EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0669

Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2008 af 15. juli 2008 om udarbejdelse af bilag IC til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald (EØS-relevant tekst)

OJ L 188, 16.7.2008, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 90 - 98

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/669/oj

16.7.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 188/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 669/2008

af 15. juli 2008

om udarbejdelse af bilag IC til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (1), særlig artikel 58, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag IC om nærmere vejledning i udfyldelse af anmeldelses- og transportformularerne skal være udarbejdet senest på datoen for anvendelsen af forordning (EF) nr. 1013/2006 under hensyntagen til OECD's anvisninger.

(2)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF af 5. april 2006 om affald (2)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IC udarbejdes som anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1379/2007 (EUT L 309 af 27.11.2007, s. 7).

(2)  EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.


BILAG

»BILAG IC

NÆRMERE VEJLEDNING I UDFYLDELSEN AF ANMELDELSES- OG TRANSPORTFORMULARERNE

I.   Indledning

1.   Nærværende vejledning indeholder de nødvendige forklaringer til brug for udfyldelsen af anmeldelses- og transportformularerne. Begge formularer er forenelige med Basel-konventionen (1) OECD-beslutningen (2) (som kun omfatter overførsel af affald bestemt til nyttiggørelse inden for OECD-området) og denne forordning, eftersom de specifikke krav i disse tre retsakter er taget i betragtning. Da formularerne er blevet udformet så bredt, at de kan dække alle tre retsakter, vil alle rubrikker i formularerne imidlertid ikke finde anvendelse på alle retsakterne, og ikke alle rubrikkerne skal nødvendigvis udfyldes i alle tilfælde. Eventuelle specifikke krav, som kun vedrører ét kontrolsystem, er angivet ved hjælp af fodnoter. Det er også muligt, at den nationale gennemførelseslovgivning anvender terminologi, der er forskellig fra den terminologi, der er vedtaget i Basel-konventionen og OECD-beslutningen. F.eks. anvendes for udtrykket »overførsel« på engelsk udtrykket »shipment« i denne forordning i stedet for »movement«, og anmeldelses- og transportformularernes titler afspejler derfor i de engelske udgaver denne afvigelse ved at anvende udtrykket »movement/shipment«.

2.   Formularerne indeholder både udtrykket »bortskaffelse« og »nyttiggørelse«, da udtrykkene defineres forskelligt i de tre retsakter. I EF-forordningen og OECD-beslutningen omfatter udtrykket »bortskaffelse« de bortskaffelsesformer, der er anført i bilag IV.A til Basel-konventionen og appendiks 5.A til OECD-beslutningen, og »nyttiggørelse« de former for nyttiggørelse, der er anført i bilag IV.B til Basel-konventionen og appendiks 5.B til OECD-beslutningen. I selve Basel-konventionen omfatter udtrykket »bortskaffelse« imidlertid både bortskaffelse og nyttiggørelse.

3.   De kompetente afsendelsesmyndigheder er ansvarlige for at tilvejebringe og udstede anmeldelses- og transportformularerne (både i papirudgave og elektronisk). I den forbindelse anvender de et nummereringssystem, som gør det muligt at spore et bestemt parti affald. Forrest i nummeret skrives afsendelseslandets landekode, som findes i forkortelseslisten i ISO-standard 3166. I EU efterfølges den 2-cifrede landekode af et mellemrum. Dette kan efterfølges af en fakultativ kode på op til fire cifre fastsat af den kompetente afsendelsesmyndighed, efterfulgt af et mellemrum. Nummereringen skal slutte med et 6-cifret tal. Er landekoden således XY og det 6-cifrede nummer 123456, vil anmeldelsens nummer være XY 123456, hvis der ikke er fastsat nogen fakultativ kode. Er der fastsat en fakultativ kode, f.eks. 12, vil anmeldelsesnummeret blive XY 12 123456. I tilfælde hvor en anmeldelses- eller transportformular fremsendes elektronisk og der ikke er fastsat nogen fakultativ kode, bør »0000« imidlertid indsættes i stedet for den fakultative kode (f.eks. XY 0000 123456). Hvis der fastsættes en fakultativ kode på under fire cifre, f.eks. 12, vil anmeldelsesnummeret blive XY 0012 123456.

4.   Nogle lande kan ønske at udstede formularerne i et papirformat, der er i overensstemmelse med deres nationale standarder (sædvanligvis ISO A4, som anbefalet af De Forenede Nationer). For imidlertid at gøre det lettere at bruge dem internationalt og tage hensyn til forskellen mellem ISO A4 og det papirformat, der anvendes i Nordamerika, bør formularernes rammestørrelse ikke være over 183 × 262 mm med margener, der er justeret øverst og til venstre på papiret. Anmeldelsesformularen (rubrik 1-21 med fodnoter) bør være på én side, og den forkortelses- og kodeliste, der anvendes i anmeldelsesformularen, bør være på en anden side. Med hensyn til transportformularen bør rubrik 1-19 med fodnoter være på én side, og rubrik 20-22 og den forkortelses- og kodeliste, der anvendes i transportformularen, bør være på en anden side.

II.   Formålet med anmeldelses- og transportformularerne

5.   Anmeldelsesformularen har til formål at give de berørte kompetente myndigheder de oplysninger, de behøver for at vurdere, om påtænkte overførsler af affald kan accepteres. På formularen har de også plads til at bekræfte modtagelsen af anmeldelsen og, om nødvendigt, give deres skriftlige samtykke til en påtænkt overførsel.

6.   Transportformularen skal konstant ledsage et parti affald fra det tidspunkt, hvor det forlader affaldsproducenten, indtil det ankommer til et bortskaffelses- eller nyttiggørelsesanlæg i et andet land. Enhver person, der påtager sig en overførsel (transportører og eventuelt modtageren (3) skal underskrive transportformularen enten ved levering eller ved modtagelse af det pågældende affald. På transportformularen er der ligeledes plads til at notere partiets passage gennem toldsteder i alle de pågældende lande (krævet i henhold til denne forordning). Endelig skal det relevante anlæg til bortskaffelse eller nyttiggørelse anvende formularen til at attestere, at affaldet er blevet modtaget, og at nyttiggørelsen eller bortskaffelsen er afsluttet.

III.   Generelle krav

7.   En planlagt overførsel, som er underlagt proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke, må kun finde sted, hvis anmeldelses- og transportformularerne er udfyldt i henhold til denne forordning, jf. artikel 16, litra a) og b), og kun i den periode, i hvilken alle de berørte kompetente myndigheders skriftlige eller stiltiende samtykke er gyldigt.

8.   Anvendes trykte eksemplarer af formularerne, udfyldes de med maskinskrift eller blokbogstaver og med blæk. Underskrifterne skrives altid med blæk, og den befuldmægtigede repræsentants navn angives med blokbogstaver sammen med underskriften. I tilfælde af en mindre fejl, f.eks. anvendelse af en forkert kode for en affaldstype, kan der foretages en korrektion med de kompetente myndigheders godkendelse. Den nye tekst skal markeres og underskrives eller stemples, og datoen for ændringen skal anføres. I tilfælde af større ændringer eller korrektioner skal der udfyldes en ny formular.

9.   Formularerne er også udformet således, at de let kan udfyldes elektronisk. I dette tilfælde træffes der passende sikkerhedsforanstaltninger mod et eventuelt misbrug af formularerne. Eventuelle ændringer af en udfyldt formular med de kompetente myndigheders godkendelse bør klart fremgå. Hvis der anvendes elektroniske formularer, som fremsendes pr. e-mail, er en digital signatur nødvendig.

10.   For at forenkle oversættelsen skal formularerne have en kode i stedet for tekst til udfyldelsen af en række rubrikker. Når der imidlertid er behov for tekst, skal den være på et sprog, der kan accepteres af de kompetente myndigheder i bestemmelseslandet og om nødvendigt af de andre berørte myndigheder.

11.   Der skal anvendes seks cifre til at angive datoen. F.eks. gengives 29. januar 2006 som 29.01.06 (dag.måned.år).

12.   Såfremt det er nødvendigt at vedlægge bilag med yderligere oplysninger til formularerne, bør hvert bilag indeholde den pågældende formulars referencenummer og angivelse af den rubrik, bilaget det vedrører.

IV.   Nærmere vejledning i udfyldelsen af anmeldelsesformularen

13.   Anmelderen (4) udfylder rubrik 1-18 (undtagen anmeldelsens nummer i rubrik 3) på anmeldelsestidspunktet. I nogle tredjelande, som ikke er OECD-medlemslande, kan den kompetente afsendelsesmyndighed udfylde disse rubrikker. Når anmelderen ikke er den samme som den oprindelige producent, skal denne producent eller en af de personer, der er nævnt i artikel 2, nr. 15), litra a), nr. ii) eller iii), om muligt også underskrive i rubrik 17 som anført i artikel 4, stk. 2, nr. 1), og bilag II, del 1, nr. 26.

14.   Rubrik 1 (jf. bilag II, del 1, nr. 2 og 4) og 2 (bilag II, del 1, nr. 6): Anfør de krævede oplysninger (anfør kun registreringsnummeret, hvis det er muligt, adresse (herunder landets navn), telefon- og faxnumre (herunder landekoden); kontaktperson, der er ansvarlig for overførslen, også i tilfælde af hændelser under overførslen). I nogle tredjelande kan der i stedet gives oplysninger om den kompetente afsendelsesmyndighed. Anmelderen kan være en forhandler eller mægler i overensstemmelse med denne forordnings artikel 2, nr. 15. I dette tilfælde vedlægges i et bilag en kopi af kontrakten eller dokumentation for kontrakten (eller en erklæring om, at en sådan eksisterer) mellem producenten, den nye producent eller indsamler og mægleren eller forhandleren (jf. bilag II, del 1, nr. 23). Telefon- og faxnumrene og e-mail-adressen skulle lette kontakten mellem alle relevante personer på ethvert tidspunkt i tilfælde af en hændelse under overførslen.

15.   Normalt vil modtageren være det bortskaffelses- eller nyttiggørelsesanlæg, der er anført i rubrik 10. I nogle tilfælde kan modtageren imidlertid være en anden, f.eks. en forhandler, en mægler (5) eller en juridisk person, såsom hovedkontoret eller postadressen for det modtagende bortskaffelses- eller nyttiggørelsesanlæg i rubrik 10. For at kunne optræde som modtager skal en forhandler, mægler eller juridisk person være under bestemmelseslandets jurisdiktion og være i besiddelse af eller have anden form for juridisk kontrol over affaldet på det tidspunkt, hvor overførslen ankommer til bestemmelseslandet. I sådanne tilfælde udfyldes oplysninger vedrørende forhandleren, mægleren eller den juridiske person i rubrik 2.

16.   Rubrik 3 (jf. bilag II, del 1, nr. 1, 5, 11 og 19): Ved udstedelsen af en anmeldelsesformular vil en kompetent myndighed efter sit eget system udstede et identifikationsnummer, som vil blive trykt i denne rubrik (se punkt 3 ovenfor). Under A henviser »enkelt overførsel« til en enkeltanmeldelse og »flere overførsler« til en generel anmeldelse. Under B anføres den behandlingsform, det overførte affald er bestemt til. Under C henviser »forhåndsgodkendt« til artikel 14 i denne forordning.

17.   Rubrik 4 (jf. bilag II, del 1, nr. 1), 5 (jf. bilag II, del 1, nr. 17) og 6 (jf. bilag II, del 1, nr. 12): Anfør antallet af overførsler i rubrik 4 og den forventede dato for en enkelt overførsel eller, når det drejer sig om flere overførsler, datoerne for den første og den sidste overførsel i rubrik 6. I rubrik 5 anføres affaldets skønnede minimums- og maksimumsvægt i tons (1 ton er lig med 1 megagram (Mg) eller 1 000 kg). I nogle tredjelande kan det også accepteres, at mængden angives i kubikmeter (1 kubikmeter er lig med 1 000 liter) eller andre metriske enheder, f.eks. kilogram. Ved anvendelse andre metriske enheder kan måleenheden anføres, og enheden i formularen kan overstreges. Den samlede mængde, der overføres, må ikke overstige den maksimale mængde, der er angivet i rubrik 5. Det forventede tidsrum for overførslerne i rubrik 6 må ikke overstige et år, undtagen for flere overførsler til forhåndsgodkendte anlæg til nyttiggørelse i henhold til denne forordnings artikel 14 (se punkt 16), hvor det forventede tidsrum ikke må overstige tre år. Alle overførsler skal finde sted inden for gyldighedsperioden for de berørte kompetente myndigheders skriftlige eller stiltiende samtykke, jf. denne forordnings artikel 9, stk. 6. I tilfælde af flere overførsler kan nogle tredjelande, på grundlag af Basel-konventionen, kræve, at de forventede datoer eller den forventede hyppighed og den anslåede mængde af hver overførsel anføres i rubrik 5 og 6 eller vedlægges i et bilag. Såfremt en kompetent myndighed giver et skriftligt samtykke til overførslen og gyldighedsperioden af dette samtykke i rubrik 20 er forskellig fra den periode, der er anført i rubrik 6, har den kompetente myndigheds afgørelse forrang frem for oplysningerne i rubrik 6.

18.   Rubrik 7 (jf. bilag II, del 1, nr. 18): Emballagetyper anføres på grundlag af koderne i den forkortelses- og kodeliste, der er vedlagt anmeldelsesformularen. Hvis der er særlige krav til håndteringen, f.eks. de krav, der findes i producenters håndteringsinstrukser for ansatte, sundheds- og sikkerhedsoplysninger, herunder oplysninger om håndtering af spild, og skriftlige instrukser om transport af farligt gods, afkrydses den relevante boks og oplysningerne vedlægges i et bilag.

19.   Rubrik 8 (jf. bilag II, del 1, nr. 7 og 13): Anfør de krævede oplysninger (anfør kun registreringsnummeret, hvis det er muligt, adresse (herunder landets navn), telefon- og faxnumre (herunder landekoden); kontaktperson, der er ansvarlig for overførslen). Hvis mere end én transportør er involveret, vedlægges anmeldelsesformularen en fuldstændig liste med de krævede oplysninger for hver transportør. Såfremt transporten organiseres af en speditør, anføres oplysninger om denne og de respektive oplysninger om de faktiske transportører i et bilag. I et bilag forelægges dokumentation for, at transportøren eller transportørerne er registreret til affaldstransport (f.eks. en erklæring om, at en sådan registrering eksisterer) (jf. bilag II, del 1, nr. 15). Transportmåde angives ved brug af forkortelserne i den forkortelses- og kodeliste, der er vedlagt anmeldelsesformularen.

20.   Rubrik 9 (jf. bilag II, del 1, nr. 3 og 16): Anfør de krævede oplysninger om affaldsproducenten (6) Producentens registreringsnummer anføres, hvis muligt. Hvis anmelderen er den samme som affaldsproducenten, anføres »Samme som rubrik 1«. Hvis affaldet er produceret af mere end én producent, anføres »Se vedlagte liste«, og en liste over de krævede oplysninger vedlægges for hver producent. Såfremt producenten er ukendt, anføres navnet på den person, som er i besiddelse af eller råder over dette affald (indehaver). Anfør også oplysninger om den proces, hvorved affaldet er fremkommet, og produktionsstedet.

21.   Rubrik 10(jf. bilag II, del 1, nr. 5): Anfør de krævede oplysninger (overførslens bestemmelsessted angives ved at afkrydse enten bortskaffelses- eller nyttiggørelsesanlæg, registreringsnummeret angives, hvis det er muligt, og det faktiske bortskaffelses- eller nyttiggørelsessted angives, hvis det er forskelligt fra anlæggets adresse). Hvis anlægget til bortskaffelse eller nyttiggørelse også er modtageren, anføres her »Samme som rubrik 2«. Hvis bortskaffelsen eller nyttiggørelsen er en D13-D15- eller R12- eller R13-operation (ifølge bilag IIA og IIB til direktiv 2006/12/EF om affald), anføres det anlæg, der udfører operationen, i rubrik 10 samt det sted, hvor operationen vil blive udført. I et sådant tilfælde anføres i et bilag tilsvarende oplysninger om det eller de efterfølgende anlæg, hvor en eventuel R12/R13- eller D13-D15-operation og D1-D12- eller R1-R11-operationen eller -operationerne finder sted eller kan finde sted. Hvis anlægget til nyttiggørelse eller bortskaffelse er opført under kategori 5 i bilag I til direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening og er beliggende i Det Europæiske Fællesskab, skal der i et bilag forelægges dokumentation for, at det er omfattet af en gyldig godkendelse, udstedt i henhold til artikel 4 og 5 i nævnte direktiv (f.eks. en erklæring om, at en sådan godkendelse eksisterer).

22.   Rubrik 11 (jf. bilag II, del 1, nr. 5, 19 og 20): Anfør nyttiggørelses- eller bortskaffelsesmetoden ved at anvende R-koder eller D-koder i bilag IIA eller IIB til direktiv 2006/12/EF om affald (se også den forkortelses- og kodeliste, der er vedlagt anmeldelsesformularen) (7) Hvis bortskaffelsen eller nyttiggørelsen er en D13-D15- eller R12- eller R13-operation, anføres i et bilag tilsvarende oplysninger om de efterfølgende operationer (R12/R13- eller D13-D15- samt D1-D12- eller R1-R11-operation). Anfør tillige oplysninger om den anvendte teknologi. Hvis affaldet er bestemt til nyttiggørelse, anføres i et bilag den planlagte metode til bortskaffelse af affaldsfraktionen, der er tilbage efter nyttiggørelse, mængden af nyttiggjort materiale i forhold til mængden af affald, der ikke kan nyttiggøres, den anslåede værdi af det nyttiggjorte materiale og omkostningerne til nyttiggørelsen og til bortskaffelsen af affaldsfraktionen, der ikke kan nyttiggøres. I tilfælde af import til Fællesskabet af affald bestemt til bortskaffelse anføres endvidere en behørigt begrundet forhåndsanmodning fra afsendelseslandet i henhold til denne forordnings artikel 41, stk. 4, under »begrundelse for eksport«, og denne anmodning vedlægges i et bilag. Nogle tredjelande uden for OECD kan på grundlag af Basel-konventionen også kræve, at begrundelsen for eksport angives nærmere.

23.   Rubrik 12 (jf. bilag II, del 1, nr. 16): Anfør det eller de navne, som materialet er almindeligt kendt under, eller det eller de kommercielle navne på dets hovedbestanddele (med hensyn til kvantitet og/eller fare) og deres relative koncentrationer (udtrykt som procentdel), hvis kendt. Anfør i tilfælde af blandet affald de samme oplysninger for de forskellige bestanddele og angiv, hvilke bestanddele der er bestemt til nyttiggørelse. En kemisk analyse af affaldets sammensætning kan kræves i overensstemmelse med denne forordnings bilag II, del 3, nr. 7. Vedlæg om nødvendigt yderligere oplysninger i et bilag.

24.   Rubrik 13 (jf. bilag II, del 1, nr. 16): Anfør oplysninger om affaldets fysiske egenskaber ved normale temperaturer og tryk.

25.   Rubrik 14 (jf. bilag II, del 1, nr. 16): Anfør den kode, der identificerer affaldet i henhold til bilag III, III A, III B, IV eller IV A til denne forordning. Anfør koden i overensstemmelse med det system, der er vedtaget i henhold til Basel-konventionen (i underrubrik (i) i rubrik 14) og, hvis relevant, de systemer, der er vedtaget i OECD-beslutningen (i underrubrik (ii)) og andre anerkendte klassifikationssystemer (i underrubrik (iii)-(xii)). Anfør i henhold til denne forordnings artikel 4, stk. 2, nr. 6), kun én enkelt affaldskode (fra bilag III, III A, III B, IV eller IV A til denne forordning) med følgende to undtagelser: I tilfælde af affald, der ikke henhører under én enkelt kode i bilag III, III B, IV eller IV A, anføres kun én affaldstype. I tilfælde af blandet affald, der ikke henhører under én enkelt kode i bilag III, III B, IV eller IV A, medmindre det er anført i bilag III A, anføres koden for hver bestanddel af affaldet i prioriteret rækkefølge (om nødvendigt i et bilag).

a)   Underrubrik (i): Koder i Basel-konventionens bilag VIII anvendes til affald, der er omfattet af proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke (se denne forordnings bilag IV, del I); koderne i Basel-konventionens bilag IX anvendes til affald, der normalt ikke er omfattet af proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke, men som af en bestemt grund, f.eks. forurening med farlige stoffer (jf. denne forordnings bilag III, første afsnit) eller en anden klassifikation i henhold til denne forordnings artikel 63 eller nationale bestemmelser (8) er omfattet af proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke (se denne forordnings bilag III, del I). Bilag VIII og IX til Basel-konventionen findes i bilag V til denne forordning, i Basel-konventionens tekst samt i den instruktionsbog, som kan fås hos Basel-konventionens sekretariat. Hvis en affaldstype ikke er anført i bilag VIII eller IX til Basel-konventionen, indsæt »ikke anført«.

b)   Underrubrik (ii): OECD-medlemslande anvender OECD-koder til affald anført i del II i bilag III og IV til denne forordning, dvs. affald, der ikke er anført på en tilsvarende liste i bilagene til Basel-konventionen, eller som er omfattet af et andet kontrolniveau i henhold til denne forordning end det, der kræves i Basel-konventionen. Hvis en affaldstype ikke er anført i del II i bilag III og IV til denne forordning, indsæt »ikke anført«.

c)   Underrubrik (iii): EU-medlemsstater anvender de koder, der er anført på Det Europæiske Fællesskabs liste over affald (se Kommissionens beslutning 2000/532/EF (9) som ændret). Sådanne koder kan også være anført i bilag III B til denne forordning.

d)   Underrubrik (iv) og (v): Hvis relevant anvendes andre nationale identifikationskoder end EF-listen over affald, der anvendes i afsendelseslandet og, hvis kendt, i bestemmelseslandet. Sådanne koder kan være anført i bilag III A, III B eller IV A til denne forordning.

e)   Underrubrik (vi): Hvis det er hensigtsmæssigt eller kræves af de relevante kompetente myndigheder, anføres her enhver anden kode eller yderligere oplysninger, som kan lette identifikationen af affaldet.

f)   Underrubrik (vii): Anfør den eller de relevante Y-koder i overensstemmelse med de »Affaldskategorier, som skal kontrolleres« (se bilag I til Basel-konventionen og appendiks 1 til OECD-beslutningen), eller i overensstemmelse med de »Affaldskategorier, som kræver særlig undersøgelse«, der er anført i bilag II til Basel-konventionen (se denne forordnings bilag IV, del I, eller appendiks 2 til Basel-instruktionsbogen), hvis den eller de findes. Y-koder kræves ikke i denne forordning og OECD-beslutningen, undtagen når overførslen af affald falder ind under den ene af de to »Kategorier, som kræver særlig undersøgelse« i henhold til Basel-konventionen (affald anført i Y46 og Y47 eller bilag II), i hvilket tilfælde Y-koden i henhold til Basel-konventionen anføres. Dog anføres Y-koden eller Y-koderne for affald, der er defineret som farligt i artikel 1, stk. 1, litra a), i Basel-konventionen med henblik på at opfylde rapporteringskravene i henhold til Basel-konventionen.

g)   Underrubrik (viii): Hvis relevant anføres her den eller de relevante H-koder, dvs. de koder, der angiver de farlige egenskaber, som affaldet udviser (se den forkortelses- og kodeliste, der er vedlagt anmeldelsesformularen). Hvis ingen af de farlige egenskaber er omfattet af Basel-konventionen, men affaldet er farligt i henhold til bilag III til direktiv 91/689/EØF om farligt affald, anføres H-koden eller H-koderne i overensstemmelse med dette bilag III og »EF« indsættes efter H-koden (f.eks. H14 EF).

h)   Underrubrik (ix): Hvis relevant anføres her den eller de FN-klasser, der angiver affaldets farlige egenskaber i henhold til FN's klassifikation (se den forkortelses- og kodeliste, der er vedlagt anmeldelsesformularen), og som kræves til overholdelse af internationale regler for transport af farligt gods (se FN's henstillinger om transport af farligt gods med tilhørende modelbestemmelser) (Orange Book), seneste udgave (10).

i)   Underrubrik (x) og (xi): Hvis relevant anføres her det eller de relevante FN-numre og den eller de relevante FN-transportbetegnelser. Disse anvendes til at identificere affaldet i overensstemmelse med FN-klassifikationssystemet og kræves til at overholde internationale regler for transport af farligt gods (se FN's henstillinger om transport af farligt gods med tilhørende modelbestemmelser (Orange Book), seneste udgave).

j)   Underrubrik (xii): Hvis relevant anføres her den eller de toldkoder, som gør det muligt for toldstederne at identificere affaldet (se listen over koder og varer i det »harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem«, der er udarbejdet af Verdenstoldorganisationen).

26.   Rubrik 15 (jf. bilag II, del 1, nr. 8-10, 14): I rubrik 15, linje (a), anføres navnet på afsendelses-, transit- og bestemmelseslandet (11) eller koderne for hvert land ved brug af forkortelserne i ISO-standard 3166 (12). I linje (b) anføres, hvis muligt, den respektive kompetente myndigheds kodenummer for hvert land, og i linje (c) anføres grænseovergangens eller havnens navn og, hvis muligt, toldstedets kodenummer som grænseovergangssted til eller fra et bestemt land. For transitlande anføres oplysningerne i linje (c) for indgangs- og udgangssteder. Hvis mere end tre transitlande er involveret i en bestemt overførsel, vedlægges de relevante oplysninger i et bilag. Anfør i et bilag den planlagte rute mellem indgangs- og udgangstoldsteder, herunder alternativer, også i tilfælde af uforudsete omstændigheder.

27.   Rubrik 16 (jf. bilag II, del 1, nr. 14): Anfør de krævede oplysninger for overførsler, der ankommer til, passerer gennem eller forlader Den Europæiske Union.

28.   Rubrik 17 (jf. bilag II, del 1, nr. 21-22 og 24-26): Hver kopi af anmeldelsesformularen underskrives og dateres af anmelder (eller af forhandler eller mægler, hvis de optræder som anmelder) inden fremsendelsen til de kompetente myndigheder i de pågældende lande. I nogle tredjelande kan den kompetente afsendelsesmyndighed underskrive og datere formularen. Når anmelderen ikke er den samme som den oprindelige producent, skal denne producent, den nye producent eller indsamleren om muligt også underskrive og datere formularen; det bemærkes, at dette i givet fald ikke er muligt i tilfælde, hvor der er flere producenter (nærmere afgrænsning af hvad der er praktisk muligt, kan være indeholdt i den nationale lovgivning). Såfremt producenten er ukendt, underskrives formularen af den person, som er i besiddelse af eller råder over affaldet (indehaver). Denne erklæring godtgør også eksistensen af forsikring vedrørende ansvar for skade forvoldt på tredjemand. Nogle tredjelande kan kræve, at anmeldelsesformularen ledsages af dokumentation for forsikring eller anden finansiel sikkerhed og en kontrakt.

29.   Rubrik 18: Anfør antallet af bilag, der indeholder eventuelle yderligere oplysninger, som er indgivet sammen med anmeldelsesformularen (13). Hvert bilag skal indeholde en henvisning til det anmeldelsesnummer, som det vedrører, og som er anført i hjørnet i rubrik 3.

30.   Rubrik 19: I henhold til Basel-konventionen udsteder den eller de kompetente myndigheder i bestemmelseslandet eller -landene (hvis muligt) og i transitlandet eller -landene en sådan bekræftelse. I henhold til OECD-beslutningen udsteder den kompetente myndighed i bestemmelseslandet bekræftelsen. Nogle tredjelande kan i overensstemmelse med deres nationale lovgivning kræve, at den kompetente afsendelsesmyndighed også udsteder en bekræftelse.

31.   Rubrik 20 og 21: Rubrik 20 er til brug for kompetente myndigheder i ethvert berørt land, når der gives skriftligt samtykke. Basel-konventionen (undtagen hvis et land har besluttet ikke at kræve skriftligt samtykke for transit og har underrettet de øvrige parter herom i henhold til artikel 6, stk. 4, i Basel-konventionen) og visse lande kræver altid skriftligt samtykke (i henhold til denne forordnings artikel 9, stk. 1, kan en kompetent transitmyndighed give et stiltiende samtykke), mens OECD-beslutningen ikke kræver skriftligt samtykke. Anfør landets navn (eller dets kode ved brug af forkortelserne i ISO-standard 3166). Hvis overførslen er omfattet af særlige vilkår, afkrydser den pågældende kompetente myndighed den relevante boks og angiver vilkårene nærmere i rubrik 21 eller i et bilag til anmeldelsesformularen. Hvis en kompetent myndighed ønsker at gøre indsigelse mod overførslen, gøres dette ved at skrive »INDSIGELSE« i rubrik 20. Rubrik 21, eller et særskilt brev, kan derpå anvendes til at forklare grundene til indsigelsen.

V.   Nærmere vejledning i udfyldelsen af transportformularen

32.   På anmeldelsestidspunktet udfylder anmelderen rubrik 3, 4 og 9-14. Når der er modtaget samtykke fra de kompetente afsendelses-, bestemmelses- og transitmyndigheder eller i relation til den kompetente transitmyndighed, kan der formodes at foreligge stiltiende samtykke, og anmelderen skal inden overførslens faktiske start udfylde rubrik 2, 5-8 (undtagen transportmåde, overførselsdato og underskrift), 15 og, hvis relevant, 16. I nogle tredjelande, som ikke er OECD-medlemslande, kan den kompetente afsendelsesmyndighed udfylde disse rubrikker i stedet for anmelderen. På det tidspunkt, hvor affaldspartiet tages i besiddelse, udfylder transportøren eller dennes repræsentant transportmåde, overførselsdato og underskrift, som fremgår af rubrik 8 (a)-(c) og, hvis relevant, 16. Modtageren udfylder rubrik 17 i tilfælde af, at denne ikke er den samme som anlægget til nyttiggørelse eller bortskaffelse, og når denne påtager sig en overførsel af affald, efter at den ankommer til bestemmelseslandet og, hvis relevant, 16.

33.   Rubrik 1: Den kompetente afsendelsesmyndighed anfører anmeldelsesnummeret (som kopieres fra rubrik 3 i anmeldelsesformularen).

34.   Rubrik 2 (jf. bilag II, del 2, nr. 1): Anfør med hensyn til en generel anmeldelse for flere overførsler overførslens løbenummer og det forventede samlede antal overførsler, der er anført i rubrik 4 i anmeldelsesformularen (skriv f.eks. »4/11« for den fjerde overførsel af elleve forventede overførsler under den pågældende generelle anmeldelse). I tilfælde af en enkeltanmeldelse anføres »1/1«.

35.   Rubrik 3 og 4: Gengiv de samme oplysninger om anmelderen (14) og modtageren, der er anført i rubrik 1 og 2 i anmeldelsesformularen.

36.   Rubrik 5 (jf. bilag II, del 2, nr. 6): Anfør affaldets faktiske vægt i tons (1 ton er lig med 1 megagram (Mg) eller 1 000 kg). I nogle tredjelande kan det også accepteres, at mængden angives i kubikmeter (1 kubikmeter er lig med 1 000 liter) eller andre metriske enheder, f.eks. kilogram eller liter. Ved anvendelse af andre metriske enheder kan måleenheden anføres, og enheden i formularen kan overstreges. Vedlæg om muligt kopier af brovægtattester.

37.   Rubrik 6 (jf. bilag II, del 2, nr. 2): Anfør den dato, hvor overførslen faktisk påbegyndes. (jf. også vejledningen vedrørende rubrik 6 i anmeldelsesformularen).

38.   Rubrik 7 (jf. bilag II, del 2, nr. 7 og 8): Emballagetyper anføres på grundlag af koderne i den forkortelses- og kodeliste, der er vedlagt transportformularen. Hvis der er særlige krav til håndteringen, f.eks. de krav, der findes i producenters håndteringsinstrukser for ansatte, sundheds- og sikkerhedsoplysninger, herunder oplysninger om håndtering af spild, og sikkerhedskort, afkrydses den relevante boks og oplysningerne vedlægges i et bilag. Anfør også antallet af kolli, der indgår i partiet.

39.   Rubrik 8 (a), (b) og (c) (jf. bilag II, del 2, nr. 3 og 4): Anfør de krævede oplysninger (anfør kun registreringsnummeret, hvis det er muligt, adresse (herunder landets navn), telefon- og faxnumre (herunder landekoden). Hvis flere end tre transportører er involveret, vedlægges transportformularen relevante oplysninger om hver transportør. Transportmåden, overførselsdatoen og en underskrift anføres af transportøren eller transportørens repræsentant, der tager partiet i besiddelse. Anmelderen skal beholde en kopi af den underskrevne transportformular. Efter hver på hinanden følgende overførsel af partiet, skal den nye transportør eller den nye transportørs repræsentant, der tager partiet i besiddelse, efterkomme samme anmodning og også underskrive formularen. Den foregående transportør skal beholde en kopi af den underskrevne formular.

40.   Rubrik 9: Gengiv de oplysninger, der er anført i rubrik 9 i anmeldelsesformularen.

41.   Rubrik 10 og 11: Gengiv de oplysninger, der er anført i rubrik 10 og 11 i anmeldelsesformularen. Hvis anlægget til bortskaffelse eller nyttiggørelse også er modtageren, anføres i rubrik 10: »Samme som rubrik 4«. Hvis bortskaffelsen eller nyttiggørelsen er en D13-D15-eller R12- eller R13-operation (ifølge bilag IIA eller IIB til direktiv 2006/12/EF om affald), er oplysningerne i rubrik 10 om det anlæg, der udfører operationen, tilstrækkelige. Det er ikke nødvendigt at anføre yderligere oplysninger i transportformularen om eventuelle efterfølgende anlæg, der udfører R12/R13- eller D13-D15-operationer, og det eller de efterfølgende anlæg, der udfører D1-D12- eller R1-R11-operationer.

42.   Rubrik 12, 13 og 14: Gengiv de oplysninger, der er anført i rubrik 12, 13 og 14 i anmeldelsesformularen.

43.   Rubrik 15 (jf. bilag II, del 2, nr. 9): På overførselstidspunktet underskriver og daterer anmelder (eller forhandler eller mægler, hvis de optræder som anmelder) transportformularen. I nogle tredjelande kan den kompetente afsendelsesmyndighed, eller affaldsproducenten i henhold til Basel-konventionen, underskrive og datere transportformularen. I henhold til denne forordnings artikel 16, litra c), vedlægges transportformularen kopier af anmeldelsesformularen med de berørte kompetente myndigheders skriftlige samtykke, herunder eventuelle betingelser. Nogle tredjelande kan kræve, at originalerne vedlægges.

44.   Rubrik 16 (jf. bilag II, del 2, nr. 5): Denne rubrik er til brug for personer, der er involveret i en overførsel (anmelder eller den kompetente afsendelsesmyndighed, alt efter omstændighederne, modtager, enhver kompetent myndighed, transportør) i særlige tilfælde, hvor der ifølge den nationale lovgivning kræves mere detaljerede oplysninger vedrørende et givet punkt (f.eks. oplysninger om den havn, hvor en overførsel til en anden transportmåde foretages, antallet af beholdere og deres identifikationsnummer eller yderligere dokumentation eller stempler, hvoraf det fremgår, at de kompetente myndigheder har givet deres samtykke til overførslen). Anfør transportrute (specificeret ved ind- og udgangstoldsted i hvert af de berørte lande, herunder indgangs- og/eller udgangs- og/eller eksporttoldsteder i Fællesskabet) og rutestrækning (mellem grænseovergangsstederne), herunder alternativer, også i tilfælde af uforudsete omstændigheder, enten i rubrik 16 eller vedlæg oplysningerne i et bilag.

45.   Rubrik 17: Denne rubrik udfyldes af modtageren i tilfælde af, at denne ikke er den samme som anlægget til bortskaffelse eller nyttiggørelse (jf. punkt 15 ovenfor), og i tilfælde af, at modtageren påtager sig affaldet, efter at overførslen ankommer til bestemmelseslandet.

46.   Rubrik 18: Denne rubrik udfyldes af bortskaffelses- eller nyttiggørelsesanlæggets befuldmægtigede repræsentant efter modtagelsen af affaldspartiet. Afkryds boksen med den relevante anlægstype. Med hensyn til den modtagne mængde, henvises til den nærmere vejledning i forbindelse med rubrik 5 (punkt 36). En underskrevet kopi af transportformularen gives til den sidste transportør. Hvis overførslen af en eller anden grund afvises, skal bortskaffelses- eller nyttiggørelsesanlæggets repræsentant straks kontakte sin kompetente myndighed. I henhold til denne forordnings artikel 16, litra d), eller, hvis relevant, artikel 15, litra c), og OECD-beslutningen, skal underskrevne kopier af transportformularen inden tre dage sendes til anmelderen og den kompetente myndighed i de berørte lande (med undtagelse af de OECD-transitlande, der har informeret OECD-sekretariatet om, at de ikke ønsker at modtage sådanne kopier af transportformularen). Bortskaffelses- eller nyttiggørelsesanlægget skal beholde den originale transportformular.

47.   Modtagelsen af affaldspartiet skal bekræftes af ethvert anlæg, der udfører bortskaffelse eller nyttiggørelse, herunder D13-D15- eller R12- eller R13-operationer. Et anlæg, der udfører en D13-D15- eller R12/R13-operation eller en D1-D12- eller R1-R11-operation efter en D13-D15- eller R12- eller R13-operation i samme land, er imidlertid ikke forpligtet til at bekræfte modtagelsen af partiet fra D13-D15- eller R12- eller R13-anlægget. Det er derfor ikke nødvendigt at anvende rubrik 18 til den endelige modtagelse af partiet i sådanne tilfælde. Anfør også bortskaffelses- eller nyttiggørelsestypen ved brug af R-koder eller D-koder i bilag IIA eller IIB til direktiv 2006/12/EF om affald og den omtrentlige dato, hvor bortskaffelsen eller nyttiggørelsen af affaldet vil være afsluttet.

48.   Rubrik 19: Denne rubrik udfyldes af anlægget til bortskaffelse eller nyttiggørelse til attestering af, at bortskaffelsen eller nyttiggørelsen af affaldet er afsluttet. I henhold til denne forordnings artikel 16, litra e), eller, hvis relevant, artikel 15, litra d), og OECD-beslutningen skal underskrevne kopier af transportformularen med rubrik 19 i udfyldt stand sendes til anmelderen og de kompetente afsendelses-, transit- (ikke krævet i OECD-beslutningen) og bestemmelsesmyndigheder så hurtigt som muligt, men senest 30 dage efter afslutning af nyttiggørelsen eller bortskaffelsen og senest et kalenderår efter affaldets modtagelse. Nogle tredjelande, som ikke er OECD-medlemslande, kan i overensstemmelse med Basel-konventionen kræve, at underskrevne kopier af formularen med rubrik 19 i udfyldt stand skal sendes til anmelderen og den kompetente afsendelsesmyndighed. Med hensyn til bortskaffelses- eller nyttiggørelsesoperationer D13-D15 eller R12 eller R13 er oplysningerne i rubrik 10 om det anlæg, der udfører en sådan operation, tilstrækkelige, og det er ikke nødvendigt at anføre yderligere oplysninger i transportformularen om eventuelle efterfølgende anlæg, der udfører R12/R13- eller D13-D15-operationer, og det eller de efterfølgende anlæg, der udfører D1-D12- eller R1-R11-operationer.

49.   Bortskaffelsen eller nyttiggørelsen af affald skal attesteres af ethvert anlæg, der udfører bortskaffelse eller nyttiggørelse, herunder D13-D15- eller R12- eller R13-operationer. Et anlæg, der udfører en D13-D15- eller R12/R13-operation eller en D1-D12- eller R1-R11-operation efter en D13-D15- eller R12- eller R13-operation i samme land, skal derfor ikke bruge rubrik 19 til at attestere nyttiggørelsen eller bortskaffelsen af affaldet, da denne rubrik allerede vil være udfyldt af D13-D15- eller R12- eller R13-anlægget. Den måde, hvorpå bortskaffelsen eller nyttiggørelsen skal attesteres i dette særlige tilfælde, fastsættes af hvert enkelt land.

50.   Rubrik 20, 21 og 22: Rubrikkerne er til brug for toldstedernes kontrol ved Fællesskabets grænser.«


(1)  Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf, 22. marts 1989. Se www.basel.int

(2)  OECD-Rådets beslutning C(2001)107/FINAL om revision af beslutning C(92)39/FINAL om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald til nyttiggørelse; førstnævnte beslutning er en konsolidering af tekster vedtaget af Rådet den 14. juni 2001 og den 28. februar 2002 (med ændringer).

Se http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34397_1_1_1_1_1,00.html

(3)  Uden for Det Europæiske Fællesskab anvendes på engelsk i givet fald udtrykket »importer« i stedet for »consignee«.

(4)  Uden for Det Europæiske Fællesskab anvendes på engelsk i givet fald udtrykket »exporter« i stedet for »notifier«.

(5)  I nogle tredjelande, som er OECD-medlemslande, anvendes i givet fald udtrykket svarende til »recognised trader« i henhold til OECD-beslutningen.

(6)  Uden for Det Europæiske Fællesskab anvendes på engelsk i givet fald udtrykket »generator« i stedet for »producer«.

(7)  I Det Europæiske Fællesskab er definitionen af operation R1 i forkortelseslisten forskellig fra den definition, der er anvendt i Basel-konventionen og OECD-beslutningen; begge formuleringer er derfor anført. Der er andre forskelle mellem den terminologi, der anvendes i Det Europæiske Fællesskab, og den, der anvendes i Basel-konventionen og OECD-beslutningen, som ikke er medtaget i forkortelseslisten.

(8)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1418/2007 af 29. november 2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald, der er opført i bilag III eller IIIA til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006, til visse lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald (EUT L 316 af 4.12.2007, s. 6).

(9)  Se http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/2000/en_2000D0532_index.html

(10)  Se http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm

(11)  I Basel-konventionen anvendes på engelsk udtrykket »state« i stedet for »country«.

(12)  Uden for Det Europæiske Fællesskab anvendes i givet fald udtrykkene »eksportland« og »importland« i stedet for »afsendelsesland« og »bestemmelsesland«.

(13)  Se rubrik 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20 eller 21 og, hvis de kompetente myndigheder anmoder om yderligere oplysninger og dokumentation, se de numre i denne forordnings bilag II, del 3, som ikke er omfattet af nogen rubrik.

(14)  I nogle tredjelande kan der i stedet gives oplysninger om den kompetente afsendelsesmyndighed.


Top