EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0967

Rådets forordning (EF) nr. 967/2008 af 29. september 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter

OJ L 264, 3.10.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 168 - 169

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; stiltiende ophævelse ved 32018R0848

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/967/oj

3.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 264/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 967/2008

af 29. september 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (1) blev der fastsat bestemmelser om obligatorisk mærkning af økologiske produkter, herunder anvendelse fra den 1. januar 2009 af fællesskabslogoet på færdigpakkede fødevarer i henhold til forordningens artikel 24, stk. 1, litra b).

(2)

Det har vist sig, at det EF-logo, der blev indført ved bilag V til Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler (2), kan forveksles med gældende logoer for beskyttede geografiske betegnelser og beskyttede oprindelsesbetegnelser i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2006 af 14. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (3) og det logo for garanterede traditionelle specialiteter, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1216/2007 af 18. oktober 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer (4).

(3)

Det er vigtigt, at forbrugerne forbinder en informativ mærkning med et markant og tiltalende EF-logo, der symboliserer økologisk produktion og klart identificerer produkterne. Det kræver en vis tid at udforme og gøre offentligheden bekendt med et sådant fællesskabslogo.

(4)

For at undgå, at de erhvervsdrivende pålægges unødvendige finansielle og organisationsmæssige byrder, bør den obligatoriske brug af fællesskabslogoet udskydes, indtil et nyt fællesskabslogo kan udformes. Beslutningen forhindrer ikke, at erhvervsdrivende frivilligt anvender det nuværende logo, der er fastsat i bilag V til forordning (EØF) nr. 2092/91.

(5)

Forordning (EF) nr. 834/2007 bør derfor ændres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 42 i forordning (EF) nr. 834/2007 tilføjes følgende stykke:

»Artikel 24, stk. 1, litra b) og c), anvendes dog fra den 1. juli 2010.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. september 2008.

På Rådets vegne

M. BARNIER

Formand


(1)  EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.

(2)  EFT L 198 af 22.7.1991, s. 1.

(3)  EUT L 369 af 23.12.2006, s. 1.

(4)  EUT L 275 af 19.10.2007, s. 3.


Top