EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0777

Kommissionens forordning (EF) nr. 777/2008 af 4. august 2008 om ændring af bilag I, V og VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (EØS-relevant tekst)

OJ L 207, 5.8.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; stiltiende ophævelse ved 32009R1069

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/777/oj

5.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 777/2008

af 4. august 2008

om ændring af bilag I, V og VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (1), særlig artikel 32, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1774/2002 er der fastsat dyre- og folkesundhedsbestemmelser om indsamling, transport, opbevaring, håndtering, forarbejdning og anvendelse eller bortskaffelse af animalske biprodukter og om afsætning heraf.

(2)

Bilag I til forordning (EF) nr. 1774/2002 indeholder en definition af blodmel. For at gøre denne definition klarere bør det præciseres, at den også omfatter produkter, der er fremstillet ved varmebehandling af blodfraktioner i overensstemmelse med kapitel II i bilag VII til nævnte forordning, og som er bestemt til foder eller organiske gødningsstoffer.

(3)

I kapitel II i bilag VII til forordning (EF) nr. 1774/2002 er der fastsat specifikke krav for forarbejdet animalsk protein af pattedyr. De krav til behandling, der er fastsat i del A, punkt 1, i nævnte kapitel for forarbejdet animalsk protein af pattedyr, bør ændres for at tage hensyn til den nye definition af blodmel i bilag I til nævnte forordning.

(4)

I henhold til bilag V til forordning (EF) nr. 1774/2002 skal animalske biprodukter forarbejdes et andet sted end indsamlingsstedet, medmindre anlægget befinder sig i en fuldstændig separat bygning. Det er endvidere fastsat, at det på visse betingelser kan tillades, at animalske biprodukter, der hidrører fra samme sted, forarbejdes på forarbejdningsanlæg, der er knyttet til et slagteri via transportbånd.

(5)

For at lette anvendelsen i praksis af bestemmelserne i bilag V til forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår kategori 3-forarbejdningsanlæg bør det tillades de kompetente myndigheder i medlemsstaterne at fravige bestemmelserne og tillade, at de pågældende anlæg forarbejder kategori 3-materiale med oprindelse på andre steder, der er godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 (2) om hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, på betingelser, der har til formål at styre folke- og dyresundhedsmæssige risici.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I, V og VII til forordning (EF) nr. 1774/2002 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. august 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 523/2008 (EUT L 153 af 12.6.2008, s. 23).

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1243/2007 (EUT L 281 af 25.10.2007, s. 8).


BILAG

I bilag I, V og VII til forordning (EF) nr. 1774/2002 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I affattes punkt 6 således:

»6.

Blodmel: produkter, der er fremstillet ved varmebehandling af blod eller blodfraktioner i overensstemmelse med bilag VII, kapitel II, og som er bestemt til foder eller organiske gødningsstoffer«.

2)

Bilag V, kapitel I, punkt 1, litra a), affattes således:

»a)

Forarbejdningsanlæg må ikke være beliggende samme sted som slagterier, medmindre de folke- og dyresundhedsmæssige risici som følge af forarbejdningen af animalske biprodukter med oprindelse på sådanne slagterier reduceres, ved at mindst følgende betingelser er opfyldt:

i)

Forarbejdningsanlægget skal være fysisk adskilt fra slagteriet, evt. ved at forarbejdningsanlægget placeres i en bygning, der er fuldstændig adskilt fra slagteriet.

ii)

Følgende skal være installeret og i drift:

et transportbånd, der forbinder forarbejdningsanlægget med slagteriet

separate indgange, losseramper, udstyr, udgange for forarbejdningsanlægget og slagteriet.

iii)

Der skal træffes foranstaltninger til at hindre risikospredning via det personale, der er ansat på forarbejdningsanlægget og på slagteriet.

iv)

Uvedkommende personer og dyr må ikke få adgang til forarbejdningsanlægget.

Uanset nr. i)-iv) kan den kompetente myndighed for kategori 3-forarbejdningsanlægs vedkommende tillade andre betingelser i stedet for betingelserne i nr. i)-iv), som har til formål at reducere folke- og dyresundhedsmæssige risici, herunder risici som følge af forarbejdning af kategori 3-materiale, som har oprindelse på virksomheder, der ikke ligger samme sted, men som er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004. Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater via udvalget omhandlet i artikel 33, stk. 1, om deres kompetente myndigheders anvendelse af denne fravigelse.«

3)

Bilag VII, kapitel II, del A, punkt 1, første afsnit, affattes således:

»Forarbejdet animalsk protein af pattedyr skal være behandlet efter forarbejdningsmetode 1. Svineblod eller svineblodfraktioner kan dog i stedet forarbejdes efter en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller efter forarbejdningsmetode 7, idet der, hvis forarbejdningsmetode 7 er anvendt, skal være anvendt en varmebehandling med opvarmning til en kernetemperatur på mindst 80 °C.«


Top