Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0994

Kommissionens forordning (EF) nr. 994/2008 af 8. oktober 2008 om et standardiseret og sikkert registersystem i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF (EØS-relevant tekst)

OJ L 271, 11.10.2008, p. 3–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; ophævet ved 32010R0920

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/994/oj

11.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 994/2008

af 8. oktober 2008

om et standardiseret og sikkert registersystem i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 19, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF af 11. februar 2004 om en mekanisme til overvågning af emissioner af drivhusgasser i Fællesskabet og til gennemførelse af Kyoto-protokollen (2), særlig artikel 6, stk. 1, første afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er brug for et integreret fællesskabsregistersystem bestående af Fællesskabets og medlemsstaternes registre, der er oprettet i medfør af artikel 6 i beslutning nr. 280/2004/EF, som omfatter de registre, der er oprettet i medfør af artikel 19 i direktiv 2003/87/EF, og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal (i det følgende benævnt »transaktionsjournalen«), der er oprettet i medfør af samme direktivs artikel 20, for at sikre, at der ikke forekommer uregelmæssigheder i forbindelse med udstedelse, overførsel og annullering af kvoter, og at transaktionerne er i overensstemmelse med de forpligtelser, der følger af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC — »klimakonventionen«) og Kyoto-protokollen.

(2)

Der bør regelmæssigt offentliggøres relevante rapporter til sikring af, at offentligheden, med forbehold af visse fortrolighedshensyn, har adgang til de oplysninger, der indeholdes i det integrerede registersystem, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (3) og beslutning 13/CMP.1 (i det følgende benævnt »beslutning 13/CMP.1«) fra UNFCCC-partskonferencen, der tjener som møde for parterne i Kyoto-protokollen.

(3)

Fællesskabets retsforskrifter om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, særlig Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (4), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (5) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (6), bør overholdes, når de gælder for oplysninger, der opbevares og behandles i medfør af nærværende forordning.

(4)

Hvert enkelt register bør indeholde en partskonto, en tilbagetrækningskonto og de annullerings- og erstatningskonti, der kræves i henhold til beslutning 13/CMP.1, og registre oprettet i medfør af artikel 19 i direktiv 2003/87/EF bør hver indeholde nationale konti og beholdningskonti for driftsledere og andre personer med henblik på opfyldelse af direktivets krav. Hver enkelt af disse konti bør oprettes efter standardiserede procedurer af hensyn til registersystemets integritet og til sikring af, at offentligheden har adgang til oplysninger i systemet.

(5)

Ifølge artikel 6 i beslutning nr. 280/2004/EF skal Fællesskabet og dets medlemsstater ved oprettelsen og driften af registre og af Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal anvende de funktionelle og tekniske specifikationer for dataudvekslingsstandarder for registersystemer under Kyoto-protokollen, der er udarbejdet i medfør af UNFCCC-partskonferencens beslutning 12/CMP.1 (i det følgende benævnt »beslutning 12/CMP.1«). Ved at anvende og videreudvikle disse specifikationer for det integrerede fællesskabsregistersystem kan de registre, der oprettes efter artikel 19 i direktiv 2003/87/EF, inkorporeres i dem, der oprettes efter artikel 6 i beslutning nr. 280/2004/EF.

(6)

For at sikre, at der ikke forekommer uregelmæssigheder, føres der gennem Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal automatisk kontrol med alle processer i fællesskabsregistersystemet, der vedrører kvoter, verificerede emissioner, konti og Kyoto-enheder, og gennem klimakonventionens internationale transaktionsjournal føres der automatisk kontrol med processer, der vedrører Kyoto-enheder. Falder kontrollen negativt ud, bringes den pågældende proces til ophør med henblik på at sikre, at fællesskabsregistersystemet opfylder kravene i direktiv 2003/87/EF og krav opstillet i medfør af klimakonventionen og Kyoto-protokollen.

(7)

Alle transaktioner i fællesskabsregistersystemet bør gennemføres efter standardiserede procedurer og om nødvendigt efter en harmoniseret tidsplan for at sikre overensstemmelse med kravene i direktiv 2003/87/EF og krav opstillet i medfør af klimakonventionen og Kyoto-protokollen og for at bevare fællesskabsregistersystemets integritet.

(8)

Af hensyn til beskyttelsen af oplysningerne i det integrerede fællesskabsregistersystem bør der anvendes minimumssikkerhedsstandarder og harmoniserede krav til autentificering og adgangsret.

(9)

Den centrale administrator og de enkelte registeradministratorer bør påse, at der forekommer færrest muligt afbrydelser i driften af det integrerede fællesskabsregistersystem; derfor bør de træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at registrene og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal står til rådighed, og at der benyttes robuste systemer og procedurer til beskyttelse af samtlige oplysninger.

(10)

Registeroplysninger vedrørende samtlige processer, driftsledere og personer i fællesskabsregistersystemet bør opbevares i overensstemmelse med de dataloggingstandarder, der er opstillet i de funktionelle og tekniske specifikationer for dataudvekslingsstandarder for registersystemer under Kyoto-protokollen, udarbejdet i medfør af UNFCCC-partskonferencens beslutning 12/CMP.1.

(11)

Fællesskabet bør træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at alle medlemsstaternes registre, Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal og klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal er indbyrdes forbundet før den 1. december 2008.

(12)

Hvert register bør udstede tildelte enheder (Assigned Amount Units — i det følgende benævnt »AAU'er«), jf. beslutning 13/CMP.1, og udstede kvoter, jf. artikel 11 i direktiv 2003/87/EF. Registrene bør sikre, at de har en reserve af AAU'er, der svarer til det antal kvoter, de udsteder, med henblik på at sikre, at alle transaktioner med kvoter kan følges op af tilsvarende overførsler af AAU'er via en clearingordning. Transaktioner med kvoter mellem to registre bør gennemføres via en kommunikationsforbindelse, der omfatter Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal, og transaktioner med Kyoto-enheder bør gennemføres via en kommunikationsforbindelse, der omfatter både Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal og klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal. Der bør vedtages bestemmelser med henblik på at sikre, at medlemsstater, der ikke kan udstede AAU'er under Kyoto-protokollen, fordi de ikke har nogen bindende emissionsreduktionsforpligtelser, kan fortsætte deres lige deltagelse i Fællesskabets ordning for handel med emissioner. En sådan deltagelse ville ikke være mulig i perioden 2008-2012, da disse medlemsstater i modsætning til alle andre medlemsstater ikke ville kunne udstede kvoter, der er forbundet med AAU'er, der anerkendes under Kyoto-protokollen. En sådan lige deltagelse bør tillades gennem en særlig ordning i Fællesskabets register.

(13)

Denne forordning afspejler det forhold, at de gældende funktionelle og tekniske specifikationer for dataudvekslingsstandarder for registersystemer under Kyoto-protokollen, som er udviklet af sekretariatet for klimakonventionen, stadig ikke omfatter retningslinjer for oprettelse af forbindelse mellem registrene og klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal via Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal. Hvis sådanne retningslinjer var tilgængelige, ville Fællesskabet kunne oprette den krævede registerinfrastruktur på en meget enklere måde. Der ville navnlig ikke være behov for to forbindelser mellem registre og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal. Hvis ovennævnte retningslinjer i overensstemmelse med Fællesskabets anmodning herom i 2007 medtages og reguleres tilstrækkeligt af klimakonventionens sekretariat i funktionelle og tekniske specifikationer for dataudvekslingsstandarder inden for seks måneder fra datoen for oprettelse af forbindelse til klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal, vil Kommissionen omgående foreslå en ændring af forordningen med henblik på at forenkle infrastrukturen for registersystemet, inden medlemsstaterne og Fællesskabets pådrager sig udgifter til udvikling af den software, der kræves i henhold til forordningen.

(14)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2216/2004 af 21. december 2004 om et standardiseret og sikkert registersystem i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF (7) fastlægges der generelle bestemmelser, funktionelle og tekniske specifikationer samt krav til drift og vedligeholdelse vedrørende det standardiserede og sikre registersystem bestående af registre i form af standardiserede elektroniske databaser med fælles dataelementer. For at sikre juridisk klarhed bør forordning (EF) nr. 2216/2004 erstattes i sin helhed.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

GENSTAND OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastlægger generelle bestemmelser og krav til drift og vedligeholdelse for det standardiserede og sikre registersystem, der består af registre, og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal, jf. artikel 20, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF. Ved forordningen skabes der også et effektivt kommunikationssystem mellem Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal og klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal.

Artikel 2

Definitioner

Ved anvendelsen af denne forordning finder definitionerne i artikel 3 i direktiv 2003/87/EF anvendelse. Desuden forstås ved:

a)

»perioden 2005-2007«: tidsrummet fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2007, jf. artikel 11, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF

b)

»perioden 2008-2012« og »efterfølgende perioder«: tidsrummet fra den 1. januar 2008 til den 31. december 2012 og derpå følgende perioder, jf. artikel 11, stk. 2, i direktiv 2003/87/EF

c)

»kontohaver«: person, der har en konto i registersystemet

d)

»tildelt enhed« (Assigned Amount Unit — AAU): enhed udstedt i medfør af artikel 7, stk. 3, i beslutning nr. 280/2004/EF eller af en af Kyoto-protokollens parter

e)

»tildelt mængde«: mængde drivhusgasemissioner i tons kuldioxidækvivalent beregnet i overensstemmelse med de i medfør af artikel 7 i beslutning nr. 280/2004/EF fastsatte emissionsniveauer

f)

»CDM-register«: registret for mekanismen for bæredygtig udvikling (Clean Development Mechanism — CDM), som oprettes og føres af bestyrelsen for mekanismen for bæredygtig udvikling, jf. Kyoto-protokollens artikel 12 og beslutning 13/CMP.1 fra partskonferencen, der tjener som møde for parterne i Kyoto-protokollen

g)

»central administrator«: person udpeget af Kommissionen i medfør af artikel 20 i direktiv 2003/87/EF

h)

»kapitel VI-kvoter«: kvoter udstedt af kapitel VI-registre

i)

»kapitel VI-register«: et register, der føres af en medlemsstat, som ikke kan udstede AAU'er af andre årsager end den, at det i henhold til bestemmelserne i beslutning 11/CMP.1 fra partskonferencen, der tjener som møde for parterne i Kyoto-protokollen, ikke er berettiget til at overføre ERU'er, AAU'er og CER'er

j)

»kompetent myndighed«: den eller de myndigheder, der udpeges af en medlemsstat, jf. artikel 18 i direktiv 2003/87/EF

k)

»Kyoto-enhed«: en AAU (Assigned Amount Unit — tildelt enhed), RMU (Removal Unit — optagsenhed), ERU (Emission Reduction Unit — emissionsreduktionsenhed) eller CER (Certified Emission Reduction — godkendt emissionsreduktion)

l)

»langfristet CER« (lCER): CER, der udstedes for en CDM-projektaktivitet bestående i nyplantning eller genplantning af skov, og som med forbehold af beslutning 5/CMP.1 fra partskonferencen, der tjener som møde for parterne i Kyoto-protokollen, udløber ved udgangen af den krediteringsperiode for emissionsreduktion for den CDM-projektaktivitet bestående i nyplantning eller genplantning af skov, som den er udstedt for

m)

»register«: register, der er oprettet og føres i medfør af artikel 6 i beslutning nr. 280/2004/EF og artikel 19 i direktiv 2003/87/EF

n)

»optagsenhed« (Removal Unit — RMU): enhed udstedt i medfør af Kyoto-protokollens artikel 3

o)

»standardkvoter«: kvoter udstedt af registre, der ikke er kapitel VI-registre

p)

»midlertidig CER« (tCER): CER (Certified Emission Reduction — godkendt emissionsreduktion), der udstedes for en CDM-projektaktivitet bestående i nyplantning eller genplantning af skov, og som med forbehold af beslutning 5/CMP.1 udløber ved udgangen af den forpligtelsesperiode i henhold til Kyoto-protokollen, der følger efter den forpligtelsesperiode, den er udstedt i

q)

»tredjelandsregister«: register, der er oprettet og føres af en regeringsenhed uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

r)

»transaktion«: proces vedrørende udstedelse, konvertering, overførsel, annullering, erstatning, tilbagetrækning og fremførsel af samt ændring af udløbsdato for en Kyoto-enhed eller en proces, jf. artikel 31, stk. 1, litra d) og e), vedrørende en kvote

s)

»verifikator«: verifikationsorgan som defineret i bilag I, punkt 2, nr. 5), litra m), i Kommissionens beslutning 2007/589/EF (8).

KAPITEL II

REGISTRE OG TRANSAKTIONSJOURNALER

Artikel 3

Registre

1.   Hver medlemsstat og Kommissionen opretter et register i form af en standardiseret elektronisk database.

2.   Medlemsstater, som ikke kan udstede AAU'er af andre årsager end den, at de i henhold til bestemmelserne i beslutning 11/CMP.1 ikke er berettiget til at overføre ERU'er, AAU'er og CER'er, opretter registre, der opfylder de særlige bestemmelser i kapitel VI.

3.   Hvert register overholder de krav til hardware, netværk og software, der er fastsat i dataudvekslingsformatet, jf. artikel 9.

Artikel 4

Konsoliderede registre

Medlemsstaterne eller Kommissionen kan oprette og føre deres registre i fællesskab med en eller flere andre medlemsstater eller med Fællesskabet, forudsat at registrene forbliver særskilte.

Artikel 5

Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal

1.   Kommissionen opretter Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal i form af en standardiseret elektronisk database.

2.   Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal overholder de krav til hardware, netværk og software, der er fastsat i dataudvekslingsformatet, jf. artikel 9.

3.   Den centrale administrator fører Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal i henhold til bestemmelserne i denne forordning.

4.   Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal skal på korrekt vis kunne gennemføre alle de processer, der er omhandlet i artikel 31, stk. 1.

Artikel 6

Direkte kommunikationsforbindelse mellem registrene og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal

1.   Der oprettes en direkte kommunikationsforbindelse mellem hvert enkelt register og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal.

2.   Den centrale administrator aktiverer kommunikationsforbindelsen, når testprocedurerne i dataudvekslingsformatet, jf. artikel 9, er gennemført med godt resultat, og underretter den relevante registeradministrator herom.

3.   Alle processer, undtagen processer vedrørende Kyoto-enheder, gennemføres gennem udveksling af data via denne direkte kommunikationsforbindelse.

Artikel 7

Indirekte kommunikationsforbindelse mellem registrene og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal via den uafhængige transaktionsjournal

1.   En indirekte kommunikationsforbindelse mellem registrene og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal via den uafhængige transaktionsjournal betragtes som oprettet, når transaktionsjournalerne er forbundet på grundlag af den centrale administrators beslutning efter høring af Udvalget for Klimaændringer. Den centrale administrator opretter og vedligeholder en sådan forbindelse, når:

a)

alle registre har gennemført UNFCCC-initialiseringsproceduren, og

b)

Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal og den uafhængige transaktionsjournal kan levere den nødvendige funktionalitet og oprette forbindelse til hinanden.

2.   Hvis betingelserne i stk. 1 ikke opfyldes, kan Kommissionen med forbehold af flertalsstøtte fra Udvalget for Klimaændringer anmode den centrale administrator om at oprette og vedligeholde en sådan forbindelse.

3.   Beslutningerne, jf. stk. 1 og 2, vedtages om muligt mindst tre måneder inden deres gennemførelse.

4.   Alle processer vedrørende Kyoto-enheder gennemføres gennem udveksling af data via den uafhængige transaktionsjournal.

Artikel 8

Registeradministratorer

1.   Medlemsstaterne og Kommissionen udpeger hver en registeradministrator, som skal føre deres respektive registre i overensstemmelse med denne forordning. Registeradministratoren for Fællesskabets register er den centrale administrator.

2.   Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, at der ikke er nogen interessekonflikt mellem registeradministratoren og kontohaverne eller mellem registeradministratoren og den centrale administrator.

3.   Hver medlemsstat meddeler Kommissionen identiteten og kontaktoplysninger på registeradministratoren for deres register.

4.   Medlemsstaterne og Kommissionen bevarer i sidste ende ansvaret for og myndigheden til at føre deres registre.

5.   Kommissionen samordner gennemførelsen af bestemmelserne i denne forordning med medlemsstaternes registeradministratorer og den centrale administrator. Kommissionen indkalder navnlig registeradministratorernes arbejdsgruppe for at høre dem om spørgsmål og procedurer vedrørende driften af registre og gennemførelsen af denne forordning. Registeradministratorernes arbejdsgruppe aftaler fælles arbejdsgange for gennemførelsen af denne forordning. Forretningsordenen for registeradministratorernes arbejdsgruppe vedtages af Udvalget for Klimaændringer.

Artikel 9

Dataudvekslingsformat

Den centrale administrator stiller det dataudvekslingsformat, der skal bruges til udveksling af data mellem registre og transaktionsjournaler, herunder identifikationskoder, automatiske kontroller og svarkoder samt de testprocedurer og sikkerhedskrav, der er nødvendige for iværksættelse af dataudveksling, til rådighed for registeradministratorerne. Dataudvekslingsformatet og dets revisioner vedtages med flertalsstøtte i Udvalget for Klimaændringer efter høring af registeradministratorernes arbejdsgruppe. Dataudvekslingsformatet stemmer overens med de funktionelle og tekniske specifikationer for dataudvekslingsstandarder for registersystemer under Kyoto-protokollen, udarbejdet i medfør af UNFCCC-partskonferencens beslutning 12/CMP.1.

KAPITEL III

REGISTRENES INDHOLD

AFDELING 1

Konti

Artikel 10

Partskonti og nationale konti

1.   Hvert register indeholder følgende partskonti:

a)

mindst én partskonto

b)

en annulleringskonto for perioden 2008-2012 og en for hver efterfølgende periode

c)

en tilbagetrækningskonto for perioden 2008-2012 og en for hver efterfølgende periode

d)

en ETS AAU-depotkonto for perioden 2008-2012 og en for hver efterfølgende periode.

2.   Hvert register indeholder følgende nationale konti:

a)

mindst én national kvotekonto

b)

mindst én national konto til slettede kvoter for perioden 2008-2012 og en for hver efterfølgende periode.

3.   Partskonti indeholder kun Kyoto-enheder, mens de nationale konti kun indeholder kvoter. Kyoto-enheder på annullerings- og tilbagetrækningskonti kan ikke overføres til andre konti i registret eller i andre registre. Med undtagelse af processen i forbindelse med transaktionstilbageførsel kan kvoter på den nationale konto for slettede kvoter ikke overføres til andre konti i registret eller i andre registre.

4.   ETS AAU-depotkontoen betegnes som en partskonto i forhold til den uafhængige transaktionsjournal, men kan kun indeholde AAU'er. AAU'er på ETS AAU-depotkontoen kan ikke overføres til en anden driftslederkonto eller personkonto i registret eller i andre registre. Med undtagelse af processer i forbindelse med transaktionstilbageførsel, clearing af kvoteoverførsler med AAU'er og tilføjelse af AAU'er til indsatte kvoter kan AAU'er på ETS AAU-depotkontoen ikke overføres til en partskonto i registret eller i andre registre inden afslutningen af den sidste clearing i den tildelte handelsperiode.

5.   Nationale konti oprettes i overensstemmelse med artikel 12.

6.   Nationale konti skal være i overensstemmelse med dataudvekslingsformatet, jf. artikel 9.

Artikel 11

Særlige konti i Fællesskabets register

1.   Fællesskabets register indeholder følgende konti ud over de konti, der oprettes i henhold til artikel 10:

a)

en central ETS-clearingkonto for perioden 2008-2012 og en for hver efterfølgende periode

b)

en enkelt ETS AAU-depotkonto til kapitel VI-registre for alle kapitel VI-registre for perioden 2008-2012 og en for hver efterfølgende periode.

2.   De særlige konti, jf. stk. 1, litra a) og b), indeholder kun AAU'er.

3.   Registeradministratorer kan få vist saldoen og transaktionerne på den centrale ETS-clearingkonto.

Artikel 12

Oprettelse af partskonti og nationale konti

1.   Medlemsstaternes kompetente organer og Kommissionen forelægger deres respektive registeradministratorer en ansøgning om oprettelse af partskonti og nationale konti i deres registre.

2.   Ansøgeren giver registeradministratoren de oplysninger, som er anført i bilag I.

Registeradministratoren kan anmode ansøgeren om yderligere oplysninger, såfremt en sådan anmodning er rimelig.

3.   Senest 10 hverdage efter modtagelsen af en ansøgning ifølge stk. 1 eller efter aktivering af kommunikationsforbindelsen mellem registret og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal, hvis dette er senere, opretter registeradministratoren kontoen i registret efter processen for kontooprettelse.

4.   Ændres de oplysninger, ansøgeren har meddelt registeradministratoren i medfør af stk. 1, underretter ansøgeren inden 10 hverdage registeradministratoren herom. Senest 10 hverdage efter modtagelsen af en sådan underretning ajourfører registeradministratoren de pågældende oplysninger efter processen for kontoajourføring.

5.   Registeradministratoren kan forlange, at ansøgeren indvilliger i at opfylde rimelige betingelser på de i bilag II nævnte områder.

Artikel 13

Lukning af partskonti og nationale konti

Senest 10 hverdage efter modtagelsen af en ansøgning fra det kompetente organ i en medlemsstat om lukning af en partskonto eller en national konto i det pågældende register lukker registeradministratoren kontoen efter processen for kontolukning. Senest 10 hverdage efter modtagelsen af en ansøgning fra det kompetente organ under Kommissionen om lukning af en partskonto eller en national konto i Fællesskabets register lukker den centrale administrator kontoen efter processen for kontolukning.

Artikel 14

Driftslederkonti og personkonti

1.   Hvert af medlemsstatsregistrene indeholder én driftslederkonto oprettet i henhold til artikel 15 for hvert anlæg og mindst én personkonto for hver person, der anmoder om personkonti oprettet i henhold til artikel 17.

2.   Driftslederkonti og personkonti skal kunne indeholde standardkvoter og Kyoto-enheder, hvis det tillades i henhold til medlemsstatens lovgivning. Registeradministratorer informerer den centrale administrator om den type Kyoto-enheder, der kan indsættes på driftsleder- og personkontiene i deres registre.

Artikel 15

Oprettelse af driftslederkonti

1.   Senest 10 hverdage dage efter ikrafttrædelsen af en drivhusgasemissionstilladelse til driftslederen for et anlæg, som ikke før har været omfattet af en sådan tilladelse, eller efter aktiveringen af kommunikationsforbindelsen mellem registret og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal, hvis dette er senere, giver den kompetente myndighed eller, hvis den kompetente myndighed forlanger det, driftslederen registeradministratoren for medlemsstatens register de i bilag III anførte oplysninger.

2.   Senest 10 hverdage efter modtagelsen af oplysningerne ifølge stk. 1 eller efter aktivering af kommunikationsforbindelsen mellem registret og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal, hvis dette er senere, opretter registeradministratoren en driftslederkonto for hvert anlæg i registret efter processen for kontooprettelse.

3.   Ændres de oplysninger, der er meddelt registeradministratoren i medfør af stk. 1, underretter den kompetente myndighed eller, hvis den kompetente myndighed forlanger det, driftslederen inden 10 hverdage registeradministratoren herom. Senest 10 hverdage efter modtagelsen af en sådan underretning ajourfører registeradministratoren driftslederens oplysninger efter processen for kontoajourføring.

4.   Registeradministratoren kan forlange, at driftslederen indvilliger i at opfylde rimelige betingelser på de i bilag II nævnte områder, inden der oprettes eller gives adgang til en konto.

Artikel 16

Lukning af driftslederkonti

1.   Hvis en drivhusgasemissionstilladelse tilbagekaldes eller returneres for et anlæg, der derfor ikke længere har en sådan tilladelse, underretter den kompetente myndighed inden 10 hverdage registeradministratoren herom. Mellem den 1. maj. og den 30. juni det følgende år lukker registeradministratoren efter processen for kontolukning alle driftslederkonti, der berøres af ophævelsen eller returneringen, hvis det pågældende anlægs overholdelsesstatustal for det seneste år er over eller lig med nul, jf. dog stk. 2. Er det pågældende anlægs overholdelsesstatustal under nul, lukker registeradministratoren dets konto hverdagen efter, at dets tal kommer over eller bliver lig med nul, eller hverdagen efter, at den kompetente myndighed har givet anvisning til registeradministratoren om at lukke kontoen, fordi der ikke er nogen rimelig udsigt til, at anlæggets driftsleder returnerer yderligere kvoter.

2.   Er der overskud af kvoter eller Kyoto-enheder på en driftslederbeholdningskonto, som registeradministratoren skal lukke i overensstemmelse med stk. 1, anmoder registeradministratoren forinden driftslederen om at anvise en anden konto i registersystemet, som de pågældende kvoter eller Kyoto-enheder dernæst overføres til. Besvarer driftslederen ikke registeradministratorens anmodning inden 60 kalenderdage, overfører registeradministratoren kvoterne til den nationale kvotekonto og Kyoto-enhederne til en partskonto.

3.   Hvis den kompetente myndighed har meddelt registeradministratoren, at en drivhusgasemissionstilladelse for et anlæg knyttet til en konto, der har en indførsel i den pågældende nationale tildelingstabel indgivet i overensstemmelse med artikel 38, ophæves eller returneres, foreslår registeradministratoren, inden kontoen lukkes, den centrale administrator følgende ændringer i den nationale tildelingstabel:

a)

I den nationale tildelingstabel slettes alle kvoter, der er tildelt anlægget i den nationale tildelingstabel, som endnu ikke er overført til anlæggets driftslederkonto.

b)

Den del af den nationale tildelingstabel, der repræsenterer antallet af kvoter, der ikke er tildelt eksisterende anlæg, tillægges et tilsvarende antal kvoter.

4.   Forslaget indsendes til og kontrolleres og implementeres automatisk af Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal efter processen for ajourføring af den nationale tildelingstabel ved lukning.

Artikel 17

Oprettelse af personkonti

1.   Ansøgning om oprettelse af en personkonto forelægges registeradministratoren for det pågældende medlemsstatsregister. Ansøgeren giver registeradministratoren de oplysninger, som denne med rimelighed har behov for. Disse oplysninger omfatter oplysningerne i bilag I.

2.   Senest 10 hverdage efter modtagelsen af en ansøgning ifølge stk. 1 eller efter aktivering af kommunikationsforbindelsen mellem registret og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal, hvis dette er senere, opretter registeradministratoren en personkonto i registret efter processen for kontooprettelse.

3.   Registeradministratoren må højst oprette 99 personkonti i sit register i samme persons navn.

4.   Ændres de oplysninger, ansøgeren har meddelt registeradministratoren i medfør af stk. 1, underretter ansøgeren inden 10 hverdage registeradministratoren herom. Senest 10 hverdage efter modtagelsen af en sådan underretning ajourfører registeradministratoren personens oplysninger efter processen for kontoajourføring.

5.   Registeradministratoren kan forlange, at ansøgeren, jf. stk. 1, indvilliger i at opfylde rimelige betingelser på de i bilag II nævnte områder, inden der oprettes eller gives adgang til en konto.

Artikel 18

Lukning af personkonti

1.   Senest 10 hverdage efter modtagelsen af en ansøgning fra en kontohaver om lukning af den pågældendes personkonto lukker registeradministratoren kontoen efter processen for kontolukning.

2.   Er saldoen på en personkonto nul, og er der ikke registreret transaktioner i en periode på 12 måneder, underretter registeradministratoren kontohaveren om, at personkontoen lukkes inden 60 kalenderdage, medmindre registeradministratoren inden udløbet af denne frist modtager en anmodning fra kontohaveren om, at personkontoen skal opretholdes. Modtager registeradministratoren ikke en sådan anmodning fra kontohaveren, lukkes kontoen efter processen for kontolukning.

Artikel 19

Bemyndigede repræsentanter

1.   Hver kontohaver udpeger mindst én bemyndiget repræsentant for hver partskonto, national konto og personkonto og mindst to bemyndigede repræsentanter for hver driftslederkonto. Anmodning til registeradministratoren om gennemførelse af processer indgives af en bemyndiget repræsentant på kontohaverens vegne.

2.   Medlemsstaterne og Kommissionen kan tillade, at kontohavere i deres registre udpeger en yderligere bemyndiget repræsentant, hvis samtykke — ud over samtykke fra en bemyndiget repræsentant — er en forudsætning for, at der kan indgives anmodning til registeradministratoren om gennemførelse af en eller flere af processerne vedrørende transaktioner med kvoter eller Kyoto-enheder.

3.   Hver verifikator udpeger mindst én bemyndiget repræsentant til at indføre eller godkende indførslen af de årlige verificerede emissioner for et anlæg i registrets registeroplysninger.

4.   Registeradministratorerne og den centrale administrator udpeger hver mindst én bemyndiget repræsentant til at føre deres respektive registre og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal på den pågældende administrators vegne.

5.   Kun fysiske personer kan udpeges som bemyndigede repræsentanter.

Artikel 20

Underretning

Registeradministratoren underretter straks hver kontohaver om oprettelse, ajourføring eller lukning af vedkommendes konti.

AFDELING 2

Rapportering og fortrolighed

Artikel 21

Rapportering

1.   Hver registeradministrator stiller på gennemsigtig og organiseret vis oplysningerne i bilag IV til rådighed på deres registerwebsted med den hyppighed og for de modtagere, der er anført i bilag IV. Registeradministratorerne frigiver ikke andre oplysninger fra registret.

2.   Den centrale administrator stiller på gennemsigtig og organiseret vis oplysningerne i bilag IV til rådighed på webstedet for Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal med den hyppighed og for de modtagere, der er anført i bilag IV. Den centrale administrator frigiver ikke andre oplysninger fra Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal.

3.   Hvert websted giver modtagerne af de i bilag IV nævnte rapporter adgang til at søge i rapporterne ved hjælp af søgefunktioner.

4.   Registeradministratoren er ansvarlig for nøjagtigheden af oplysninger, der stammer fra hans register.

Hverken Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal eller registrene kan afkræve kontohavere oplysninger om prisen på kvoter eller Kyoto-enheder.

Artikel 22

Fortrolighed

1.   Alle oplysninger i registrene og i Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal, herunder om beholdningen på alle konti og om alle transaktioner, betragtes som fortrolige, dog ikke med henblik på gennemførelsen af bestemmelserne i denne forordning, direktiv 2003/87/EF eller national lovgivning.

2.   Oplysninger i registrene må ikke anvendes uden forudgående samtykke fra den berørte kontohaver, medmindre formålet hermed er at føre de pågældende registre i overensstemmelse med denne forordning.

3.   Den centrale administrator, de kompetente myndigheder og registeradministratorer gennemfører kun processer, hvis dette er nødvendigt for udførelsen af deres opgaver som central administrator, kompetent myndighed eller registeradministrator.

AFDELING 3

Tabeller, koder og identifikatorer

Artikel 23

Nationale tildelingstabeller

Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal indeholder en national tildelingstabel for hver medlemsstat for perioden 2008-2012 og for hver efterfølgende periode. De nationale tildelingstabeller indeholder følgende tabeloplysninger:

a)

samlet antal udstedte kvoter: i en celle angives det samlede antal kvoter, der udstedes for den periode, der er omfattet af den nationale tildelingsplan

b)

samlet antal kvoter, der ikke tildeles til deltagere (reserve): i en celle angives det samlede antal kvoter (udstedte eller købte), der er hensat til nytilkomne og auktionering for den periode, der er omfattet af den nationale tildelingsplan

c)

år: i separate celler angives hvert af de år, der er omfattet af den nationale tildelingsplan, i stigende orden

d)

anlægsidentifikationskode: angives i separate celler i stigende orden. De anførte anlæg omfatter anlæg, der ensidigt er medtaget i medfør af artikel 24 i direktiv 2003/87/EF, og omfatter ikke anlæg, der midlertidigt er undtaget i medfør af artikel 27 i direktiv 2003/87/EF

e)

tildelte kvoter: de kvoter, der tildeles for et angivet år til et angivet anlæg angives i den celle, der forbinder det pågældende år med det pågældende anlægs identifikationskode.

Artikel 24

Koder

Hvert register indeholder inputkoder og svarkoder for at sikre korrekt fortolkning af oplysninger, der udveksles under hver proces. Inputkoderne og svarkoderne skal stemme overens med koderne i dataudvekslingsformatet, jf. artikel 9.

Artikel 25

Kontoidentifikationskoder og alfanumeriske identifikatorer

Inden oprettelse af en konto tildeler registeradministratoren kontoen en entydig kontoidentifikationskode og den alfanumeriske identifikator, som kontohaveren har angivet som led i oplysningerne efter bilag I og III. Inden oprettelse af en konto tildeler registeradministratoren også kontohaveren en entydig kontohaveridentifikationskode.

KAPITEL IV

KONTROL OG PROCESSER

AFDELING 1

Spærring af konti

Artikel 26

Spærring af driftslederkonti

1.   Er et anlægs årlige verificerede emissioner for det foregående år ikke senest den 1. april hvert år fra og med 2006 indført i registret, spærrer registeradministratoren for overførsel af kvoter og Kyoto-enheder fra driftslederkontoen for det pågældende anlæg.

2.   Registeradministratoren ophæver kontospærringen, når anlæggets årlige verificerede emissioner for det i stk. 1 nævnte år er indført i registret.

3.   Når en driftslederkonto spærres, eller en sådan spærring ophæves, underretter registeradministratoren straks den berørte kontohaver og den kompetente myndighed herom.

4.   Stk. 1 gælder ikke for returnering af kvoter, returnering af CER'er og ERU'er og indskud af kvoter.

AFDELING 2

Automatisk kontrol og dataafstemningsprocessen

Artikel 27

Påvisning af afvigelser gennem Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal

1.   For at påvise uregelmæssigheder, herefter benævnt »afvigelser«, hvorved den foreslåede proces ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2003/87/EF og denne forordning, sikrer den centrale administrator, at Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal gennemfører automatisk kontrol med alle processer.

2.   Påpeges der ved den automatiske kontrol efter stk. 1 en afvigelse i en proces, underretter den centrale administrator omgående den eller de pågældende registeradministratorer herom ved at sende dem en automatisk svarkode.

3.   Efter modtagelsen af en sådan svarkode for en proces, jf. stk. 2, bringer registeradministratoren for det igangsættende register den pågældende proces til ophør og underretter Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal herom. Den eller de berørte registeradministratorer meddeler omgående de berørte kontohavere, at processen er bragt til ophør.

Artikel 28

Påvisning af uoverensstemmelser gennem Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal

1.   Den centrale administrator sikrer, at Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal regelmæssigt igangsætter en dataafstemningsproces med henblik på at sikre, at registreringerne af beholdninger af kvoter og Kyoto-enheder i Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal er i overensstemmelse med registreringerne af beholdninger af kvoter og Kyoto-enheder i hvert register. Til dette formål registrerer Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal alle processer.

2.   Påvises der en uregelmæssighed, herefter benævnt »uoverensstemmelse«, under dataafstemningsprocessen, hvorved de oplysninger om kvoter, konti eller Kyoto-enheder, der leveres af et register som en del af den periodiske afstemningsproces, adskiller sig fra oplysninger i en transaktionsjournal, underretter den centrale administrator omgående den eller de berørte registeradministratorer herom. Hvis uoverensstemmelsen ikke korrigeres, sørger den centrale administrator for, at Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal ikke lader processer blive videreført, hvis de vedrører kvoter, konti eller Kyoto-enheder, som berøres af uoverensstemmelsen.

Artikel 29

Påvisning af afvigelser gennem den uafhængige transaktionsjournal

Hvis den uafhængige transaktionsjournal efter en automatisk kontrol underretter den eller de pågældende registeradministratorer om en afvigelse i en proces, bringer registeradministratoren for det igangsættende register processen til ophør og underretter den uafhængige transaktionsjournal herom. Den eller de berørte registeradministratorer meddeler omgående de berørte kontohavere, at processen er bragt til ophør.

Artikel 30

Automatisk registerkontrol

Forud for og under gennemførelsen af en proces sørger registeradministratoren for, at der foretages passende automatisk kontrol i registret for at påvise afvigelser og bringe de pågældende processer til ophør, før Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal eller den uafhængige transaktionsjournal foretager den automatiske kontrol.

AFDELING 3

Gennemførelse og afslutning af processer

Artikel 31

Processer

1.   Registre skal kunne gennemføre følgende typer processer:

a)

processer vedrørende kontoadministration:

i)

proces for kontooprettelse

ii)

proces for kontoajourføring

iii)

proces for kontolukning

b)

processer vedrørende verificerede emissioner:

i)

processer for indførsel af verificerede emissioner:

ii)

proces for ajourføring af verificerede emissioner

c)

dataafstemningsprocessen

d)

processer vedrørende transaktioner for generering af kvoter eller Kyoto-enheder:

i)

proces for udstedelse af Kyoto-enheder

ii)

proces for udstedelse af kvoter

iii)

proces for korrektion af kvoter

e)

andre processer vedrørende kvoter:

i)

proces for tildeling af kvoter

ii)

proces for sletning af kvoter

iii)

proces for returnering af kvoter

iv)

proces for intern overførsel af kvoter

v)

proces for ekstern overførsel af kvoter

vi)

proces for indsættelse af kvoter

vii)

proces for tilføjelse af AAU'er til indsatte kvoter

f)

andre processer vedrørende Kyoto-enheder:

i)

proces for annullering af Kyoto-enheder

ii)

proces for returnering af CER'er og ERU'er

iii)

proces for intern overførsel af Kyoto-enheder

iv)

proces for ekstern overførsel af Kyoto-enheder

v)

proces for clearing af kvoteoverførsler med AAU'er

vi)

proces for overførsel af AAU'er inden tilbagetrækning eller annullering

vii)

proces for tilbagetrækning af Kyoto-enheder

g)

processer vedrørende indførsel og ajourføring af nationale tildelingstabeller:

i)

proces for indførsel af nationale tildelingstabeller

ii)

proces for ajourføring af nationale tildelingstabeller med henblik på lukning

iii)

proces for ajourføring af nationale tildelingstabeller med nytilkomne

iv)

proces for revision af nationale tildelingstabeller

v)

proces for supplering af reserve i nationale tildelingstabeller

h)

proces for transaktionstilbageførsel

i)

proces for test af registerfunktioner.

2.   Registrene skal kunne gennemføre processerne i overensstemmelse med den fuldstændige meddelelsesudvekslingssekvens og kravene til format og informationsindhold med anvendelse af WSDL (Web Service Description Language), der er fastsat for den pågældende procestype i dataudvekslingsformatet, jf. artikel 9.

Registrene skal kunne modtage de meddelelser, der sendes af Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal, som fastsat i dataudvekslingsformatet, jf. artikel 9.

3.   Registeradministrator tildeler en entydig procesidentifikationskode til hver proces.

Artikel 32

Afslutning af processer vedrørende konti, verificerede emissioner og nationale tildelingstabeller

Alle processer vedrørende konti, verificerede emissioner og nationale tildelingstabeller anses for afsluttede, når Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal har meddelt det igangsættende register eller Fællesskabets register, hvis det igangsættende register er et kapitel VI-register, at der ikke er påvist afvigelser i det modtagne forslag.

Artikel 33

Afslutning af processer vedrørende kvoter og Kyoto-enheder inden for registre

1.   Alle processer vedrørende kvoter, bortset fra processen for ekstern overførsel af kvoter, anses for afsluttede, når Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal har meddelt det igangsættende register, at der ikke er påvist afvigelser i det modtagne forslag, og når Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal fra det igangsættende register har modtaget bekræftelse af, at dette har ajourført sine registeroplysninger i overensstemmelse med sit forslag.

2.   Alle processer vedrørende Kyoto-enheder, bortset fra processen for ekstern overførsel af Kyoto-enheder og processen for clearing af kvoteoverførsler med AAU'er, anses for afsluttede, når både den uafhængige transaktionsjournal og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal har konkluderet, at der ikke er afvigelser i det modtagne forslag, og når både den uafhængige transaktionsjournal og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal fra det igangsættende register har modtaget bekræftelse af, at dette har ajourført sine registeroplysninger i overensstemmelse med sit forslag.

Artikel 34

Afslutning af processer, der omfatter overførsler mellem registre

1.   Processen for ekstern overførsel af kvoter anses for afsluttet, når Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal har meddelt det erhvervende register, at der ikke er påvist afvigelser i det forslag, der er fremsendt af det igangsættende register, og når Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal fra det erhvervende register har modtaget bekræftelse af, at dette har ajourført sine registeroplysninger i overensstemmelse med det igangsættende registers forslag.

2.   Processen for ekstern overførsel af Kyoto-enheder og processen for clearing af kvoteoverførsler med AAU'er anses for afsluttet, når både den uafhængige transaktionsjournal og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal har konkluderet, at der ikke er afvigelser i det forslag, der er fremsendt af det igangsættende register, og når både den uafhængige transaktionsjournal og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal fra det erhvervende register har modtaget bekræftelse af, at dette har ajourført sine registeroplysninger i overensstemmelse med det igangsættende registers forslag.

Artikel 35

Afslutning af dataafstemningsprocessen

Dataafstemningsprocessen anses for afsluttet, når alle uoverensstemmelser mellem oplysningerne i et register og oplysningerne i Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal for et givet tidspunkt på en given dato er elimineret, og dataafstemningsprocessen for det pågældende register er igangsat på ny og fuldført med tilfredsstillende resultat.

Artikel 36

Tilbageførsel af afsluttede processer, der er gennemført fejlagtigt

1.   Hvis en kontohaver eller en registeradministrator, der handler på kontohaverens vegne, utilsigtet eller fejlagtigt igangsætter en transaktion vedrørende kvoter eller processen for returnering af CER'er og ERU'er, kan denne i en skriftlig anmodning, der er underskrevet af de eller de af kontohaveren bemyndigede repræsentanter, der kan igangsætte transaktionen, og indsendt inden for fem hverdage efter afslutningen af processen, foreslå, at registeradministratoren udfører en manuel tilbageførsel af transaktionen. Anmodningen skal indeholde en erklæring om, at transaktionen blev igangsat utilsigtet eller fejlagtigt.

2.   Stk. 1 gælder ikke for processen for ekstern overførsel af kvoter og processen for intern overførsel af kvoter.

3.   Inden 40 kalenderdage efter afslutningen af transaktionen kan registeradministratoren skriftligt underrette den centrale administrator om anmodningen, samt at denne har til hensigt at gennemføre en tilbageførsel.

4.   Inden 40 kalenderdage efter modtagelsen af registeradministratorens meddelelse, jf. stk. 3, gennemfører den centrale administrator en tilbageførsel af den pågældende transaktion efter processen for transaktionstilbageførsel, såfremt

a)

anmodningen og meddelelsen var afsendt inden for de i stk. 1 og 3 anførte frister

b)

den foreslåede tilbageførsel alene tilbagefører virkningerne af den utilsigtede eller fejlagtigt igangsatte transaktion og ikke tilbagefører virkningerne af senere transaktioner, der omhandler de samme kvoter

c)

det ikke betyder, at et anlæg ikke overholder kravene for et foregående år som resultat af tilbageførslen

d)

et antal AAU'er, ERU'er eller CER'er svarende til det antal, der er returneret eller slettet af processen, ikke allerede er trukket tilbage i medfør af artikel 56 eller annulleret i medfør af artikel 58 i tilfælde af processer for returnering af kvoter, processer for returnering af CER'er og ERU'er og processer for sletning af kvoter.

5.   Registeradministratoren tilbagefører den relevante transaktion efter processen for transaktionstilbageførsel inden for fem hverdage efter modtagelse af den centrale administrators meddelelse om, at tilbageførslen er i overensstemmelse med stk. 3.

Artikel 37

Midlertidig afbrydelse af processer

1.   I henhold til artikel 8 i beslutning nr. 280/2004/EF afbryder den centrale administrator midlertidigt medlemsstatsregistrets evne til at gennemføre processen for ekstern overførsel af kvoter, hvis klimakonventionens sekretariat meddeler en medlemsstat, at den ikke opfylder de betingelser, der giver den ret til at overføre Kyoto-enheder, og det kompetente organ i medlemsstaten meddeler registeradministratoren, at denne ikke må iværksætte transaktioner med Kyoto-enheder.

2.   Kommissionen kan give den centrale administrator anvisning om midlertidigt at afbryde en proces, jf. artikel 31, stk. 1, der er igangsat af et register, hvis processen ikke gennemføres i overensstemmelse med artikel 31 til 35, og underretter omgående registeradministratoren herom.

3.   Kommissionen kan give den centrale administrator anvisning om midlertidigt at afbryde kommunikationsforbindelsen mellem et register og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal eller afbryde en eller nogle af de i artikel 31, stk. 1, omhandlede processer, hvis registret ikke føres i overensstemmelse med denne forordning, og underretter omgående registeradministratoren herom.

4.   Registeradministratorer kan anmode den centrale administrator om midlertidigt at afbryde kommunikationsforbindelsen mellem et register og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal eller afbryde en eller nogle af de i artikel 31, stk. 1, omhandlede processer, så de kan udføre planlagt vedligeholdelse af registrene.

5.   En registeradministrator kan anmode den centrale administrator om at genoprette kommunikationsforbindelsen mellem sit register og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal eller genoptage afbrudte processer, hvis registeradministratoren vurderer, at de problemer, der forårsagede den midlertidige afbrydelse, er blevet løst. Den centrale administrator meddeler registeradministratoren sin beslutning så hurtigt som muligt. En medlemsstat kan anmode om at få dette medtaget på dagsordenen i Udvalget for Klimaændringer med henblik på at fremsætte betragtninger om dette for den centrale administrator.

KAPITEL V

TRANSAKTIONER

AFDELING 1

Tildeling og udstedelse af kvoter

Artikel 38

Indførsel i Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal og korrektion af nationale tildelingstabeller

1.   Senest 12 måneder inden starten på hver efterfølgende periode forelægger hver medlemsstat sin nationale tildelingstabel for Kommissionen i overensstemmelse med den afgørelse, der er truffet i henhold til artikel 11 i direktiv 2003/87/EF.

2.   Hvis den nationale tildelingstabel bygger på en national tildelingsplan, som Kommissionen har fået forelagt og ikke afvist, jf. artikel 9, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF, eller hvortil Kommissionen har godkendt foreslåede ændringer, giver Kommissionen den centrale administrator anvisning om at indføre den nationale tildelingstabel i Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal efter processen for indførsel af nationale tildelingstabeller.

3.   Hver gang en medlemsstat korrigerer sin nationale tildelingsplan, forelægger den Kommissionen korrektionen sammen med hver tilsvarende korrektion i den nationale tildelingstabel. Hvis korrektionen af den nationale tildelingstabel bygger på den nationale tildelingsplan, som Kommissionen har fået forelagt og ikke har afvist, jf. artikel 9, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF, eller hvortil Kommissionen har godkendt ændringer, og hvis korrektionen er foretaget efter de metoder, der er fastsat i den nationale tildelingsplan, eller skyldes bedre data, giver Kommissionen den centrale administrator anvisning om at indføre en tilsvarende korrektion af den nationale tildelingstabel i Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal.

4.   Korrektioner vedrørende tildeling af kvoter til nytilkomne foretages efter processen for ajourføring af nationale tildelingstabeller med nytilkomne. Korrektioner vedrørende forøgelse af reserven til nytilkomne gennem køb af kvoter skal foretages efter processen for supplering af reserve i nationale tildelingstabeller. Andre korrektioner foretages efter processen for revision af nationale tildelingstabeller.

5.   I alle andre tilfælde forelægger medlemsstaten Kommissionen korrektionen af sin nationale tildelingsplan, og hvis Kommissionen ikke afviser korrektionen efter fremgangsmåden i artikel 9, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF, giver Kommissionen den centrale administrator anvisning om at foretage en tilsvarende korrektion af den nationale tildelingstabel i Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal efter processen for revision af nationale tildelingstabeller.

6.   Når der efter udstedelsen af kvoter i henhold til artikel 39 er foretaget korrektioner i medfør af stk. 2, som reducerer den samlede mængde af de kvoter, der er udstedt efter artikel 39 for perioden 2008-2012 eller efterfølgende perioder, overfører registeradministratoren efter processen for korrektion af kvoter:

a)

det antal kvoter, som den kompetente myndighed angiver, til den nationale konto til slettede kvoter for den relevante periode, og

b)

et tilsvarende antal AAU'er fra ETS AAU-depotkontoen til en partskonto.

Artikel 39

Udstedelse af kvoter

Når den nationale tildelingstabel er indført i Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal, benytter registeradministratoren med forbehold af artikel 38, stk. 2, senest den 28. februar i det første år i perioden 2008-2012 for hver efterfølgende periode processen for udstedelse af kvoter til at:

a)

udstede det samlede antal kvoter i den nationale tildelingstabel og indsætte dem på den nationale kvotekonto, og

b)

tildele en entydig enhedsidentifikationskode til hver kvote, og

c)

overføre et tilsvarende antal AAU'er fra en partskonto til ETS AAU-depotkontoen.

Artikel 40

Tildeling af kvoter til driftsledere

1.   Senest den 28. februar hvert år overfører registeradministratoren fra den nationale kvotekonto til den relevante driftslederkonto den andel af det samlede antal udstedte kvoter, der er tildelt det pågældende anlæg for det pågældende år, i overensstemmelse med den relevante afdeling i den nationale tildelingstabel, jf. dog artikel 38, stk. 2, og artikel 41.

2.   Tildelingen gennemføres efter processen for tildeling af kvoter.

3.   Registeradministratoren kan overføre denne andel på et senere tidspunkt hvert år i de tilfælde, hvor medlemsstatens nationale tildelingsplan åbner denne mulighed for et anlæg.

Artikel 41

Returnering af kvoter efter anvisning fra den kompetente myndighed

1.   Hvis den kompetente myndighed giver anvisning derom i medfør af artikel 16, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF, returnerer registeradministratoren helt eller delvis den andel af det samlede antal udstedte kvoter, der er tildelt et anlæg for et bestemt år, ved at indføre det antal returnerede kvoter, der vedrører det pågældende anlæg og den pågældende periode. De returnerede kvoter overføres til den nationale konto til slettede kvoter.

2.   Kvoter, der returneres efter anvisning fra den kompetente myndighed, returneres efter processen for returnering af kvoter.

Artikel 42

Tildeling af kvoter til nytilkomne

Hvis den kompetente myndighed giver anvisning derom, overfører registeradministratoren en andel af de kvoter, der er udstedt af en registeradministrator, som står på den nationale kvotekonto, til driftslederkontoen for det nytilkomne anlæg i henhold til det relevante afsnit i den nationale tildelingstabel for det nytilkomne anlæg for det pågældende år. Kvoter overføres efter processen for tildeling af kvoter.

Artikel 43

Tildeling af kvoter efter en medlemsstats salg af disse

Hvis den kompetente myndighed efter et salg af en medlemsstats kvoter giver anvisning derom, overfører registeradministratoren en andel af kvotemængden fra den nationale kvotekonto til den konto, der angives af køberen. Kvoter, der overføres inden for det samme register, overføres efter processen for intern overførsel af kvoter. Kvoter, der overføres fra et register til et andet, overføres efter processen for ekstern overførsel af kvoter.

AFDELING 2

Overførsler og deltagelsesbetingelser

Artikel 44

Kontohaveres overførsler af kvoter

1.   På en kontohavers anmodning foretager registeradministratoren overførsel af kvoter, der er indsat på kontohaverens konto, mellem nationale kvotekonti, driftslederkonti og personkonti inden for det pågældende register efter processen for intern overførsel af kvoter.

2.   På en kontohavers anmodning foretager registeradministratoren overførsel af kvoter, der er indsat på kontohaverens konto, mellem nationale kvotekonti, driftslederkonti og personkonti inden for det pågældende register og sådanne konti i et andet register efter processen for ekstern overførsel af kvoter.

3.   Kvoter må kun overføres fra en konto i et register til en konto i et tredjelandsregister eller i CDM-registret og kun erhverves af en konto i et tredjelandsregister eller i CDM-registret, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

der er indgået en aftale, jf. artikel 25, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF, og

b)

sådanne overførsler er i overensstemmelse med bestemmelserne om gensidig anerkendelse af kvoter i henhold til aftale udarbejdet af Kommissionen i medfør af artikel 25, stk. 2, i direktiv 2003/87/EF.

Artikel 45

Kontohaveres overførsler af Kyoto-enheder

1.   På en kontohavers anmodning foretager registeradministratoren overførsel af Kyoto-enheder, der er indsat på kontohaverens konto, mellem partskonti, driftslederkonti og personkonti inden for det pågældende register efter processen for intern overførsel af Kyoto-enheder, hvis sådanne Kyoto-enheder kan stå på den erhvervende konto i henhold til artikel 14.

2.   På en kontohavers anmodning foretager registeradministratoren overførsel af Kyoto-enheder, der er indsat på kontohaverens konto, mellem partskonti, driftslederkonti og personkonti inden for det pågældende register og sådanne konti i et andet register efter processen for ekstern overførsel af Kyoto-enheder, hvis sådanne Kyoto-enheder kan stå på den erhvervende konto i henhold til artikel 14.

Artikel 46

Minimumsbeholdning af kvoter i registre

1.   Hvis det samlede antal kvoter i et register som følge af en foreslået proces for ekstern overførsel af kvoter eller en proces for sletning af kvoter bliver lavere end det antal Kyoto-enheder, der skal være indsat i registret i henhold til beslutning 11/CMP.1 som reserve for forpligtelsesperioden, minus det antal Kyoto-enheder, der aktuelt er indsat i registret uden for ETS AAU-depotkontoen og annulleringskontoen, afviser Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal den foreslåede overførsel.

2.   Hvis det samlede kombinerede antal kvoter i registrene for de medlemsstater, der tiltrådte EU før 2000, som følge af en foreslået proces for ekstern overførsel af kvoter eller en proces for sletning af kvoter bliver lavere end det antal Kyoto-enheder, der skal være indsat i disse registre i henhold til beslutning 11/CMP.1 som reserve for forpligtelsesperioden for Fællesskabet, minus det antal Kyoto-enheder, der aktuelt er indsat i disse registre uden for ETS AAU-depotkontoen og annulleringskontoen, afviser Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal den foreslåede overførsel.

AFDELING 3

Verificerede emissioner

Artikel 47

Verificerede emissioner fra et anlæg

1.   Når rapporten fra en driftsleder om emissioner fra et anlæg i det foregående år er verificeret som tilfredsstillende i overensstemmelse med artikel 15 i direktiv 2003/87/EF, indfører hver verifikator, inklusive de kompetente myndigheder, der optræder som verifikator, eller godkender hver verifikator indførslen af det pågældende års verificerede emissioner for det pågældende anlæg for det pågældende år i registret efter processen for indførsel af verificerede emissioner.

2.   Registeradministratoren kan forbyde indførslen af de årlige verificerede emissioner for et anlæg, indtil den kompetente myndighed har modtaget den af driftslederen indsendte rapport for verificerede emissioner for det pågældende anlæg, jf. artikel 14, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF, og har gjort registret klar til at modtage de årlige verificerede emissioner.

3.   Den kompetente myndighed kan give registeradministratoren anvisning om at korrigere de årlige verificerede emissioner fra et anlæg for det foregående år for at sikre, at der er overensstemmelse med de detaljerede krav, som medlemsstaten har opstillet i medfør af bilag V i direktiv 2003/87/EF, ved at indføre det pågældende års korrigerede verificerede emissioner for det pågældende anlæg for det pågældende år i registret efter processen for ajourføring af verificerede emissioner.

4.   Hvis den kompetente myndighed giver registeradministratoren anvisning om at korrigere de årlige verificerede emissioner fra et anlæg for det foregående år efter den i artikel 6, stk. 2, i direktiv 2003/87/EF anførte frist for returnering af kvoter svarende til anlæggets samlede emissioner i året før, kan den centrale administrator kun tillade en sådan korrektion, hvis denne er blevet underrettet om den kompetente myndigheds beslutning om den nye overholdelsesstatus for anlægget som følge af korrektionen af de verificerede emissioner.

AFDELING 4

Returnering af kvoter, ERU'er og CER'er

Artikel 48

Returnering af kvoter

1.   Driftsledere returnerer kvoter for et anlæg ved, at de anmoder registeradministratoren om eller, når medlemsstatens lovgivning åbner mulighed herfor, formodes at have anmodet registeradministratoren om:

a)

at overføre et bestemt antal kvoter for en bestemt periode fra den relevante driftslederkonto til den nationale konto til slettede kvoter i det pågældende register

b)

at indføre antallet af overførte kvoter for det pågældende anlæg som returnerede kvoter for den pågældende periode.

2.   Overførslen og indførslen foregår efter processen for returnering af kvoter.

Artikel 49

Returnering af CER'er og ERU'er

1.   Når en driftsleder på grundlag af artikel 11a i direktiv 2003/87/EF skal returnere ERU'er og CER'er vedrørende et anlæg, anmoder han registeradministratoren om:

a)

at overføre et bestemt antal CER'er eller ERU'er for et bestemt år fra den relevante driftslederkonto til partskontoen i det register, hvor driftslederen har sin driftslederkonto

b)

at indføre antallet af overførte CER'er og ERU'er for det pågældende anlæg som returnerede for den pågældende periode.

2.   Registeradministratoren godkender kun anmodninger om at returnere CER'er og ERU'er op til en procentsats af tildelingen til hvert anlæg som fastsat af lovgivningen i medlemsstaten. Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal afviser alle anmodninger om at returnere CER'er og ERU'er, der overstiger det tilladte maksimumsantal CER'er og ERU'er, der må returneres i medlemsstaten.

3.   Overførslen og indførslen foregår efter processen for returnering af CER'er og ERU'er.

Artikel 50

Beregning af overholdelsesstatustal

1.   Den 1. maj hvert år fastlægger registeradministratoren overholdelsesstatustallet for hvert anlæg ved at beregne summen af alle de kvoter, CER'er og ERU'er, der er returneret for den indeværende periode minus summen af alle verificerede emissioner i den indeværende periode til og med det indeværende år plus en korrektionsfaktor.

2.   Korrektionsfaktoren, der er nævnt i stk. 1, er nul, hvis overholdelsesstatustallet for det sidste år i den foregående periode var større end nul, men forbliver som overholdelsesstatustallet for det sidste år i den foregående periode, hvis tallet er mindre end eller lig med nul.

Artikel 51

Registrering og meddelelse af overholdelsesstatustal

1.   Registeradministratoren registrerer det overholdelsesstatustal, der er beregnet i henhold til artikel 50 for hvert anlæg for hvert år.

2.   På den første hverdag efter den 1. maj hvert år meddeler registeradministratoren det registrerede overholdelsesstatustal til den kompetente myndighed. Registeradministratorer meddeler desuden alle ændringer i overholdelsesstatustallene for de foregående år til den kompetente myndighed.

Artikel 52

Registrering af verificerede emissioner

Hvis der den 1. maj hvert år ikke er registreret et tal for verificerede emissioner for et anlæg for et tidligere år, må der ikke i registret indføres andre tal for emissioner, der måtte være fastsat i medfør af artikel 16, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF, medmindre de er beregnet så nøjagtigt som muligt i overensstemmelse med de detaljerede krav, som medlemsstaten har fastlagt i medfør af bilag V til direktiv 2003/87/EF.

AFDELING 5

Sletning af kvoter og annullering af Kyoto-enheder

Artikel 53

Sletning af kvoter

Registeradministratoren annullerer efter anmodning fra en kontohaver, jf. artikel 12, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF, kvoter, der står på kontohaverens konti efter processen for sletning af kvoter ved at:

a)

overføre et bestemt antal kvoter fra den relevante konto til den nationale konto til slettede kvoter i det pågældende register, og

b)

registrere antallet af overførte kvoter som slettede for det indeværende år.

Artikel 54

Annullering af Kyoto-enheder

Registeradministratoren annullerer efter anmodning fra en kontohaver, jf. artikel 12, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF, Kyoto-enheder, der står på kontohaverens konti, efter processen for annullering af Kyoto-enheder ved at overføre et bestemt antal Kyoto-enheder fra den relevante konto til annulleringskontoen i det pågældende register.

AFDELING 6

Clearing af kvoteoverførsler med overførsler af Kyoto-enheder

Artikel 55

Clearing af kvoteoverførsler

1.   For at sikre, at antallet af AAU'er på ETS AAU-depotkontoen i et register svarer til antallet af kvoter i registret på den første hverdag efter den 1. maj, træffes der følgende foranstaltninger:

a)

på den første hverdag efter den 1. maj tager den centrale administrator et øjebliksbillede for hvert register af alle kvoterne i registret og AAU'er på ETS AAU-depotkontoen i registret

b)

inden den 10. maj overfører registeradministratoren efter meddelelse fra den centrale administrator det antal AAU'er på ETS AAU-depotkontoen, der overstiger antallet af kvoter i registret i henhold til øjebliksbilledet, til den centrale ETS-clearingkonto i Fællesskabets register efter processen for clearing af kvoteoverførsler med AAU'er

c)

inden den 15. maj overfører administratoren af Fællesskabets register efter meddelelse fra den centrale administrator et antal AAU'er svarende til antallet af kvoter i registret, som overstiger antallet af AAU'er på ETS AAU-depotkontoen for det pågældende register i henhold til øjebliksbilledet, til ETS AAU-depotkontoen for det pågældende register efter processen for clearing af kvoteoverførsler med AAU'er.

2.   I forbindelse med denne artikel anses kvoter på den national konto til slettede kvoter, som endnu ikke er trukket tilbage eller annulleret i henhold til artikel 56 og 58, for at være kvoter i registret.

3.   Hvis en registeradministrator ikke udfører de i stk. 1 anførte opgaver inden for tidsfristerne, spærrer den centrale administrator alle processer, der er omhandlet i artikel 31, stk. 1, litra d) til h), med undtagelse af processen for clearing af kvoteoverførsler med AAU'er, indtil disse opgaver er udført.

4.   Den centrale administrator kan igangsætte yderligere clearingprocesser på andre tidspunkter end som angivet i stk. 1 efter at have givet registeradministratorerne meddelelse med passende varsel.

AFDELING 7

Tilbagetrækning af Kyoto-enheder

Artikel 56

Tilbagetrækning af AAU'er, ERU'er eller CER'er mod returnering af kvoter, ERU'er og CER'er

1.   Inden den 30. juni i året efter ikrafttrædelsesåret for denne forordning og hvert år derefter trækker registeradministratorerne et antal AAU'er, ERU'er eller CER'er, men ikke lCER'er eller tCER'er, tilbage svarende til det antal kvoter, ERU'er eller CER'er, der returneres i henhold til artikel 48 og 49, ved at:

a)

overføre et antal AAU'er svarende til det antal kvoter, der er returneret for den indeværende periode mellem den 1. maj i det foregående år og 30. april i det indeværende år, fra AAU-depotkontoen til en partskonto efter processen for overførsel af AAU'er inden tilbagetrækning eller annullering, og

b)

overføre et antal AAU'er, ERU'er eller CER'er, men ikke lCER'er eller tCER'er, svarende til det antal kvoter, ERU'er eller CER'er, der er returneret for den indeværende periode mellem den 1. maj i det foregående år og 30. april i det indeværende år, fra en partskonto til tilbagetrækningskontoen efter processen for tilbagetrækning af Kyoto-enheder.

2.   Hvis en registeradministrator ikke udfører de i stk. 1 anførte opgaver inden for tidsfristen, spærrer den centrale administrator processen for indsættelse af kvoter, indtil disse opgaver er udført.

Artikel 57

Tilbagetrækning af Kyoto-enheder

1.   Hvis medlemsstatens relevante organ giver anvisning derom, overfører registeradministratoren den mængde og de typer Kyoto-enheder, som er specificeret af dette organ, fra partskontoen til den relevante tilbagetrækningskonto i sit register efter processen for tilbagetrækning af Kyoto-enheder.

2.   Det må ikke være muligt at overføre kvoter fra driftslederkonti eller personkonti til tilbagetrækningskonti.

AFDELING 8

Annullering af Kyoto-enheder

Artikel 58

Annullering af Kyoto-enheder mod sletning af kvoter

1.   Inden den 30. juni i året efter ikrafttrædelsesåret for denne forordning og hvert år derefter annullerer registeradministratorerne et antal AAU'er, ERU'er eller CER'er, men ikke lCER'er eller tCER'er, svarende til det antal kvoter, der er slettet for den indeværende periode mellem den 1. januar i det foregående år og den 1. januar i det indeværende år, ved at:

a)

overføre et antal AAU'er svarende til det antal kvoter, der er slettet mellem den 1. januar i det foregående år og den 1. januar i det indeværende år, fra AAU-depotkontoen til en partskonto efter processen for overførsel af AAU'er inden tilbagetrækning eller annullering, og

b)

overføre et antal AAU'er, ERU'er eller CER'er, men ikke lCER'er eller tCER'er, svarende til det antal kvoter, der er slettet i medfør af artikel 53, fra en partskonto til annulleringskontoen efter processen for annullering af Kyoto-enheder.

2.   Hvis en registeradministrator ikke udfører de i stk. 1 anførte opgaver inden for tidsfristen, spærrer den centrale administrator processen for indsættelse af kvoter, indtil disse opgaver er udført.

AFDELING 9

Indsættelse af kvoter mellem perioder

Artikel 59

Indsættelse mellem perioder

1.   Den 1. maj 2013 og den 1. maj i året efter afslutningen af hver efterfølgende periode konverterer registeradministratorer kvoter, som er indsat i deres register og endnu ikke returneret, til kvoter, der er gyldige for den indeværende periode, efter processen for indsættelse af kvoter.

2.   Registeradministratorer i medlemsstaterne, der kan udstede AAU'er for den periode, der begynder i 2013, overfører inden den 30. juni i det samme år et antal AAU'er, der er gyldige for den indeværende periode, svarende til det antal kvoter, der er konverteret i henhold til stk. 1, til ETS AAU-depotkontoen for den indeværende periode efter processen for tilføjelse af AAU'er til indsatte kvoter. Registeradministratorer overfører også evt. resterende AAU'er fra ETS AAU-depotkontoen for den foregående periode til en partskonto.

KAPITEL VI

BESTEMMELSER VEDRØRENDE REGISTRE FOR MEDLEMSSTATER, DER IKKE KAN UDSTEDE AAU'ER

Artikel 60

Drift af registre for medlemsstater, der ikke kan udstede AAU'er

1.   Medlemsstater, som ikke kan udstede AAU'er af andre årsager, end at de i henhold til bestemmelserne i beslutning 11/CMP.1 ikke er berettiget til at overføre ERU'er, AAU'er og CER'er, opretter og fører konsoliderede registre i Fællesskabets register.

2.   Kapitel VI-registre kommunikerer med Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal via en kommunikationsforbindelse, der er oprettet af Fællesskabets register.

3.   Med undtagelse af artikel 3, artikel 8, artikel 12, artikel 13, artikel 14, stk. 1, artikel 15 til 28, artikel 29, stk. 3, artikel 30, artikel 31, stk. 2 og 4, artikel 32 og 33, artikel 34, stk. 1, artikel 35 til 37, artikel 38, stk. 1, 2 og 3, artikel 40 til 43, artikel 44, stk. 1 og 3, artikel 45, stk. 1, artikel 47, artikel 48, artikel 50 til 54 samt artikel 59 til 90, gælder bestemmelserne for registre ikke for kapitel VI-registre.

4.   Forpligtelserne, jf. artikel 85 og artikel 86, stk. 2 og 3, varetages, hvad angår registeradministratorer af kapitel VI-registre, af en administrator af Fællesskabets register.

Artikel 61

Nationale konti i kapitel VI-registre

1.   Hvert kapitel VI-register indeholder følgende nationale konti:

a)

mindst én national kvotekonto

b)

én national konto til slettede kvoter for perioden 2008-2012 og en for hver efterfølgende periode.

2.   Nationale konti i kapitel VI-registre må kun indeholde kapitel VI-kvoter.

3.   Nationale konti i kapitel VI-registre skal være i overensstemmelse med dataudvekslingsformatet, jf. artikel 9.

Artikel 62

Kvotebeholdninger i kapitel VI-registre

Driftslederkonti og personkonti i kapitel VI-registre indeholder kapitel VI-kvoter og, hvis det tillades i henhold til medlemsstatens lovgivning, Kyoto-enheder. Driftslederkonti i kapitel VI-registre skal også kunne indeholde standardkvoter.

Artikel 63

Kvoteoprettelsestabel for kapitel VI-registre

Fællesskabets register indeholder en kvoteoprettelsestabel for kapitel VI-registre, hvor følgende oplysninger kan opstilles i tabel:

a)

registeridentifikationskode

b)

antal standardkvoter, der er konverteret til kapitel VI-kvoter

c)

antal kapitel VI-kvoter, der er konverteret til standardkvoter

d)

nettosaldoen af konverteringer fra standardkvoter til kapitel VI-kvoter, der fås ved at trække værdien i litra c) fra værdien i litra b). Denne saldo kan have en negativ værdi.

Artikel 64

Påvisning af afvigelser og uoverensstemmelser i kapitel VI-registre gennem den uafhængige transaktionsjournal

Den uafhængige transaktionsjournal underretter et kapitel VI-register om afgivelser, der påvises ved en automatisk kontrol under en proces, som registret har igangsat, via administratoren af Fællesskabets register. Administratoren af kapitel VI-registret standser processen, og administratoren af Fællesskabets register underretter den uafhængige transaktionsjournal herom. Administratoren af Fællesskabets register og andre berørte registeradministratorer meddeler omgående de berørte kontohavere, at processen er bragt til ophør.

Artikel 65

Yderligere processer i kapitel VI-registre

1.   Kapitel VI-registre skal kunne gennemføre de processer, der er anført i artikel 31, stk. 1, med undtagelse af processerne i litra d), og følgende processer:

a)

processen for udstedelse af kapitel VI-kvoter

b)

processen for korrektion af kapitel VI-kvoter.

2.   Kapitel VI-registre anvender processerne, jf. stk. 1, litra a) og b), i stedet for processerne i artikel 31, stk. 1, litra d).

Artikel 66

Afslutning af processer vedrørende konti, verificerede emissioner og nationale tildelingstabeller

Alle processer, der igangsættes af kapitel VI-registre, vedrørende konti, verificerede emissioner og nationale tildelingstabeller anses for afsluttede, når Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal har meddelt Fællesskabets register, at der ikke er påvist afvigelser i det modtagne forslag.

Artikel 67

Afslutning af processer vedrørende Kyoto-enheder for kapitel VI-registre

Alle processer vedrørende Kyoto-enheder, der igangsættes af kapitel VI-registre, bortset fra processen for ekstern overførsel af Kyoto-enheder, anses for afsluttede, når både den uafhængige transaktionsjournal og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal har meddelt Fællesskabets register, at der ikke er påvist afvigelser i det modtagne forslag, og når Fællesskabets register over for begge transaktionsjournaler har bekræftet, at registeroplysningerne er blevet ajourført i overensstemmelse med forslaget.

Artikel 68

Afslutning af processen for ekstern overførsel af Kyoto-enheder for kapitel VI-registre

En proces for ekstern overførsel af Kyoto-enheder, der involverer et kapitel VI-register, anses for afsluttet:

a)

når både den uafhængige transaktionsjournal og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal har meddelt det erhvervende register eller Fællesskabets register, hvis det erhvervende register er et kapitel VI-register, at der ikke er påvist afvigelser i det forslag, der er fremsendt af det igangsættende register, eller Fællesskabets register, hvis det igangsættende register er et kapitel VI-register, og

b)

når det erhvervende register eller Fællesskabets register, hvis det erhvervende register er et kapitel VI-register, har meddelt begge transaktionsjournaler, at det har ajourført registeroplysningerne i overensstemmelse med det igangsættende registers forslag.

Artikel 69

Korrektion af kvoter i kapitel VI-registre

Registeradministratoren af et kapitel VI-register overfører efter en korrektion i medfør af det første underafsnit af artikel 38, stk. 2, som foretages efter udstedelse af kvoterne i henhold til artikel 70, og som reducerer det samlede antal af disse kvoter for perioden 2008-2012 eller efterfølgende perioder, det antal kvoter, der angives af den kompetente myndighed, til den nationale konto til slettede kvoter for den relevante periode efter processen for korrektion af kapitel VI-kvoter.

Artikel 70

Udstedelse af kvoter i kapitel VI-registre

Når den nationale tildelingstabel er indført i Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal, benytter registeradministratoren med forbehold af artikel 38, stk. 2, senest den 28. februar i det første år i perioden 2008-2012 og for hver efterfølgende periode processen for udstedelse af kapitel VI-kvoter til at:

a)

udstede det samlede antal kvoter i den nationale tildelingstabel og indsætte dem på nationale kvotekonto, og

b)

tildele en entydig enhedsidentifikationskode til hver kvote.

Artikel 71

Kontohaveres overførsel af kvoter i kapitel VI-registre

1.   På en kontohavers anmodning foretager registeradministratoren af et kapitel VI-register Kontohaveres overførsel af kvoter i kapitel VI-registre overførsel af kapitel VI-kvoter mellem nationale kvotekonti, driftslederkonti og personkonti i det pågældende register og i et andet kapitel VI-register efter processen for intern overførsel af kvoter.

2.   På en kontohavers anmodning foretager registeradministratoren af et kapitel VI-register overførsel af kapitel VI-kvoter mellem nationale kvotekonti, driftslederkonti og personkonti i det pågældende register og et register, der ikke er et kapitel VI-register, efter processen for ekstern overførsel af kvoter.

3.   Med undtagelse af konvertering til kapitel VI-kvoter må registeradministratoren af et kapitel VI-register ikke tillade transaktioner med standardkvoter fra konti i det pågældende register til en konto i et kapitel VI-register.

Artikel 72

Kontohaveres overførsel af Kyoto-enheder i kapitel VI-registre

1.   På en kontohavers anmodning foretager registeradministratoren af et kapitel VI-register overførsel af Kyoto-enheder mellem nationale kvotekonti, driftslederkonti og personkonti i det pågældende register og i et andet kapitel VI-register efter processen for intern overførsel af Kyoto-enheder.

2.   På en kontohavers anmodning foretager registeradministratoren af et kapitel VI-register overførsel af Kyoto-enheder mellem nationale kvotekonti, driftslederkonti og personkonti i det pågældende register og et register, der ikke er et kapitel VI-register, efter processen for ekstern overførsel af Kyoto-enheder.

Artikel 73

Konvertering af standardkvoter til kapitel VI-kvoter

1.   Hvis registeradministratoren af et kapitel VI-register modtager en anmodning fra en kontohaver om konvertering af standardkvoter i det pågældende register til kapitel VI-kvoter, udfører registeradministrator følgende efter processen for konvertering af standardkvoter til kapitel VI-kvoter ved at:

a)

konvertere standardkvoten til en kapitel VI-kvote, og

b)

anmode Fællesskabets register om at ajourføre kvoteoprettelsestabellen for kapitel VI-registre med det konverterede antal kvoter.

2.   Kun registeradministratorer af kapitel VI-registre kan konvertere standardkvoter til kapitel VI-kvoter.

Artikel 74

Konvertering af kapitel VI-kvoter til standardkvoter

1.   Hvis registeradministratoren af et kapitel VI-register modtager en anmodning fra en kontohaver om konvertering af kapitel VI-kvoter til standardkvoter, bekræfter administratoren, om det antal, der ønskes konverteret, er lavere end eller lig med summen af:

a)

saldoen på kapitel VI-registrenes ETS AAU-depotkonto, og

b)

nettosaldoen af konverteringer fra standardkvoter til kapitel VI-kvoter i kvoteoprettelsestabellen for kapitel VI-registre.

2.   Hvis det antal, der ønskes konverteret, er højere end summen beregnet i henhold til stk. 1, afviser registeradministratoren konverteringen.

3.   Hvis det antal, der ønskes konverteret, er lavere end eller lig med summen beregnet i henhold til stk. 1, gennemfører registeradministratoren konverteringen efter processen for konvertering af kapitel VI-kvoter til standardkvoter ved at:

a)

konvertere kapitel VI-kvoten til en standardkvote, og

b)

anmode Fællesskabets register om at ajourføre kvoteoprettelsestabellen for kapitel VI-registre med det konverterede antal kvoter.

4.   Kun registeradministratorer af kapitel VI-registre kan konvertere kapitel VI-kvoter til standardkvoter.

Artikel 75

Returnering af kvoter, ERU'er og CER'er i kapitel VI-registre

1.   Driftsledere i kapitel VI-registre må kun returnere kapitel VI-kvoter.

2.   Når en driftsleder på grundlag af artikel 11a i direktiv 2003/87/EF skal returnere ERU'er og CER'er vedrørende et anlæg, anmoder han registeradministratoren af et kapitel VI-register om:

a)

at overføre et bestemt antal CER'er eller ERU'er for et bestemt år fra den relevante driftslederkonto til Fællesskabets partskonto

b)

at indføre antallet af overførte CER'er og ERU'er for det pågældende anlæg som returnerede for den pågældende periode.

3.   Registeradministratoren godkender kun anmodninger om at returnere CER'er og ERU'er op til en procentsats af tildelingen til hvert anlæg som fastsat af lovgivningen i medlemsstaten. Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal afviser alle anmodninger om at returnere CER'er og ERU'er, der overstiger det tilladte maksimumsantal CER'er og ERU'er, der må returneres.

4.   Overførslen og indførslen foregår efter processen for returnering af CER'er og ERU'er.

Artikel 76

Sletning af kvoter, tilbagetrækning af ERU'er og CER'er i kapitel VI-registre

1.   Senest den 30. juni i året efter ikrafttrædelsen af denne forordning og hvert år derefter overfører registeradministratorerne af kapitel VI-registre enten:

a)

AAU'er, ERU'er eller CER'er (men ikke lCER'er eller tCER'er) til tilbagetrækningskontoen, eller

b)

kvoter til den nationale konto til slettede kvoter.

2.   Summen af enheder, der er overført i medfør af stk. 1, litra a) eller b), skal være lig med det antal ERU'er eller CER'er, der er returneret i medfør af artikel 75 for den indeværende periode mellem den 1. maj i det foregående år og den 30. april i det indeværende år.

Artikel 77

Clearing af kvoteoverførsler i kapitel VI-registre

1.   For at sikre, at antallet af AAU'er på ETS AAU-depotkontoen i et register, der ikke er et kapitel VI-register, svarer til antallet af kvoter i registret på den første hverdag efter den 1. maj, træffes der følgende foranstaltninger med hensyn til kapitel VI-registre:

a)

Den 1. maj registrerer den centrale administrator nettosaldoen af konverteringer fra standardkvoter til kapitel VI-kvoter, som er registreret i kvoteoprettelsestabellen for kapitel VI-registre, og indstiller umiddelbart derefter alle værdier i tabellen til nul.

b)

Hvis den saldo, der er registreret i medfør af litra a), er negativ, overfører registeradministratoren af Fællesskabets register efter meddelelse fra den centrale administrator senest den 5. maj et antal AAU'er svarende til denne værdi fra ETS AAU-depotkontoen for kapitel VI-registre til den centrale ETS-clearingkonto i Fællesskabets register efter processen for intern overførsel af Kyoto-enheder.

c)

Hvis den saldo, der er registreret i medfør af litra a), er positiv, overfører registeradministratoren af Fællesskabets register efter meddelelse fra den centrale administrator senest den 5. maj et antal AAU'er svarende til denne værdi fra den centrale ETS-clearingkonto i Fællesskabets register til ETS AAU-depotkontoen for kapitel VI-registre efter processen for intern overførsel af Kyoto-enheder.

2.   Der er først muligt at konvertere kapitel VI-kvoter til standardkvoter, når processen i stk. 1 er udført.

KAPITEL VII

SIKKERHEDSKRAV, AUTENTIFICERING OG ADGANGSRET

Artikel 78

Sikkerhedskrav

Hvert register og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal overholder de sikkerhedskrav, der er fastsat i dataudvekslingsformatet, jf. artikel 9.

Artikel 79

Autentificering

1.   Identiteten af alle registre og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal autentificeres med anvendelse af digitale certifikater, brugernavne og passwords som anført i dataudvekslingsformatet, jf. artikel 9.

2.   Kapitel VI-registre autentificeres over for Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal med anvendelse af digitale certifikater, brugernavne og passwords som anført i dataudvekslingsformatet, jf. artikel 9.

3.   Kommissionen eller et af denne udpeget organ fungerer som certificeringsmyndighed for alle digitale certifikater, der er omhandlet i stk. 1, der bruges til oprettelse af den direkte kommunikationsforbindelse, der er omhandlet i artikel 6, og uddeler brugernavne og passwords.

4.   Medlemsstaterne og Fællesskabet anvender de digitale certifikater, der er udstedt af klimakonventionens sekretariat eller et af dette udpeget organ, til at autentificere deres registre over for klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal med henblik på at oprette den indirekte kommunikationsforbindelse, der er omhandlet i artikel 7.

5.   Kapitel VI-registre autentificerer deres registre over for klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal gennem Fællesskabets register med de digitale certifikater, der er udstedt af klimakonventionens sekretariat eller et af dette udpeget organ.

Artikel 80

Adgang til registre

1.   En bemyndiget repræsentant har kun adgang til de konti i et register, som bemyndigelsen omfatter, eller kan kun anmode om igangsætning af processer, som bemyndigelsen omfatter, jf. artikel 19.

2.   Adgangen gives, eller anmodningerne fremsættes, via et sikkert område på det pågældende registers websted.

3.   Registeradministratoren tildeler hver bemyndiget repræsentant et brugernavn og password, der giver adgang til konti eller processer på det niveau, som bemyndigelsen omfatter. Registeradministratorerne kan stille yderligere sikkerhedskrav, forudsat at de er forenelige med bestemmelserne i denne forordning.

4.   Registeradministratoren kan gå ud fra, at en bruger, som har indlæst et brugernavn med tilhørende password, er den bemyndigede repræsentant, som er registreret under det pågældende brugernavn og password, medmindre den bemyndigede repræsentant meddeler registeradministratoren, at hans password ikke længere er sikkert og anmoder om at få det erstattet.

5.   Registeradministratoren udsteder uden unødig forsinkelse nye passwords.

6.   Registeradministratoren sørger for, at der er adgang til registerwebstedets sikre område for computere, der er udstyret med en gængs internetbrowser. Kommunikation mellem de bemyndigede repræsentanter og registerwebstedets sikre område krypteres i overensstemmelse med sikkerhedsstandarderne som anført i dataudvekslingsformatet, jf. artikel 9.

7.   Registeradministratoren tager de nødvendige skridt til, at ubehørig adgang til registerwebstedets sikre område ikke finder sted.

Artikel 81

Suspension af adgangsret til konti

1.   Den centrale administrator og hver registeradministrator kan kun suspendere en bemyndiget repræsentants password til konti eller processer, som denne ellers ville have adgang til, hvis et af følgende forhold gør sig gældende, eller hvis den pågældende administrator har rimelig grund til at tro, at det gør sig gældende:

a)

Den bemyndigede repræsentant har forsøgt at skaffe sig adgang til konti eller processer, som ikke er omfattet af hans bemyndigelse.

b)

Den bemyndigede repræsentant har gentagne gange forsøgt at skaffe sig adgang til en konto eller en proces med en forkert kombination af brugernavn og password.

c)

Den bemyndigede repræsentant har forsøgt eller er i færd med at forsøge at underminere registerets eller registersystemets sikkerhed.

2.   Er adgangsretten til en driftslederkonto blevet suspenderet efter stk. 1 mellem den 28. april og den 30. april, returnerer registeradministratoren, på anmodning af kontohaveren og efter at have fået forelagt dokumentation for dennes bemyndigede repræsentants identitet det af kontohaveren specificerede antal kvoter og CER'er og ERU'er efter processen for returnering af kvoter og processen for returnering af CER'er og ERU'er.

KAPITEL VIII

OPLYSNINGERNES TILGÆNGELIGHED OG PÅLIDELIGHED

Artikel 82

Registrenes og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournals tilgængelighed og pålidelighed

1.   Den centrale administrator og hver enkelt registeradministrator tager alle rimelige skridt til at sikre:

a)

at registret er tilgængeligt for kontohaverne 24 timer i døgnet alle ugens dage, og at kommunikationsforbindelsen mellem registret og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal holdes åben 24 timer i døgnet alle ugens dage til sikring af backup-hardware og software, hvis den primære hardware og software svigter

b)

at registret og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal svarer hurtigt på anmodninger fra kontohaverne.

2.   De sørger for, at registret og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal indeholder robuste systemer og procedurer til databeskyttelse og til hurtig retablering af alle data og operationer i katastrofetilfælde.

3.   De sørger for, at driftsafbrydelser i registret og i Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal begrænses til et minimum.

Artikel 83

Suspension af adgangsret

Den centrale administrator kan suspendere adgangen til Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal, og en registeradministrator kan suspendere adgangen til sit register, i tilfælde af et sikkerhedsbrud i Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal eller i et register, som truer Fællesskabets uafhængige transaktionsjournals eller det pågældende registers integritet eller registersystemets og de i artikel 82 nævnte backup-faciliteters integritet.

Artikel 84

Underretning om suspension af adgangsret

1.   I tilfælde af et sikkerhedsbrud i Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal, der kan føre til suspension af adgangsret, underretter den centrale administrator omgående registeradministratorerne om, hvilke risici dette vil kunne indebære for registrene.

2.   I tilfælde af et sikkerhedsbrud i et register, der kan føre til suspension af adgangsret, underretter den relevante registeradministrator omgående den centrale administrator, som på sin side omgående underretter de andre registeradministratorer om, hvilke risici dette vil kunne indebære for registrene.

3.   Bliver en registeradministrator opmærksom på, at det er nødvendigt at suspendere adgangsretten til konti eller til andre af registrets operationer, underretter han så vidt muligt forud herfor alle de relevante kontohavere og verifikatorer, den centrale administrator og andre registeradministratorer herom.

4.   Bliver den centrale administrator opmærksom på, at det er nødvendigt at suspendere adgangsretten til operationer i Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal, underretter han så vidt muligt forud herfor alle registeradministratorerne herom.

5.   I underretningerne nævnt i stk. 3 og 4 oplyses den sandsynlige varighed af suspensionen, og de fremlægges klart på det offentligt tilgængelige område af det pågældende registerwebsted henholdsvis Fællesskabets uafhængige transaktionsjournals websted.

Artikel 85

Testområde i registrene og i Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal

1.   Hver registeradministrator opretter et testområde, hvor hver ny version eller udgave af et register kan testes efter testprocedurerne i dataudvekslingsformatet, jf. artikel 9, til sikring af:

a)

at nye versioner eller udgaver af et register kan testes, uden at dette indskrænker kontohavernes adgang til den version eller udgave af registret, som på det pågældende tidspunkt er forbundet med Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal eller den uafhængige transaktionsjournal, og

b)

at kommunikationsforbindelser mellem en ny version eller udgave af et register og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal eller den uafhængige transaktionsjournal kan oprettes og aktiveres med færrest mulige forstyrrelser for kontohaverne.

2.   Den centrale administrator opretter et testområde til støtte for gennemførelsen af testprocedurerne i stk. 1.

3.   Registeradministratorerne og den centrale administrator sørger for, at deres testområdes hardware og software har en ydeevne, der er repræsentativ for den primære hardware og software, jf. artikel 82.

Artikel 86

Håndtering af ændringer

1.   Inden der foretages ændringer i denne forordning i fremtiden, der kan medføre ændringer i registersystemets tekniske og funktionelle specifikationer, samordner den centrale administrator udarbejdelsen og gennemførelsen heraf med registeradministratorerne og klimakonventionens sekretariat. Efter en sådan samordning har fundet sted, fastsætter den centrale administrator datoen for implementeringen via registrene og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal af hver ny version af de funktionelle og tekniske specifikationer for dataudvekslingsstandarder for registersystemer under Kyoto-protokollen.

2.   Er der brug for en ny version eller udgave af et register, gennemfører hver registeradministrator og den centrale administrator testprocedurerne i dataudvekslingsformatet, jf. artikel 9, inden en kommunikationsforbindelse oprettes og aktiveres mellem den nye version eller udgave af det pågældende register og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal eller den uafhængige transaktionsjournal.

3.   Hver registeradministrator overvåger løbende sit registers tilgængelighed, pålidelighed og effektivitet for at sikre, at dets ydeevne opfylder bestemmelserne i denne forordning. Viser denne overvågning eller en afbrydelse af kommunikationsforbindelsen i medfør af artikel 37, at der er brug for en ny version eller udgave af et register, gennemfører hver registeradministrator testprocedurerne i dataudvekslingsformatet, jf. artikel 9, inden en kommunikationsforbindelse oprettes og aktiveres mellem den nye version eller udgave af det pågældende register og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal eller den uafhængige transaktionsjournal.

KAPITEL IX

REGISTEROPLYSNINGER OG GEBYRER

Artikel 87

Registeroplysninger

1.   Den centrale administrator og de enkelte registeradministratorer opbevarer registeroplysninger for alle processer og kontohavere i 15 år, eller indtil eventuelle implementeringsspørgsmål i tilknytning til disse processer og kontohavere er opklaret, hvis dette er senere.

2.   Registeroplysningerne opbevares i overensstemmelse med de dataloggingkrav, der er anført i dataudvekslingsformatet, jf. artikel 9.

Artikel 88

Gebyrer

1.   Gebyrer, som registeradministratoren afkræver kontohaverne, skal være rimelige og fremlægges klart på det offentligt tilgængelige område på det pågældende registerwebsted. Registeradministratorerne kan ikke differentiere gebyrerne på grundlag af, hvor i Fællesskabet kontohaverne har sæde.

2.   Registeradministratorerne kan ikke afkræve kontohavere gebyr for overførsler af kvoter, returneringer af kvoter, ERU'er og CER'er, indsættelse, annullering og tilbagetrækning.

KAPITEL X

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 89

Ikrafttræden

Ved gennemførelsen af denne forordning flytter registeradministratorer alle kvoter, der anerkendes som AAU'er af den uafhængige transaktionsjournal, fra alle konti til AAU-depotkontoen og

a)

udsteder et tilsvarende antal kvoter, der ikke anerkendes som AAU'er af den uafhængige transaktionsjournal

b)

overfører til konti et antal kvoter, der ikke anerkendes som AAU'er af den uafhængige transaktionsjournal, svarende til disse kontis tidligere kvotebeholdninger i overensstemmelse med de procedurer, der er defineret i dataudvekslingsformatet.

Artikel 90

Ændring af forordning (EF) nr. 2216/2004

Forordning (EF) nr. 2216/2004 ændres som følger:

a)

Artikel 7, stk. 5, affattes således:

»5.   Seks måneder efter oprettelsen af den første kommunikationsforbindelse, der er nævnt i stk. 4, reviderer Kommissionen de funktionelle og tekniske specifikationer for dataudvekslingsstandarder for registersystemer under Kyoto-protokollen, der er udarbejdet i medfør af UNFCCC-partskonferencens beslutning 24/CP.8; hvis Kommissionen finder, at de åbner mulighed for at oprette en kommunikationsforbindelse mellem registre og klimakonventionens internationale transaktionsjournal via Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal, hvorved der opnås en forenkling af registersystemets arkitektur, foreslår den omgående en ændring af denne forordning med henblik på at forenkle registersystemets arkitektur.«

b)

Der indsættes en ny artikel 7a:

»Artikel 7a

Hvis kommunikationsforbindelsen mellem de transaktionsjournaler, der er omhandlet i artikel 7, oprettes, efter at kvoter for perioden 2008-2012 er blevet udstedt i medfør af artikel 11 i direktiv 2003/87/EF, erstatter registeradministratorerne efter oprettelsen af forbindelsen alle kvoter i deres register med et tilsvarende antal kvoter, der anerkendes som AAU'er af klimakonventionens internationale transaktionsjournal.«

c)

Artikel 11, stk. 2, affattes således:

»2.   Fra og med den 1. januar 2005 skal hvert af medlemsstatsregistrene indeholde en driftslederkonto oprettet i henhold til artikel 15 for hvert anlæg og mindst én personkonto for hver person, der anmoder om personkonti oprettet i henhold til artikel 19.«

d)

Andet afsnit i artikel 53 affattes således:

»Registeradministratoren godkender kun anmodninger om at returnere CER'er og ERU'er op til en procentsats af tildelingen til hvert anlæg som fastsat af lovgivningen i medlemsstaten. Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal afviser alle anmodninger om at returnere CER'er og ERU'er, der overstiger det tilladte maksimumsantal CER'er og ERU'er, der må returneres i medlemsstaten.«

e)

Artikel 63i affattes således:

»Artikel 63i

Registre, der føres i henhold til artikel 63a: konti

1.   Registre, der føres i henhold til artikel 63a, skal indeholde mindst to partskonti oprettet i medfør af artikel 12.

2.   En af partskontiene betegnes som gateway-depotkontoen. Kun gateway-depotkontoen kan indeholde kvoter med oprindelig enhedstype 1.

3.   Driftslederkonti og personkonti i registre, der føres i henhold til artikel 63a, skal kunne indeholde kvoter med oprindelig enhedstype 1, kvoter med oprindelig enhedstype 0 og supplerende enhedstype 4 samt CER'er eller ERU'er, hvis det tillades i henhold til medlemsstatens lovgivning eller fællesskabsbestemmelserne. Disse kontis kontohavere må ikke igangsætte transaktioner med kvoter af oprindelig enhedstype 1, bortset fra deres konvertering til kvoter af oprindelig enhedstype 0 og supplerende enhedstype 4 og deres eksterne overførsel til registre, der ikke føres i henhold til artikel 63a.«

f)

Artikel 63l affattes således:

»Artikel 631

Registre ført i henhold til artikel 63a: overførsel af kvoter mellem driftslederkonti i registre ført i henhold til artikel 63a og andre registre

1.   Registre, der føres i henhold til artikel 63a, skal udføre alle overførsler af kvoter af oprindelig enhedstype 0 og supplerende enhedstype 4 mellem en beholdningskonto i registret eller mellem to registre, der føres i henhold til artikel 63a, efter anmodning fra kontohaveren efter processen for intern overførsel i bilag IX.

2.   Registre, der føres i henhold til artikel 63a, må ikke overføre kvoter af oprindelig enhedstype 0 og supplerende enhedstype 4 til registre, der ikke føres i henhold til artikel 63a.

3.   På en kontohavers anmodning foretager registre, der føres i henhold til artikel 63a, overførsel af kvoter af oprindelig enhedstype 1 til registre, der ikke føres i henhold til artikel 63a, efter processen for ekstern overførsel i bilag IX.

4.   Registre, der føres i henhold til artikel 63a, må ikke overføre kvoter af oprindelig enhedstype 1 til andre beholdningskonti i registret eller til andre registre, der føres i henhold til artikel 63a, bortset fra overførsler under konvertering af kvoter af oprindelig enhedstype 1 til kvoter af oprindelig enhedstype 0 og supplerende enhedstype 4.«

g)

Følgende artikel 63la indsættes efter artikel 63l:

»Artikel 63la

Konvertering af kvoter

1.   På en kontohavers anmodning foretager registeradministratoren af et register, der føres i henhold til artikel 63a, konvertering af en kvote af oprindelig enhedstype 1 i sit register til en kvote af oprindelig enhedstype 0 og supplerende enhedstype 4 efter processen for konvertering af kvoter til supplerende enhedstype 4 ved:

a)

at overføre den kvote, der skal konverteres, til registrets gateway-depotkonto, og

b)

at udstede et tilsvarende antal kvoter af oprindelig enhedstype 0 og supplerende enhedstype 4 til den konto, hvor de konverterede kvoter blev overført fra.

2.   Hvis registeradministratoren af et register, der føres i henhold til artikel 63a, modtager en anmodning fra en kontohaver om at konvertere kvoter af oprindelig enhedstype 0 og supplerende enhedstype 4 til kvoter af oprindelig enhedstype 1, bekræfter denne, om det antal, der ønskes konverteret, er lavere end eller lig med saldoen på gateway-depotkontoen. Hvis det antal, der ønskes konverteret, er højere end saldoen på gateway-depotkontoen, afviser registeradministratoren transaktionen. I andre tilfælde udfører registeradministratoren transaktionen som anmodet af kontohaveren efter processen for konvertering af kvoter af oprindelig enhedstype 1 ved:

a)

at overføre de kvoter, der ønskes konverteret, til annulleringskontoen, og

b)

at overføre et tilsvarende antal kvoter af oprindelig enhedstype 1 til den konto, hvor de konverterede kvoter blev overført fra.

3.   Administratoren af Fællesskabets register kan konvertere AAU'er til kvoter af oprindelig enhedstype 1 og overfører alle konverterede kvoter til en gateway-depotkonto. Alle kvoter, der findes på gateway-depotkontoen efter den 30. juni i året efter afslutningen af perioden 2008-2012 og efterfølgende perioder, overføres til Fællesskabets register.

4.   Den centrale administrator stiller det dataudvekslingsformat, der skal bruges til udveksling af data mellem registre og transaktionsjournaler vedrørende konverteringerne, jf. stk. 1 og 2, til rådighed for registeradministratorer af registre, der føres i henhold til artikel 63a.«

h)

Artikel 63o ophæves.

i)

Punkt 1 i bilag III affattes således:

»Punkt 1 til 3.1, punkt 3.4 til 4.5 og punkt 6 i oplysningerne til identifikation af anlægget, jf. afdeling 14.1 i bilag I til beslutning 2007/589/EF. Driftslederens navn er identisk med navnet på den fysiske eller juridiske person, der er indehaver af den pågældende drivhusgasemissionstilladelse. Anlæggets navn er identisk med det navn, der er anført i den pågældende drivhusgasemissionstilladelse.«

j)

Følgende punkt 8a føjes til bilag VI:

»Senest den 1. januar 2010 definerer registeradministratoren de to sidste cifre i kontoidentifikatoren i form af et entydigt kontonummervalideringstal, som er resultatet af en logisk funktion anvendt på de forudgående tal i kontoidentifikatoren.«

k)

Bilag IX ændres som følger:

a)

I tabel IX-1 i bilag IX udgår følgende række:

»Ekstern overførsel (mellem et register som nævnt i artikel 63a og andre registre)

03-00

7225-7226«

b)

Afsnit 7 ophæves.

l)

Bilag XIa ændres som følger:

a)

Følgende rækker føjes til tabel XIa-1:

 

»IncreaseNAPallocationReserve

Offentlig

 

IncreaseNAPallocationReserve

Offentlig«

b)

Følgende rækker føjes til tabel XIa-2 under overskriften »Funktioner, der er tilgængelige via webtjenester«:

»IncreaseNAPallocationReserve()

Håndterer anmodninger om at forøge reserven i den nationale tildelingstabel med et antal kvoter, der erhverves af registret gennem »supplering«.

RemoveNAPallocationReserve()

Håndterer anmodninger om at reducere reserven i den nationale tildelingstabel med et antal kvoter, der erhverves af registret gennem »supplering«.«

c)

Følgende tabeller indsættes i bilag XI-a efter tabel XIa-6:

»Tabel XIa-6a:   Funktionen NAPTableManagementWS IncreaseNAPallocationReserve ()

Formål

Denne funktion modtager en anmodning om at forøge reserven i den nationale tildelingstabel. Reserven forøges med et antal, der svarer til det antal kvoter, der erhverves af registret gennem »supplering«.

Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal autentificerer det igangsættende register (Originating Registry) ved at aktivere funktionen AuthenticateMessage(), og den kontrollerer det igangsættende registers version ved at aktivere funktionen CheckVersion().

Hvis autentificeringen og versionskontrollen lykkes, returneres en resultatidentifikator på »1« uden nogen svarkode, anmodningens indhold skrives til en fil ved aktivering af funktionen WriteToFile(), og anmodningen stilles op i køen.

Hvis autentificeringen eller versionskontrollen mislykkes, returneres en resultatidentifikator på »0« og en enkelt svarkode, der angiver årsagen til fejlen.

Input-parametre

From

Obligatorisk

To

Obligatorisk

CorrelationId

Obligatorisk

MajorVersion

Obligatorisk

MinorVersion

Obligatorisk

InitiatingRegistry

Obligatorisk

CommitmentPeriod

Obligatorisk

NewValueofReserve

Obligatorisk

Output-parametre

Resultatidentifikator

Obligatorisk

Svarkode

Frivillig

Anvender

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Anvendes af

Ikke relevant (aktiveres som webtjeneste).


Tabel XIa-6b:   Funktionen NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationReserve ()

Formål

Denne funktion modtager en anmodning om at reducere reserven i den nationale tildelingstabel med et antal kvoter, der erhverves af registret gennem »supplering«.

Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal autentificerer det igangsættende register (Originating Registry) ved at aktivere funktionen AuthenticateMessage(), og den kontrollerer det igangsættende registers version ved at aktivere funktionen CheckVersion().

Hvis autentificeringen og versionskontrollen lykkes, returneres en resultatidentifikator på »1« uden nogen svarkode, anmodningens indhold skrives til en fil ved aktivering af funktionen WriteToFile(), og anmodningen stilles op i køen.

Hvis autentificeringen eller versionskontrollen mislykkes, returneres en resultatidentifikator på »0« og en enkelt svarkode, der angiver årsagen til fejlen.

Input-parametre

From

Obligatorisk

To

Obligatorisk

CorrelationId

Obligatorisk

MajorVersion

Obligatorisk

MinorVersion

Obligatorisk

InitiatingRegistry

Obligatorisk

CommitmentPeriod

Obligatorisk

NewValueofReserve

Obligatorisk

Output-parametre

Resultatidentifikator

Obligatorisk

Svarkode

Frivillig

Anvender

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Anvendes af

Ikke relevant (aktiveres som webtjeneste).«

d)

Følgende rækker føjes til tabel XIa-7:

»IncreaseNAPallocationReserve

7005, 7122, 7153, 7154, 7155, 7156, 7700, 7702

7453

RemoveNAPallocationReserve

7005, 7122, 7153, 7154, 7155, 7156, 7700, 7702

7454«

m)

Følgende rækker indsættes i tabel XII-1 i den korrekte numeriske rækkefølge:

»7453

Det antal kvoter, der føjes til reserven, skal være positivt

 

7454

Det antal kvoter, der fjernes fra reserven, må ikke overstige det samlede antal kvoter, der erhverves gennem »supplering««

 

n)

Punkt 5 i bilag XIV ændres som følger:

»5.

Den nationale tildelingstabel forelægges for Kommissionen i følgende format:

a)

samlet antal udstedte kvoter: i en celle angives det samlede antal kvoter, der udstedes for den periode, der er omfattet af den nationale tildelingsplan

b)

samlet antal kvoter, der ikke tildeles til deltagere (reserve): i en celle angives det samlede antal kvoter (udstedte eller købte), der er hensat til nytilkomne og auktionering for den periode, der er omfattet af den nationale tildelingsplan

c)

år: i separate celler angives hvert af de år, der er omfattet af den nationale tildelingsplan, i stigende orden

d)

anlægsidentifikationskode: angives i separate celler i stigende orden. De anførte anlæg omfatter anlæg, der ensidigt er medtaget i medfør af artikel 24 i direktiv 2003/87/EF, og omfatter ikke anlæg, der midlertidigt er undtaget i medfør af artikel 27 i direktiv 2003/87/EF

e)

tildelte kvoter: de kvoter, der tildeles for et angivet år til et angivet anlæg angives i den celle, der forbinder det pågældende år med det pågældende anlægs identifikationskode.«

o)

Bilag XVI ændres som følger:

a)

Punkt 4a affattes således:

»4a.

Følgende generelle oplysninger vises og opdateres senest syv hverdage efter ændringer heraf:

a)

Den nationale tildelingstabel for hver medlemsstat, der angiver tildeling af kvoter til anlæg og mængden af kvoter, der reserveres til senere tildeling eller salg, fremlægges og ajourføres, hver gang den nationale tildelingsplan ændres, med en tydelig angivelse af, hvor ændringerne blev foretaget.

b)

Afgifterne for oprettelse og årlig vedligeholdelse af beholdningskonti i hvert register. Registeradministratoren underretter den centrale administrator om eventuelle opdateringer af denne information inden 15 hverdage før en afgiftsændring foretages.

c)

Den type Kyoto-enheder, driftslederkonti og personkonti kan have i registre.«

b)

Punkt 4b i bilag XVI udgår.

c)

Punkt 12a affattes således:

»12a.

På det offentligt tilgængelige område af webstedet for Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal fremlægger den centrale administrator følgende oplysninger:

a)

fra og med 30. april år (X + 1) informationer, der angiver den procentdel af returnerede kvoter i hver medlemsstat i år X, der ikke blev overført før returneringen

b)

et enkelt tal, der angiver det samlede antal kvoter, ERU'er og CER'er, der var indsat på alle driftslederkonti og personkonti den foregående dag.«

Artikel 91

Ikrafttræden

1.   Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 2 til 88 anvendes fra den 1. januar 2012.

2.   Forordning (EF) nr. 2216/2004 ophæves fra den 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. oktober 2008.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUT L 49 af 19.2.2004, s. 1.

(3)  EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.

(4)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(5)  EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37.

(6)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(7)  EUT L 386 af 29.12.2004, s. 1.

(8)  EUT L 229 af 31.8.2007, s. 1.


BILAG I

Oplysninger, der skal gives til registeradministratoren om partskonti, nationale konti og personkonti

1.

Navn, adresse, postnummer, by, land, telefonnummer, faxnummer og e-mail-adresse på den person, der ønsker at oprette en personkonto.

2.

Dokumentation til identifikation af den person, der ønsker at oprette en personkonto.

3.

Den alfanumeriske identifikator, som medlemsstaten, Kommissionen eller personen har givet kontoen. Den alfanumeriske identifikator skal være entydig i registret.

4.

Navn, adresse, postnummer, by, land, telefonnummer, faxnummer og e-mail-adresse på den primære bemyndigede repræsentant for kontoen, som opgivet af medlemsstaten, Kommissionen eller personen.

5.

Navn, adresse, postnummer, by, land, telefonnummer, faxnummer og e-mail-adresse på den sekundære bemyndigede repræsentant for kontoen, som opgivet af medlemsstaten, Kommissionen eller personen.

6.

Navn, adresse, postnummer, by, land, telefonnummer, faxnummer og e-mail-adresse på eventuelle andre bemyndigede repræsentanter for kontoen, som opgivet af medlemsstaten, Kommissionen eller personen, med angivelse af deres adgangsrettigheder til kontoen.

7.

Dokumentation til identifikation af de bemyndigede repræsentanter for kontoen.


BILAG II

GRUNDBETINGELSER

Grundbetingelsernes struktur og virkning

1.

Relationen mellem kontohavere og registeradministratorer.

Kontohaverens og den bemyndigede repræsentants pligter

2.

Kontohaveren og den bemyndigede repræsentant har pligter med hensyn til sikkerhed, brugernavne og passwords og adgang til registerwebstedet.

3.

Kontohaveren og den bemyndigede repræsentant har pligt til at lægge data ind på registerwebstedet og sørge for, at de er korrekte.

4.

Kontohaveren og den bemyndigede repræsentant har pligt til at overholde betingelserne for brug af registerwebstedet.

Registeradministratorens pligter

5.

Registeradministratoren har pligt til at følge kontohaverens anvisninger.

6.

Registeradministratoren har pligt til at registrere oplysninger om kontohaveren.

7.

Registeradministratoren har pligt til at oprette, ajourføre eller lukke kontoen i overensstemmelse med forordningens bestemmelser.

Procesprocedurer

8.

Bestemmelser om procesafslutning og -bekræftelse.

Betaling

9.

Betingelser for gebyrer for oprettelse og forvaltning af konti.

Forvaltning af registerwebstedet

10.

Bestemmelser om registeradministrators ret til at foretage ændringer på registerwebstedet.

11.

Betingelser for brug af registerwebstedet.

Garantier og erstatninger

12.

Oplysningernes rigtighed.

13.

Bemyndigelse til at igangsætte processer.

Ændring af disse grundbetingelser som følge af ændringer af denne forordning eller ændringer af national lovgivning

Sikkerhed og forholdsregler ved brud på sikkerheden

Bilæggelse af tvister

14.

Bestemmelser om tvister mellem kontohavere.

Erstatningsansvar

15.

Ansvarsbegrænsning for registeradministratoren.

16.

Ansvarsbegrænsning for kontohaveren.

Tredjemandsrettigheder

Repræsentation, meddelelser og lovvalg


BILAG III

Oplysninger, som skal gives til registeradministratoren om hver enkelt driftslederkonto

1.

Punkt 1 til 3.1, punkt 3.4 til 4.5 og punkt 6 i oplysningerne til identifikation af anlægget, jf. afdeling 14.1 i bilag I til beslutning 2007/589/EF (1). Driftslederens navn bør være identisk med navnet på den fysiske eller juridiske person, der er indehaver af den pågældende drivhusgasemissionstilladelse. Anlæggets navn er identisk med det navn, der er anført i den pågældende drivhusgasemissionstilladelse.

2.

Den af den kompetente myndighed angivne tilladelsesidentifikationskode.

3.

Anlægsidentifikationskoden.

4.

Den inden for registrets rammer entydige alfanumeriske identifikator, som driftslederen har givet kontoen.

5.

Navn, adresse, postnummer, by, land, telefonnummer, faxnummer og e-mail-adresse på den primære bemyndigede repræsentant for driftslederkontoen, som opgivet af den pågældende driftsleder.

6.

Navn, adresse, postnummer, by, land, telefonnummer, faxnummer og e-mail-adresse på den sekundære bemyndigede repræsentant for driftslederkontoen, som opgivet af den pågældende driftsleder.

7.

Navn, adresse, postnummer, by, land, telefonnummer, faxnummer og e-mail-adresse på eventuelle andre bemyndigede repræsentanter for driftslederkontoen, som opgivet af den pågældende driftsleder, med angivelse af deres adgangsrettigheder til kontoen.

8.

Dokumentation til identifikation af de bemyndigede repræsentanter for driftslederkontoen.


(1)  Kommissionens beslutning 2007/589/EF af 18. juli 2007 om retningslinjer for overvågning og rapportering af drivhusgasudledninger i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 229 af 31.8.2007, s. 1).


BILAG IV

Rapporteringskrav til registeradministratorerne og til den centrale administrator

INFORMATIONER I ENKELTE REGISTRE OG I FÆLLESSKABETS UAFHÆNGIGE TRANSAKTIONSJOURNAL, DER SKAL VÆRE OFFENTLIGT TILGÆNGELIGE

1.

På det offentligt tilgængelige område af Fællesskabets uafhængige transaktionsjournals websted fremlægger og ajourfører den centrale administrator de i oplysninger i registersystemet, der er omhandlet i punkt 2 til 5, i overensstemmelse med de foreskrevne tidsangivelser. På det offentligt tilgængelige område af hvert registers websted fremlægger og ajourfører registeradministratoren disse oplysninger i sit register i overensstemmelse med de foreskrevne tidsangivelser.

2.

For hver konto fremlægges følgende oplysninger ugen efter, at kontoen er oprettet i et register, hvorefter de ajourføres ugentligt:

a)

kontohaverens navn: kontoens indehaver (person, driftsleder, Kommissionen, medlemsstat); i tilfælde af driftslederkonti er kontohaverens navn identisk med navnet på den fysiske eller juridiske person, der er indehaver af den pågældende drivhusgasemissionstilladelse

b)

alfanumerisk identifikator: den af kontohaveren specificerede identifikator, som hver konto har fået tildelt

c)

navn, adresse, postnummer, by, land, telefonnummer, faxnummer og e-mail-adresse på den primære, den sekundære og yderligere bemyndigede repræsentanter for kontoen, som den pågældende kontohaver har udpeget, medmindre registeradministratoren tillader kontohavere at anmode om, at alle eller en del af disse oplysninger skal være fortrolige, og kontohaveren skriftligt har anmodet registeradministratoren om ikke at fremlægge alle eller en del af disse oplysninger.

3.

For hver driftslederkonto fremlægges derudover følgende oplysninger ugen efter, at kontoen er oprettet i et register, hvorefter de ajourføres ugentligt:

a)

punkt 1 til 3.1, punkt 3.4 til 4.5 og punkt 6 i oplysningerne til identifikation af anlægget, jf. afdeling 14.1 i bilag I til beslutning 2007/589/EF

b)

tilladelsesidentifikationskode: den kode, der er tildelt det til driftslederkontoen knyttede anlæg

c)

anlægsidentifikationskode: den kode, der er tildelt det til driftslederkontoen knyttede anlæg

d)

kvoter tildelt og udstedt til det anlæg, der er knyttet til driftslederkontoen, og som er omfattet af den nationale tildelingstabel, jf. artikel 11 i direktiv 2003/87/EF, og eventuelle ændringer i disse tildelinger

e)

datoen for ikrafttrædelsen af drivhusgasemissionstilladelsen og datoen for kontoens oprettelse.

4.

Derudover fremlægges der for årene 2005 og fremefter for hver driftslederkonto følgende oplysninger i overensstemmelse med de anførte tidsangivelser:

a)

Tal for de verificerede emissioner i år X og korrektioner til disse fra det anlæg, der er knyttet til driftslederkontoen, fremlægges fra og med den 15. maj år (X + 1).

b)

Kvoter og ERU'er/CER'er, der er returneret for år X, fremlægges, ordnet efter enhedsidentifikationskode, fra og med den 15. maj i år (X + 1).

c)

Fra og med 15. maj år (X + 1) anføres der et symbol, der angiver om anlægget, der er knyttet til driftslederkontoen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, litra e), i direktiv 2003/87/EF, returnerede det nødvendige antal kvoter inden den 30. april år X, og eventuelle efterfølgende ændringer i medfør af ændringer i verificerede emissioner, jf. artikel 51, stk. 4, i denne forordning. Afhængig af anlæggets overholdelsesstatustal og registrets driftsstatus fremlægges følgende symboler sammen med følgende erklæringer:

Tabel IV-1:   Overholdelseserklæringer

Overholdelsesstatustal for år X, den 30. april år

(X + 1)

Symbol

Erklæring

der fremlægges på Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal og i registrene

Det samlede antal returnerede kvoter og ERU'er/CER'er for perioden ≥ verificerede emissioner i perioden og op til indeværende år

A

»Det antal kvoter og ERU'er/CER'er, der blev returneret i perioden op til den 30. april, er større end eller lig med de verificerede emissioner«

Det samlede antal returnerede kvoter og ERU'er/CER'er for perioden < verificerede emissioner i perioden og op til indeværende år

B

»Det antal kvoter og ERU'er/CER'er, der blev returneret i perioden op til den 30. april, er lavere end de verificerede emissioner«

 

C

»Verificerede emissioner blev ikke indgivet inden den 30. april«

Verificerede emissioner blev korrigeret af den kompetente myndighed i perioden op til det indeværende år

D

»Verificerede emissioner blev korrigeret af den kompetente myndighed efter den 30. april år X. Medlemsstatens kompetente myndighed har besluttet, at anlægget ikke overholdt kravene for år X.«

Verificerede emissioner blev korrigeret af den kompetente myndighed i perioden op til det indeværende år

E

»Verificerede emissioner blev korrigeret af den kompetente myndighed efter den 30. april år X. Medlemsstatens kompetente myndighed har besluttet, at anlægget overholdt kravene for år X.«

 

X

»Indførslen af verificerede emissioner og/eller returnering var ikke mulig før den 30. april, da processen for returnering af kvoter og/eller processen for ajourføring af verificerede emissioner blev suspenderet for medlemsstatens register«.

d)

fra og med den 31. marts i år (X + 1) anføres der et symbol, der angiver, om anlæggets konto er blokeret.

5.

Følgende generelle oplysninger vises og opdateres senest en uge efter ændringer heraf:

a)

Den nationale tildelingstabel for hver medlemsstat, der angiver tildeling af kvoter til anlæg og mængden af kvoter, der reserveres til senere tildeling eller salg, fremlægges og ajourføres, hver gang den nationale tildelingsplan ændres, med en tydelig angivelse af, hvor ændringerne blev foretaget.

b)

Afgifterne for oprettelse og årlig vedligeholdelse af beholdningskonti i hvert register fremlægges løbende. Registeradministratoren underretter den centrale administrator om eventuelle opdateringer af denne information, inden 15 hverdage før en afgiftsændring foretages.

c)

Den type Kyoto-enheder, driftslederkonti og personkonti kan have i registre.

INFORMATIONER I HVERT REGISTER, DER SKAL VÆRE OFFENTLIGT TILGÆNGELIGE

6.

På det offentligt tilgængelige område af hvert registers websted fremlægger og ajourfører registeradministratoren de oplysninger i sit register, der er omhandlet i punkt 7 til 10, i overensstemmelse med de foreskrevne tidsangivelser.

7.

For hver projektidentifikator for en projektaktivitet, der gennemføres i medfør af Kyoto-protokollens artikel 6, og som medlemsstaten har udstedt ERU'er for, fremlægges følgende oplysninger i ugen efter udstedelsen:

a)

projektnavn: et entydigt navn på projektet

b)

projektlokalitet: den medlemsstat og by eller region, hvor projektet gennemføres

c)

ERU-udstedelsesår: de år, i hvilke der er udstedt ERU'er som følge af den projektaktivitet, der gennemføres i medfør af Kyoto-protokollens artikel 6

d)

rapporter: downloadbare elektroniske versioner af alle offentligt tilgængelige dokumenter om projektet, herunder forslag og dokumenter vedrørende overvågning, verifikation og udstedelse af ERU'er, i givet fald med forbehold af fortrolighedsbestemmelserne i beslutning 9/CMP.1 (Guidelines for the implementation of Article 6 of the Kyoto Protocol) fra klimakonventionens partskonference, der tjener som møde for parterne i Kyoto-protokollen

e)

en eventuel reservetabel, der er udformet i medfør af Kommissionens beslutning 2006/780/EF (1).

8.

Følgende beholdnings- og transaktionsoplysninger, der er relevante for dette register for årene 2005 og fremefter, fremlægges opstillet efter enhedsidentifikationskoden i overensstemmelse med de anførte tidsangivelser:

a)

Den samlede beholdning af ERU'er, CER'er, AAU'er og RMU'er på hver konto (personbeholdning, driftslederbeholdning, partsbeholdning, annullering, tilbagetrækning eller erstatning) pr. 1. januar år X fremlægges fra og med den 15. januar år (X + 5).

b)

Det samlede antal AAU'er, der udstedes i år X på grundlag af den mængde, der er tildelt i medfør af artikel 7 i beslutning nr. 280/2004/EF, fremlægges fra og med den 15. januar år (X + 1).

c)

Det samlede antal ERU'er, der udstedes i år X på grundlag af projektaktiviteter, der er gennemført i medfør af Kyoto-protokollens artikel 6, fremlægges fra og med den 15. januar år (X + 1).

d)

Det samlede antal ERU'er, CER'er, AAU'er og RMU'er, der erhverves fra andre registre i år X, samt identiteten af de overførende konti og registre fremlægges fra og med den 15. januar år (X + 5).

e)

Det samlede antal RMU'er, der udstedes i år X på grundlag af hver aktivitet i medfør af Kyoto-protokollens artikel 3, stk. 3 og 4, fremlægges fra og med den 15. januar år (X + 1).

f)

Det samlede antal ERU'er, CER'er, AAU'er og RMU'er, der overføres til andre registre i år X, samt identiteten af de erhvervende konti og registre fremlægges fra og med den 15. januar år (X + 5).

g)

Det samlede antal ERU'er, CER'er, AAU'er og RMU'er, der annulleres i år X på grundlag af aktiviteter i medfør af Kyoto-protokollens artikel 3, stk. 3 og 4, fremlægges fra og med den 15. januar år (X + 1).

h)

Det samlede antal ERU'er, CER'er, AAU'er og RMU'er, der annulleres i år X i tilfælde, hvor Kyoto-protokollens overholdelseskomité har fastslået, at medlemsstaten ikke opfylder sin forpligtelse i henhold til Kyoto-protokollens artikel 3, stk. 1, fremlægges fra og med den 15. januar år (X + 1).

i)

Det samlede antal andre ERU'er, CER'er, AAU'er og RMU'er eller kvoter, der annulleres i år X, og en henvisning til den artikel i denne forordning, i henhold til hvilken disse Kyoto-enheder eller -kvoter er annulleret, fremlægges fra og med den 15. januar år (X + 1).

j)

Det samlede antal andre ERU'er, CER'er, AAU'er, RMU'er og kvoter, der trækkes tilbage i år X, fremlægges fra og med den 15. januar år (X + 1).

k)

Det samlede antal ERU'er, CER'er og AAU'er, der i år X fremføres fra den forrige forpligtelsesperiode, fremlægges fra og med den 15. januar år (X + 1).

l)

Den samlede mængde kvoter fra forrige forpligtelsesperiode, der annulleres og erstattes i år X, fremlægges fra og med den 15. maj år X.

m)

Beholdningen af ERU'er, CER'er, AAU'er og RMU'er på hver konto (personbeholdning, driftslederbeholdning, partsbeholdning, annullering eller tilbagetrækning) pr. 31. december år X fremlægges fra og med den 15. januar år (X + 5).

9.

En liste over personer, som medlemsstaterne har bemyndiget til at besidde ERU'er, CER'er, AAU'er og/eller RMU'er under medlemsstatens ansvar, fremlægges ugen efter, at bemyndigelsen er givet, og ajourføres ugentligt.

10.

Det samlede antal CER'er og ERU'er, som driftslederne har tilladelse til at bruge i hver periode i henhold til artikel 11a, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF, fremlægges i overensstemmelse med artikel 30, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF.

INFORMATIONER I FÆLLESSKABETS UAFHÆNGIGE TRANSAKTIONSJOURNAL, DER SKAL VÆRE OFFENTLIGT TILGÆNGELIGE

11.

På det offentligt tilgængelige område af Fællesskabets uafhængige transaktionsjournals websted fremlægger og ajourfører den centrale administrator de oplysninger i registersystemet, der er omhandlet i punkt 12 og 13, i overensstemmelse med de foreskrevne tidsangivelser.

12.

For år X fremlægges følgende oplysninger om hver afsluttet transaktion med relevans for registersystemet fra og med den 15. januar år (X + 5):

a)

kontoidentifikationskoden for den overførende konto

b)

kontoidentifikationskoden for den erhvervende konto

c)

navnet på den overførende kontos indehaver: kontoens indehaver (person, driftsleder, Kommissionen, medlemsstat)

d)

navnet på den erhvervende kontos indehaver: kontoens indehaver (person, driftsleder, Kommissionen, medlemsstat)

e)

kvoter eller Kyoto-enheder, der indgår i transaktionen, opført efter enhedsidentifikationskoden

f)

transaktionsidentifikationskode

g)

dato og tidspunkt for transaktionens afslutning (Greenwich Mean Time)

h)

procestype: angivelse af, hvilken kategori processen tilhører, jf. artikel 31.

13.

På det offentligt tilgængelige område af webstedet for Fællesskabets transaktionsjournal fremlægger den centrale administrator følgende oplysninger:

a)

fra og med 30. april år (X + 1) informationer, der angiver den procentdel af returnerede kvoter i hver medlemsstat i år X, der ikke blev overført før returneringen

b)

fra og med 1. marts år (X + 1) informationer, der angiver summen af verificerede emissioner i hver medlemsstat i år X som en procentdel af summen af verificerede emissioner i år (X – 1).

c)

et tal, der angiver det samlede antal kvoter, ERU'er og CER'er, der var indsat på alle driftslederkonti og personkonti den foregående dag.

INFORMATIONER I HVERT REGISTER, DER SKAL VÆRE TILGÆNGELIGE FOR KONTOHAVERNE

14.

Hver registeradministrator fremlægger og ajourfører de oplysninger i sit register, der er omhandlet i punkt 15, på registerwebstedets sikre område i overensstemmelse med de anførte tidsangivelser.

15.

Følgende elementer for hver konto — ordnet efter enhedsidentifikationskoden — fremlægges kun for kontohaveren og på dennes anmodning:

a)

de aktuelle beholdninger af kvoter eller Kyoto-enheder

b)

en liste over transaktionsforslag, som den pågældende kontohaver har stillet, med angivelse for hvert forslag af elementerne i punkt 12, litra a) til f), dato og tidspunkt (Greenwich Mean Time) for forslagets fremsættelse, forslagets nuværende status og eventuelle svarkoder, der er returneret efter kontrol foretaget af registret og Fællesskabets transaktionsjournal

c)

en liste over kvoter eller Kyoto-enheder, der er erhvervet til den pågældende konto som følge af afsluttede transaktioner, med angivelse for hver transaktion af elementerne i punkt 12, litra a) til g)

d)

en liste over kvoter eller Kyoto-enheder, der er overført fra den pågældende konto som følge af afsluttede transaktioner, med angivelse for hver transaktion af elementerne i punkt 12, litra a) til g).


(1)  Kommissionens beslutning 2006/780/EF af 13. november 2006 om undgåelse af dobbelttælling af reduktioner i drivhusgasemissioner som led i Fællesskabets emissionshandelsordning for projektaktiviteter under Kyoto-protokollen i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 316 af 16.11.2006, s. 12).


Top