EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0540

Kommissionens forordning (EF) nr. 540/2008 af 16. juni 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 336/2006 om gennemførelse af den internationale kode for sikker skibsdrift i Fællesskabet, for så vidt angår formularernes udformning

OJ L 157, 17.6.2008, p. 15–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 016 P. 94 - 101

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/540/oj

17.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 157/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 540/2008

af 16. juni 2008

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 336/2006 om gennemførelse af den internationale kode for sikker skibsdrift i Fællesskabet, for så vidt angår formularernes udformning

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 336/2006 af 15. februar 2006 om gennemførelse af den internationale kode for sikker skibsdrift i Fællesskabet og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 3051/95 (1), særlig artikel 11, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den internationale kode for sikker skibsdrift (ISM-koden) er blevet ændret af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) ved Den Maritime Sikkerhedskomités resolution 179(79) af 10. december 2004, idet udformningen af overensstemmelsesdokumentet og certifikatet for sikker skibsdrift er ændret med virkning fra den 1. juli 2006.

(2)

I artikel 2, nr. 1, i forordning (EF) nr. 336/2006 defineres ISM-koden som den, der er fastlagt i bilag I til samme forordning i den ajourførte udgave.

(3)

Af klarheds- og læselighedshensyn bør de relevante formularer også ajourføres i bilag II til forordning (EF) nr. 336/2006.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS) —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Punkt 5, del B i bilag II til forordning (EF) nr. 336/2006 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Næstformand


(1)  EUT L 64 af 4.3.2006, s. 1.


BILAG

»5.   Udformning af overensstemmelsesdokumenter og certifikater for sikker skibsdrift

Når skibe kun sejler i én medlemsstat, kan medlemsstaterne enten benytte formularerne i ISM-koden eller udforme overensstemmelsesdokument, certifikat for sikker skibsdrift, midlertidigt overensstemmelsesdokument og midlertidigt certifikat for sikker skibsdrift som vist i det følgende.

I tilfælde af dispensation i henhold til artikel 7, stk. 1, og eventuelt artikel 7, stk. 2, skal det udstedte certifikat være forskelligt fra det certifikat, der henvises til ovenfor, og det skal tydeligt anføres, at der er givet dispensation i henhold til artikel 7, stk. 1, og eventuelt artikel 7, stk. 2, i denne forordning, og de gældende operative begrænsninger skal medtages på certifikatet.

OVERENSSTEMMELSESDOKUMENT

(Officielt stempel) (Stat)

Certifikat nr.

Udstedt i henhold til [DEN INTERNATIONALE KONVENTION AF 1974 OM SIKKERHED FOR MENNESKELIV PÅ SØEN, med senere ændringer og] (1) forordning (EF) nr. 336/2006 om gennemførelse af ISM-koden i EU

af administrationen i …

(land)

af …

(autoriseret person eller organisation)

Rederiets navn og adresse:

(se punkt 1.1.2 i del A i bilag I til forordning (EF) nr. 336/2006)

DET ATTESTERES HERVED, AT rederiets sikkerhedsstyringssystem er blevet auditeret, og at det opfylder kravene i den internationale kode for sikker drift af skibe og forebyggelse af forurening (ISM-koden) for følgende skibstyper (det ikke gældende overstreges):

 

Passagerskib

 

Højhastighedspassagerfartøj

 

Højhastighedslastfartøj

 

Bulkskib

 

Olietankskib

 

Kemikalietankskib

 

Gastankskib

 

MODU (MODU (Mobile Offshore Drilling Unit)

 

Andet lastskib

 

Ro-ro-passagerskib (ro-ro-færge)

Dette overensstemmelsesdokument er gyldigt indtil den …, med forbehold af periodisk verifikation.

Dette dokument bygger på en verifikation, der er afsluttet den …

(dd/mm/åååå)

Udstedt i: …

(sted)

Dato: …

(autoriseret person)

(Den udstedende administrations segl eller stempel)

Certifikat nr.

BEKRÆFTELSE AF ÅRLIG VERIFIKATION

DET ATTESTERES HERVED, AT man ved den periodiske verifikation i henhold til [regel IX/6.1 i konventionen og punkt 13.4 i ISM-koden og] (2) artikel 6 i forordning (EF) nr. 336/2006 om gennemførelsen af ISM-koden i EU har konstateret, at sikkerhedsstyringssystemet er i overensstemmelse med kravene i ISM-koden.

FØRSTE ÅRLIGE VERIFIKATION

Underskrift: …

(autoriseret person)

Sted: …

Dato: …

ANDEN ÅRLIGE VERIFIKATION

Underskrift: …

(autoriseret person)

Sted: …

Dato: …

TREDJE ÅRLIGE VERIFIKATION

Underskrift: …

(autoriseret person)

Sted: …

Dato: …

FJERDE ÅRLIGE VERIFIKATION

Underskrift: …

(autoriseret person)

Sted: …

Dato: …

CERTIFIKAT FOR SIKKER SKIBSDRIFT

(Officielt stempel) (Stat)

Certifikat nr.

Udstedt i henhold til [DEN INTERNATIONALE KONVENTION AF 1974 OM SIKKERHED FOR MENNESKELIV PÅ SØEN, med senere ændringer og] (3) forordning (EF) nr. 336/2006 om gennemførelse af ISM-koden i EU

af administrationen i …

(land)

af …

(autoriseret person eller organisation)

Skibets navn: …

Kendetegn (tal eller bogstaver): …

Registreringshavn: …

Skibstype (4): …

Bruttotonnage: …

IMO-nummer: …

Rederiets navn og adresse: …

(se punkt 1.1.2 i del A i bilag I til forordning (EF) nr. 336/2006)

DET ATTESTERES HERVED, AT skibets sikkerhedsstyringssystem er blevet auditeret, og at det opfylder kravene i den internationale kode for sikker drift af skibe og forebyggelse af forurening (ISM-koden), efter at det er verificeret, at rederiets overensstemmelsesdokument gælder for denne skibstype.

Dette certifikat for sikker skibsdrift er gyldigt indtil den …, med forbehold af periodisk verifikation og af overensstemmelsesdokumentets fortsatte gyldighed.

Dette dokument bygger på en verifikation, der er afsluttet den …

(dd/mm/åååå)

Udstedt i: …

(sted)

Dato: …

(autoriseret person)

(Den udstedende administrations segl eller stempel)

Certifikat nr.

BEKRÆFTELSE AF PERIODISK VERIFIKATION OG YDERLIGERE VERIFIKATION (HVIS PÅKRÆVET)

DET ATTESTERES HERVED, AT man ved den periodiske verifikation i henhold til [regel IX/6.1 i konventionen og punkt 13.8 i ISM-koden og] (5) artikel 6 i forordning (EF) nr. 336/2006 om gennemførelsen af ISM-koden i EU har konstateret, at sikkerhedsstyringssystemet er i overensstemmelse med kravene i ISM-koden.

MELLEMLIGGENDE VERIFIKATION (udføres mellem anden og tredje årsdag)

Underskrift: …

(autoriseret person)

Sted: …

Dato: …

YDERLIGERE VERFIKATION (6)

Underskrift: …

(autoriseret person)

Sted: …

Dato: …

YDERLIGERE VERFIKATION (6)

Underskrift: …

(autoriseret person)

Sted: …

Dato: …

YDERLIGERE VERFIKATION (6)

Underskrift: …

(autoriseret person)

Sted: …

Dato: …

MIDLERTIDIGT OVERENSSTEMMELSESDOKUMENT

(Officielt stempel) (Stat)

Certifikat nr.

Udstedt i henhold til [DEN INTERNATIONALE KONVENTION AF 1974 OM SIKKERHED FOR MENNESKELIV PÅ SØEN, med senere ændringer og] (7) forordning (EF) nr. 336/2006 om gennemførelse af ISM-koden i EU

af administrationen i …

(land)

af …

(autoriseret person eller organisation)

Rederiets navn og adresse:

(se punkt 1.1.2 i del A i bilag I til forordning (EF) nr. 336/2006)

DET ATTESTERES HERVED, AT rederiets sikkerhedsstyringssystem er anerkendt som værende i overensstemmelse med kravene i punkt 1.2.3 i del A i bilag I til forordning (EF) nr. 336/2006 for følgende skibstyper (det ikke gældende overstreges):

 

Passagerskib

 

Højhastighedspassagerfartøj

 

Højhastighedslastfartøj

 

Bulkskib

 

Olietankskib

 

Kemikalietankskib

 

Gastankskib

 

MODU (Mobile Offshore Drilling Unit)

 

Andet lastskib

 

Ro-ro-passagerskib (ro-ro-færge)

Dette midlertidige overensstemmelsesdokument er gyldigt indtil den …

Udstedt i: …

(sted)

Dato: …

(autoriseret person)

(Den udstedende administrations segl eller stempel)

MIDLERTIDIGT CERTIFIKAT FOR SIKKER SKIBSDRIFT

(Officielt stempel) (Stat)

Certifikat nr.

Udstedt i henhold til [DEN INTERNATIONALE KONVENTION AF 1974 OM SIKKERHED FOR MENNESKELIV PÅ SØEN, med senere ændringer og] (8) forordning (EF) nr. 336/2006 om gennemførelse af ISM-koden i EU

af administrationen i …

(land)

af …

(autoriseret person eller organisation)

Skibets navn: …

Kendetegn (tal eller bogstaver): …

Registreringshavn: …

Skibstype (9): …

Bruttotonnage: …

IMO-nummer: …

Rederiets navn og adresse: …

(se punkt 1.1.2 i del A i bilag I til forordning (EF) nr. 336/2006)

DET ATTESTERES HERVED, AT kravene i punkt 14.4 i del A i bilag I til forordning (EF) nr. 336/2006 er opfyldt, og at rederiets overensstemmelsesdokument/midlertidige overensstemmelsesdokument (10) gælder for dette skib.

Dette midlertidige certifikat for sikker skibsdrift er gyldigt indtil den … med forbehold af overensstemmelsesdokumentets/det midlertidige overensstemmelsesdokuments (10) fortsatte gyldighed.

Udstedt i: …

(sted)

Dato: …

(autoriseret person)

(Den udstedende administrations segl eller stempel)

Certifikat nr.

Gyldigheden af dette midlertidige certifikat for sikker skibsdrift forlænges indtil den

Dato: …

(autoriseret person)

(Den udstedende administrations segl eller stempel)


(1)  Kan udelades for skibe, der kun sejler i én medlemsstat.

(2)  Kan udelades for skibe, der kun sejler i én medlemsstat.

(3)  Kan udelades for skibe, der kun sejler i én medlemsstat.

(4)  Indføj et af følgende: passagerskib, højhastighedspassagerfartøj, højhastighedslastfartøj, bulkskib, olietankskib, kemikalietankskib, gastankskib, MODU (Mobile Offshore Drilling Unit), andet lastskib eller ro-ro-passagerfærge.

(5)  Kan udelades for skibe, der kun sejler i én medlemsstat.

(6)  Hvis påkrævet. Der henvises til punkt 13.8 i ISM-koden og punkt 3.4.1 i retningslinjerne for administrationernes gennemførelse af International Safety Management-koden (ISM-koden)(resolution A.913 (22)).

(7)  Kan udelades for skibe, der kun sejler i én medlemsstat.

(8)  Kan udelades for skibe, der kun sejler i én medlemsstat.

(9)  Indføj et af følgende: passagerskib, højhastighedspassagerfartøj, højhastighedslastfartøj, bulkskib, olietankskib, kemikalietankskib, gastankskib, MODU (Mobile Offshore Drilling Unit), andet lastskib eller ro-ro-passagerfærge.

(10)  Det ikke gældende overstreges.«


Top