EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0569

Rådets forordning (EF) nr. 569/2008 af 12. juni 2008 om ændring af forordning nr. 11 vedrørende afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår, udfærdiget i henhold til artikel 79, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

OJ L 161, 20.6.2008, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 112 - 112

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/569/oj

20.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 161/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 569/2008

af 12. juni 2008

om ændring af forordning nr. 11 vedrørende afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår, udfærdiget i henhold til artikel 79, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 75, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1), og

ud fra følgende betragtning:

De fællesskabsregler, der skal indføres i henhold til traktatens artikel 75 for at afskaffe visse former for forskelsbehandling for så vidt angår landtransport i Fællesskabet, er fastsat i forordning nr. 11 (2). For at reducere virksomhedernes administrative byrder bør denne forordning forenkles ved at fjerne forældede og unødvendige krav, bl.a. kravet om opbevarelse på papir af visse oplysninger, som på grund af den tekniske udvikling nu foreligger i transportvirksomhedernes regnskabssystemer.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning nr. 11 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 5 udgår.

2)

Artikel 6 ændres således:

a)

I stk. 1 udgår femte og sjette led.

b)

I stk. 2 udgår tredje punktum.

c)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Såfremt alle de i stk. 1 nævnte oplysninger fremgår af de eksisterende dokumenter, f.eks. fragtbreve eller andre transportdokumenter, og disse i forbindelse med transportvirksomhedens bogføring muliggør en fuldstændig efterprøvning af fragter og transportvilkår med det formål at afskaffe og forhindre forskelsbehandling i henhold til traktatens artikel 75, stk. 1, er transportvirksomhederne ikke forpligtede til at indføre nye transportdokumenter.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 12. juni 2008.

På Rådets vegne

A. VIZJAK

Formand


(1)  EUT C 175 af 27.7.2007, s. 37.

(2)  EFT 52 af 16.8. 1960, s. 1121/60 (den danske specialudgave: serie I, kapitel 1959-1962, s. 56). Ændret ved forordning (EØF) nr. 3626/84 (EFT L 335 af 22.12.1984, s. 4).


Top