EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1023

Kommissionens forordning (EF) nr. 1023/2008 af 17. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 2076/2005 for så vidt angår forlængelse af overgangsperioden for ledere af fødevarevirksomheder, der importerer fiskeolie til konsum (EØS-relevant tekst)

OJ L 277, 18.10.2008, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 89 - 90

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; stiltiende ophævelse ved 32009R1162

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1023/oj

18.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1023/2008

af 17. oktober 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 2076/2005 for så vidt angår forlængelse af overgangsperioden for ledere af fødevarevirksomheder, der importerer fiskeolie til konsum

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (1), særlig artikel 9,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (2), særlig artikel 16, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 853/2004 er der fastsat særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer gældende for ledere af fødevarevirksomheder. I henhold til forordningen skal lederen af en fødevarevirksomhed, der fremstiller fiskeolie til konsum, overholde de relevante bestemmelser i forordningens bilag III.

(2)

I forordning (EF) nr. 854/2004 er der fastsat særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter. Den gælder for aktiviteter og personer, som forordning (EF) nr. 853/2004 finder anvendelse på.

(3)

Ved artikel 7, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2076/2005 af 5. december 2005 om overgangsordninger i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 og om ændring af forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2008 (3) er der i afsnit VIII i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 fastsat en undtagelse fra kravene vedrørende fiskeolie til konsum, så ledere af fødevarevirksomheder indtil den 31. oktober 2008 fortsat kan importere fiskeolie fra virksomheder i tredjelande, som var godkendt hertil, før Kommissionens forordning (EF) nr. 1664/2006 (4) trådte i kraft.

(4)

Endvidere er der ved artikel 7, stk. 4, litra b), i forordning (EF) nr. 2076/2005 fastsat en undtagelse fra bilag VI til Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005 af 5. december 2005 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende visse produkter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og vedrørende offentlig kontrol i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, om fravigelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 og om ændring af forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (5), således at det indtil den 31. december 2008 er tilladt at importere fiskeolie, der er udstedt et certifikat for i overensstemmelse med nationale bestemmelser, som var gældende, før forordning (EF) nr. 2074/2005 trådte i kraft, såfremt certifikatet er behørigt udfyldt og underskrevet inden den 31. oktober 2008.

(5)

Bestemmelserne om produktion af fiskeolie til konsum i forordning (EF) nr. 853/2004 blev ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1020/2008 (6) for at løse tredjelandes praktiske problemer med at tilpasse fremstillingsbetingelserne på virksomheder, der fremstiller fiskeolie.

(6)

For at undgå unødige handelsforstyrrelser som følge af de administrative procedurer for godkendelse af og fortegnelse over virksomheder, der er omfattet af de ændrede bestemmelser, bør undtagelsen i artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2076/2005 forlænges indtil 30. april 2009.

(7)

Endvidere bør undtagelsen fastsat i artikel 7, stk. 4, litra b), i forordning (EF) nr. 2076/2005 også forlænges indtil den 30. juni 2009, for så vidt angår import til Fællesskabet af fiskeolie, der er udstedt et certifikat for i overensstemmelse med nationale bestemmelser. Desuden bør sådanne certifikater være behørigt udfyldt og underskrevet inden den 30. april 2009.

(8)

Forordning (EF) nr. 2076/2005 bør ændres i overensstemmelse med ovenstående.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 7 i forordning (EF) nr. 2076/2005 foretages følgende ændringer:

1)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Uanset afsnit VIII, kapitel IV, del B, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 kan ledere af fødevarevirksomheder indtil den 30. april 2009 fortsat importere fiskeolie fra virksomheder i tredjelande, som var godkendt hertil, før Kommissionens forordning (EF) nr. 1020/2008 (7) trådte i kraft.

2)

Stk. 4, litra b), ændres således:

i)

Datoen »31. oktober 2008« ændres til »30. april 2009«.

ii)

Datoen »31. december 2008« ændres til »30. juni 2009«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tiendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 83.

(3)  EUT L 338 af 22.12.2005, s. 83.

(4)  EUT L 320 af 18.11.2006, s. 13.

(5)  EUT L 338 af 22.12.2005, s. 27.

(6)  Se side 8 i denne EUT.

(7)  EUT L 277 af 18.10.2008, s. 8


Top