EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0762

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 762/2008 af 9. juli 2008 om medlemsstaternes indberetning af statistiske oplysninger om akvakultur og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 788/96 (EØS-relevant tekst)

EUT L 218 af 13.8.2008, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/762/oj

13.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 218/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 762/2008

af 9. juli 2008

om medlemsstaternes indberetning af statistiske oplysninger om akvakultur og om ophævelse af Rådets forordning (EF) Nr. 788/96

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 788/96 af 22. april 1996 om medlemsstaternes indberetning af statistiske oplysninger om akvakulturproduktionen (2) skal medlemsstaterne hvert år indberette data om akvakulturproduktionens størrelse.

(2)

Akvakulturerhvervets øgede bidrag til Fællesskabets samlede fiskeriproduktion kræver et bredere spektrum af data for at sikre en rationel udvikling og forvaltning af denne sektor inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik.

(3)

Den stigende betydning af klækkerier og yngleanlæg for akvakulturaktiviteterne kræver detaljerede data, som muliggør et passende tilsyn med og forvaltning af denne sektor inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik.

(4)

Oplysninger om produktionens størrelse og værdi er nødvendige for at kunne analysere og vurdere markedet for akvakulturprodukter.

(5)

Oplysninger om sektorens struktur og de anvendte teknologier er nødvendige for at sikre et miljøvenligt erhverv.

(6)

Forordning (EF) nr. 788/96 bør ophæves.

(7)

For at sikre en glidende overgang fra den gældende ordning i forordning (EF) nr. 788/96 bør der ved nærværende forordning gives medlemsstater, hvor anvendelsen af den nye ordning på de nationale statistiske systemer kræver omfattende tilpasninger og kan forventes at forårsage betydelige praktiske problemer, adgang til en overgangsperiode på højst tre år.

(8)

Målet for denne forordning, nemlig fastlæggelse af en fælles retlig ramme for systematisk udarbejdelse af fællesskabsstatistikker om akvakultursektoren, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, og kan derfor bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(9)

Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker (3) er en referenceramme for statistikker inden for fiskeriområdet. Den kræver navnlig, at principperne om upartiskhed, pålidelighed, relevans, omkostningseffektivitet, statistisk fortrolighed og gennemsigtighed overholdes.

(10)

Indsamling og offentliggørelse af statistiske data udgør et vigtigt instrument for god forvaltning af den fælles fiskeripolitik.

(11)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (4).

(12)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelse til at vedtage tekniske ændringer af bilagene til denne forordning. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(13)

Kommissionen bør bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, der er nedsat ved Rådets afgørelse 72/279/EØF (5)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Medlemsstaternes forpligtelser

Medlemsstaterne fremsender til Kommissionen statistikker over alle akvakulturaktiviteter i ferskvand og havvand inden for deres område.

Artikel 2

Definitioner

1.   I denne forordning forstås ved:

a)

»EF-statistikker«: som defineret i artikel 2 i forordning (EF) nr. 322/97

b)

»akvakultur«: som defineret i artikel 3, litra d), i Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond (6)

c)

»fangstbaseret akvakultur«: aktivitet, som består i at indsamle individer i naturen med henblik på at anvende dem i akvakultur

d)

»produktion«: akvakultursektorens output ved første salg, herunder produktion fra klækkerier og yngleanlæg, som udbydes til salg.

2.   Alle andre definitioner til brug i denne forordning fremgår af bilag I.

Artikel 3

Udarbejdelse af statistikkerne

1.   Medlemsstaterne skal anvende undersøgelser eller andre statistisk validerede metoder, som dækker mindst 90 % af den samlede produktion målt i mængde eller i tal for produktionen fra klækkerier og yngleanlæg, uden at dette berører stk. 4. Den resterende del af den samlede produktion kan baseres på skøn. Der kan på de i artikel 8 fastsatte betingelser indgives ansøgning om en undtagelse til at basere mere end 10 % af den samlede produktion på skøn.

2.   Anvendes andre kilder end statistiske undersøgelser, skal sådanne kilders statistiske kvalitet efterfølgende vurderes.

3.   En medlemsstat, der har en samlet årlig produktion på under 1 000 tons, kan indberette summariske skøn over den samlede produktion.

4.   Medlemsstaterne skal angive produktionen for hver fiskeart. Produktionen af de fiskearter, som enkeltvis ikke overstiger 500 tons, og som opgjort i vægt ikke udgør mere end 5 % af produktionsmængden i en medlemsstat, kan dog baseres på skøn og aggregeres. Produktionen fra klækkerier og yngleanlæg af sådanne fiskearter opgjort i tal kan baseres på skøn.

Artikel 4

Data

De statistiske data skal referere til referencekalenderåret og skal omfatte:

a)

akvakulturerhvervets årlige produktion (angivet i mængde og enhedsværdi)

b)

det årlige input (angivet i mængde og enhedsværdi) til fangstbaseret akvakultur

c)

klækkeriers og yngleanlægs årlige produktion

d)

akvakultursektorens struktur.

Artikel 5

Indberetning af data

1.   Medlemsstaterne indberetter de i bilag II, III og IV nævnte statistiske data til Kommissionen (Eurostat) senest tolv måneder efter udløbet af referencekalenderåret. Det første referencekalenderår er 2008.

2.   Fra og med 2008 og herefter hvert tredje år indberettes de i bilag V nævnte data om akvakultursektorens struktur til Kommissionen (Eurostat) senest tolv måneder efter udgangen af referencekalenderåret.

Artikel 6

Kvalitetsvurdering

1.   Hver medlemsstat forelægger Kommissionen (Eurostat) en årlig rapport om kvaliteten af de indberettede data.

2.   Ved indberetning af dataene fremsender hver medlemsstat til Kommissionen en detaljeret metodologisk rapport. I denne rapport beskriver hver medlemsstat, hvordan dataene er blevet indsamlet og udarbejdet. Rapporten skal indeholde nærmere oplysninger om stikprøvemetoder, estimeringsmetoder og om andre kilder end statistiske undersøgelser samt en vurdering af kvaliteten af de skøn, der er blevet udarbejdet på grundlag heraf. Et forslag til format for den metodologiske rapport findes i bilag VI.

3.   Kommissionen gennemgår rapporterne og forelægger sine konklusioner for den relevante arbejdsgruppe under Den Stående Landbrugsstatistiske Komité nedsat ved afgørelse 72/279/EØF.

Artikel 7

Overgangsperiode

1.   Med henblik på gennemførelsen af denne forordning kan medlemsstaterne efter forskriftsproceduren i artikel 10, stk. 2, bevilges overgangsperioder i form af hele kalenderår på ikke over tre år fra den 1. januar 2009, såfremt anvendelsen af forordningen på de nationale statistiske systemer kræver omfattende tilpasninger og kan forventes at forårsage betydelige praktiske problemer.

2.   Med henblik herpå indgiver medlemsstaten en begrundet anmodning til Kommissionen senest den 31. december 2008.

Artikel 8

Undtagelsesordninger

1.   Hvis en bestemt sektor inden for en medlemsstats akvakulturerhverv ikke kan indgå i statistikkerne, uden at det for de nationale myndigheder medfører vanskeligheder, der ikke står i forhold til sektorens betydning, kan der efter forskriftsproceduren i artikel 10, stk. 2, indrømmes en undtagelse.

En sådan undtagelse skal gøre det muligt for en medlemsstat at undlade at medtage data for den pågældende sektor i de nationale data, der indberettes, eller anvende estimeringsmetoder til tilvejebringelse af data for mere end 10 % af den samlede produktion.

2.   Medlemsstaterne fremsender til støtte for ansøgninger om en undtagelse, som skal indgives før udløbet af fristen for første indberetning af dataene, en rapport til Kommissionen om de problemer, der har været forbundet med anvendelsen af denne forordning.

3.   Indtræffer der ændringer i forholdene i forbindelse med indsamlingen af data, der medfører uforudsete vanskeligheder for de nationale myndigheder, kan medlemsstaterne indgive en behørigt begrundet ansøgning om en undtagelse efter udløbet af fristen for første indberetning af data.

Artikel 9

Tekniske regler

1.   Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den, og som vedrører tekniske tilpasninger af bilagene, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 10, stk. 3.

2.   Det format, hvori de statistiske data skal indberettes, vedtages efter forvaltningsproceduren i artikel 10, stk. 2.

Artikel 10

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske Komité.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 11

Evalueringsrapport

Kommissionen forelægger senest den 31. december 2011 og derefter hvert tredje år en evalueringsrapport for Europa-Parlamentet og Rådet om de statistikker, der er udarbejdet i henhold til denne forordning, og navnlig om deres relevans og kvalitet.

Denne rapport skal ligeledes omfatte en analyse af omkostningseffektiviteten af det system, der er indført til indsamling og bearbejdelse af de statistiske data, samt påpege bedste praksis med henblik på at mindske arbejdsbyrden for medlemsstaterne og højne de statistiske datas anvendelighed og kvalitet.

Artikel 12

Ophævelse

1.   Forordning (EF) nr. 788/96 ophæves, jf. dog stk. 3.

2.   Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.

3.   Uanset artikel 13, stk. 2, i denne forordning skal en medlemsstat, som har fået bevilget en overgangsperiode i henhold til artikel 7 i nærværende forordning, fortsat anvende bestemmelserne i forordning (EF) nr. 788/96 i den periode, den bevilgede overgangsperiode dækker.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 9. juli 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J.-P. JOUYET

Formand


(1)  Europa-Parlamentets udtalelse af 31.1.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 23.6.2008.

(2)  EFT L 108 af 1.5.1996, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(3)  EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003.

(4)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(5)  EFT L 179 af 7.8.1972, s. 1.

(6)  EUT L 223 af 15.8.2006, s. 1.


BILAG I

Definitioner til brug ved indberetningen af akvakulturdata

1.

»Ferskvand«: vand med et konstant, ubetydeligt saltindhold.

2.

»Saltvand«: vand med et betydeligt saltindhold. Det kan være vand med et konstant højt saltindhold (f.eks. havvand) eller med et betydeligt saltindhold, som dog ikke er konstant højt (f.eks. brakvand). Saltindholdet kan variere betydeligt som følge af tilstrømning af ferskvand eller havvand.

3.

»Art«: arter af akvatiske organismer identificeret ved anvendelse af den internationale alfa-3-kode som defineret af FAO (ASFIS-listen over arter til brug for fiskeristatistik).

4.

»FAO-områder«: geografiske områder identificeret ved anvendelse af den internationale numerisk-2-kode som defineret af FAO (CWP-håndbogen for standarder for fiskeristatistik, hovedafdeling H: Fiskeriområder til brug for statistiske formål). De FAO-områder, som er dækket i forbindelse med denne forordning, er følgende:

Kode

Område

01

Indvande (Afrika)

05

Indvande (Europa)

27

Nordøstatlanten

34

Det østlige centrale Atlanterhav

37

Middelhavet og Sortehavet

Andet (præciseres)

5.

»Dam«: en samling stillestående vand eller vand med ringe udskiftning, med relativ ringe dybde og almindeligvis af begrænset størrelse, oftest kunstigt anlagt, men kan også være en naturlig sø eller et mindre vandareal.

6.

»Klækkeri og yngleanlæg«: anlæg til kunstig reproduktion, udklækning og opdræt i de første livsstadier af akvatiske dyr. Af statistiske grunde indskrænkes klækkerier til produktionen af befrugtede æg. De første yngelstadier af akvatiske dyr anses som hørende under yngleanlæggene.

7.

»Indhegning«: vandområder afgrænset af net, garn eller andre spærreanordninger, der lader vandet cirkulere frit. Karakteristisk herfor er, at hele vandsøjlen fra bunden til vandoverfladen udnyttes i det afgrænsede område, som generelt omslutter relativt store vandmængder.

8.

»Bure«: åben eller dækket struktur af net, garn eller porøst materiale, som tillader naturlig vandudskiftning. Strukturen kan være flydende, ophængt eller forankret i bunden, men på en sådan måde at vandudskiftning også kan ske nedefra.

9.

»Tanke og kanaler«: kunstige enheder anlagt over eller under jordniveau for at sikre stor vandudskiftning eller med høj vandudskiftningsfrekvens og nøje kontrolleret miljø, men uden vandrecirkulering.

10.

»Recirkulerede systemer«: anlæg, hvor vandet genanvendes efter en eller anden form for behandling (f.eks. filtrering).

11.

»Overførsel til et kontrolleret miljø«: udsætning med henblik på yderligere opdræt.

12.

»Udsætning i naturen«: udsætning med henblik på genopretning af bestande i floder, søer og andet vand, når det ikke er til akvakulturformål. Disse fisk og akvatiske organismer kan herefter være tilgængelige for fiskere.

13.

»Mængde«:

a)

for fisk, krebsdyr, bløddyr og andre akvatiske organismer: produktets levendevægtækvivalent. For bløddyr: levende vægt omfatter skallens vægt

b)

for vandplanter produktets vådvægt.

14.

»Enhedsværdi«: produktionens samlede værdi (ekskl. moms) i landets valuta divideret med den samlede produktionsmængde.


BILAG II

Akvakulturproduktion med undtagelse af produktion i yngleanlæg og klækkerier (1)

Land:

 

 

 

 

År:

Producerede arter

FAO-område

Ferskvand

Saltvand

I alt

 

Alfa-3-kode

Almindeligt navn

Videnskabeligt navn

Mængde

(tons)

Enhedsværdi

(national valuta)

Mængde

(tons)

Enhedsværdi

(national valuta)

Mængde

(tons)

Enhedsværdi

(national valuta)

FISK

Damme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanke og kanaler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indhegninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recirkulerede systemer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre metoder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KREBSDYR

Damme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanke og kanaler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indhegninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre metoder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLØDDYR

På bunden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over bunden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre metoder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGER

Alle metoder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISKEÆG (bestemt til konsum) (2)

Alle metoder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRE AKVATISKE ORGANISMER

Alle metoder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Undtagen akvarie- og prydarter.

(2)  Fiskeæg bestemt til konsum under denne rubrik omfatter kun strøgne æg beregnet til konsum ved første salg.


BILAG III

Input til fangstbaseret akvakultur  (1)

Land:

 

 

År:

Art

Enhed (angiv) (2)

Enhedsværdi (national valuta)

Alfa-3-kode

Almindeligt navn

Videnskabeligt navn

FISK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KREBSDYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLØDDYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Undtagen akvarie-, pryd- og plantearter.

(2)  Vægt eller antal; hvis der angives antal, skal der ligeledes angives en faktor for omregning til levende vægt.


BILAG IV

Klækkeriers og yngleanlægs produktion  (1)

Land:

 

 

 

 

 

 

År:

Art

Stadium i livscyklus

Påtænkt anvendelse

Alfa-3-kode

Almindeligt navn

Videnskabeligt navn

Æg

(mio.)

Ungfisk

(mio.)

Overført til et kontrolleret miljø

(til videre opdræt) (2) (mio.)

Udsat i naturen (2)

(mio.)

Æg

Ungfisk

Æg

Ungfisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Undtagen akvarie- og prydarter.

(2)  Frivillig.


BILAG V

Data om akvakultursektorens struktur  (1)  (4)

Land:

 

 

 

År:

 

FAO-område

Ferskvand

Saltvand

I alt

Faciliteternes størrelse (3)

Faciliteternes størrelse (3)

Faciliteternes størrelse (3)

1 000 m3

ha

1 000 m3

ha

1 000 m3

ha

FISK

Damme

 

 

 

 

 

 

 

Tanke og kanaler

 

 

 

 

 

 

 

Indhegninger

 

 

 

 

 

 

 

Bure

 

 

 

 

 

 

 

Recirkulerede systemer

 

 

 

 

 

 

 

Andre metoder

 

 

 

 

 

 

 

KREBSDYR

Damme

 

 

 

 

 

 

 

Tanke og kanaler

 

 

 

 

 

 

 

Indhegninger

 

 

 

 

 

 

 

Andre metoder

 

 

 

 

 

 

 

BLØDDYR

På bunden (2)

 

 

 

 

 

 

 

Over bunden (2)

 

 

 

 

 

 

 

Andre metoder (2)

 

 

 

 

 

 

 

ALGER

Alle metoder

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Undtagen akvarie- og prydarter.

(2)  Hvis bløddyr opdrættes på reb, kan man angive rebets længde.

(3)  Bør betragtes som den potentielle kapacitet.

(4)  Der kræves ingen oplysninger i de skraverede felter.


BILAG VI

Format for de metodologiske rapporter om de nationale systemer for akvakulturstatistik

1.

Opbygning af det nationale system for akvakulturstatistik

De myndigheder, som er ansvarlige for indsamling og bearbejdning af data og deres respektive ansvarsområder.

Den nationale lovgivning om indsamling af akvakulturdata.

Enhed, som er ansvarlig for indberetningen af data til Kommissionen.

2.

Metode til indsamling, bearbejdning og udarbejdelse af akvakulturdata

Angivelse af kilde til hver enkelt type data.

Beskrivelse af dataindsamlingsmetoderne (f.eks. postspørgeskemaer, personlige interview, totaltællinger eller stikprøveundersøgelser, undersøgelsesfrekvens, estimeringsmetoder) for hver del af akvakultursektoren.

Beskrivelse af bearbejdningen af data og udarbejdelsen af statistikker samt varigheden heraf.

3.

Kvalitetsaspekter i overensstemmelse med adfærdskodeksen for det europæiske statistiske system

Hvis der anvendes estimeringsmetoder til nogle data, gives en beskrivelse af de anvendte metoder og et skøn over omfanget af metodernes anvendelse samt deres pålidelighed.

Angivelse af mangler ved de nationale systemer, muligheder for at afhjælpe dem og i givet fald en tidsplan for afhjælpningen af sådanne mangler.


Top