EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0584

Kommissionens forordning (EF) nr. 584/2008 af 20. juni 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 for så vidt angår et EF-mål for mindskelse af forekomsten af Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium i kalkuner (EØS-relevant tekst)

OJ L 162, 21.6.2008, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2013; ophævet ved 32012R1190

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/584/oj

21.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 162/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 584/2008

af 20. juni 2008

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 for så vidt angår et EF-mål for mindskelse af forekomsten af Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium i kalkuner

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser (1), særlig artikel 4, stk. 1, og artikel 13, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 2160/2003 har til formål at sikre, at der træffes hensigtsmæssige og effektive foranstaltninger til påvisning og bekæmpelse af salmonella og andre zoonotiske agenser på alle relevante trin i produktionen, forarbejdningen og distributionen og navnlig i den primære produktionsfase med henblik på at mindske forekomsten heraf og de risici, de indebærer for folkesundheden.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 skal der opstilles et EF-mål for mindskelse af forekomsten af alle salmonellaserotyper af betydning for folkesundheden i kalkuner i primærproduktionen. En sådan mindskelse er vigtig med henblik på de strenge foranstaltninger, der skal gælde for fersk kød fra inficerede kalkunflokke fra den 12. december 2010 i henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003. Det betyder bl.a., at fersk fjerkrækød, herunder kalkunkød, kun må bringes i omsætning til konsum, hvis det opfylder kriteriet »salmonella: ingen i 25 g«.

(3)

I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 skal EF-målet omfatte en angivelse i tal af en maksimumsprocent for de epidemiologiske enheder, der fortsat er positive, og/eller en minimumsprocent for mindskelse af antallet af de epidemiologiske enheder, der fortsat er positive, en øvre tidsgrænse for, hvornår målet skal være nået, og en fastlæggelse af de kontrolordninger, der nødvendige for at efterprøve, om målet er nået. Det skal desuden, hvor det er relevant, omfatte en definition af serotyper af betydning for folkesundheden.

(4)

I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 bør der tages hensyn til de erfaringer, der er gjort i forbindelse med eksisterende nationale foranstaltninger, og de oplysninger, der er fremsendt til Kommissionen eller Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet i henhold til de eksisterende fællesskabsbestemmelser, navnlig som led i de oplysninger, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF af 17. november 2003 om overvågning af zoonoser og zoonotiske agenser (2), særlig artikel 5 deri, når EF-målet opstilles.

(5)

I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 skal Kommissionen forelægge en cost-benefit-analyse for hvert EF-mål, den fastlægger. Som en undtagelse herfra kan EF-målet for kalkuner for så vidt angår Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium dog opstilles for en overgangsperiode, uden at der foretages en sådan analyse.

(6)

I overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2006/662/EF af 29. september 2006 om EF-tilskud til en referenceundersøgelse af forekomsten af salmonella i kalkunflokke, som skal gennemføres i medlemsstaterne (3), er der derfor blevet indsamlet sammenlignelige data om forekomsten af salmonellaserotyper i kalkunflokke i medlemsstaterne.

(7)

I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 skal EF-målet for kalkuner i en overgangsperiode på tre år udelukkende omfatte Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium. Andre serotyper af betydning for folkesundheden kan komme på tale efter den periode.

(8)

For at efterprøve, hvordan det skrider frem med at nå EF-målet, er det nødvendigt ved denne forordning at foreskrive gentagne prøveudtagninger fra kalkunflokke.

(9)

I overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EF) nr. 2160/2003 blev Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) hørt om fastsættelsen af EF-målet for kalkuner.

(10)

EFSA's taskforce for indsamling af data om zoonoser godkendte den 28. april 2008»Report on the Analysis of the baseline survey on the prevalence of Salmonella in flocks of turkeys in the EU, 2006-2007, Part A: Salmonella prevalence estimates« (rapport om analysen af referenceundersøgelsen af forekomsten af Salmonella i kalkunflokke i EU, 2006-2007, del A: Skøn over salmonellaforekomst).

(11)

I henhold Kommissionens forordning (EF) nr. 646/2007 af 12. juni 2007 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 for så vidt angår et EF-mål for mindskelse af forekomsten af Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium i slagtekyllinger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1091/2005 (4) skal der udtages mindst to par sokkeprøver fra flokke af slagtekyllinger vedrørende salmonella. Ny videnskabelig dokumentation viser, at anvendelse af et par sokkeprøver kombineret med en støvprøve er mindst lige så følsom som prøveudtagning med to par sokkeprøver. En sådan kombination bør derfor tillades som alternativ prøveudtagningsmetode, og forordning (EF) nr. 646/2007 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

EF-mål

1.   Der fastsættes følgende EF-mål, jf. artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2160/2003, for mindskelse af forekomsten af Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium i kalkuner (i det følgende benævnt »EF-målet«):

a)

en mindskelse af maksimumsprocenten, således at flokke af slagtekalkuner, der fortsat er positive for Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium, højst udgør 1 % pr. 31. december 2012

b)

en mindskelse af maksimumsprocenten, således at flokke af voksne avlskalkuner, der fortsat er positive for Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium, højst udgør 1 % pr. 31. december 2012.

For medlemsstater med under 100 flokke af voksne avlskalkuner eller slagtekalkuner er EF-målet dog, at højst én flok af voksne avlskalkuner eller slagtekalkuner fortsat er positiv pr. 31. december 2012.

2.   Den fornødne kontrolordning til efterprøvning af, hvordan det går med at nå EF-målet, er fastsat i bilaget.

3.   Kommissionen tager evt. EF-målet og kontrolordningen beskrevet i bilaget til nærværende forordning op til revision på grundlag af erfaringerne fra 2010, der er det første år af det nationale bekæmpelsesprogram omhandlet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2160/2003.

Artikel 2

Ændring af forordning (EF) nr. 646/2007

I bilaget til forordning (EF) nr. 646/2007 indsættes følgende afsnit:

1)

I punkt 2 in fine:

»Alternativt kan den kompetente myndighed beslutte, at der udtages ét par sokkeprøver, der dækker 100 % af husets areal, hvis det kombineres med en støvprøve, der indsamles fra flere steder i hele huset fra overflader med synlig støvforekomst.«

2)

Efter andet afsnit i punkt 3.1:

»Støvprøven skal helst analyseres separat. Den kompetente myndighed kan dog beslutte at samle den med sokkeprøven med henblik på analyse.«

Artikel 3

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, stk. 1 og 3, og artikel 2 finder anvendelse fra den 1. juli 2008, og artikel 1, stk. 2, fra den 1. januar 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1237/2007 (EUT L 280 af 24.10.2007, s. 5).

(2)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 31. Ændret ved Rådets direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 352).

(3)  EUT L 272 af 3.10.2006, s. 22.

(4)  EUT L 151 af 13.6.2007, s. 21.


BILAG

Kontrolordning til efterprøvning af, om EF-målet er nået, jf. artikel 1, stk. 2

1.   Hyppighed og status for prøveudtagningen

a)

Prøveudtagningen skal omfatte alle flokke af slagte- og avlskalkuner, der er omfattet af forordning (EF) nr. 2160/2003.

b)

Prøveudtagning af kalkunflokke foretages på fødevarevirksomhedslederens initiativ og af den kompetente myndighed.

i)

Prøveudtagning af flokke af slagte- og avlskalkuner på fødevarevirksomhedslederens initiativ skal foregå i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2160/2003, tidligst tre uger før fuglene flyttes til slagteriet. Resultaterne har gyldighed i højst seks uger efter prøveudtagningen, og der kan derfor være behov for gentagne prøveudtagninger af samme flok.

ii)

Endvidere skal prøveudtagning af flokke af avlskalkuner foretaget på fødevarevirksomhedslederens initiativ gennemføres:

i flokke under opdræt: når kalkunerne er daggamle, når de er fire uger gamle og to uger inden flytning til æglægningsfase eller -enhed

i flokke af fuldvoksne kalkuner: mindst hver tredje uge i æglægningsperioden på bedriften eller på rugeriet.

iii)

Prøveudtagning foretaget af den kompetente myndighed skal som minimum omfatte følgende:

en gang årligt alle flokke på 10 % af bedrifter med mindst 250 voksne avlskalkuner, der er mellem 30 og 45 uger gamle, dog under alle omstændigheder inklusive alle bedrifter, hvor der i de foregående 12 måneder er påvist Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium, og alle bedrifter med avlskalkuner, der er elitedyr, oldeforældredyr eller bedsteforældredyr; denne prøveudtagning kan også foregå på rugeriet

alle flokke på bedrifter, hvis der påvises Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium i prøver udtaget på rugeriet af fødevarevirksomhedslederne eller som led i offentlig kontrol, med henblik på at finde infektionens oprindelse

en gang årligt alle flokke på 10 % af bedrifter med mindst 500 slagtekalkuner, dog under alle omstændigheder:

alle flokke på bedriften, hvis en flok testes positiv for Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium i prøver udtaget af fødevarevirksomhedslederen, medmindre kødet fra kalkunerne i flokkene er bestemt til industriel varmebehandling eller anden behandling, der kan fjerne salmonella

alle flokke på bedriften, hvis en flok er testet positiv for Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium i prøver fra det foregående hold udtaget af fødevarevirksomhedslederen

når den kompetente myndighed finder det nødvendigt.

En prøveudtagning foretaget af den kompetente myndighed kan træde i stedet for prøveudtagningen på fødevarevirksomhedslederens initiativ.

2.   Prøveudtagningsprotokol

2.1.   Prøveudtagning på rugeriet

Prøveudtagning sker på rugeriet i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 2.2.1 i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1003/2005 (1).

2.2.   Prøveudtagning på bedriften

2.2.1   Avlskalkuner

Prøveudtagning sker i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 2.2.2 i bilaget til forordning (EF) nr. 1003/2005.

2.2.2   Slagtekalkuner

Der udtages mindst to par sokkeprøver. Prøver af fritgående kalkunflokke udtages udelukkende inde i fjerkræhuset. Alle sokkeprøver skal samles til én samleprøve.

I flokke på under 100 kalkuner, hvor det ikke er muligt at anvende sokker eller sko, der trækkes over fodtøjet, fordi man ikke kan komme ind i husene, kan prøverne udtages med hænderne — ved at overtrækssokkerne/-skoene tages uden på handsker og gnides hen over flader med frisk fækalt materiale — eller, hvis det ikke lader sig gøre, ved anvendelse af andre egnede metoder til udtagning af fæcesprøver.

Inden man tager overtrækssokker/-sko til sokkeprøver på, fugtes deres overflade med fortyndingsmidler, der sikrer optimale indsamlingsresultater (MRD: 0,8 % natriumchlorid og 0,1 % pepton i steriliseret, deioniseret vand), eller sterilt vand eller et andet fortyndingsmiddel, der er godkendt af det nationale referencelaboratorium, jf. artikel 11 i forordning (EF) nr. 2160/2003. Det er forbudt at anvende vand fra bedrifter, der indeholder antimikrobielle stoffer eller er tilsat desinfektionsmidler. Overtræksskoene fugtes bedst ved at hælde væske i dem, inden de tages på. Alternativt kan overtrækssko eller -sokker autoklaveres med fortyndingsmidler i autoklaveposer eller -beholdere, inden de anvendes. Der kan også kommes fortyndingsmidler på, efter at overtræksskoene er taget på, ved at anvende en sprayflaske eller sprøjteflaske.

Man skal sikre, at alle afsnit i et fjerkræhus er repræsenteret i prøven i forhold til deres størrelse. Hvert par bør dække ca. 50 % af husets areal.

Alternativt kan den kompetente myndighed beslutte, at der udtages ét par sokkeprøver, der dækker 100 % af husets areal, hvis det kombineres med en støvprøve, der indsamles fra flere steder i hele huset fra overflader med synlig støvforekomst.

Efter endt prøveudtagning tages overtræksskoene/-sokkerne forsigtigt af, så det materiale, der hænger fast i dem, ikke falder af. Vrangen kan vendes ud, så materialet ikke falder af. De placeres i en pose eller beholder og mærkes.

Den kompetente myndighed fører tilsyn med uddannelsen af fødevarevirksomhedslederne for at sikre, at prøveudtagningsprotokollen anvendes korrekt.

Hvis den kompetente myndighed udtager prøver på grund af mistanke om salmonellainfektion i en flok på den pågældende bedrift, og i andre tilfælde, der anses for relevante, skal den kompetente myndighed skaffe sig fornøden dokumentation ved at foretage yderligere relevante test, således at resultaterne af undersøgelser for salmonella i kalkunflokke ikke er påvirket af anvendelse af antimikrobielle stoffer i de pågældende flokke.

Hvis der ikke påvises forekomst af Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium, men der påvises antimikrobielle stoffer eller bakterievæksthæmmende virkninger, betragtes flokken som en inficeret kalkunflok i forbindelse med EF-målet, jf. artikel 1, stk. 2.

3.   Undersøgelse af prøverne

3.1.   Transport og klargøring af prøverne

Prøver sendes helst senest 24 timer efter indsamlingen som ekspresforsendelse eller med kurer til de laboratorier, der er omhandlet i artikel 11 og 12 i forordning (EF) nr. 2160/2003. Hvis prøverne ikke sendes inden for 24 timer, skal de opbevares nedkølet. På laboratoriet opbevares prøverne nedkølet indtil undersøgelsen, som skal påbegyndes senest 48 timer efter modtagelsen og senest 96 timer efter prøveudtagningen.

Overtræksskoene/-sokkerne pakkes forsigtigt ud, så det fækale materiale, der sidder fast på dem, ikke falder af, og samles og anbringes i 225 ml »buffered« peptonvand (BPW), der er opvarmet til stuetemperatur. Sokkeprøverne skal anbringes helt nedsænket i BPW, og der kan derfor om nødvendigt tilsættes mere BPW.

Støvprøven skal helst analyseres separat. Den kompetente myndighed kan dog beslutte at samle den med sokkeprøven med henblik på analyse.

Prøven bevæges rundt, til den er fuldstændig gennemvædet, og dyrkes derefter efter påvisningsmetoden i punkt 3.2.

Andre prøver (f.eks. fra rugerier) forberedes i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 2.2.2 i bilaget til forordning (EF) nr. 1003/2005.

Hvis der fastlægges ISO-standarder om klargøring af gødningsprøver til påvisning af salmonella, anvendes de og træder i stedet for bestemmelserne i dette punkt om prøveklargøring.

3.2.   Påvisningsmetode

Den påvisningsmetode, der anbefales af EF-referencelaboratoriet for salmonella i Bilthoven, Nederlandene, skal anvendes.

Metoden er beskrevet i bilag D til ISO 6579 (2002): »Bestemmelse af Salmonella spp. i dyrefæces og i prøver fra primærproduktionsleddet«. Den seneste udgave af bilag D skal anvendes.

Ved denne påvisningsmetode anvendes et halvfast medium (modified semi-solid Rappaport-Vassiladis — MSRV) som eneste selektive berigelsesmedium.

3.3.   Serotypning

Mindst ét isolat fra hver positiv prøve serotypebestemmes efter Kaufmann-White-skemaet.

3.4.   Alternative metoder

Hvad angår prøver, der er udtaget på fødevarevirksomhedslederens initiativ, kan de analysemetoder, der er fastsat i artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (2), anvendes i stedet for metoderne til prøveklargøring, påvisningsmetoderne og serotypningen i punkt 3.1, 3.2 og 3.3 i dette bilag, hvis de er valideret i overensstemmelse med EN/ISO 16140/2003.

3.5.   Opbevaring af stammer

Laboratorierne skal garantere, at mindst én isoleret stamme af Salmonella spp. pr. hus og pr. år kan indsamles af den kompetente myndighed og opbevares med henblik på eventuel fremtidig fagtypning og testning for antimikrobiel følsomhed ved anvendelse af de sædvanlige stammesamlingsmetoder, der skal sikre, at stammerne forbliver intakte i mindst to år.

4.   Resultater og rapportering

4.1.   Påvisning af Salmonella enteritidis og/eller Salmonella typhimurium

Laboratoriet skal straks indberette alle tilfælde af påvisning af Salmonella enteritidis og/eller Salmonella typhimurium til den kompetente myndighed med angivelse af bedrifts- og flokreferencer.

4.2.   Beregning af prævalens med henblik på efterprøvning af, hvordan det går med at nå EF-målet

En kalkunflok anses for positiv for så vidt angår efterprøvningen af, om EF-målet er nået, hvis der på et tidspunkt er påvist Salmonella enteritidis og/eller Salmonella typhimurium (bortset fra vaccinestammer) i flokken.

Positive kalkunflokke medregnes kun én gang pr. hold kalkuner uanset antallet af prøveudtagninger og test, og de medregnes kun i rapporten vedrørende det år, hvor den første positive prøve udtages.

Prævalensen beregnes hver for sig for flokke af slagtekalkuner og flokke af voksne avlskalkuner.

4.3.   Årlig rapportering

De årlige rapporter skal omfatte:

a)

det samlede antal flokke af slagtekalkuner og voksne avlskalkuner, som den kompetente myndighed eller fødevarevirksomhedslederen har udtaget prøver af

b)

det samlede antal flokke af slagtekalkuner og voksne avlskalkuner inficeret med Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium

c)

alle isolerede salmonellaserotyper (også andre end Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium) og antal inficerede flokke pr. serotype

d)

forklaringer af resultater, navnlig vedrørende ekstraordinære tilfælde.

Resultaterne og supplerende relevante oplysninger indberettes i rapporten om tendenser og kilder, jf. artikel 9, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF (3).

4.4.   Yderligere oplysninger

Følgende oplysninger skal som minimum foreligge for hver flok af kalkuner, der er udtaget til analyse på nationalt plan eller af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet efter eftermodning fra denne:

a)

prøve udtaget af den kompetente myndighed eller af fødevarevirksomhedslederen

b)

permanent entydig identifikation af bedriften

c)

permanent entydig identifikation af fjerkræhuset

d)

måned for prøveudtagning.


(1)  EUT L 170 af 1.7.2005, s. 12.

(2)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1.

(3)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 31.


Top