.1.

Smøremiddelbeholderens placering: …

3.8.1.2.

Fødesystem (ved pumpe/indsprøjtning i indsugning/blanding med brændstof osv.) (6)

3.8.2.   Smørepumpe

3.8.2.1.

Fabrikat(er): …

3.8.2.2.

Type(r): …

3.8.3.   Blanding med brændstof

3.8.3.1.

Procent: …

3.8.4.   Oliekøler: ja/nej  (6)

3.8.4.1.

Tegning(er):… eller

3.8.4.1.1.

Fabrikat(er): …

3.8.4.1.2.

Type(r): …

4.   TRANSMISSION (38)

4.1.

Tegning af transmissionssystemet:

4.2.

Type (mekanisk, hydraulisk, elektrisk osv.):

4.2.1.

Eventuel beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter. …

4.3.

Inertimoment for motorsvinghjul:

4.3.1.

Supplerende inertimoment, uden noget gear indrykket: …

4.4.   Kobling

4.4.1.

Type: …

4.4.2.

Største momentomformning: …

4.5.   Gearkasse

4.5.1.

Type (manuel/automatisk/CVT (trinløst variabel transmission)) (6)

4.5.2.

Placering i forhold til motor: …

4.5.3.

Betjeningsmåde: …

4.6.   Gearudvekslingsforhold

Gear

Udvekslingsforhold i gearkasse (forhold mellem motorens og udgangsakslens omdrejningshastighed)

Endeligt udvekslingsforhold (forhold mellem udgangsakslens og de trækkende hjuls omdrejningshastighed)

Totalt udvekslingsforhold

Maksimum for CVT (39)

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

...

 

 

 

Minimum for CVT (39)

 

 

 

Bakgear

 

 

 

4.7.

Køretøjets konstruktivt bestemte tophastighed (i km/h)  (40): …

4.8.   Speedometer

4.8.1.

Funktionsprincip og beskrivelse af drivmekanismen: …

4.8.2.

Instrumentets konstant: …

4.8.3.

Målemekanismens tolerance (i henhold til punkt 2.1.3 i bilag II til direktiv 75/443/EØF): …

4.8.4.

Totalt udvekslingsforhold (i henhold til punkt 2.1.2 i bilag II til direktiv 75/443/EØF) eller tilsvarende data: …

4.8.5.

Diagram over speedometerskalaen eller andre former for visning: …

4.9.   Fartskriver: ja/nej  (6)

4.9.1.

Godkendelsesmærke: …

4.10.

Differentialespærre: ja/nej/ekstraudstyr (6)

5.   AKSLER

5.1.

Beskrivelse af hver enkelt aksel: …

5.2.

Fabrikat: …

5.3.

Type: …

5.4.

Placering af løftbare aksler: …

5.5.

Placering af belastbare aksler: …

6.   HJULOPHÆNG

6.1.

Tegning af ophængssystemet: …

6.2.

Type og konstruktion af ophæng for hver aksel, akselgruppe eller hjul: …

6.2.1.

Niveauregulering: ja/nej/ekstraudstyr (6)

6.2.2.

Eventuel beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter: …

6.2.3.

Luftaffjedring af drivaksel (-aksler): ja/nej (6)

6.2.3.1.

Affjedring af drivaksel (-aksler) svarende til luftaffjedring: ja/nej (6)

6.2.3.2.

Frekvens for og dæmpning af svingningerne i den affjedrede masse: …

6.2.4.

Luftaffjedring af aksel/aksler, der ikke er drivaksel: ja/nej (6)

6.2.4.1.

Affjedring af aksel/aksler, der ikke er drivaksel, svarende til luftaffjedring: ja/nej (6)

6.2.4.2.

Frekvens for og dæmpning af svingningerne i den affjedrede masse: …

6.3.

Karakteristik for ophængets fjedrende dele (konstruktion, materialeegenskaber og dimensioner): …

6.4.

Krængningsstabilisatorer: ja/nej/ekstraudstyr (6)

6.5.

Støddæmpere: ja/nej/ekstraudstyr (6)

6.6.   Dæk og hjul

6.6.1.   Dæk/hjulkombination(er)

a)

for dæk anføres dimensionsbetegnelsen, belastningstal og symbol for hastighedskategori, rullemodstand i overensstemmelse med ISO 28580 (hvis relevant) (41)

b)

for hjul anføres fælgdimension(er) og indpresningsdybde(r)

6.6.1.1.

Aksler

6.6.1.1.1.

Aksel 1: …

6.6.1.1.2.

Aksel 2: …

osv.

6.6.1.2.

Eventuelt reservehjul: …

6.6.2.   Øvre og nedre grænse for rulleradius

6.6.2.1.

Aksel 1: …

6.6.2.2.

Aksel 2: …

6.6.2.3.

Aksel 3: …

6.6.2.4.

Aksel 4: …

osv.

6.6.3.

Dæktryk anbefalet af køretøjsfabrikanten: …… kPa

6.6.4.

Snekæde/dæk/hjulkombination, som fabrikanten anbefaler som egnet til foraksel og/eller bagaksel på køretøjstypen: …

6.6.5.

Kort beskrivelse af eventuelt reservehjul til midlertidig brug: …

7.   STYREAPPARAT

7.1.

Skematisk diagram over den (de) styrende aksel (aksler), som viser styreapparatets geometri: …

7.2.   Transmission og betjeningsorgan

7.2.1.

Styretransmissionens art (specificeres for henholdsvis for- og baghjul): …

7.2.2.

Forbindelse til hjulene (også ikke-mekanisk; specificeres for henholdsvis for- og baghjul): …

7.2.2.1.

Kort beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter: …

7.2.3.

Eventuel servoforstærkning: …

7.2.3.1.

Funktionsprincip og -diagram, fabrikat og type: …

7.2.4.

Diagram over hele styreapparatet med angivelse af, hvor på køretøjet de forskellige anordninger, der påvirker køretøjets styring, er placeret: …

7.2.5.

Skematisk(e) diagram(mer) over styreapparatets betjeningsorgan(er): …

7.2.6.

Eventuelle indstillingsmuligheder og indstillingsmåde for styreapparatets betjeningsorgan: …

7.3.   Hjulenes største drejningsvinkel

7.3.1.

Til højre… (grader); antal ratomdrejninger (eller tilsvarende data): …

7.3.2.

Til venstre…… (grader); antal ratomdrejninger (eller tilsvarende data): …

8.   BREMSER

(Følgende nærmere oplysninger, herunder i givet fald identifikationsmuligheder)

8.1.

Bremsetype og -karakteristik (som defineret i punkt 1.6 i bilag I til Rådets direktiv 71/320/EØF (EFT L 205 af 6.9.1971, s. 37) med nærmere oplysninger og tegninger af tromler, skiver, slanger, bremseskoenes/-klodsernes/-belægningernes fabrikat og type, effektivt bremseareal, radius af tromler, sko eller skiver, bremsetromlernes masse, justeringsanordninger, relevante dele af aksel (aksler) og hjulophæng: …

8.2.

Funktionsdiagram, beskrivelse og/eller tegning af bremsesystemet som beskrevet i punkt 1.2 i bilag I til direktiv 71/320/EØF, herunder nærmere oplysninger om og tegninger af transmission og betjening:

8.2.1.

Driftsbremsesystem: …

8.2.2.

Nødbremsesystem: …

8.2.3.

Parkeringsbremsesystem: …

8.2.4.

Eventuelt yderligere bremsesystem: …

8.2.5.

Bremsesystem, der aktiveres automatisk ved brud på påhængskøretøjstilkoblingen: …

8.3.

Betjening og transmission af bremsesystemer til påhængskøretøjer på køretøjer, der er beregnet til at trække et påhængskøretøj: …

8.4.

Køretøjet er udstyret til at trække et påhængskøretøj med elektrisk/pneumatisk/hydraulisk (6) driftsbremse: ja/nej (6)

8.5.

Blokeringsfri bremser: ja/nej/ekstraudstyr (6)

8.5.1.

For køretøjer med blokeringsfrie bremser, beskrivelse af systemets funktion (herunder elektroniske dele), blokdiagram over de elektriske forbindelser samt diagram over hydraulik- eller trykluftkredsløbet: …

8.6.

Beregning og kurver i henhold til tillægget til punkt 1.1.4.2 i tillægget til bilag II til direktiv 71/320/EØF (i de relevante tilfælde tillægget til bilag XI): …

8.7.

Beskrivelse og/eller tegning af energiforsyning (skal ligeledes specificeres for bremsesystem med servoforstærkning): …

8.7.1.

For trykluftbremsesystemer, arbejdstrykket p2 i bremsebeholderen: …

8.7.2.

For vakuumbremsesystemer, begyndelsesenerginiveauet i beholderen: …

8.8.

Beregning af bremsesystemet: forholdet mellem summen af bremsekræfterne på hjulomkredsen og betjeningskraften: …

8.9.

Kort beskrivelse af bremsesystemerne i henhold til punkt 1.6 i addendum til tillæg 1 i bilag IX til direktiv 71/320/EØF: …

8.10.

Anmodes der om fritagelse for type I- og/eller type II- eller type III-prøverne, anføres prøverapportens nummer i overensstemmelse med tillæg 2 til bilag VII til direktiv 71/320/EØF: …

8.11.

Nærmere beskrivelse af retardersystemets (-systemernes) type: …

9.   KARROSSERI

9.1.

Karrosseriets art (anføres ved hjælp af koderne i del C i bilag II): …

9.2.

Materialer og konstruktion: …

9.3.   Døre, låse og hængsler

9.3.1.

Dørudformning og antal døre: …

9.3.1.1.

Dimensioner, åbningsretning og største åbningsvinkel: …

9.3.2.

Tegning af låse og hængsler og deres placering på dørene: …

9.3.3.

Teknisk beskrivelse af låse og hængsler: …

9.3.4.

Eventuelle nærmere oplysninger (herunder dimensioner) om indgange, trin og nødvendige håndtag: …

9.4.   Synsfelt

9.4.1.

Nærmere oplysninger om de primære referencemærker, som er tilstrækkelig detaljerede til, at mærkerne nemt kan identificeres, samt hvert enkelt mærkes placering i forhold til de andre og i forhold til det referencepunkt, der skal kontrolleres: …

9.4.2.

Tegning(er) eller fotografi(er), der viser, hvor komponenter er placeret inden for synsfeltet fremad på 180 grader: …

9.5.   Forrude og andre ruder

9.5.1.   Forrude

9.5.1.1.

Anvendte materialer: …

9.5.1.2.

Monteringsmåde: …

9.5.1.3.

Hældning: …

9.5.1.4.

Typegodkendelsesnummer (-numre): …

9.5.1.5.

Forrudeudstyr og dets placering samt en kort beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter i forbindelse hermed: …

9.5.2.   Andre ruder

9.5.2.1.

Anvendte materialer: …

9.5.2.2.

Typegodkendelsesnummer (-numre): …

9.5.2.3.

Kort beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter i op- og nedrulningsmekanismen for sideruder: …

9.5.3.   Glas i oplukkeligt tag

9.5.3.1.

Anvendte materialer: …

9.5.3.2.

Typegodkendelsesnummer (-numre): …

9.5.4.   Andre glasarealer

9.5.4.1.

Anvendte materialer: …

9.5.4.2.

Typegodkendelsesnummer (-numre): …

9.6.   Forrudevisker(e)

9.6.1.

Detaljeret teknisk beskrivelse (herunder fotografier eller tegninger): …

9.7.   Forrudevasker

9.7.1.

Detaljeret teknisk beskrivelse (herunder fotografier eller tegninger) eller godkendelsesnummer, hvis typegodkendt som separat teknisk enhed: …

9.8.   Afrimnings- og afdugningsanlæg

9.8.1.

Detaljeret teknisk beskrivelse (herunder fotografier eller tegninger): …

9.8.2.

Største elforbrug: … kW

9.9.   Anordninger til indirekte udsyn

9.9.1.

Førerspejle (angiv for hvert spejl):

9.9.1.1.

Fabrikat: …

9.9.1.2.

Typegodkendelsesmærke: …

9.9.1.3.

Variant: …

9.9.1.4.

Tegning(er) til identifikation af spejlet, der viser spejlets placering på køretøjet: …

9.9.1.5.

Nærmere oplysninger om fastgørelsesmåde, herunder om den del af køretøjet, hvorpå det er monteret: …

9.9.1.6.

Ekstraudstyr, som kan påvirke synsfeltet bagud: …

9.9.1.7.

Kort beskrivelse af eventuelle elektroniske komponenter i indstillingssystemet: …

9.9.2.

Andre anordninger til indirekte udsyn end spejle: …

9.9.2.1.

Type og specifikationer (som f.eks. fuldstændig beskrivelse af anordningen): …

9.9.2.1.1.

Hvis det drejer sig om en anordning af typen med kamera og monitor, detektionsafstand (mm), kontrast, luminansfelt, korrektion for blænding, displayspecifikationer (sort/hvid eller farve), billedgentagelsesfrekvens, monitorens luminansfelt: …

9.9.2.1.2.

Tilstrækkeligt detaljerede tegninger til at identificere hele systemet, herunder monteringsforskrifter; EF-typegodkendelsesmærkets placering skal angives på tegningerne.

9.10.   Indvendig indretning

9.10.1.   Beskyttelse af fører og passagerer

9.10.1.1.

Oversigtsplan eller fotografier, der viser placeringen af vedlagte snit eller projektioner: …

9.10.1.2.

Fotografi eller tegning, der viser referenceområdet, herunder det undtagne område (punkt 2.3.1 i bilag I til Rådets direktiv 74/60/EØF (EFT L 38 af 11.2.1974, s. 2): …

9.10.1.3.

Fotografier, tegninger og/eller eksploderet afbildning af indvendigt udstyr, som viser kabinens dele og de anvendte materialer (med undtagelse af indvendige førerspejle), betjeningsorganernes udformning, tag og skydetag, ryglæn, sæder og sædebagsider: …

9.10.2.   Betjeningsorganernes, kontrollampernes og indikatorernes placering og identificering

9.10.2.1.

Fotografier og/eller tegninger af placeringen af symboler og betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer: …

9.10.2.2.

Fotografier og/eller tegninger af identificeringen af betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer og i de relevante tilfælde de i bilag II og III til direktiv 78/316/EØF nævnte køretøjsdele: …

9.10.2.3.   Oversigtstabel

Køretøjstypen er udstyret med følgende betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer i henhold til bilag II og III til direktiv 78/316/EØF)

Betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer, som, hvis de forefindes, skal være identificeret, og hertil anvendte symboler

Symbol nr.

Anordning

Betjeningsorgan/indikator forefindes (42)

Er identificeret ved symbol (42)

Hvor (43)

Kontrollampe forefindes (42)

Er identificeret ved symbol (42)

Hvor (43)

1

Hovedlysafbryder

 

 

 

 

 

 

2

Nærlys

 

 

 

 

 

 

3

Fjernlys

 

 

 

 

 

 

4

Positionslys

 

 

 

 

 

 

5

Tågeforlygter

 

 

 

 

 

 

6

Tågebaglygte

 

 

 

 

 

 

7

Anordning til indstilling af forlygteniveau

 

 

 

 

 

 

8

Parkeringslyslygter

 

 

 

 

 

 

9

Blinklys

 

 

 

 

 

 

10

Havariblink

 

 

 

 

 

 

11

Vinduesvisker

 

 

 

 

 

 

12

Forrudevasker

 

 

 

 

 

 

13

Kombineret forrudevisker og -vasker

 

 

 

 

 

 

14

Forlygtevasker

 

 

 

 

 

 

15

Forrudeafrimning og -afdugning

 

 

 

 

 

 

16

Bagrudeafrimning og -afdugning

 

 

 

 

 

 

17

Ventilator

 

 

 

 

 

 

18

Dieselforvarmer

 

 

 

 

 

 

19

Choker

 

 

 

 

 

 

20

Bremsesvigt

 

 

 

 

 

 

21

Brændstofniveau

 

 

 

 

 

 

22

Ladeindikator

 

 

 

 

 

 

23

Kølevæske temperatur i motor

 

 

 

 

 

 


Betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer, som, hvis de forefindes, kan være identificeret, og symboler, der skal anvendes, hvis de er identificeret

Symbol nr.

Anordning

Betjeningsorgan/indikator forefindes (44)

Er identificeret ved symbol (44)

Hvor (45)

Kontrollampe forefindes (44)

Er identificeret ved symbol (44)

Hvor (45)

1

Parkeringsbremse

 

 

 

 

 

 

2

Bagrudevisker

 

 

 

 

 

 

3

Bagrudevasker

 

 

 

 

 

 

4

Kombineret bagrudevisker og -vasker

 

 

 

 

 

 

5

Intermitterende forrudevisker

 

 

 

 

 

 

6

Lydsignalapparat (horn)

 

 

 

 

 

 

7

Motorhjelm (fortil)

 

 

 

 

 

 

8

Bagagerumsklap (bagtil)

 

 

 

 

 

 

9

Sikkerhedssele

 

 

 

 

 

 

10

Olietryk i motor

 

 

 

 

 

 

11

Blyfri benzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10.3.   Sæder

9.10.3.1.

Antal placeringsmuligheder for sæderne (46): …

9.10.3.1.1.

Placering og arrangement: …

9.10.3.2.

Sæder, som kun er beregnet til brug, når køretøjet holder stille: …

9.10.3.3.

Masse: …

9.10.3.4.

Karakteristik: for sæder, som ikke er komponenttypegodkendt, beskrivelse og tegninger af

9.10.3.4.1.

Sæderne og deres forankringer: …

9.10.3.4.2.

Indstillingssystem: …

9.10.3.4.3.

System for justering i længderetningen og låsesystem: …

9.10.3.4.4.

Sikkerhedsselernes forankringer, hvis de er indbygget i sædets ramme: …

9.10.3.4.5.

De dele af køretøjet, som anvendes til forankring: …

9.10.3.5.

Koordinater eller tegning af R-punktet (47)

9.10.3.5.1.

Førersædet: …

9.10.3.5.2.

Alle andre siddepladser: …

9.10.3.6.

Ryglænets vinkel

9.10.3.6.1.

Førersædet: …

9.10.3.6.2.

Alle andre siddepladser: …

9.10.3.7.

Sædeindstillingsmuligheder

9.10.3.7.1.

Førersædet: …

9.10.3.7.2.

Alle andre siddepladser: …

9.10.4.   Nakkestøtter

9.10.4.1.

Type nakkestøtte(r): indbygget/aftagelig/separat (6)

9.10.4.2.

Godkendelsesnummer, hvis et sådant findes: …

9.10.4.3.

For endnu ikke godkendte nakkestøtter

9.10.4.3.1.

Detaljeret beskrivelse af nakkestøtten, navnlig med en beskrivelse af de anvendte polstringsmaterialer og i de relevante tilfælde angivelse af placering og specifikationer af bøjler og monteringsbeslag for den sædetype, der søges godkendelse til: …

9.10.4.3.2.

For »separat« nakkestøtte

9.10.4.3.2.1.

Detaljeret beskrivelse af den del af køretøjets opbygning, som nakkestøtten agtes fastgjort til: …

9.10.4.3.2.2.

Målskitser af de karakteristiske dele af opbygningen og nakkestøtten: …

9.10.5.   Varmesystemer for kabinen

9.10.5.1.

En kort beskrivelse af køretøjstypen med hensyn til varmesystemet, hvis varmesystemet anvender varmen i motorkølevæsken: …

9.10.5.2.

En detaljeret beskrivelse af køretøjstypen med hensyn til varmesystemet, hvis køleluft eller udstødningsgas fra motoren anvendes som varmekilde, herunder:

9.10.5.2.1.

Skitsetegning af varmesystemet, der viser placeringen i køretøjet: …

9.10.5.2.2.

Skitsetegning af varmeveksleren til varmesystemer, der anvender udstødningsgas til opvarmning, eller af de dele, hvor varmevekslingen finder sted (for varmesystemer, der anvender køleluft fra motoren til opvarmning): …

9.10.5.2.3.

Gennemskåret tegning af henholdsvis varmeveksleren eller de dele, hvor varmevekslingen finder sted, med angivelse af godstykkelse, anvendte materialer og overfladekarakteristik: …

9.10.5.2.4.

Specifikationer for andre større komponenter i varmesystemet, f.eks. blæseren, med hensyn til konstruktion og tekniske data: …

9.10.5.3.

En kort beskrivelse af køretøjstypen med hensyn til anlægget til opvarmning ved forbrænding og dets automatiske styring: …

9.10.5.3.1.

Skitsetegning over anlægget til opvarmning ved forbrænding, luftindsugningssystemet, udstødningssystemet, brændstoftilførselssystemet (herunder ventiler) og de elektriske tilslutninger, hvoraf disses placering i køretøjet fremgår.

9.10.5.4.

Største elforbrug: … kW

9.10.6.   Komponenter, der påvirker styreapparatets opførsel ved kollision

9.10.6.1.

En detaljeret beskrivelse med fotografi(er) og/eller tegning(er) af køretøjstypen med hensyn til konstruktion, dimensioner, formgivning og materialesammensætning for den del af køretøjet, der ligger foran styresystemets betjeningsanordning, herunder de komponenter, der er beregnet til at medvirke til at absorbere energi ved en kollision mod betjeningsanordningen: …

9.10.6.2.

Fotografi(er) og/eller tegning(er) af andre køretøjsdele end de i 9.10.6.1 beskrevne, som fabrikanten efter aftale med den tekniske tjeneste har udpeget som havende indflydelse på styreapparatets opførsel ved en kollision: …

9.10.7.   Brændbarhed af de materialer, der benyttes ved den indvendige indretning af visse klasser af motorkøretøjer

9.10.7.1.   Materiale(r), der benyttes ved foring af taget

9.10.7.1.1.

Komponenttypegodkendelsesnummer (-numre), hvis de(t) foreligger: …

9.10.7.1.2.

For ikke-godkendte materialer

9.10.7.1.2.1.

Basismateriale(r)/betegnelse: ……/……

9.10.7.1.2.2.

Kompositmateriale/usammensat materiale (6) antal lag (6): …

9.10.7.1.2.3.

Type belægning (6): …

9.10.7.1.2.4.

Største/mindste tykkelse: ……/…… mm

9.10.7.2.   Materiale(r), der benyttes til bag- og sidevægge

9.10.7.2.1.

Komponenttypegodkendelsesnummer (-numre), hvis det foreligger: …

9.10.7.2.2.

For ikke-godkendte materialer

9.10.7.2.2.1.

Basismateriale(r)/betegnelse: ……/……

9.10.7.2.2.2.

Kompositmateriale/usammensat materiale (6) antal lag (6): …

9.10.7.2.2.3.

Type belægning (6): …

9.10.7.2.2.4.

Største/mindste tykkelse: ……/…… mm

9.10.7.3.   Materiale(r), der benyttes til gulv

9.10.7.3.1.

Komponenttypegodkendelsesnummer (-numre), hvis det foreligger: …

9.10.7.3.2.

For ikke-godkendte materialer

9.10.7.3.2.1.

Basismateriale(r)/betegnelse: ……/……

9.10.7.3.2.2.

Kompositmateriale/usammensat materiale (6) antal lag (6): …

9.10.7.3.2.3.

Type belægning (6): …

9.10.7.3.2.4.

Største/mindste tykkelse: ……/…… mm

9.10.7.4.   Materiale(r), der benyttes til polstring af sæder

9.10.7.4.1.

Komponenttypegodkendelsesnummer (-numre), hvis det foreligger: …

9.10.7.4.2.

For ikke-godkendte materialer

9.10.7.4.2.1.

Basismateriale(r)/betegnelse: ……/……

9.10.7.4.2.2.

Kompositmateriale/usammensat materiale (6) antal lag (6): …

9.10.7.4.2.3.

Type belægning (6): …

9.10.7.4.2.4.

Største/mindste tykkelse: ……/…… mm

9.10.7.5.   Materiale(r), der benyttes til varme- og ventilationsrør

9.10.7.5.1.

Komponenttypegodkendelsesnummer (-numre), hvis det foreligger: …

9.10.7.5.2.

For ikke-godkendte materialer

9.10.7.5.2.1.

Basismateriale(r)/betegnelse: ……/……

9.10.7.5.2.2.

Kompositmateriale/usammensat materiale (6) antal lag (6): …

9.10.7.5.2.3.

Type belægning (6): …

9.10.7.5.2.4.

Største/mindste tykkelse: ……/…… mm

9.10.7.6.   Materiale(r), der benyttes til bagagehylder

9.10.7.6.1.

Komponenttypegodkendelsesnummer (-numre), hvis det foreligger: …

9.10.7.6.2.

For ikke-godkendte materialer

9.10.7.6.2.1.

Basismateriale(r)/betegnelse: ……/……

9.10.7.6.2.2.

Kompositmateriale/usammensat materiale (6) antal lag (6): …

9.10.7.6.2.3.

Type belægning (6): …

9.10.7.6.2.4.

Største/mindste tykkelse: ……/…… mm

9.10.7.7.   Materiale(r), der benyttes til andre formål

9.10.7.7.1.

Påtænkte formål: …

9.10.7.7.2.

Komponenttypegodkendelsesnummer (-numre), hvis det foreligger: …

9.10.7.7.3.

For ikke-godkendte materialer

9.10.7.7.3.1.

Basismateriale(r)/betegnelse: ……/……

9.10.7.7.3.2.

Kompositmateriale/usammensat materiale (6) antal lag (6): …

9.10.7.7.3.3.

Type belægning (6): …

9.10.7.7.3.4.

Største/mindste tykkelse: ……/…… mm

9.10.7.8.   Komponenter, der er godkendt som færdigopbyggede anordninger (sæder, skillevægge, bagagehylder osv.)

9.10.7.8.1.

Komponenttypegodkendelsesnummer (-numre): …

9.10.7.8.2.

For den færdigopbyggede anordning: sæde, skillevæg, bagagehylde osv. (6)

9.10.8.   Gas anvendt som kølemiddel i luftkonditioneringsanlægget: …

9.10.8.1.

Luftkonditioneringsanlægget er konstrueret til at indeholde fluorholdige drivhusgasser med en GWP-værdi på over 150: ja/nej (6)

9.10.8.2.

I bekræftende fald udfyldes følgende punkter:

9.10.8.2.1.

Tegning og kort beskrivelse af luftkonditioneringsanlægget, inklusive udsivningskomponenternes reference- eller reservedelsnummer og materiale

9.10.8.2.2.

Udsivning fra luftkonditioneringsanlægget

9.10.8.2.4.

Fortegnelse over reference- eller reservedelsnumre og materialeoplysninger for anlæggets komponenter og oplysninger om prøvningen (f.eks. prøvningsrapportnr., godkendelsesnr.): …

9.10.8.3.

Samlet udsivning i g/år for hele anlægget: …

9.11.   Udvendige udragende dele

9.11.1.

Generel udformning (tegning eller fotografier) med angivelse af placeringen af vedlagte snit og projektioner:

9.11.2.

Tegninger og/eller fotografier, hvis det er relevant, af f.eks. dør- og vinduesstolper, luftindtagsgæller, kølergitter, forrudeviskere, tagrender, håndtag, glideskinner, stænklapper og dæksler, dørhængsler og låse, kroge, øjer, dekorativt udstyr, skilte, emblemer og indskæringer samt enhver anden udvendig udragende del eller dele af den udvendige overflade, som kan betragtes som farlige (f.eks. lysudstyr). Hvis de i foregående sætning anførte dele ikke er kritiske, kan de til dokumentationsformål erstattes af fotografier, om nødvendigt med målangivelser og/eller tekst:

9.11.3.

Tegninger af dele af den udvendige overflade i overensstemmelse med punkt 6.9.1 i bilag I til direktiv 74/483/EØF: …

9.11.4.

Tegning af kofangere: …

9.11.5.

Tegning af gulvlinje: …

9.12.   Sikkerhedsseler og/eller andre fastholdelsesanordninger

9.12.1.

Antal og placering af sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger og sæder, på hvilke de kan bruges

(L = venstre side, R = højre side, C = i midten)

 

Fuldstændigt EF-typegodkendelsesmærke

Variant (hvis relevant)

Anordning til højde-indstilling af sele (anfør ja/nej/ekstra)

Første sæderække

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Anden sæderække (48)

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

9.12.2.

Art og placering af supplerende fastholdelsessystemer: ja/nej/ekstraudstyr

(L = venstre side, R = højre side, C = i midten)

 

Front-airbag

Side-airbag

Selestrammer

Første sæderække

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Anden sæderække (49)

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

9.12.3.

Sikkerhedsseleforankringernes antal og placering og bevis for overensstemmelse med direktiv 76/115/EØF (dvs. typegodkendelsesnummer eller prøverapport): …

9.12.4.

Kort beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter: …

9.13.   Sikkerhedsseleforankringer

9.13.1.

Fotografier og/eller tegninger af karrosseriet, der viser placering og dimensioner for de faktiske og fungerende forankringer, inklusive R-punkter: …

9.13.2.

Tegninger af seleforankringerne og de dele af køretøjets konstruktion, hvortil de er fastgjort (med angivelse af materiale): …

9.13.3.

Betegnelse for de typer (50) sikkerhedsseler, der er godkendt til montering i de forankringer, som køretøjet er udstyret med

 

Forankringens placering

Køretøjets konstruktion

Sædets konstruktion

Første sæderække

 

 

Højre sæde

Nederste forankring

Ydre indre

Øverste forankring

 

Midtersæde

Nederste forankring

højre venstre

 

 

Øverste forankring

 

 

 

Venstre sæde

Nederste forankring

Ydre indre

 

 

Øverste forankring

 

 

 

Anden sæderække (51)

 

 

Højre sæde

Nederste forankring

Ydre indre

Øverste forankring

 

Midtersæde

Nederste forankring

højre venstre

 

 

Øverste forankring

 

 

 

Venstre sæde

Nederste forankring

Ydre indre

 

 

Øverste forankring

 

 

 

9.13.4.

Beskrivelse af den særlige type sikkerhedsseler, som er forankret i sædets ryglæn, eller som er forsynet med energiabsorberende anordning: …

9.14.   Anbringelsessted for nummerplader bagtil (angiv eventuelt forskellige mulige placeringer, tegninger kan eventuelt benyttes)

9.14.1.

Højde over vejbane, øvre kant: …

9.14.2.

Højde over vejbane, nedre kant: …

9.14.3.

Afstand mellem midterlinje og køretøjets midterlængdeplan: …

9.14.4.

Afstand fra køretøjets venstre side: …

9.14.5.

Dimensioner (længde × bredde): …

9.14.6.

Nummerpladens hældning i forhold til det lodrette plan: …

9.14.7.

Synlighedsvinkel i det vandrette plan: …

9.15.   Beskyttelse bagtil mod underkøring

9.15.0.

Til stede: ja/nej/ufuldstændig (6)

9.15.1.

Tegning af de køretøjsdele, der har betydning for beskyttelsen bagtil mod underkøring, dvs. tegning af køretøjet og/eller chassiset med bredeste bagaksels anbringelse og montering, tegning af montering af og/eller beslag til beskyttelse bagtil mod underkøring. Hvis beskyttelsen mod underkøring ikke er en særlig anordning, skal det tydeligt fremgå af tegningen, at de krævede mål er overholdt: …

9.15.2.

Hvis den er en særlig anordning, fuld beskrivelse og/eller tegning af beskyttelsen bagtil mod underkøring (inklusive montering og beslag) eller, hvis den er godkendt som separat teknisk enhed, typegodkendelsesnummer: …

9.16.   Hjulafskærmning

9.16.1.

Kort beskrivelse af køretøjets hjulafskærmning: …

9.16.2.

Detaljerede tegninger af hjulafskærmningsdele og disses anbringelse på køretøjet med angivelse af de i figur 1 i bilag I til direktiv 78/549/EØF anførte mål og under hensyntagen til ekstreme dæk/hjulkombinationer: …

9.17.   Foreskrevne skilte

9.17.1.

Fotografier og/eller tegninger af placeringen af foreskrevne skilte og påskrifter og af køretøjets identifikationsnummer: …

9.17.2.

Fotografier og/eller tegninger af foreskrevne skilte og påskrifter (udfyldt eksempel med målangivelser): …

9.17.3.

Fotografier og/eller tegninger af køretøjets identifikationsnummer (udfyldt eksempel med målangivelser): …

9.17.4.

Fabrikantens beskrivelse af overensstemmelse med kravene i punkt 3.1.1.1 i bilaget til Rådets direktiv 76/114/EØF (EFT L 24 af 30.1.1976, s. 1).

9.17.4.1.

Betydningen af de skrifttegn i anden og eventuelt tredje del, som anvendes til at opfylde kravene i punkt 5.3 i ISO-standard 3779:1983, skal forklares: …

9.17.4.2.

Hvis skrifttegnene i anden del anvendes til at opfylde kravene i punkt 5.4 i ISO-standard 3779:1983, skal deres betydning forklares: …

9.18.   Radiointerferens/elektromagnetisk kompatibilitet

9.18.1.

Beskrivelse og tegninger/fotografier af udformning og bestanddele af den del af karrosseriet, der udgør motorrummet, og den del af kabinen, der ligger tættest op ad dette: …

9.18.2.

Tegninger eller fotografier af placeringen af metalkomponenter, der er monteret i motorrummet (f.eks. dele til varmeanlæg, reservehjul, luftfilter, styreapparat osv.): …

9.18.3.

Oversigt over og tegning af radiostøjdæmpende udstyr: …

9.18.4.

Nærmere oplysninger om nominel værdi af jævnstrømsmodstande og for tændkabler med indbygget radiostøjmodstand af den nominelle modstand pr. meter: …

9.19.   Beskyttelse mod sidepåkørsel

9.19.0.

Til stede: ja/nej/ufuldstændig (6)

9.19.1.

Tegning af de køretøjsdele, der har betydning for beskyttelsen mod sidepåkørsel, dvs. tegning af køretøjet og/eller chassiset med angivelse af akslernes anbringelse og montering, tegning af montering af og/eller beslag til beskyttelsesanordningerne. Hvis beskyttelsen mod sidepåkørsel ikke er en særlig anordning, skal det tydeligt fremgå af tegningen, at de krævede mål er overholdt: …

9.19.2.

For særlig(e) beskyttelsesanordning(er) mod sidepåkørsel, fuld beskrivelse og/eller tegning af denne (disse) (inkl. montering og beslag) eller dens/deres komponenttypegodkendelsesnummer (-numre): …

9.20.   Stænkafskærmningssystem

9.20.0.

Til stede: ja/nej/ufuldstændig (6)

9.20.1.

Kort beskrivelse af køretøjets stænkafskærmningssystem og de elementer, der indgår deri: …

9.20.2.

Detaljerede tegninger af køretøjets stænkafskærmningssystem og dets placering på køretøjet med angivelse af dimensionerne i figurerne i bilag III til direktiv 91/226/EØF og under hensyntagen til ekstreme dæk/hjulkombinationer: …

9.20.3.

Typegodkendelsesnummer (-numre) for stænkafskærmningssystemer, hvis det (de) foreligger: …

9.21.   Modstandsevne ved sidepåkørsel

9.21.1.

En detaljeret beskrivelse med fotografier og/eller tegninger af køretøjstypen med hensyn til konstruktion, dimensioner, formgivning og materialesammensætning for kabinens sidevægge (udvendig og indvendig), med nærmere enkeltheder om eventuelt beskyttelsessystem: …

9.22.   Beskyttelse fortil mod underkøring

9.22.0.

Til stede: ja/nej/ufuldstændig (6)

9.22.1.

Tegninger af de af køretøjets dele, som er relevante for beskyttelsen fortil mod underkøring, dvs., tegning af køretøj og/eller chassis med placering og/eller montering af beskyttelsen fortil mod underkøring. Er beskyttelsen mod underkøring ikke en særlig anordning, skal det af tegningen tydeligt fremgå, at de foreskrevne dimensioner er overholdt: …

9.22.2.

For særlige anordninger, fuldstændig beskrivelse og/eller tegning af beskyttelsen fortil mod underkøring (herunder ophæng og beslag) eller, når anordningen er godkendt som separat teknisk enhed, typegodkendelsesnummeret: …

9.23.   Fodgængerbeskyttelse

9.23.1.

En detaljeret beskrivelse med fotografier og/eller tegninger af køretøjet med hensyn til konstruktion, dimensioner, relevante referencelinjer og materialesammensætning for køretøjets forparti (indvendigt og udvendigt), herunder, hvor det er relevant, detaljerede oplysninger om aktive beskyttelsessystemer, der er monteret.

9.24.   Systemer til frontal beskyttelse

9.24.1.

En detaljeret beskrivelse med fotografier og/eller tegninger af køretøjet med hensyn til konstruktion, dimensioner, relevante referencelinjer og materialesammensætning for køretøjets system til frontal beskyttelse og dets forparti.

9.24.2.

En detaljeret beskrivelse med fotografier og/eller tegninger af fastgørelsesmåden for systemet til frontal beskyttelse på køretøjet (oplys boltmål og det nødvendige drejningsmoment).

9.24.3.

Typegodkendelsesmærke, hvis dette foreligger: …

10.   LYGTER OG LYSSIGNALER

10.1.

Oversigt over alle anordninger: med angivelse af antal, fabrikat, model, typegodkendelsesmærke, maksimal lysstyrke for fjernlyslygter, farve, kontrollampe: …

10.2.

Tegning af lygters og lyssignalers anbringelse: …

10.3.

For hver lygte og refleksanordning, der er specificeret i Rådets direktiv 76/756/EØF (EFT L 262 af 27.9.1976, s. 1), gives følgende oplysninger (i skriftlig form og/eller i diagramform)

10.3.1.

Tegning, der viser størrelsen af lysfladen: …

10.3.2.

Metode benyttet til bestemmelse af den synlige overflade (jf. punkt 2.10 i FN/ECE-regulativ nr. 48 (EUT L 137 af 30.5.2007, s. 1): …

10.3.3.

Referenceakse og referencecentrum: …

10.3.4.

Funktionsmåde for nedklappelige lygter: …

10.3.5.

Specifikke monterings- og kabelføringsforskrifter: …

10.4.

Nærlyslygter: grundindstilling som fastsat i punkt 6.2.6.1 i FN/ECE-regulativ nr. 48:

10.4.1.

Værdi for oprindelig indstilling: …

10.4.2.

Placering af indikationen af denne værdi: …

10.4.3.

Beskrivelse/skitse (6) af forlygteniveauindstillingsanordning og dennes art (f.eks. automatisk, trinvis manuel indstilling, trinløs manuel indstilling):

Gælder kun for køretøjer med forlygteniveauindstillingsanordning

10.4.4.

Betjeningsanordning:

10.4.5.

Referencemærker:

10.4.6.

Lastafhængige indstillingsmærker:

10.5.

Kort beskrivelse af eventuelle andre elektriske/elektroniske komponenter end lamper: …

11.   FORBINDELSER MELLEM DET TRÆKKENDE KØRETØJ OG PÅHÆNGSKØRETØJ

11.1.

Klasse og type af den eller de tilkoblingsanordninger, som er monteret eller skal monteres: …

11.2.

Den monterede tilkoblingsanordnings D-, U-, S- og V-værdi eller mindstekrav til D-, U-, S- og V-værdier for den tilkoblingsanordning, der skal monteres: … daN

11.3.

Anvisninger for koblingstypens fastgørelse på køretøjet og fotografier eller tegninger af de fastgørelsespunkter på køretøjet, som er angivet af fabrikanten; supplerende oplysninger, hvis koblingstypen kun må anvendes til bestemte varianter eller versioner af køretøjstypen: …

11.4.

Oplysninger om montering af særlige bøjler eller beslag til slæbning: …

11.5.

Typegodkendelsesnummer (-numre): …

12.   FORSKELLIGT

12.1.

Lydsignalapparat(er)

12.1.1.

Apparatets anbringelsessted, monteringsmåde, placering og orientering med målangivelser: …

12.1.2.

Antal apparater: …

12.1.3.

Typegodkendelsesnummer (-numre): …

12.1.4.

Elektrisk/pneumatisk (6)kredsløbsdiagram: …

12.1.5.

Nominel spænding eller tryk: …

12.1.6.

Tegning af monteringsanordning: …

12.2.

Tyverisikringsanordninger

12.2.1.

Beskyttelsesanordning

12.2.1.1.

Detaljeret beskrivelse af køretøjstypen med hensyn til indretning og udformning af det betjeningsorgan eller den enhed, som beskyttelsesanordningen virker på: …

12.2.1.2.

Tegninger af beskyttelsesanordningen og dens montering i køretøjet: …

12.2.1.3.

Teknisk beskrivelse af anordningen: …

12.2.1.4.

Enkeltheder vedrørende de benyttede låsekombinationer: …

12.2.1.5.

Startspærreanordning

12.2.1.5.1.

Eventuelt typegodkendelsesnummer: …

12.2.1.5.2.

For endnu ikke godkendte startspærreanordninger

12.2.1.5.2.1.

Detaljeret teknisk beskrivelse af køretøjets startspærreanordning og foranstaltninger mod utilsigtet aktivering: …

12.2.1.5.2.2.

System(er), som startspærreanordningen virker på: …

12.2.1.5.2.3.

Antal eventuelle virksomme udskiftelige koder: …

12.2.2.

Eventuel tyverialarm

12.2.2.1.

Eventuelt typegodkendelsesnummer: …

12.2.2.2.

For endnu ikke godkendte tyverialarmer:

12.2.2.2.1.

Detaljeret beskrivelse af den anvendte tyverialarm og af de dele af køretøjet, der vedrører den monterede tyverialarm: …

12.2.2.2.2.

Fortegnelse over tyverialarmens hovedkomponenter: …

12.2.3.

Kort beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter: …

12.3.

Slæbeanordning(er)

12.3.1.

Fortil: krog/øje/andet (6)

12.3.2.

Bagtil: krog/øje/andet/ingen (6)

12.3.3.

Tegning eller fotografi af chassis/karrosseridel, der viser slæbeanordningens (-ernes) placering, konstruktion og montering: …

12.4.

Nærmere oplysninger om ikke-motorrelaterede anordninger, der er beregnet til at påvirke brændstofforbruget (hvis disse ikke er omfattet af en anden rubrik): …

12.5.

Nærmere oplysninger om ikke-motorrelaterede anordninger, der er beregnet til at nedsætte støjniveauet (hvis disse ikke er omfattet af en anden rubrik): …

12.6.

Hastighedsbegrænsere

12.6.1.

Fabrikant(er): …

12.6.2.

Type(r): …

12.6.3.

Godkendelsesnummer, hvis et sådant findes: …

12.6.4.

Hastighed eller hastighedsområde, hvortil hastighedsbegrænsningen kan fastsættes: … km/h

12.7.

Tabel over montering og brug af RF-sendere i køretøj(er), hvis dette er relevant: …

Frekvensbånd (Hz)

Maks. sendestyrke (W)

Antenneposition på køretøj, særlige betingelser for montering og/eller brug

 

 

 

Ansøgeren om typegodkendelse skal også, om nødvendigt, fremlægge:

 

Tillæg 1

En liste med mærke(r) og type(r) for samtlige elektriske og/eller elektroniske komponenter, der er omfattet af Kommissionens direktiv 72/245/EØF (EFT L 152 af 6.7.1972, s. 15).

 

Tillæg 2

Skema eller tegning, der generelt beskriver de elektriske og/eller elektroniske komponenter (omfattet af direktiv 72/245/EØF) og en generel beskrivelse af ledningsnettet.

 

Tillæg 3

Beskrivelse af det køretøj, der er udvalgt som repræsentativt for typen:

Karrosseriform:

Højre- eller venstrestyring (6)

Akselafstand:

 

Tillæg 4

Relevant(e) prøvningsrapport(er), som fabrikanten eller godkendte/anerkendte laboratorier har fremlagt til støtte for udarbejdelse af typegodkendelsesattesten.

12.7.1.

Køretøj udstyret med 24 GHz-kortdistanceradarudstyr: ja/nej (6)

13.   SÆRLIGE FORSKRIFTER FOR BUSSER

13.1.

Køretøjets gruppe: gruppe I/gruppe II/gruppe III/gruppe A/gruppe B (6)

13.1.1.

Typegodkendelsenummer for karrosseridele, som er godkendt som separat teknisk enhed: …

13.1.2.

Chassistyper, på hvilke de typegodkendte karrosserier kan monteres (fabrikant(er) samt typer for delvis opbygget køretøj): …

13.2.   Areal til passagerer (m2)

13.2.1.

Total (S0): …

13.2.2.

Øverste dæk (S0a) (6): …

13.2.3.

Nederste dæk (S0b) (6): …

13.2.4.

Til stående passagerer (S1): …

13.3.   Antal passagerer (siddende og stående)

13.3.1.

I alt (N): …

13.3.2.

Øverste dæk (Na) (6): …

13.3.3.

Underste dæk (Nb) (6): …

13.4.   Antal siddende passagerer

13.4.1.

Total (A): …

13.4.2.

Øverste dæk (Aa) (6): …

13.4.3.

Underste dæk (Ab) (6): …

13.4.4.

Antal kørestolspladser for køretøjer i klasse M2 og M3: …

13.5.

Antal udstigningsdøre: …

13.6.

Antal nødudgange (døre, vinduer, taglemme, forbindelsestrapper, halve trapper): …

13.6.1.

Total: …

13.6.2.

Øverste dæk (6): …

13.6.3.

Underste dæk (6): …

13.7.

Rumfang af bagagerum (m3 ): …

13.8.

Tagareal til transport af bagage (m2 ): …

13.9.

Eventuelle tekniske anordninger, der letter adgangen til køretøjet (f.eks. opkørselsrampe, personlift eller gulvsænkningssystem): …

13.10.   Overbygningens styrke

13.10.1.

Eventuelt typegodkendelsesnummer: …

13.10.2.

For endnu ikke godkendt overbygning

13.10.2.1.

Detaljeret beskrivelse af køretøjets overbygning, herunder mål, indretning og anvendte materialer samt fastgøring til en eventuel chassisramme: …

13.10.2.2.

Tegninger af køretøjet og de dele af dets indvendige indretning, som har indflydelse på overbygningens styrke eller på det tilbageværende rum: …

13.10.2.3.

Beliggenhed af køretøjets tyngdepunkt, når dette er i køreklar stand, angivet i længde-, tvær- og lodret retning: …

13.10.2.4.

Maksimal afstand mellem midtlinjerne af de yderste passagerpladser: …

13.11.

Punkter i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/85/EF (EFT L 42 af 13.2.2002, s. 1), som skal udføres og demonstreres for denne tekniske enhed:

14.   SÆRLIGE FORSKRIFTER FOR KØRETØJER BESTEMT TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS

14.1.   Elektrisk udstyr i henhold til Rådets direktiv 94/55/EF (EFT L 319 af 12.12.1994, s. 1)

14.1.1.

Beskyttelse mod overophedning af ledninger: …

14.1.2.

Afbryderens art: …

14.1.3.

Batterihovedkontaktens art og virkemåde: …

14.1.4.

Beskrivelse og placering af sikkerhedsbarriere for fartskriver: …

14.1.5.

Beskrivelse af permanent strømførende installationer. Angiv den fulgte EN-standard: …

14.1.6.

Konstruktion og beskyttelse af elektriske installationer bag førerkabinen: …

14.2.   Forebyggelse af brandfare

14.2.1.

Art af ikke-letantændeligt materiale i førerkabinen: …

14.2.2.

Art af eventuel varmeskærm bag førerkabinen: …

14.2.3.

Motorens placering og varmeafskærmning: …

14.2.4.

Udstødningssystemets placering og varmeafskærmning: …

14.2.5.

Type og konstruktion af retarderens varmeafskærmning: …

14.2.6.

Type, konstruktion og placering af forbrændingsvarmeanlæg: …

14.3.   Eventuelle særlige krav til karrosseriet i henhold til direktiv 94/55/EF

14.3.1.

Beskrivelse af foranstaltninger til opfyldelse af kravene for EX/II- og EX/III- køretøjer: …

14.3.2.

For EX/III-køretøjer, bestandighed mod udefra kommende varme: …

15.   GENBRUG, GENVINDING OG NYTTIGGØRELSE

15.1.

Hvilken version er referencekøretøjet? …

15.2.

Masse af referencekøretøj med karrosseri eller masse af chassis med førerhus, uden karrosseri og/eller tilkoblingsanordning, hvis fabrikanten ikke monterer karrosseri og/eller tilkoblingsanordning (med væsker, værktøj og eventuelt reservehjul), og uden fører: …

15.3.

Referencekøretøjets materialemasse: …

15.3.1.

Materialemasse, som der tages hensyn til på forbehandlingstrinnet (52): …

15.3.2.

Materialemasse, som der tages hensyn til på bortskaffelsestrinnet (52): …

15.3.3.

Materialemasse, der skal tages hensyn til på trinnet med behandling af ikke-metallisk restaffald, der anses for genvindelig (52): …

15.3.4.

Materialemasse, der skal tages hensyn til på trinnet med behandling af ikke-metallisk restaffald, der anses for at kunne energiudnyttes (52): …

15.3.5.

Materialeopdeling (52): …

15.3.6.

Samlet materialemasse, som kan genbruges og/eller genvindes: …

15.3.7.

Samlet materialemasse, som kan genbruges og/eller nyttiggøres: …

15.4.   Procentværdier

15.4.1.

Genvindingsgrad »Rcyc ( %)«: …

15.4.2.

Nyttiggørelsesprocent »Rcov ( %)«: …

16.   ADGANG TIL REPARATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESINFORMATIONER OM KØRETØJER

16.1.

Adresse på hovedwebstedet for adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer: …

16.1.1.

Dato, hvorfra det er til rådighed (senest seks måneder efter datoen for typegodkendelse): …

16.2.

Nærmere vilkår for adgang til webstedet: …

16.3.

Format for de reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, der er til rådighed på webstedet: …

Forklarende bemærkninger

«

(1)  For køretøjsdele, der er typegodkendt, kan beskrivelsen erstattes af en henvisning til godkendelsen. Ligeledes er en beskrivelse ikke nødvendig for køretøjsdele, hvis konstruktion klart fremgår af de vedlagte diagrammer eller tegninger. Ved hver rubrik, hvor der skal vedlægges fotografier eller tegninger, angives numrene på de relevante bilag.

(2)  Hvis typeidentifikationsmærkningen indeholder tegn, der ikke er relevante for beskrivelsen af de typer køretøj, komponent eller separat teknisk enhed, der er omfattet af dette oplysningsskema, erstattes sådanne tegn i følgedokumenterne med »?« (f.eks. ABC??123??).

(3)  Angivelse i henhold til definitionerne i bilag II, del A.

(4)  Betegnelse i henhold til EN 10027-1:2005. Hvis denne ikke kan angives, skal der gives oplysninger om følgende:

beskrivelse af materialet

strækgrænse

trækbrudstyrke

elasticitet (i %)

brinellhårdhed.

(5)  »Foranliggende styring« som defineret i punkt 2.7 i bilag I til Rådets direktiv 74/297/EØF (EFT L 165 af 20.6.1974, s. 16).

(6)  Det ikke gældende overstreges (i nogle tilfælde skal intet overstreges, f.eks. hvis flere muligheder foreligger).

(7)  Ved udførelse med normalt førerhus og med førerhus med sovekabine oplyses for begge udførelser dimensioner og masse.

(8)  Standard ISO 612:1978 — Road vehicles — Dimensions af motor vehicles and towed vehicles — terms and definitions.

(9)  

(g1)

Motorkøretøj og påhængskøretøj med trækstang: term nr. 6.4.1.

Sættevogn og kærre: term nr. 6.4.2.

Bemærkning:

Ved kærrer betragtes koblingsanordningens akse som forreste aksel.

(10)  

(g2)

term nr. 6.19.2.

(11)  

(g3)

term nr. 6.20.

(12)  

(g4)

term nr. 6.5.

(13)  

(g5)

term nr. 6.1 og for køretøjer i andre klasser end M1: punkt 2.4.1 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/27/EF (EFT L 233 af 25.8.1997, s. 1).

Hvis der er tale om påhængskøretøjer, angives længden som anført i term nr. 6.1.2 i ISO-standard 612:1978.

(14)  

(g6)

term nr. 6.17.

(15)  

(g7)

term nr. 6.2 og for køretøjer i andre klasser end M1: punkt 2.4.2 i bilag I til direktiv 97/27/EF.

(16)  

(g8)

term nr. 6.3 og for køretøjer i andre klasser end M1: punkt 2.4.3 i bilag I til direktiv 97/27/EF.

(17)  

(g9)

term nr. 6.6.

(18)  

(g10)

term nr. 6.10.

(19)  

(g11)

term nr. 6.7.

(20)  

(g12)

term nr. 6.11.

(21)  

(g13)

term nr. 6.18.1.

(22)  

(g14)

term nr. 6.9.

(23)  Massen af føreren og eventuelt medfølgende personale sættes til 75 kg pr. person (fordelt med 68 kg for personen selv og syv kg for dennes bagage i henhold med ISO-standard 2416:1992), brændstofbeholderen fyldes til 90 % af det af fabrikanten opgivne volumen og de øvrige væskeholdige systemer (undtagen dem med spildevand) til 100 % af det opgivne volumen.

(24)  For påhængsvogne og sættevogne — og for køretøjer med tilkoblet påhængsvogn eller sættevogne — hvor tilkoblingsanordningen belastes med en signifikant kraft i lodret retning, indgår denne belastning efter division med tyngdeaccelerationen i den teknisk tilladte totalmasse.

(25)  Angiv venligst højeste og laveste værdier for hver variant.

(26)  »Koblingsoverhæng« er den vandrette afstand mellem koblingen for kærrer og bagakslens (-akslernes) midterlinje.

(27)  Kun for så vidt angår definitionen af terrængående (off-road) køretøjer.

(28)  Angivet på en sådan måde, at den faktiske værdi for hver af køretøjets tekniske konfigurationer klart fremgår.

(29)  For køretøjer, som kan fremdrives enten af benzin, diesel osv., eller kombineret med andet brændstof, gentages punkterne. For ikke-konventionelle motorer og systemer skal oplysninger ækvivalente med de her givne fremlægges af fabrikanten.

(30)  Denne værdi skal afrundes til nærmeste tiendedel millimeter.

(31)  Denne værdi skal beregnes med π = 3,1416 og afrundes til nærmeste hele cm3.

(32)  Tolerance angives.

(33)  Bestemmes i overensstemmelse med kravene i Rådets direktiv 80/1269/EØF (EFT L 375 af 31.12.1980, s. 46).

(34)  Køretøjerne kan være drevet af både benzin og gasformigt brændstof, men hvis benzinsystemet kun er monteret som nødhjælp ved start, og hvis benzintanken højst kan rumme 15 liter, vil sådanne køretøjer for så vidt angår prøvningen blive anset for køretøjer, der udelukkende kører på gasholdige brændstoffer.

(35)  Bestemmes i overensstemmelse med kravene i Rådets direktiv 80/1268/EØF (EFT L 375 af 31.12.1980, s. 36).

(36)  ESC-test.

(37)  Kun ETC-test.

(38)  Specificerede oplysninger skal gives for hver foreslået variant.

(39)  Trinløst variabel transmission.

(40)  Hvad angår påhængskøretøjer, den maksimale hastighed som angivet af fabrikanten.

(41)  For dæk af kategori Z bestemt til montering på køretøjer med maksimalhastighed over 300 km/h gives tilsvarende oplysninger.

(42)  

x

=

forefindes

=

kan ikke fås, ej heller separat

o

=

ekstraudstyr.

(43)  

d

=

på henholdsvis betjeningsorgan, indikator eller kontrollampe

c

=

i umiddelbar nærhed.

(44)  

x

=

forefindes

=

kan ikke fås, ej heller separat

o

=

ekstraudstyr.

(45)  

d

=

på henholdsvis betjeningsorgan, indikator eller kontrollampe

c

=

i umiddelbar nærhed.

(46)  Det anførte antal siddepladser skal gælde for køretøjer i bevægelse. Der kan anføres et interval, hvis der er tale om en modulopdelt indretning.

(47)  »R-punktet« eller »sædets referencepunkt« er et punkt, der er fastlagt på fabrikantens planer for hver siddeplads i forhold til det tredimensionale referencesystem, i overensstemmelse med bilag III til Rådets direktiv 77/649/EØF (EFT L 267 af 19.10.1977, s. 1).

(48)  Tabellen kan udvides efter behov, hvis køretøjet har flere end to rækker sæder, eller hvis der er flere end tre sæder i bredden.

(49)  Tabellen kan udvides efter behov, hvis køretøjet har flere end to rækker sæder, eller hvis der er flere end tre sæder i bredden.

(50)  Der anvendes samme symboler og mærker som i punkt 1.1.3 og 1.1.4 i bilag III til Rådets direktiv 77/541/EØF (EFT L 220 af 29.8.1977, s. 95). For seler af »S«-typen angives hvilke(n) type(r).

(51)  Tabellen kan udvides efter behov, hvis køretøjet har flere end to rækker sæder, eller hvis der er flere end tre sæder i bredden.

(52)  Disse termer er defineret i standard ISO 22628:2002 — Køretøjer — Genanvendelse og genvinding — Beregningsmetode.


BILAG II

»

BILAG III

OPLYSNINGSSKEMA TIL BRUG VED EF-TYPEGODKENDELSE AF KØRETØJER

(med hensyn til forklarende bemærkninger henvises til sidste side i bilag I)

DEL I

Nedennævnte oplysninger skal indsendes i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelægges i en passende målestok på A4-ark eller foldet til dette format. Eventuelle fotografier skal være tilstrækkeligt detaljerede.

A.   Klasse M og N

0.   ALMINDELIGE BESTEMMELSER

0.1.

Fabriksmærke (firmabetegnelse): …

0.2.

Type: …

0.2.1.

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.3.

Typeidentifikationsmærker som markeret på køretøjet(b): …

0.3.1.

Mærkets anbringelsessted: …

0.4.

Køretøjets klasse(c): …

0.4.1.

Klassifikation efter, hvilket farligt gods køretøjet agtes benyttet til transport af: …

0.5.

Fabrikantens navn og adresse: …

0.8.

Navn(e) og adresse(r) på samlefabrik(ker): …

0.9.

Navn og adresse på fabrikantens befuldmægtigede repræsentant (i givet fald): …

1.   KØRETØJETS ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER

1.1.

Fotografier og/eller tegninger af et repræsentativt køretøj: …

1.3.

Antal aksler og hjul: …

1.3.1.

Antal aksler med tvillingmontering samt anbringelse: …

1.3.2.

Antal styrede aksler og deres placering: …

1.3.3.

Drivaksler (antal, placering, indbyrdes forbindelse): …

1.4.

Chassis (hvis et sådant forefindes)(tegning): …

1.6.

Motorens placering og montering: …

1.8.

Højre- eller venstrestyring: højre/venstre(1)

1.8.1.

Køretøjet er udstyret til højre/venstrekørsel(1)

2.   MASSE OG DIMENSIONER(f)(g)

(i kg og mm) (Der henvises i givet fald til tegninger)

2.1.   Akselafstand(e) (ved fuld last)(g1): …

2.1.1.

Køretøjer med to aksler: …

2.1.2   Køretøjer med tre eller flere aksler

2.1.2.1.

Afstand mellem de forskellige aksler, målt fra forreste til bageste aksel: …

2.1.2.2.

Samlet akselafstand: …

2.3.1.

Hver styrende aksels sporvidde(g4): …

2.3.2.

Sporvidde for alle andre aksler(g4): …

2.4.   Køretøjets hoveddimensioner (udvendige mål):

2.4.1.   For chassis uden karrosseri

2.4.1.1.

Længde(g5): …

2.4.1.1.1.

Største tilladte længde: …

2.4.1.1.2.

Mindste tilladte længde: …

2.4.1.2.

Bredde(g7): …

2.4.1.2.1.

Største tilladte bredde: …

2.4.1.2.2.

Mindste tilladte bredde: …

2.4.1.3.

Højde (i køreklar stand)(g8) (ved ophæng med niveauregulering angives normal køreposition): …

2.4.2.   For chassis med karrosseri

2.4.2.1.

Længde(g5): …

2.4.2.1.1.

Lastefladens længde: …

2.4.2.2.

Bredde(g7): …

2.4.2.2.1.

Vægtykkelse (for køretøjer, der specielt er konstrueret til temperaturkontrolleret transport af gods): …

2.4.2.3.

Højde (i køreklar stand)(g8) (ved ophæng med niveauregulering angives normal køreposition): …

2.6.   Masse i køreklar stand

Masse af køretøj med karrosseri — og for trækkende køretøjer i andre klasser end M1, med tilkoblingsanordning, hvis en sådan er monteret af fabrikanten — i køreklar stand, eller masse af chassis eller af chassis med førerhus uden eventuel karrosseri/tilkoblingsanordning, hvis karrosseri og/eller tilkoblingsanordning ikke monteres af fabrikanten, (med væsker, værktøj, reservehjul, hvis monteret, og fører samt for busser ét personalemedlem, hvis der forefindes et sæde dertil i køretøjet)(h) (største og mindste for hver variant): …

2.6.1.

Denne masses fordeling på akslerne og for kærre eller sættevogn belastningen på koblingspunktet (største og mindste for hver variant): …

2.7.

For delvis opbygget køretøj, det færdigopbyggede køretøjs mindste masse som oplyst af fabrikanten: …

2.8.

Teknisk tilladt totalmasse som oplyst af fabrikanten (i)(3): …

2.8.1.

Denne masses fordeling på akslerne og for kærre eller sættevogn belastning på koblingspunktet(3): …

2.9.

Teknisk tilladt akseltryk pr. aksel: …

2.10.

Teknisk tilladt akseltryk pr. akselgruppe: …

2.11.

Teknisk tilladelig tilkoblet totalmasse for motorkøretøjet ved tilkobling af

2.11.1.

Påhængskøretøj med trækstang: …

2.11.2.

Sættevogn: …

2.11.3.

Kærre: …

2.11.4.

Teknisk tilladt masse af vogntog(3): …

2.11.6.

Tilladt masse af påhængskøretøj uden bremser: …

2.12.

Største lodrette belastning på køretøjets koblingspunkt: …

2.12.1.

For motorkøretøj: …

2.16.

Påregnet masse ved registrering/ibrugtagning (ikke obligatorisk: Hvis der anføres værdier for disse størrelser, skal de være kontrolleret efter forskrifterne i bilag IV til direktiv 97/27/EF)

2.16.1.

Påregnet tilladt totalmasse ved registrering/ibrugtagning (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration(5)): …

2.16.2.

Påregnet tilladt akseltryk pr. aksel ved registrering/ibrugtagning, og for kærre og sættevogn påregnet tilladt belastning på koblingspunktet ved registrering/ibrugtagning som oplyst af fabrikanten, hvis den er mindre end den teknisk tilladte belastning på koblingspunktet (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration(5)): …

2.16.3.

Påregnet tilladt akseltryk pr. akselgruppe ved registrering/ibrugtagning (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration(5)): …

2.16.4.

Påregnet tilladt tilkoblet masse ved registrering/ibrugtagning (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration(5)): …

2.16.5.

Påregnet tilladt totalmasse af vogntoget ved registrering/ibrugtagning (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration(5)): …

3.   MOTOR(k)

3.1.

Motorfabrikant: …

3.1.1.

Fabrikantens motorkode (som markeret på motoren, eller andre identifikationsformer): …

3.1.2.

Godkendelsesnummer (hvis relevant), herunder brændstofidentifikationsmærke: …

(Kun tunge køretøjer)

3.2.   Forbrændingsmotor

3.2.1.1.

Arbejdsprincip: styret tænding/kompressionstænding(1)

Arbejdsmåde: firtakts/totakts/rotation(1)

3.2.1.2.

Antal og arrangement af cylindre: …

3.2.1.3.

Slagvolumen(m): … cm3

3.2.1.6.

Normal tomgangshastighed(2): … min-1

3.2.1.8.

Største nettoeffekt (n): … kW ved. … min-1 (opgivet af fabrikanten)

3.2.2.1.

Lette erhvervskøretøjer: diesel/benzin/LPG/NG eller biogas/ethanol (E 85)/biodiesel/hydrogen(1)(6)

3.2.2.2.

Tunge køretøjer: diesel/benzin/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/ethanol(1)(6)

3.2.2.4.

Brændstoftype: monobrændstofkøretøj, køretøj, der kan skifte mellem brændstoffer, flex fuel-køretøj(1)

3.2.2.5.

Største tilladelige andel biobrændsel i brændstoffet (opgivet af fabrikanten): … % af brændstoffet

3.2.3.   Brændstofbeholder(e)

3.2.3.1.

Hovedbrændstofbeholder(e)

3.2.3.1.1.

Antal tanke og hver enkelt tanks kapacitet: …

3.2.3.2.

Reservebeholder(e) til brændstof

3.2.3.2.1.

Antal tanke og hver enkelt tanks kapacitet: …

3.2.4.   Brændstoftilførsel

3.2.4.1.

Med karburator(er): ja/nej(1)

3.2.4.2.

Ved brændstofindsprøjtning (kun kompressionstænding): ja/nej(1)

3.2.4.2.2.

Arbejdsprincip: direkte indsprøjtning/forkammer/turbulenskammer(1)

3.2.4.3.

Ved brændstofindsprøjtning (kun styret tænding): ja/nej(1)

3.2.7.

Kølesystem: (væske/luft)(1)

3.2.8.   Indsugningssystem

3.2.8.1.

Tryklader: ja/nej(1)

3.2.8.2.

Ladeluftkøler: ja/nej(1)

3.2.9.   Udstødningssystem

3.2.9.4.

Type, mærkning af udstødningslyddæmper(e): …

Hvis relevant for ekstern støj: støjdæmpende foranstaltninger i motorrum og på motor: …

3.2.9.5.

Placering af udstødningsrørets afgangsåbning: …

3.2.12.   Forureningsbegrænsende foranstaltninger

3.2.12.2.

Yderligere forureningskontrolanordninger (om nogen og hvis ikke omfattet af en anden overskrift)

3.2.12.2.1.

Katalysator: ja/nej(1)

3.2.12.2.1.11.

Beskrivelse af regenereringssystemer/system til efterbehandling af udstødningen: …

3.2.12.2.1.11.6.

Selvnedbrydende reagenser: ja/nej(1)

3.2.12.2.1.11.7.

Reagenstype og –koncentration, som er nødvendig for den katalytiske virkning: …

3.2.12.2.2.

Lambdasonde: ja/nej(1)

3.2.12.2.3.

Luftindblæsning: ja/nej(1)

3.2.12.2.4.

Recirkulation af udstødningsgas: ja/nej(1)

3.2.12.2.5.

System til begrænsning af emission ved fordampning: ja/nej(1)

3.2.12.2.6.

Partikelfilter: ja/nej(1)

3.2.12.2.7.

Egendiagnosesystem (OBD): ja/nej(1)

3.2.12.2.8.

Andre systemer (beskrivelse og funktionsmåde): …

3.2.12.2.9.

Momentbegrænser: ja/nej(1)

3.2.13.1.

Absorptionskoefficientsymbolets placering (kun for motorer med kompressionstænding): …

3.2.15.

LPG-brændstofsystem: ja/nej(1)

3.2.16.

NG-brændstofsystem: ja/nej(1)

3.3.   Elektrisk motor

3.3.1.

Type (vinding, magnetisering): …

3.3.1.1.

Maksimal timeeffekt: … kW

3.3.1.2.

Driftsspænding: … V

3.3.2.

Batteri

3.3.2.4.

Position: …

3.4.   Forbrændingsmotor eller motorkombination

3.4.1.

Hybridelektrisk køretøj: ja/nej(1)

3.4.2.

Kategori af hybridelektrisk køretøj: med ekstern opladning/ikke-ekstern opladning:(1)

3.6.5.   Smøremiddeltemperatur

mindste: … K

største: … K

4.   TRANSMISSION(p)

4.2.

Type (mekanisk, hydraulisk, elektrisk osv.): …

4.5.   Gearkasse

4.5.1.

Type (manuel/automatisk/CVT (trinløst variabel transmission))(1)

4.6.   Gearudvekslingsforhold

Gear

Udvekslingsforhold i gearkasse (forhold mellem motorens og udgangsakslens omdrejningshastighed)

Endeligt udvekslingsforhold (forhold mellem udgangsakslens og de trækkende hjuls omdrejningshastighed)

Totalt udvekslingsforhold

Maksimum for CVT

1

2

3

...

Minimum for CVT

 

 

 

Bakgear

 

 

 

4.7.

Køretøjets konstruktivt bestemte tophastighed (i km/h)(q)

4.9.

Fartskriver: ja/nej(1)

4.9.1

Godkendelsesmærke: …

5.   AKSLER

5.1.

Beskrivelse af hver enkelt aksel: …

5.2.

Fabrikat: …

5.3.

Type: …

5.4.

Placering af løftbare aksler: …

5.5.

Placering af belastbare aksler: …

6.   HJULOPHÆNG

6.2.

Type og konstruktion af ophæng for hver aksel eller hvert hjul: …

6.2.1.

Niveauregulering: ja/nej/ekstraudstyr(1)

6.2.3.

Luftaffjedring af drivaksel (-aksler): ja/nej(1)

6.2.3.1.

Affjedring af drivaksel svarende til luftaffjedring: ja/nej(1)

6.2.4.

Luftaffjedring af aksel/aksler, der ikke er drivaksel: ja/nej(1)

6.2.4.1.

Affjedring af aksel/aksler, der ikke er drivaksel, svarende til luftaffjedring: ja/nej(1)

6.6.1.   Dæk/hjulkombination(er):

a)

for dæk anføres dimensionsbetegnelsen, belastningstal og symbol for hastighedskategori, rullemodstand i overensstemmelse med ISO 28580 (hvis relevant)(r)

b)

for hjul anføres fælgdimension(er) og indpresningsdybde(r)

6.6.1.1.

Aksler

6.6.1.1.1.

Aksel 1: …

6.6.1.1.2.

Aksel 2: …

osv.

6.6.1.2.

Eventuelt reservehjul: …

6.6.2.   Øvre og nedre grænse for rulleradius

6.6.2.1.

Aksel 1: …

6.6.2.2.

Aksel 2: …

osv.

7.   STYREAPPARAT

7.2.   Transmission og betjeningsorgan

7.2.1.

Styretransmissionens art (specificeres for henholdsvis for- og baghjul): …

7.2.2.

Forbindelse til hjulene (også ikke-mekanisk; specificeres for henholdsvis for- og baghjul): …

7.2.3.

Eventuel servoforstærkning: …

8.   BREMSER

8.5.

Blokeringsfri bremser: ja/nej/ekstraudstyr(1)

8.9.

Kort beskrivelse af bremsesystemerne i henhold til punkt 1.6 i addendum til tillæg 1 i bilag IX til direktiv 71/320/EØF: …

8.11.

Nærmere beskrivelse af retardersystemets (-systemernes) type: …

9.   KARROSSERI

9.1.

Karrosseriets art (anføres ved hjælp af koderne i del C i bilag II): …

9.3.   Døre, låse og hængsler

9.3.1.

Dørudformning og antal døre: …

9.9.   Anordninger til indirekte udsyn

9.9.1.

Førerspejle (angiv for hvert førerspejl):

9.9.1.1.

Fabrikat: …

9.9.1.2.

Typegodkendelsesmærke: …

9.9.1.3.

Variant: …

9.9.1.6.

Ekstraudstyr, som kan påvirke synsfeltet bagud: …

9.9.2.

Andre anordninger til indirekte udsyn end spejle: …

9.9.2.1.

Type og beskrivelse af anordningen: …

9.10.   Indvendig indretning

9.10.3.   Sæder

9.10.3.1.

Antal placeringsmuligheder for sæderne(s): …

9.10.3.1.1.

Placering og arrangement: …

9.10.3.2.

Sæder, som kun er beregnet til brug, når køretøjet holder stille: …

9.10.4.1.

Type nakkestøtte(r): indbygget/aftagelig/separat(1)

9.10.4.2.

Godkendelsesnummer, hvis et sådant findes: …

9.10.8

Gas anvendt som kølemiddel i luftkonditioneringsanlægget: …

9.10.8.1.

Luftkonditioneringsanlægget er konstrueret til at indeholde fluorholdige drivhusgasser med en GWP-værdi på over 150: ja/nej(1)

9.12.2.

Art og placering af supplerende fastholdelsessystemer: ja/nej/ekstraudstyr: …

(L = venstre side, R = højre side, C = i midten)

 

Front-airbag

Side-airbag

Selestrammer

Første sæderække

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Anden sæderække (1)

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

9.17.   Foreskrevne skilte

9.17.1.

Fotografier og/eller tegninger af placeringen af foreskrevne skilte og påskrifter og af køretøjets identifikationsnummer: …

9.17.2.

Fotografier og/eller tegninger af foreskrevne skilte og påskrifter (udfyldt eksempel med målangivelser): …

9.17.3.

Fotografier og/eller tegninger af køretøjets identifikationsnummer (udfyldt eksempel med målangivelser): …

9.17.4.1.

Betydningen af de skrifttegn i anden og eventuelt tredje del, som anvendes til at opfylde kravene i punkt 5.3 i ISO-standard 3779:1983, skal forklares: …

9.17.4.2.

Hvis skrifttegnene i anden del anvendes til at opfylde kravene i afsnit 5.4 i ISO-standard 3779:1983, skal deres betydning forklares: …

9.22.   Beskyttelse fortil mod underkøring

9.22.0.

Til stede: ja/nej/ufuldstændig(1)

9.23.   Fodgængerbeskyttelse

9.23.1.

En detaljeret beskrivelse med fotografier og/eller tegninger af køretøjet med hensyn til konstruktion, dimensioner, relevante referencelinjer og materialesammensætning for køretøjets forparti (indvendigt og udvendigt), herunder, hvor det er relevant, detaljerede oplysninger om aktive beskyttelsessystemer, der er monteret.

9.24.   Systemer til frontal beskyttelse

9.24.1.

System til frontal beskyttelse: ja/nej/ekstraudstyr(1)

9.24.3.

Typegodkendelsesmærke, hvis dette foreligger: …

11.   FORBINDELSER MELLEM DET TRÆKKENDE KØRETØJ OG PÅHÆNGSKØRETØJ

11.1.

Klasse og type af den eller de tilkoblingsanordninger, som er monteret eller skal monteres: …

11.3.

Anvisninger for koblingstypens fastgørelse på køretøjet og fotografier eller tegninger af de fastgørelsespunkter på køretøjet, som er angivet af fabrikanten; supplerende oplysninger, hvis koblingstypen kun må anvendes til bestemte varianter eller versioner af køretøjstypen: …

11.4.

Oplysninger om montering af særlige bøjler eller beslag til slæbning: …

11.5.

Typegodkendelsesnummer (-numre): …

12.   FORSKELLIGT

12.7.1.

Køretøj udstyret med 24 GHz-kortdistanceradarudstyr: ja/nej(1)

13.   SÆRLIGE FORSKRIFTER FOR BUSSER

13.1.

Køretøjets kategori: kategori I/kategori II/kategori III/kategori A/kategori B(1)

13.1.2.

Chassistyper, på hvilke de typegodkendte karrosserier kan monteres (fabrikant(er) samt køretøjstyper): …

13.3.

Antal passagerer (siddende og stående)

13.3.1.

I alt (N): …

13.3.2.

Øverste dæk (Na)(1): …

13.3.3.

Underste dæk (Nb)(1): …

13.4.

Antal siddepladser for passagerer (siddende)

13.4.1.

Total (A): …

13.4.2.

Øverste dæk (Aa)(1): …

13.4.3.

Underste dæk (Ab)(1): …

13.4.4.

Antal kørestolspladser for køretøjer i klasse M2 og M3: …

16.   ADGANG TIL REPARATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESINFORMATIONER OM KØRETØJER

16.1.

Adresse på hovedwebstedet for adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer: …

B.   Klasse O

0.   ALMINDELIGE BESTEMMELSER

0.1.

Fabriksmærke (firmabetegnelse): …

0.2.

Type: …

0.2.1.

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.3.

Typeidentifikationsmærker som markeret på køretøjet(b): …

0.3.1.

Mærkets anbringelsessted: …

0.4.

Køretøjets klasse(c): …

0.4.1.

Klassifikation efter, hvilket farligt gods køretøjet agtes benyttet til transport af: …

0.5.

Fabrikantens navn og adresse: …

0.8.

Navn(e) og adresse(r) på samlefabrik(ker): …

0.9.

Navn og adresse på fabrikantens befuldmægtigede repræsentant (i givet fald): …

1.   KØRETØJETS ALMINDEL IGE SPECIFIKATIONER

1.1.

Fotografier og/eller tegninger af et repræsentativt køretøj: …

1.3.

Antal aksler og hjul: …

1.3.1.

Antal aksler med tvillingmontering samt anbringelse: …

1.3.2.

Antal styrede aksler og deres placering: …

1.4.

Chassis (hvis et sådant forefindes) (tegning): …

2.   MASSE OG DIMENSIONER(f)(g)

(i kg og mm) (Der henvises i givet fald til tegninger)

2.1.   Akselafstand(e) (ved fuld last)(g1)

2.1.1.

Køretøjer med to aksler: …

2.1.2.   Køretøjer med tre eller flere aksler

2.1.2.1.

Afstand mellem de forskellige aksler, målt fra forreste til bageste aksel: …

2.1.2.2.

Samlet akselafstand: …

2.3.1.

Hver styrende aksels sporvidde(g4): …

2.3.2.

Sporvidde for alle andre aksler(g4): …

2.4.   Køretøjets hoveddimensioner (udvendige mål):

2.4.1.   For chassis uden karrosseri

2.4.1.1.

Længde(g5): …

2.4.1.1.1.

Største tilladte længde: …

2.4.1.1.2.

Mindste tilladte længde: …

2.4.1.1.3.

For påhængskøretøjer, største tilladte længde af trækstangen(g6): …

2.4.1.2.

Bredde(g7): …

2.4.1.2.1.

Største tilladte bredde: …

2.4.1.2.2.

Mindste tilladte bredde: …

2.4.2.   For chassis med karrosseri

2.4.2.1.

Længde(g5): …

2.4.2.1.1.

Lastefladens længde: …

2.4.2.1.2.

For påhængskøretøjer, største tilladte længde af trækstangen(g6): …

2.4.2.2.

Bredde(g7): …

2.4.2.2.1.

Vægtykkelse (for køretøjer, der specielt er konstrueret til temperaturkontrolleret transport af gods): …

2.4.2.3.

Højde (i køreklar stand)(g8) (ved ophæng med niveauregulering angives normal køreposition): …

2.6.   Masse i køreklar stand

Masse af køretøj med karrosseri — og for trækkende køretøjer i andre klasser end M1, med tilkoblingsanordning, hvis en sådan er monteret af fabrikanten — i køreklar stand, eller masse af chassis eller af chassis med førerhus uden eventuel karrosseri/koblingsanordning, hvis karrosseri og/eller koblingsanordning ikke monteres af fabrikanten, (med væsker, værktøj, reservehjul, hvis monteret, og fører samt for busser ét personalemedlem, hvis der forefindes et sæde dertil i køretøjet)(h) (største og mindste for hver variant): …

2.6.1.

Denne masses fordeling på akslerne og for kærre eller sættevogn belastningen på koblingspunktet (største og mindste for hver variant): …

2.7.

For delvis opbygget køretøj, det færdigopbyggede køretøjs mindste masse som oplyst af fabrikanten: …

2.8.

Teknisk tilladt totalmasse som oplyst af fabrikanten(i)(3): …

2.8.1.

Denne masses fordeling på akslerne og for kærre eller sættevogn belastning på koblingspunktet(3): …

2.9.

Teknisk tilladt akseltryk pr. aksel: …

2.10.

Teknisk tilladt akseltryk pr. akselgruppe: …

2.12.

Teknisk tilladt største lodrette belastning/masse på køretøjets koblingspunkt

2.12.2.

For sættevogn eller kærre: …

2.16.

Påregnet masse ved registrering/ibrugtagning (ikke obligatorisk: Hvis der anføres værdier for disse størrelser, skal de være kontrolleret efter forskrifterne i bilag IV til direktiv 97/27/EF)

2.16.1.

Påregnet tilladt totalmasse ved registrering/ibrugtagning (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration(5)): …

2.16.2.

Påregnet tilladt akseltryk pr. aksel ved registrering/ibrugtagning, og for kærre og sættevogn påregnet tilladt belastning på koblingspunktet ved registrering/ibrugtagning som oplyst af fabrikanten, hvis den er mindre end den teknisk tilladte belastning på koblingspunktet (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration(5)): …

2.16.3.

Påregnet tilladt akseltryk pr. akselgruppe ved registrering/ibrugtagning (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration(5)): …

2.16.4.

Påregnet tilladt tilkoblet masse ved registrering/ibrugtagning (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration(5)): …

2.16.5.

Påregnet tilladt totalmasse af vogntoget ved registrering/ibrugtagning (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration(5)): …

4.   TRANSMISSION

4.7.

Køretøjets konstruktivt bestemte tophastighed (i km/h)(q)

5.   AKSLER

5.1.

Beskrivelse af hver enkelt aksel: …

5.2.

Fabrikat: …

5.3.

Type: …

5.4.

Placering af løftbare aksler: …

5.5.

Placering af belastbare aksler: …

6.   HJULOPHÆNG

6.2.

Type og konstruktion af ophæng for hver aksel eller hvert hjul: …