Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0668

Kommissionens forordning (EF) nr. 668/2008 af 15. juli 2008 om ændring af bilag II til V i forordning (EF) nr. 2096/2005 vedrørende fælles krav til udøvelse af luftfartstjenester for så vidt angår arbejdsmetoder og driftsprocedurer (EØS-relevant tekst)

OJ L 188, 16.7.2008, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/11/2011; ophævet ved 32011R1035

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/668/oj

16.7.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 188/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 668/2008

af 15. juli 2008

om ændring af bilag II til V i forordning (EF) nr. 2096/2005 vedrørende fælles krav til udøvelse af luftfartstjenester for så vidt angår arbejdsmetoder og driftsprocedurer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 550/2004 af 10. marts 2004 om udøvelse af luftfartstjenester i det fælles europæiske luftrum (luftfartstjenesteforordningen) (1), særlig artikel 4 og 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag II, III, IV og V til Kommissionens forordning (EF) nr. 2096/2005 af 20. december 2005 vedrørende fælles krav til udøvelse af luftfartstjenester (2) henvises der til forskellige bilag til konventionen angående international civil luftfart. Efter vedtagelsen af forordning (EF) nr. 2096/2005 er disse bilag ændret af Organisationen for International Civil Luftfart, jf. ICAO's brev 2001/74 af 10. august 2001; 2003/29 af 28. marts 2003; 2004/16 af 26. marts 2004; 2005/35 og 2005/39 af 24. marts 2005; 2006/38 af 24. marts 2006; 2006/64 af 18. august 2006; 2007/11, 2007/13, 2007/19, 2007/20, 2007/23 og 2007/24 af 30. marts 2007. Henvisningerne i forordning (EF) nr. 2096/2004 bør ajourføres for at opfylde medlemsstaternes internationale forpligtelser og sikre sammenhængen med den internationale lovramme.

(2)

Forordning (EF) nr. 2096/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Fælles Luftrum —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2096/2005 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag II, punkt 4, affattes således:

»4.   ARBEJDSMETODER OG DRIFTSPROCEDURER

En lufttrafiktjenesteudøver skal kunne påvise, at den pågældendes arbejdsmetoder og driftsprocedurer er i overensstemmelse med standarderne i følgende bilag til konventionen angående international civil luftfart, for så vidt de er relevante for udøvelsen af lufttrafiktjenester i det berørte luftrum:

a)

bilag 2 vedrørende lufttrafikregler (10. udgave, juli 2005, inkl. alle ændringer indtil nr. 40)

b)

bilag 10 vedrørende aeronautisk telekommunikation, bind II angående kommunikationsprocedurer, herunder procedurer med PANS-status (6. udgave, oktober 2001, inkl. alle ændringer indtil nr. 82)

c)

bilag 11 vedrørende lufttrafiktjenester (13. udgave, juli 2001, inkl. alle ændringer indtil nr. 45).«

2)

Bilag III, punkt 2, affattes således:

»2.   ARBEJDSMETODER OG DRIFTSPROCEDURER

En udøver af meteorologiske tjenester skal kunne påvise, at den pågældendes arbejdsmetoder og driftsprocedurer er i overensstemmelse med standarderne i følgende bilag til konventionen angående international civil luftfart, for så vidt de er relevante for udøvelse af meteorologisk tjeneste i det berørte luftrum:

a)

bilag 3 vedrørende meteorologiske tjenester til international luftfart (16. udgave, juli 2007, inkl. alle ændringer indtil nr. 74)

b)

bilag 11 vedrørende lufttrafiktjenester (13. udgave, juli 2001, inkl. alle ændringer indtil nr. 45)

c)

bilag 14 vedrørende flyvepladser i følgende udgaver:

i)

bind I vedrørende udformning og drift af flyvepladser (4. udgave, juli 2004, inkl. alle ændringer indtil nr. 9)

ii)

bind II vedrørende helikopterflyvepladser (2. udgave, juli 1995, inkl. alle ændringer indtil nr. 3).«

3)

Bilag IV, punkt 2, affattes således:

»2.   ARBEJDSMETODER OG DRIFTSPROCEDURER

En udøver af luftfartsinformationstjenester skal kunne påvise, at den pågældendes arbejdsmetoder og driftsprocedurer er i overensstemmelse med standarderne i følgende bilag til konventionen angående international civil luftfart, for så vidt de er relevante for udøvelsen af luftfartsinformationstjenester i det berørte luftrum:

a)

bilag 3 vedrørende meteorologiske tjenester til international luftfart (16. udgave, juli 2007, inkl. alle ændringer indtil nr. 74)

b)

bilag 4 vedrørende aeronautiske kort (10. udgave, juli 2001, inkl. alle ændringer indtil nr. 54)

c)

bilag 15 vedrørende luftfartsinformationstjenester (12. udgave, juli 2004, inkl. alle ændringer indtil nr. 34).«

4)

I bilag V affattes punkt 3 således:

»3.   ARBEJDSMETODER OG DRIFTSPROCEDURER

En udøver af kommunikations-, navigations- eller overvågningstjenester skal kunne påvise, at den pågældendes arbejdsmetoder og driftsprocedurer er i overensstemmelse med standarderne i bilag 10 vedrørende aeronautisk telekommunikation til konventionen angående international civil luftfart i følgende udgaver, for så vidt de er relevante for udøvelsen af kommunikations-, navigations- eller overvågningstjenester i det berørte luftrum:

a)

bind I vedrørende radionavigationshjælpemidler (6. udgave, juli 2006, inkl. alle ændringer indtil nr. 82)

b)

bind II vedrørende kommunikationsprocedurer, herunder procedurer med PANS-status (6. udgave, oktober 2001, inkl. alle ændringer indtil nr. 82)

c)

bind III vedrørende kommunikationssystemer (2. udgave, juli 2007, inkl. alle ændringer indtil nr. 82)

d)

bind IV vedrørende overvågningsradar og antikollisionssystemer (4. udgave, juli 2007, inkl. alle ændringer indtil nr. 82)

e)

bind V vedrørende udnyttelse af luftfartsradiofrekvensspektret (2. udgave, juli 2001, inkl. alle ændringer indtil nr. 82).«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Næstformand


(1)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 10.

(2)  EUT L 335 af 21.12.2005, s. 13. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 482/2008 (EUT L 141 af 31.5.2008, s. 5).


Top