Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1022

Kommissionens forordning (EF) nr. 1022/2008 af 17. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår grænseværdierne for Total Volatile Basic Nitrogen (TVB-N) (EØS-relevant tekst)

OJ L 277, 18.10.2008, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 86 - 88

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1022/oj

18.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1022/2008

af 17. oktober 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår grænseværdierne for Total Volatile Basic Nitrogen (TVB-N)

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (1), særlig artikel 11, stk. 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til afsnit VIII i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 skal ledere af fødevarevirksomheder udføre bestemte former for kontrol for at forhindre, at fiskevarer, der ikke er egnet til konsum, bringes i omsætning. Denne kontrol omfatter også grænseværdierne for Total Volatile Basic Nitrogen (TVB-N), som ikke må overskrides.

(2)

I kapitel I, afsnit II, i bilag II til Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005 af 5. december 2005 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende visse produkter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og vedrørende offentlig kontrol i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 om fravigelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 og om ændring af forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (2) fastlægges grænseværdier for TVB-N for visse kategorier af fiskevarer, og hvilke analysemetoder der skal anvendes.

(3)

Når fartøjer, der ikke er bygget og udstyret til at opbevare ferske fiskevarer om bord i over 24 timer, lander deres fangst, skal ferske fiskevarer nedkøles snarest muligt efter landingen og opbevares ved temperaturen for smeltende is, jf. bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004.

(4)

Når hele fiskevarer, der håndteres på sådanne fartøjer, anvendes direkte til fremstilling af fiskeolie til konsum, kan råvarerne forarbejdes uden at blive nedkølet i op til 36 timer efter fangsten eller landingen på fartøjet, forudsat at fiskevarerne stadig opfylder friskhedskriterierne.

(5)

Det er derfor relevant at fastsætte en generel grænseværdi for TVB-N, som ikke bør overskrides i fiskearter, der anvendes til direkte produktion af fiskeolie til konsum, når man vælger den mulighed.

(6)

Da værdierne varierer arterne imellem, kan det også være relevant at fastsætte højere grænseværdier for TVB-N for visse arter. Indtil disse højere grænseværdier for TVB-N harmoniseres på fællesskabsplan, bør medlemsstaterne have mulighed for at anvende nationale grænseværdier for visse arter, forudsat at fisken stadig opfylder friskhedskriterierne.

(7)

Forordning (EF) nr. 2074/2005 bør ændres i overensstemmelse med ovenstående.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 2074/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tiendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22.

(2)  EUT L 338 af 22.12.2005, s. 27.


BILAG

I afsnit II, kapitel I, i bilag II til forordning (EF) nr. 2074/2005 affattes punkt 1 således:

»1.

Uforarbejdede fiskevarer anses for uegnede til konsum, når en kemisk kontrol — efter at der ved den organoleptiske bedømmelse er rejst tvivl om deres friskhed — viser, at følgende grænseværdier for TVB-N er overskredet:

a)

25 mg nitrogen pr. 100 g fiskekød for de i kapitel II, punkt 1, anførte arter

b)

30 mg nitrogen pr. 100 g fiskekød for de i kapitel II, punkt 2, anførte arter

c)

35 mg nitrogen pr. 100 g fiskekød for de i kapitel II, punkt 3, anførte arter

d)

60 mg nitrogen pr. 100 g hele fiskevarer anvendt direkte til fremstilling af fiskeolie til konsum, jf. afsnit VIII, kapitel IV, del B, punkt 1, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004; hvis råvarerne imidlertid er i overensstemmelse med litra a), b) og c) i del B, punkt 1, i nævnte kapitel, kan medlemsstaterne fastsætte grænseværdierne på et højere niveau for visse arter, indtil der er fastsat særlige fællesskabsbestemmelser.

Referencemetoden ved kontrol af grænseværdien for TVB-N omfatter destillation af et proteinfrit perchlorsyreekstrakt som beskrevet i kapitel III.«


Top