EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0875

Kommissionens forordning (EF) nr. 875/2008 af 8. september 2008 om ophævelse af forordning (EF) nr. 1962/2006

OJ L 240, 9.9.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/875/oj

9.9.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 240/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2008

af 8. september 2008

om ophævelse af forordning (EF) nr. 1962/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union, særlig artikel 37, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1962/2006 (1) pålagde Kommissionen Bulgarien at indføre sikkerhedsforanstaltninger inden for civil luftfart i henhold til artikel 37 i akten vedrørende Bulgariens tiltrædelse af Den Europæiske Union for at afhjælpe en alvorlig skade på det indre markeds funktion, idet Bulgarien havde undladt at opfylde tilsagn, som landet under tiltrædelsesforhandlingerne gav Fællesskabet inden for luftfartssikkerhed på områder, der berører økonomiske aktiviteter med grænseoverskridende virkninger.

(2)

Efter pålæggelsen af de i forordning (EF) nr. 1962/2006 anførte sikkerhedsforanstaltninger forelagde og aftalte Bulgariens civile luftfartsmyndighed en plan for korrigerende foranstaltninger med Det Europæiske Agentur for Luftfartssikkerhed (EASA) med henblik på at afhjælpe de sikkerhedsmangler, EASA og de fælles luftfartsmyndigheder (JAA) havde konstateret under tidligere besøg.

(3)

Kommissionen anmodede den 6. september 2007 EASA om at kontrollere, hvorvidt Bulgariens civile luftfartsmyndighed havde opfyldt forskrifterne vedrørende alle de sikkerhedsmæssige aspekter af de sikkerhedsforanstaltninger, der indførtes ved forordning (EF) nr. 1962/2006, dvs. kontrollere gennemførelsen af den aftalte plan for korrigerende foranstaltninger og Bulgariens civile luftfartsmyndigheds evne til at gennemføre reglerne og sikre, at de efterleves på behørig vis som led i dets tilsynsforpligtelse.

(4)

Inspektionen gennemførtes af EASA fra den 26. november til den 30. november 2007 i medfør af artikel 24, stk. 1 og 5, og artikel 54 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (2) og i overensstemmelse med bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 736/2006 af 16. maj 2006 om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs arbejdsmetoder ved standardinspektioner (3). Efter besøget offentliggjorde EASA sin rapport den 15. februar 2008 (4).

(5)

I sin rapport om standardinspektionen konstaterede EASA en klar forbedring. Alle Part M-, Part 145- og Part 147-godkendelser og alle Part 66-certificeringer var blevet udstedt. Derudover var alle luftfartscertifikater (AOC) med undtagelse af ét blevet udfærdiget i henhold til europæiske krav. Dermed kunne EASA afslutte 44 ud af de 45 inspektionsresultater vedrørende luftdygtighed, samtidig med at der blev fundet 12 inspektionsresultater som led i det løbende tilsyn.

(6)

EASA anførte også i sin rapport, at Bulgariens civile luftfartsmyndighed siden den foregående inspektion i november 2006 havde truffet drastiske foranstaltninger med hensyn til luftdygtigheden for alle luftfartøjer, der er registreret i Bulgarien.

(7)

Antallet af luftfartøjer i det bulgarske register var derved næsten blevet halveret, eftersom luftfartøjer, der var bygget i det tidligere Sovjetunionen og anført i bilag II til forordning (EF) nr. 216/2008, var slettet af registret. Bulgariens civile luftfartsmyndighed havde også truffet foranstaltninger til at begrænse eller tilbagekalde godkendelser og certifikater, der ikke overholder bestemmelserne. Antallet af inspektører for fortsat luftdygtighed var øget fra 8 til 12 (og derudover tre nye hjælpeansatte). Derudover havde Bulgariens civile luftfartsmyndighed det seneste år gjort store fremskridt med hensyn til registreringen, så niveauet for udøvelse af tilsynet klart blev demonstreret for EASA's inspektører. Det blev også bemærket, at Bulgariens civile luftfartsmyndighed har lagt et stort arbejde i udarbejdelsen af en håndbog for inspektører, der omfatter de relevante krav til tilknyttede tjeklister, som skal anvendes af brugere i forbindelse med førstegangsgodkendelser eller ændringer i eksisterende godkendelser. Endelig blev det dokumenteret, at der var gennemført omfattende uddannelse af lufthavnsmyndighedens nuværende og nye ansatte, selvom visse områder inden for godkendelse af vedligeholdelses- og driftssikkerhedsplaner og RVSM-programmer ikke var blevet taget op.

(8)

EASA fastslog samtidig, at det stadig var påkrævet med yderligere forbedringer, især inden for attestering af luftdygtighed og løbende tilsyn, for at afhjælpe Bulgariens civile luftfartsmyndigheds manglende vurdering af effektiviteten af det fælles kvalitetssystem for drift, vedligeholdelse og certificering af flybesætninger. Især inden for dette område konstaterede EASA manglende overensstemmelse i henhold til artikel 13, litra d), i forordning (EF) nr. 736/2006, idet der konstateredes alvorlige tilfælde af manglende overholdelse af standarder, og der blev peget på sikkerhedsmæssige problemer, hvis manglerne ikke blev afhjulpet omgående. Sideløbende hermed bekræftede visse tilfælde af manglende overensstemmelse, der blev konstateret i de virksomheder, hvor der aflagdes besøg som led i inspektionsbesøget for at kontrollere effektiviteten af Bulgariens civile luftfartsmyndigheds tilsyn, behovet for, at disse myndigheder skulle foreslå korrigerende foranstaltninger for ti andre inspektionsresultater i henhold til artikel 13, litra c), så disse problemer kunne løses inden for 14 dage.

(9)

Bulgariens civile luftfartsmyndighed reagerede prompte og forelagde EASA korrigerende foranstaltninger, som gennemførtes med EASA's samtykke. For at kontrollere disse tiltags effektive gennemførelse aflagde EASA et opfølgningsbesøg den 8. og 9. april 2008 og udstedte den 24. april 2008 en afsluttende inspektionserklæring i henhold til artikel 12, litra b), i forordning (EF) nr. 736/2006. De afgivne erklæringer heri blev yderligere ændret i en endelig version, som blev udarbejdet af EASA den 21. maj og forelagt Kommissionen den 26. maj 2008.

(10)

Den 15. maj 2008 anmodede Bulgarien formelt Kommissionen om at revidere og ophæve sikkerhedsforanstaltningerne, jf. artikel 3 i forordning (EF) nr. 1962/2006, og begrundede sin anmodning ved at henvise til den afsluttende inspektionserklæring, EASA tidligere havde udstedt.

(11)

I henhold til artikel 37 i akten vedrørende Bulgariens tiltrædelse af Den Europæiske Union opretholdes foranstaltningerne kun, så længe det er ubetinget nødvendigt, og ophæves under alle omstændigheder, når det relevante tilsagn er opfyldt. Bulgariens vellykkede gennemførelse af de aftalte korrigerende foranstaltninger betragtes som tilstrækkelig til at garantere, at Bulgariens civile luftfartsmyndighed har evne til at sikre, at bestemmelserne i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gennemførelsesbestemmelser overholdes.

(12)

Kommissionen finder derfor, at Bulgariens tilsagn om fuldt ud at anvende Fællesskabets regler på luftfartsområdet er opfyldt, og at de pålagte sikkerhedsforanstaltninger i medfør af forordning (EF) nr. 1962/2006 bør ophæves.

(13)

I henhold til artikel 37 i akten vedrørende Bulgariens tiltrædelse af Den Europæiske Union orienterer Kommissionen Rådet i god tid, inden den ophæver EU-forordningerne eller -beslutningerne om sikkerhedsforanstaltningerne, og tager behørigt hensyn til eventuelle bemærkninger fra Rådet i den forbindelse. Kommissionen orienterede følgelig Rådet den 22. juli 2008.

(14)

Rådet tilsluttede sig den 24. juli 2008 de foreslåede foranstaltninger uden bemærkninger —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1962/2006 ophæves.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. september 2008.

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Nœstformand


(1)  EUT L 408 af 30.12.2006, s. 8. Berigtiget i EUT L 47 af 16.2.2007, s. 8.

(2)  EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.

(3)  EUT L 129 af 17.5.2006, s. 10.

(4)  Endelig rapport om den standardinspektion, som EASA gennemførte i Republikken Bulgarien, af Bulgariens civile luftfartsmyndighed vedrørende sikkerhedsforskrifterne i den europæiske luftfart vedrørende fortsat luftdygtighed, CAW.BG.11.2007 udsendt den 15.2.2008.


Top