EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0737

Kommissionens forordning (EF) nr. 737/2008 af 28. juli 2008 om udpegelse af EF-referencelaboratorier for krebsdyrssygdomme, rabies og kvægtuberkulose, om supplerende ansvarsområder og opgaver for EF-referencelaboratorierne for rabies og kvægtuberkulose og om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004

OJ L 201, 30.7.2008, p. 29–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 182 - 185

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/05/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/737/oj

30.7.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/29


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 737/2008

af 28. juli 2008

om udpegelse af EF-referencelaboratorier for krebsdyrssygdomme, rabies og kvægtuberkulose, om supplerende ansvarsområder og opgaver for EF-referencelaboratorierne for rabies og kvægtuberkulose og om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 32, stk. 5 og 6,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (2), særlig artikel 55, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 882/2004 fastsættes de generelle opgaver for og krav til EF-referencelaboratorier for foderstoffer og fødevarer samt dyresundhed. EF-referencelaboratorierne for dyresundhed og levende dyr er opført på en liste i del II i bilag VII til nævnte forordning.

(2)

I direktiv 2006/88/EF er der fastsat dyresundhedsbetingelser for omsætning, import og transit gennem Fællesskabet af akvakulturdyr og produkter deraf samt visse minimumsforanstaltninger og bekæmpelsesforanstaltninger vedrørende visse sygdomme hos sådanne dyr. I henhold til direktivet varetager EF-referencelaboratorier for vanddyrssygdomme de funktioner og opgaver, der er fastsat i del I i direktivets bilag VI.

(3)

Efter afslutningen af udvælgelsesproceduren vedrørende en indkaldelse af forslag med henblik på udpegelse bør Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Det Forenede Kongerige, udpeges til EF-referencelaboratorium for krebsdyrssygdomme.

(4)

Efter afslutningen af udvælgelsesproceduren vedrørende en indkaldelse af forslag med henblik på udpegelse bør Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Nancy, Frankrig, udpeges til EF-referencelaboratorium for rabies.

(5)

Efter afslutningen af udvælgelsesproceduren vedrørende en indkaldelse af forslag med henblik på udpegelse bør Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET) under Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Spanien, udpeges til EF-referencelaboratorium for kvægtuberkulose.

(6)

EF-referencelaboratorierne for krebsdyrssygdomme, rabies og kvægtuberkulose bør i første omgang udpeges for en periode på fem år fra den 1. juli 2008, for at deres præstationer og overholdelse af kravene kan vurderes.

(7)

Som supplement til de generelle funktioner og opgaver, der er fastsat i artikel 32, stk. 2, i forordning (EF) nr. 882/2004, bør visse særlige ansvarsområder og opgaver vedrørende kendetegn ved de sygdomsfremkaldende agenser varetages på Fællesskabsplan for at sikre en bedre samordning. Disse supplerende særlige ansvarsområder og opgaver bør fastlægges i nærværende forordning for EF-referencelaboratorierne for rabies og kvægtuberkulose.

(8)

Del II i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Det Forenede Kongerige, udpeges til EF-referencelaboratorium for krebsdyrssygdomme fra den 1. juli 2008 til den 30. juni 2013.

Artikel 2

Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages under Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Nancy, Frankrig, udpeges til EF-referencelaboratorium for rabies fra den 1. juli 2008 til den 30. juni 2013.

I bilag I er der fastlagt visse ansvarsområder og opgaver for dette EF-referencelaboratorium.

Artikel 3

Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET) under Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Spanien, udpeges til EF-referencelaboratorium for kvægtuberkulose fra den 1. juli 2008 til den 30. juni 2013.

I bilag II er der fastlagt visse ansvarsområder og opgaver for dette EF-referencelaboratorium.

Artikel 4

I kapitel II i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004 indsættes følgende som punkt 15, 16 og 17:

»15)

EF-referencelaboratorium for krebsdyrssygdomme

Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas)

Weymouth Laboratory

The Nothe

Barrack Road

Weymouth

Dorset DT4 8UB

Det Forenede Kongerige

16)

EF-referencelaboratorium for rabies

AFSSA — Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, France

F-54220 Malzéville

Frankrig

17)

EF-referencelaboratorium for kvægtuberkulose

VISAVET — Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid

Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria

E-28040 Madrid

Spanien«.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 301/2008 (EUT L 97 af 9.4.2008, s. 85).

(2)  EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14. Ændret ved Kommissionens direktiv 2008/53/EF (EUT L 117 af 1.5.2008, s. 27).


BILAG I

VISSE ANSVARSOMRÅDER OG OPGAVER FOR EF-REFERENCELABORATORIET FOR RABIES

Som supplement til de generelle funktioner og opgaver, der påhviler EF-referencelaboratorierne i dyresundhedssektoren i henhold til artikel 32, stk. 2, i forordning (EF) nr. 882/2004, har EF-referencelaboratoriet for rabies de ansvarsområder og opgaver, der fastsat i punkt 1-5.

1.

Samordning i samråd med Kommissionen af de metoder, der anvendes i medlemsstaterne til diagnosticering af rabies, navnlig ved:

a)

at typebestemme, opbevare og levere stammer af rabiesvirus

b)

at præparere, kontrollere og levere sera efter internationale standarder og andre referencereagenser til de nationale referencelaboratorier for at standardisere de prøver og reagenser, der anvendes i medlemsstaterne

c)

at validere referencereagenser, herunder antigener og sera efter nationale standarder, som de nationale referencelaboratorier har indsendt

d)

at opbygge og vedligeholde en serumbank og en samling af rabiesvirus og vedligeholde en database over stammer, der er blevet isoleret i hele Fællesskabet, herunder typebestemmelse

e)

med mellemrum at tilrettelægge sammenlignende undersøgelser af diagnosticeringsprocedurer på fællesskabsplan og gennemføre præstationsprøvninger af nationale referencelaboratorier

f)

at indsamle og bearbejde data og oplysninger om de i Fællesskabet anvendte diagnosticeringsmetoder og resultaterne af de i Fællesskabet gennemførte undersøgelser

g)

at karakterisere rabiesvirus ved hjælp af de mest avancerede metoder for at opnå bedre forståelse af sygdommens epidemiologi

h)

at holde sig ajour med udviklingen inden for rabiesovervågning, -epidemiologi og -forebyggelse verden over

i)

at opbygge et indgående kendskab til fremstilling og anvendelse af immunologiske veterinærlægemidler, som anvendes til at udrydde og bekæmpe rabies, herunder evaluering af vacciner.

2.

Fremme af harmoniseringen af metoder i hele Fællesskabet, navnlig ved fastlæggelse af standardtestmetoder

3.

Tilrettelæggelse af workshopper for de nationale referencelaboratorier som aftalt i arbejdsprogrammet og årsbudgettet, jf. artikel 2, 3 og 4 i forordning (EF) nr. 156/2004 (1), herunder efteruddannelse af eksperter fra medlemsstaterne og, hvis det er relevant, fra tredjelande med hensyn til nye analysemetoder

4.

Teknisk bistand til Kommissionen og efter anmodning fra Kommissionen deltagelse i internationale fora vedrørende rabies, for så vidt navnlig angår standardisering og gennemførelse af analytiske diagnosticeringsmetoder

5.

Forskning og så vidt muligt koordinering af forskning, der tager sigte på at forbedre bekæmpelsen og udryddelsen af rabies, navnlig ved:

a)

at gennemføre prøvninger af testvalidering eller samarbejde med nationale referencelaboratorier herom

b)

at give Kommissionen videnskabelig rådgivning og indsamle oplysninger og rapporter vedrørende EF-referencelaboratoriets aktiviteter.


(1)  EUT L 27 af 30.1.2004, s. 5.


BILAG II

VISSE ANSVARSOMRÅDER OG OPGAVER FOR EF-REFERENCELABORATORIET FOR KVÆGTUBERKULOSE

Som supplement til de generelle funktioner og opgaver, der påhviler EF-referencelaboratorierne i dyresundhedssektoren i henhold til artikel 32, stk. 2, i forordning (EF) nr. 882/2004, har EF-referencelaboratoriet for kvægtuberkulose de ansvarsområder og opgaver, der fastsat i punkt 1-5.

1.

Samordning i samråd med Kommissionen af de metoder, der anvendes i medlemsstaterne til diagnosticering af kvægtuberkulose, navnlig ved:

a)

at typebestemme, opbevare og levere stammer af Mycobacterium sp., der forårsager tuberkulose hos dyr

b)

at præparere, kontrollere og levere referencereagenser til de nationale referencelaboratorier for at standardisere de prøver og reagenser, der anvendes i medlemsstaterne

c)

at validere referencereagenser, herunder antigener og tuberkuliner, som de nationale referencelaboratorier for kvægtuberkulose har indsendt

d)

at opbygge og vedligeholde en samling af Mycobacterium sp., der forårsager tuberkulose hos dyr, og vedligeholde en database over stammer, der er blevet isoleret i hele Fællesskabet, herunder typebestemmelse

e)

med mellemrum at tilrettelægge sammenlignende undersøgelser af diagnosticeringsprocedurer på fællesskabsplan og gennemføre præstationsprøvninger af nationale referencelaboratorier

f)

at indsamle og bearbejde data og oplysninger om de i Fællesskabet anvendte diagnosticeringsmetoder og resultaterne af de i Fællesskabet gennemførte undersøgelser

g)

at karakterisere Mycobacterium sp., der forårsager tuberkulose hos dyr, ved hjælp af de mest avancerede metoder for at opnå bedre forståelse af sygdommens epidemiologi

h)

at holde sig ajour med udviklingen inden for kvægtuberkuloseovervågning, -epidemiologi og -forebyggelse verden over

i)

at opbygge et indgående kendskab til fremstilling og anvendelse af immunologiske veterinærlægemidler, som anvendes til at udrydde og bekæmpe kvægtuberkulose, herunder evaluering af vacciner.

2.

Fremme af harmoniseringen af metoder i hele Fællesskabet, navnlig ved fastlæggelse af standardtestmetoder

3.

Tilrettelæggelse af workshopper for de nationale referencelaboratorier som aftalt i arbejdsprogrammet og årsbudgettet, jf. artikel 2, 3 og 4 i forordning (EF) nr. 156/2004, herunder efteruddannelse af eksperter fra medlemsstaterne og, hvis det er relevant, fra tredjelande med hensyn til nye analysemetoder

4.

Teknisk bistand til Kommissionen og efter anmodning fra Kommissionen deltagelse i internationale fora vedrørende diagnosticering af kvægtuberkulose, for så vidt navnlig angår standardisering og gennemførelse af analytiske diagnosticeringsmetoder

5.

Forskning og så vidt muligt koordinering af forskning, der tager sigte på at forbedre bekæmpelsen og udryddelsen af kvægtuberkulose, navnlig ved:

a)

at gennemføre prøvninger af testvalidering eller samarbejde med nationale referencelaboratorier herom

b)

at give Kommissionen videnskabelig rådgivning og indsamle oplysninger og rapporter vedrørende EF-referencelaboratoriets aktiviteter.


Top