Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0606

Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2008 af 26. juni 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 831/2002 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker, for så vidt angår adgang til fortrolige data til videnskabelige formål (EØS-relevant tekst)

OJ L 166, 27.6.2008, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2013; ophævet ved 32013R0557

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/606/oj

27.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 166/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 606/2008

af 26. juni 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 831/2002 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker, for så vidt angår adgang til fortrolige data til videnskabelige formål

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker (1), særlig artikel 17, stk. 2, og artikel 20, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 831/2002 (2) er det fastlagt, på hvilke betingelser der med henblik på at drage statistiske konklusioner til videnskabelige formål kan gives adgang til fortrolige data, der indberettes til EF-myndigheden. Forordningen indeholder en liste over de forskellige undersøgelser og datakilder, som den finder anvendelse på.

(2)

Der er et voksende behov hos forskere og i videnskabskredse generelt for til videnskabelige formål også at få adgang til fortrolige data fra undersøgelsen af landbrugsbedrifternes struktur. Adgang til mikrodata fra denne undersøgelse vil give forskerne mulighed for at undersøge sammenhængen mellem de forskellige kendetegn for de enkelte landbrugsbedrifter, f.eks. dyrkede afgrøder, husdyrbestand og arbejdskraft. Den vil også give forskerne mulighed for at forbedre de regionale landbrugsmiljømodeller og -indikatorer, der i øjeblikket er baseret på aggregerede data. Denne undersøgelse bør derfor tilføjes til listen i forordning (EF) nr. 831/2002.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Fortrolige Statistiske Oplysninger —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 831/2002 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 5, stk. 1, affattes således:

»1.   EF-myndigheden kan i sine lokaler give adgang til fortrolige data fra følgende undersøgelser eller statistiske datakilder:

det europæiske husholdningspanel

arbejdsstyrkeundersøgelsen

Fællesskabets innovationsundersøgelse

efter- og videreuddannelsesundersøgelsen

lønstrukturundersøgelsen

EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår

voksenundervisningsundersøgelsen

undersøgelsen af landbrugsbedrifternes struktur.

Adgang til data til brug for et bestemt forskningsprojekt nægtes dog, hvis den nationale myndighed, der har indberettet dataene, anmoder herom.«

2)

Artikel 6, stk. 1, affattes således:

»1.   EF-myndigheden kan frigive anonymiserede mikrodatasæt fra følgende undersøgelser eller statistiske datakilder:

det europæiske husholdningspanel

arbejdsstyrkeundersøgelsen

Fællesskabets innovationsundersøgelse

efter- og videreuddannelsesundersøgelsen

lønstrukturundersøgelsen

EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår

voksenundervisningsundersøgelsen

undersøgelsen af landbrugsbedrifternes struktur.

Adgang til data til brug for et bestemt forskningsprojekt nægtes dog, hvis den nationale myndighed, der har indberettet dataene, anmoder herom.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 133 af 18.5.2002, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1000/2007 (EUT L 226 af 30.8.2007, s. 7).


Top