Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0521

Rådets forordning (EF) nr. 521/2008 af 30. maj 2008 om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint EØS-relevant tekst

OJ L 153, 12.6.2008, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 039 P. 157 - 176

No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; ophævet ved 32014R0559

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/521/oj

12.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 153/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 521/2008

af 30. maj 2008

om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 171 og 172,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (1) (i det følgende benævnt »syvende rammeprogram«) indeholder bestemmelser for fællesskabsbidrag med henblik på at etablere længerevarende offentligt-private partnerskaber i form af fælles teknologiinitiativer (i det følgende benævnt »FTI«), som kunne gennemføres via fællesforetagender, jf. traktatens artikel 171. Disse FTI’er udspringer af arbejdet i de europæiske teknologiplatforme, der allerede blev oprettet under sjette rammeprogram, og som omfatter udvalgte aspekter vedrørende forskning på deres område. De bør kombinere investeringer fra den private sektor og europæisk offentlig finansiering, herunder finansiering fra syvende rammeprogram.

(2)

I Rådets beslutning nr. 2006/971/EF af 19. december 2006 om særprogrammet Samarbejde til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-13) (2) understreges behovet for ambitiøse fælleseuropæiske offentligt-private partnerskaber for at fremskynde udviklingen af betydelige teknologier og stort anlagte forskningstiltag på fællesskabsniveau, herunder bl.a. FTI’er.

(3)

I Lissabondagsordenen for vækst og beskæftigelse understreges behovet for at udvikle gunstige betingelser for investeringer i viden og innovation i Fællesskabet med henblik på at styrke konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse.

(4)

I marts 2007 konkluderede Det Europæiske Råd, at medlemsstaterne var fast besluttet på at fremme miljøinnovationer gennem en ambitiøs tilgang ved at drage fuld fordel af de førende markeder på områder som bæredygtige og sikre low carbon-teknologier, vedvarende energi samt energi- og ressourceeffektivitet, og erkendte behovet for at styrke energiforskningen, navnlig med henblik på at øge bæredygtig energis og navnlig vedvarende energis og low carbon-teknologiers konkurrenceevne samt videreudvikle energieffektive teknologier.

(5)

I konklusionerne af 3. marts 2003, 22. september 2003 og 24. september 2004 fremhævede Rådet betydningen af at udvikle yderligere foranstaltninger på baggrund af 3 % -handlingsplanen for forsknings- og innovationspolitik, herunder udvikling af nye initiativer med det formål at intensivere samarbejdet mellem erhvervslivet og den offentlige sektor om finansiering af forskning med henblik på at styrke tværnationale forbindelser mellem den offentlige og den private sektor.

(6)

I november 2003 vedtog Det Europæiske Råd et europæisk vækstinitiativ. Dette initiativ under quick start-programmet omfatter et »hydrogenøkonomi«-projektområde, der samlet beløber sig til 2 800 mio. EUR mellem 2004 og 2015, og mulig finansiering fra rammeprogrammerne for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (i det følgende benævnt »FTU«) samt strukturfondene.

(7)

I maj 2003 forelagde en gruppe på højt plan vedrørende brint- og brændselsceller en visionsrapport med titlen »Hydrogen Energy and Fuel Cells — a vision of our future«, der bl.a. anbefaler, at der oprettes et brændselscelle- og brintteknologipartnerskab, og at der udarbejdes et væsentligt øget FTU-budget samt et demonstrations- og pilotprogram med henblik på at udvide teknologivalideringsaktiviteterne til at omfatte markedsudvikling.

(8)

I december 2003 indledte Kommissionen etableringen af European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform (i det følgende benævnt »EHFC TP«), der samler alle interessenter i en fælles indsats for at fremme virkeliggørelsen af den vision, som gruppen på højt plan har. I marts 2005 vedtog teknologiplatformen en strategisk forskningsdagsorden og en udbredelsesstrategi, der skulle fremskynde udviklingen og markedsføringen af brændselscelle- og brintteknologier i Fællesskabet.

(9)

Den teknologiske udfordring i forbindelse med brændselsceller og brint er meget kompleks og omfattende, og de tekniske kompetencer er meget spredte. Med henblik på at opnå en kritisk masse i form af aktivitetsniveau, ekspertise og innovationspotentiale er det derfor nødvendigt, at denne udfordring håndteres på en målrettet og sammenhængende måde på EU-niveau. På grund af dette og teknologiens potentielle bidrag til Fællesskabets politikker, navnlig energi, miljø, transport, bæredygtig udvikling og økonomisk vækst, er der behov for en FTI-tilgang i denne sektor.

(10)

Målet med FTI vedrørende brændselsceller og brint er at gennemføre et program for FTU-aktiviteter inden for brændselscelle- og brintområdet i Europa. Dette bør ske på grundlag af EHFC TP i samarbejde med og under inddragelse af interessenter fra erhvervslivet, herunder små og mellemstore virksomheder (i det følgende benævnt »SMV’er«), forskningscentre, universiteter og regioner.

(11)

Der er behov for markante gennembrud på en række områder, for at teknologier vedrørende brændselsceller og brint kan anvendes effektivt. Der bør i passende omfang lægges vægt på langsigtet forskning under hensyn til rådgivningen fra de rådgivende organer i fællesforetagendet for brændselsceller og brint (i det følgende benævnt »fællesforetagendet BCB«).

(12)

Under hensyn til det offentligt-private partnerskab, der omfatter vigtige interessenter, og dets aktiviteter på lang sigt, de samfundsøkonomiske fordele for de europæiske borgere, samlingen af finansielle midler og Kommissionens og erhvervslivets samfinansiering af FTU-aktiviteter inden for brændselsceller og brint, behovet for højtkvalificeret videnskabelig og teknisk ekspertise og anvendelsen af industrielle ejendomsrettigheder er det afgørende, at der oprettes et fællesforetagende for BCB i medfør af traktatens artikel 171. Denne juridiske enhed skal sikre samordnet og effektiv forvaltning af de midler, der tildeles FTI vedrørende brændselsceller og brint. Med henblik på at sikre fornuftig forvaltning af aktiviteter, der er indledt, men som endnu ikke afsluttet, under det syvende rammeprogram bør fællesforetagendet BCB oprettes for en periode på ti år frem til den 31. december 2017.

(13)

Fællesforetagendet BCB’s målsætninger bør søges indfriet ved at samle ressourcer fra den offentlige og den private sektor, der skal støtte FTU-aktiviteter med henblik på at øge den samlede effektivitet af den europæiske forskningsindsats og fremskynde udviklingen og udbredelsen af brændselscelle- og brintteknologier. Til dette formål bør fællesforetagendet BCB kunne afholde indkaldelser af konkurrerende forslag til projekter med henblik på gennemførelse af FTU-aktiviteter. Forskningsaktiviteterne bør respektere de grundlæggende og etiske principper, der finder anvendelse på syvende rammeprogram.

(14)

De stiftende medlemmer af fællesforetagendet BCB bør være Det Europæiske Fællesskab repræsenteret ved Kommissionen og European Fuel Cell and Hydrogen Joint Technology Initiative Industry Grouping (i det følgende benævnt »industrigruppen«), som repræsenterer erhvervslivets interesser og er åben for private virksomheder. En forskningsgruppe kan blive medlem af fællesforetagendet BCB.

(15)

Fællesforetagendet BCB’s løbende udgifter bør fra starten dækkes af kontanttilskud fra Fællesskabet og industrigruppen. Hvis der nedsættes en forskningsgruppe, bør denne også bidrage til de løbende omkostninger.

(16)

Driftsomkostningerne bør finansieres af Fællesskabet, erhvervslivet og andre offentlige og private juridiske enheder, der deltager i aktiviteterne. Der kan være yderligere finansieringsmuligheder til rådighed, bl.a. Den Europæiske Investeringsbank, især gennem den finansieringsfacilitet for risikodeling, der er udviklet i fællesskab med Den Europæiske Investeringsbank og Kommissionen, i henhold til bilag III i beslutning 2006/971/EF.

(17)

I henhold til syvende rammeprogram og Rådets beslutning 2006/975/EF af 19. december 2006 om særprogrammet for Det Fælles Forskningscenters direkte aktioner under Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (3) kan Det Fælles Forskningscenter deltage i fælles teknologiinitiativer, hvor dette er relevant. Det Fælles Forskningscenter har særlig ekspertise på områderne brændselsceller og brint, og det er derfor hensigtsmæssigt at præcisere, at dets eventuelle bidrag til fælles teknologiinitiativer ikke skal indgå som en del af det fællesskabsbidrag, der er fastsat i retsakterne om etablering af de fælles teknologiinitiativer.

(18)

Fællesforetagendet BCB bør være et organ, der oprettes af Fællesskabet, og decharge for gennemførelsen af dets budget bør meddeles af Europa-Parlamentet efter henstilling fra Rådet. Der bør imidlertid tages hensyn til de særlige aspekter, der følger af FTI’s særlige status som et offentligt-privat partnerskab, og navnlig af den private sektors bidrag til budgettet.

(19)

I overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (4) og efter forudgående samtykke fra Kommissionen bør fællesforetagendet BCB vedtage særlige finansielle bestemmelser, der tager højde for de særlige behov, der gør sig gældende, bl.a. behovet for at kombinere fællesskabsfinansiering og privat finansiering for at støtte FTU-aktiviteter effektivt og inden for en rimelig frist. For at sikre en ensartet behandling af deltagerne i fællesforetagendet BCB’s forskningsaktiviteter og i indirekte aktioner under syvende rammeprogram bør moms i tråd med forordning (EF) nr. 1906/2006 af 18. december 2006 om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2013) (5) ikke være en omkostning, der er berettiget til fællesskabsfinansiering.

(20)

Der bør fastsættes bestemmelser for fællesforetagendet BCB’s organisation og drift i dets vedtægter som en del af denne forordning.

(21)

Fællesforetagendet BCB’s politik for intellektuelle ejendomsrettigheder bør give deltagerne i projekterne rettigheder som indehavere af de industrielle ejendomsrettigheder, der skabes gennem det fælles teknologiinitiativ BCB, og bør gøre det muligt at udnytte disse.

(22)

Der bør træffes passende foranstaltninger til forebyggelse af uregelmæssigheder og svig, og de nødvendige skridt bør tages for at kræve tabte, uberettiget udbetalte eller forkert anvendte midler tilbagebetalt i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (6), Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (7) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (8).

(23)

Da fællesforetagendet BCB har status af juridisk person, bør det kunne stilles til regnskab for sine handlinger. De Europæiske Fællesskabers Domstol bør have kompetence til at behandle eventuelle tvister i tilknytning til fællesforetagendets BCB’s aktiviteter.

(24)

Målet for denne forordning, nemlig at oprette fællesforetagendet BCB, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, fordi de anførte store forskningsmæssige udfordringer har tværnational karakter og dimension, og dette stiller krav om, at komplementær viden og finansielle ressourcer lægges sammen på tværs af sektorer og grænser, og kan derfor bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Oprettelse

1.   Med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ (i det følgende benævnt »FTI«) vedrørende brændselsceller og brint oprettes der herved et fællesforetagende, jf. traktatens artikel 171 (i det følgende benævnt »fællesforetagendet BCB«), for en periode, der udløber den 31. december 2017.

2.   Fællesforetagendet BCB har hjemsted i Bruxelles, Belgien.

Artikel 2

Målsætninger

1.   Fællesforetagendet BCB bidrager til gennemførelsen af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram, især følgende temaer under særprogrammet »Samarbejde«: »energi«, »nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi«, »miljø (herunder klimaændringer)« og »transport (herunder luftfart)«.

2.   Det skal navnlig:

a)

tilstræbe, at Europa er på forkant med udviklingen inden for brændselscelle- og brintteknologier på verdensplan, og sikre et markedsgennembrud for brændselscelle- og brintteknologier med det formål at give de kommercielle markedskræfter mulighed for at skabe væsentlige potentielle offentlige fordele

b)

støtte forskning, teknologisk udvikling og demonstration (i det følgende benævnt »FTU«) i medlemsstaterne og lande, der er associeret med syvende rammeprogram (i det følgende benævnt »associerede lande«) med henblik på at overvinde markedssvigt og målrettet udvikle markedsapplikationer og dermed fremme en yderligere industriel indsats for hurtig udbredelse af brændselscelle- og brintteknologier

c)

støtte gennemførelsen af FTU-prioriteterne under FTI vedrørende brændselsceller og brint, navnlig ved at yde tilskud efter indkaldelser af konkurrerende forslag

d)

fremme øget offentlig og privat forskningsinvestering i brændselscelle- og brintteknologier i medlemsstaterne og associerede lande.

Artikel 3

Retlig status

Fællesforetagendet BCB er et fællesskabsorgan og har status som juridisk person. Det har i hver af medlemsstaterne den mest vidtgående rets- og handleevne, som disse staters lovgivning tillægger juridiske personer. Det kan eksempelvis erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.

Artikel 4

Vedtægter

Fællesforetagendet BCB’s vedtægter, som er anført i bilaget, og som udgør en integrerende del af denne forordning, vedtages hermed.

Artikel 5

Fællesskabets bidrag

1.   Fællesskabets maksimale bidrag til fællesforetagendet BCB til dækning af de løbende omkostninger og driftsomkostningerne udgør 470 mio. EUR. Bidraget betales over bevillingen i Den Europæiske Unions almindelige budget, der er tildelt temaerne »energi«, »nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi«, »miljø (herunder klimaændringer)« og »transport (herunder luftfart)« under særprogrammet »Samarbejde« til gennemførelse af syvende rammeprogram, som gennemfører Fællesskabets budget i overensstemmelse med artikel 54, stk. 2, litra b), i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

2.   De nærmere bestemmelser for Fællesskabets finansielle bidrag fastlægges i en generel finansieringsaftale og årlige finansielle aftaler, som indgås mellem Kommissionen på Fællesskabets vegne og fællesforetagendet BCB.

3.   Fællesskabets bidrag til fællesforetagendet BCB til finansiering af projekter tildeles på grundlag af åbne indkaldelser af konkurrerende forslag og evalueringer med bistand fra uafhængige eksperter.

4.   Et eventuelt finansielt bidrag eller bidrag i form af naturalydelser fra Det Fælles Forskningscenter til fællesforetagendet BCB betragtes ikke som en del af Fællesskabets bidrag, jf. stk. 1.

Artikel 6

Finansielle bestemmelser

1.   Fællesforetagendet BCB vedtager særlige finansielle bestemmelser i overensstemmelse med artikel 185, stk. 1, i forordning /EF, Euratom) nr. 1605/2002. De kan afvige fra reglerne i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansieringsforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (9), hvor det er nødvendigt af hensyn til de særlige krav, fællesforetagendet BCB’s drift stiller, og forudsat at afvigelserne er godkendt på forhånd af Kommissionen.

2.   Fællesforetagendet BCB opretter sin egen interne revisionskapacitet.

Artikel 7

Personale

1.   Fællesforetagendet BCB’s personale og administrerende direktør er omfattet af vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber samt de regler, som De Europæiske Fællesskabers institutioner sammen har vedtaget om anvendelsen af disse bestemmelser.

2.   Med forbehold af denne artikels stk. 3 og artikel 6, stk. 3, i vedtægterne udøver fællesforetagendet BCB over for personalet de beføjelser, som er tillagt til ansættelsesmyndigheden i henhold til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber for så vidt angår dens personale.

3.   Bestyrelsen vedtager efter aftale med Kommissionen de nødvendige gennemførelsesbestemmelser, der er omhandlet i artikel 110 i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.

4.   Personaleressourcerne fastlægges i stillingsfortegnelsen for fællesforetagendet BCB, der vil blive opstillet i dets årlige budget.

5.   Fællesforetagendet BCB’s personale består af midlertidigt ansatte og kontraktansatte, der er ansat for en tidsbegrænset periode, der kun kan forlænges én gang for en tidsbegrænset periode. Den samlede ansættelsesperiode må ikke overstige syv år og kan under ingen omstændigheder overstige fællesforetagendets varighed.

6.   Fællesforetagendet BCB afholder alle personaleudgifter.

Artikel 8

Privilegier og immuniteter

Protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter gælder for fællesforetagendet BCB og dets personale.

Artikel 9

Ansvar

1.   For fællesforetagendet BCB’s ansvar i kontraktforhold gælder de relevante aftaleretlige bestemmelser og den lovgivning, der finder anvendelse på de pågældende aftaler eller kontrakter.

2.   For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold skal fællesforetagendet BCB i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, medlemsstaterne har til fælles, erstatte skader, dets ansatte har forvoldt under udøvelsen af deres hverv.

3.   Fællesforetagendet BCB’s udbetalinger som følge af et erstatningsansvar som omhandlet i stk. 1 og 2 samt omkostninger og udgifter i denne forbindelse anses for udgifter for fællesforetagendet BCB og afholdes af fællesforetagendet BCB’s midler.

4.   Fællesforetagendet BCB har alene ansvaret for at opfylde sine forpligtelser.

Artikel 10

Domstolens kompetence og lovvalg

1.   Domstolen har kompetence til at træffe afgørelse om følgende:

a)

enhver retstvist mellem medlemmer i anliggender vedrørende denne forordning og de vedtægter, der er nævnt i artikel 4

b)

voldgiftsbestemmelser i de aftaler eller kontrakter, fællesforetagendet BCB indgår

c)

sager anlagt mod fællesforetagendet BCB, herunder vedrørende afgørelser truffet af dets organer, på de betingelser, der er fastsat i traktatens artikel 230 og 232

d)

tvister vedrørende erstatning for skader, fællesforetagendet BCB’s ansatte har forvoldt under udøvelsen af deres hverv.

2.   I spørgsmål, der ikke dækkes af denne forordning eller andre fællesskabsretsakter, gælder lovgivningen i den stat, hvor fællesforetagendet BCB har hjemsted.

Artikel 11

Rapport, evaluering og decharge

1.   Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en årlig rapport om de fremskridt, som fællesforetagendet BCB har gjort. Rapporten skal indeholde detaljerede oplysninger om gennemførelsen, bl.a. antallet af forelagte forslag, antallet af imødekomne forslag, deltagertyper, herunder SMV’er, og landestatistikker.

2.   Senest den 30. maj 2011, dog senest den 30. juni 2011, samt den 31. december 2013 gennemfører Kommissionen foreløbige evalueringer af fællesforetagendet BCB med bistand fra uafhængige eksperter på basis af mandatet og efter høring af fællesforetagendet BCB. Disse evalueringer omhandler kvaliteten og effektiviteten af fællesforetagendet BCB samt fremskridt mod opfyldelsen af de fastlagte mål. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet konklusionerne af evalueringerne sammen med sine bemærkninger og i givet fald forslag til ændring af denne forordning, herunder eventuelt tidligt ophør af fællesforetagendet.

3.   Senest seks måneder efter afviklingen af fællesforetagendet gennemfører Kommissionen en afsluttende evaluering af fællesforetagendet BCB med bistand fra uafhængige eksperter. Resultaterne af den endelige evaluering forelægges Europa-Parlamentet og Rådet.

4.   Decharge for gennemførelsen af fællesforetagendet BCB’s budget meddeles af Europa-Parlamentet efter henstilling fra Rådet i overensstemmelse med en procedure i de finansielle bestemmelser for fællesforetagendet BCB.

Artikel 12

Beskyttelse af medlemmernes finansielle interesser og foranstaltninger mod svig

1.   Fællesforetagendet BCB sikrer, at dets medlemmers finansielle interesser er tilstrækkeligt beskyttet, ved at udføre eller foranledige egnede interne og eksterne kontroller.

2.   I tilfælde af uregelmæssigheder begået af fællesforetagendet BCB eller dets ansatte har medlemmerne af fællesforetagendet BCB ret til at søge uretmæssigt anvendte beløb tilbagebetalt, herunder at mindske eller suspendere eventuelle efterfølgende bidrag til fællesforetagendet BCB.

3.   I forbindelse med bekæmpelse af svig, bestikkelse og enhver anden ulovlig aktivitet anvendes bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1073/1999.

4.   Fællesforetagendet BCB foretager kontrol på stedet og finansiel audit blandt modtagerne af fællesforetagendet BCB’s offentlige midler.

5.   Kommissionen og/eller Revisionsretten kan om nødvendigt foretage kontrol på stedet hos modtagerne af midler fra fællesforetagendet BCB samt hos de medarbejdere, som er ansvarlige for tildelingen af disse midler. Med henblik herpå sikrer fællesforetagendet BCB, at støtteaftaler og kontrakter giver Kommissionen og/eller Revisionsretten ret til på vegne af fællesforetagendet BCB at udføre passende kontrol og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, at pålægge sanktioner, der har afskrækkende virkning og står i et rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed.

6.   Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (i det følgende benævnt »OLAF«), som blev oprettet ved Kommissionens afgørelse 1999/352/EF, EKSF, Euratom (10), har samme beføjelser over for fællesforetagendet BCB og dets personale, som det har over for Kommissionen. Så snart fællesforetagendet BCB er oprettet, tiltræder det den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om de interne undersøgelser, der foretages af OLAF (11). Fællesforetagendet BCB træffer de fornødne foranstaltninger for at lette OLAF’s arbejde med interne undersøgelser.

Artikel 13

Fortrolighed

Fællesforetagendet BCB sikrer beskyttelse af følsomme oplysninger, hvis videregivelse vil kunne skade dets medlemmers eller aktivitetsdeltagernes interesser, jf. dog artikel 14.

Artikel 14

Åbenhed

1.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (12) gælder for de dokumenter, som beror hos fællesforetagendet BCB.

2.   Fællesforetagendet BCB fastsætter gennemførelsesbestemmelserne for forordning (EF) nr. 1049/2001 senest den 15. december 2008.

3.   De beslutninger, som fællesforetagendet BCB træffer efter artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, kan påklages til Ombudsmanden eller indbringes for Domstolen efter bestemmelserne i henholdsvis artikel 195 og artikel 230 i traktaten.

Artikel 15

Intellektuel ejendomsret

Fællesforetagendet BCB vedtager klare regler for beskyttelse, anvendelse og formidling af forskningsresultater baseret på principperne i forordning (EF) nr. 1906/2006 (i det følgende benævnt »reglerne for deltagelse i syvende rammeprogram«), jf. vedtægternes artikel 25, hvormed der om nødvendigt sikres beskyttelse af den intellektuelle ejendom, der frembringes i forbindelse med FTU-aktiviteter inden for rammerne af denne forordning, og at forskningsresultaterne anvendes og formidles.

Artikel 16

Forberedende foranstaltninger

1.   Kommissionen har ansvaret for oprettelsen og den indledende drift af fællesforetagendet BCB, indtil fællesforetagendet har operativ kapacitet til at gennemføre sit eget budget. Kommissionen gennemfører i overensstemmelse med fællesskabsretten alle nødvendige foranstaltninger i samarbejde med sine medlemmer og med inddragelse af de kompetente organer.

2.   Med henblik herpå og indtil den administrerende direktør tiltræder sin stilling efter at være blevet udnævnt af bestyrelsen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, i vedtægterne, kan Kommissionen midlertidigt udpege et begrænset antal tjenestemænd, heraf én, der skal fungere som administrerende direktør.

3.   Den midlertidige administrerende direktør kan anvise alle betalinger, som er omfattet af bevillingerne i fællesforetagendet BCB’s budget, når bestyrelsen har godkendt dem, og kan indgå kontrakter, herunder ansættelseskontrakter, når fællesforetagendet BCB’s stillingsfortegnelse er vedtaget. Kommissionens anvisningsberettigede kan anvise alle betalinger, som er omfattet af bevillingerne i fællesforetagendet BCB’s almindelige budget.

Artikel 17

Støtte fra værtsstaten

Der indgås en værtsstatsaftale mellem fællesforetagendet BCB og Belgien om kontorlokaler, privilegier og immuniteter og anden støtte fra Belgien til fællesforetagendet BCB.

Artikel 18

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. maj 2008.

På Rådets vegne

A. VIZJAK

Formand


(1)  EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUT L 400 af 30.12.2006, s. 86. Berigtiget i EUT L 54 af 22.2.2007, s. 30.

(3)  EUT L 400 af 30.12.2006, s. 368. Berigtiget i EUT L 54 af 22.2.2007, s. 126.

(4)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1525/2007 (EUT L 343 af 27.12.2007, s. 9).

(5)  EUT L 391 af 30.12.2006, s. 1.

(6)  EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1233/2007 (EUT L 279 af 23.10.2007, s. 10).

(7)  EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2.

(8)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.

(9)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(10)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 20.

(11)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 15.

(12)  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.


BILAG

VEDTÆGTER FOR FÆLLESFORETAGENDET FOR BRÆNDSELSCELLER OG BRINT

Artikel 1

Opgaver og aktiviteter

Fællesforetagendet BCB har følgende hovedopgaver og -aktiviteter:

a)

sikre, at det fælles teknologiinitiativ vedrørende brændselsceller og brint oprettes og forvaltes på en effektiv måde

b)

nå den kritiske masse i forskningsindsatsen med henblik på at sikre, at erhvervslivet, de offentlige og private investorer, beslutningstagerne og andre interessenter i nødvendigt omfang føler sig rustet til at give sig i kast med et langsigtet program

c)

fremme yderligere industrielle, nationale og regionale FTU-investeringer

d)

integrere FTU, fokusere på at nå langsigtede mål for bæredygtighed og industriel konkurrencedygtighed for så vidt angår omkostninger, præstationer og varighed og løse kritiske teknologiske flaskehalsproblemer

e)

stimulere innovation og fremkomsten af nye værdikæder, som omfatter SMV’er

f)

fremme samspillet mellem erhvervsliv, universiteter og forskningscentre, bl.a. for så vidt angår grundforskning

g)

fremme SMV’ers inddragelse i dets aktiviteter i overensstemmelse med syvende rammeprograms formål

h)

fremme deltagelse af institutioner fra alle medlemsstater og associerede lande

i)

gennemføre bredt funderet samfundsøkonomisk-teknologisk forskning med henblik på at vurdere og overvåge teknologiske fremskridt og ikke-tekniske hindringer for markedsadgang

j)

gennemføre forskning til støtte for udviklingen af nye og gennemgangen af eksisterende forordninger og standarder med henblik på at eliminere kunstige hindringer for markedsadgang og støtte udskiftelighed, interoperabilitet, grænseoverskridende handel med brint og eksportmarkeder, idet der samtidig sikres sikker drift, og idet det sikres, at innovationen ikke begrænses

k)

gennemføre kommunikations- og formidlingsaktiviteter og stille pålidelig information til rådighed med henblik på at øge offentlighedens bevidsthed om og skabe offentlig accept af brintsikkerhed og fordelene ved de nye teknologier for så vidt angår miljø, forsyningssikkerhed, energiomkostninger og beskæftigelse

l)

udarbejde og gennemføre en flerårig forskningsaktivitetsgennemførelsesplan

m)

stille fællesskabsmidlerne til rådighed og mobilisere de midler fra den private sektor og andre midler fra den offentlige sektor, der er nødvendige for at gennemføre foretagendets FTU-aktiviteter

n)

sikre fornuftig drift af FTU-aktiviteterne og fornuftig finansiel forvaltning af ressourcerne

o)

meddele og formidle oplysninger om projekterne, herunder deltagernes navne, resultaterne af FTU-aktiviteterne og størrelsen af fællesforetagendet BCB’s finansielle bidrag

p)

underrette de juridiske enheder, der har indgået en tilskudsaftale med fællesforetagendet BCB, om de potentielle lånemuligheder fra Den Europæiske Investeringsbank, især finansieringsfaciliteten for risikodeling, der er oprettet under det syvende rammeprogram

q)

sikre et højt niveau for gennemsigtighed og loyal konkurrence under betingelser med lige adgang for alle ansøgere til FTU-aktiviteterne under fællesforetagendet BCB, uanset om de er medlemmer af forskningsgruppen eller industrigruppen (navnlig SMV’er)

r)

følge den internationale udvikling inden for området og om nødvendigt indgå i internationalt samarbejde

s)

udvikle et tæt samarbejde og sikre samordning med forskningsrammeprogrammet og andre europæiske nationale og tværnationale aktiviteter, organer og aktører

t)

overvåge fremskridtet i forhold til målene for fællesforetagendet BCB

u)

gennemføre andre aktiviteter, der måtte være nødvendige for at nå målene, jf. denne forordnings artikel 2.

Artikel 2

Medlemmer

1.   Fællesforetagenet BCB’s stiftende medlemmer (i det følgende benævnt »stiftende medlemmer«) er:

a)

Fællesskabet repræsenteret ved Kommissionen og

b)

efter accept af disse vedtægter European Fuel Cell and Hydrogen Joint Technology Initiative Industry Grouping Aisbl, en non profit-organisation oprettet efter belgisk lovgivning (registreringsnummer: 890025478, som har sit faste kontor i Bruxelles), hvis formål er at bidrage til at nå målsætningerne for fællesforetagendet BCB (i det følgende benævnt »industrigruppen«).

2.   Industrigruppen:

sikrer, at dens bidrag til fællesforetagendet BCB’s ressourcer i henhold til artikel 12 i disse vedtægter ydes på forhånd som et kontanttilskud til dækning af 50 % af fællesforetagendet BCB’s løbende omkostninger og overføres til fællesforetagendet BCB’s budget inden hvert regnskabsårs begyndelse

sikrer, at erhvervslivets bidrag til gennemførelsen af de FTU-aktiviteter, der finansieres af fællesforetagendet BCB, mindst svarer til Fællesskabets bidrag

er åben for medlemskab på rimelige vilkår for private juridiske enheder (herunder SMV’er), der er oprettet efter lovgivningen i en medlemsstat eller et associeret land, og som har deres hjemsted, centrale administration eller hovedkontor i dette område, forudsat at de er aktive inden for brændselsceller og brint i Europa og har forpligtet sig til at bidrage til fællesforetagendet BCB’s målsætninger og ressourcer.

3.   En forskningsgruppe kan blive medlem efter oprettelsen af fællesforetagendet BCB, forudsat at den har godkendt disse vedtægter.

Forskningsgruppen:

er åben for medlemskab på rimelige vilkår for non profit-forskningsorganisationer, herunder universiteter eller forskningscentre, der er etableret i en medlemsstat eller i et associeret land, bortset fra organisationer, der repræsenterer erhvervslivets interesser og organisationer, der er oprettet af et selskab udelukkende med det formål at drive forskning for dette selskab

er en non profit-organisation, hvis formål er at bidrage til at nå målsætningerne for fællesforetagendet BCB

er oprettet efter belgisk lovgivning og opererer i henhold til sine registrerede vedtægter, der er behørigt vedtaget, således at de er i overensstemmelse med FTI’et

sikrer, at dets bidrag til fællesforetagendet BCB’s ressourcer ydes på forhånd som et kontanttilskud til dækning af 1/12 af fællesforetagendet BCB’s løbende omkostninger og overføres til fællesforetagendet BCB’s budget inden hvert regnskabsårs begyndelse.

Artikel 3

Medlemskab og ændringer af medlemskab

1.   En eventuel ansøgning om medlemskab fra forskningsgruppen til fællesforetagendet BCB stiles til bestyrelsen med henblik på godkendelse.

2.   Bestyrelsens afgørelser om forskningsgruppens medlemskab træffes ud fra forskningsgruppens relevans og potentielle merværdi for virkeliggørelsen af fællesforetagendet BCB’s mål. Kommissionen underretter i god tid Rådet om bestyrelsens vurdering og eventuelle afgørelse.

3.   Medlemskab af fællesforetagendet BCB kan ikke overføres til en tredjepart, medmindre bestyrelsen på forhånd har givet tilladelse hertil.

4.   Et stiftende medlem kan ophæve sit medlemskab af fællesforetagendet BCB. I givet fald afvikles fællesforetagendet BCB i overensstemmelse med artikel 27.

5.   Forskningsgruppen kan ophæve sit medlemskab af fællesforetagendet BCB. Ophævelsen træder i kraft og bliver uigenkaldelig seks måneder efter underretning af de stiftende medlemmer, hvorefter det udtrædende medlem fritages for andre forpligtelser end de forpligtelser, der blev godkendt af fællesforetagendet BCB forud for ophævelsen af medlemskabet.

6.   De stiftende medlemmer og forskningsgruppen, hvis den bliver medlem, benævnes i det følgende »medlemmer«.

Artikel 4

Organer

1.   Fællesforetagendet BCB har følgende organer:

a)

bestyrelsen

b)

den administrerende direktør

c)

det videnskabelige udvalg.

2.   Såfremt en bestemt opgave ikke pålægges et af organerne, er bestyrelsen det kompetente organ.

3.   Gruppen af repræsentanter for BCB-staterne og interessenternes generalforsamling er fællesforetagendet BCB’s rådgivende organer.

Artikel 5

Bestyrelsen

1.   Sammensætning og beslutningsproces

a)

Bestyrelsen sammensættes af seks repræsentanter fra industrigruppen, og seks repræsentanter fra Kommissionen.

b)

Hvis der nedsættes en forskningsgruppe, overdrager Kommissionen en plads til dennes repræsentant.

c)

Hver plads i bestyrelsen giver ret til én stemme. Kommissionens stemmer er udelelige, Medlemmerne bestræber sig på at opnå enighed. Hvis der ikke er opnået enighed, træffer bestyrelsen afgørelse med et flertal på tre fjerdedele af medlemmerne.

d)

Mindst én af de repræsentanter, der udnævnes af industrigruppen, repræsenterer SMV’er.

e)

Bestyrelsen vælger sin formand. Formanden vælges for to år.

f)

Formanden indkalder til interessenternes generalforsamling.

g)

Bestyrelsens sekretær er den administrerende direktørs. Den administrerende direktør deltager i forhandlingerne, men har ikke stemmeret.

h)

Medlemmernes repræsentanter kan ikke drages personligt til ansvar for aktiviteter, som de udfører i deres egenskab af repræsentanter i bestyrelsen.

i)

Bestyrelsen vedtager sin forretningsorden i overensstemmelse med stk. 3.

2.   Rolle og opgaver

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for driften af fællesforetagendet BCB og fører tilsyn med gennemførelsen af dets aktiviteter.

Bestyrelsen skal navnlig:

a)

vurdere ansøgninger og træffe afgørelse om ændringer vedrørende medlemskab, jf. artikel 3

b)

træffe afgørelse om ophævelse af medlemskab af fællesforetagendet BCB, hvis et medlem ikke opfylder sine forpligtelser

c)

godkende de årlige og flerårige forskningsaktivitetsgennemførelsesplaner og de tilhørende anslåede udgifter på forslag af den administrerende direktør efter samråd med gruppen af repræsentanter for BCB-staterne og det videnskabelige udvalg

d)

godkende det årlige budget, herunder stillingsfortegnelsen

e)

godkende den årlige aktivitetsrapport, herunder de tilhørende udgifter

f)

godkende den årlige resultatopgørelse og balance

g)

varetage etableringen af fællesforetagendet BCB’s interne revisionskapacitet

h)

vedtage fællesforetagendet BCB’s finansielle bestemmelser, jf. forordningens artikel 6

i)

godkende initiativer til vedtægtsændringer i overensstemmelse med artikel 26

j)

udnævne, afskedige eller udskifte den administrerende direktør, udstikke retningslinjer for den administrerende direktør og overvåge dennes præstation

k)

godkende programkontorets organisatoriske struktur på forslag af direktøren

l)

godkende principperne for vurdering af bidrag i form af naturalydelser under overholdelse af de principper, der er omhandlet i artikel 12

m)

godkende retningslinjer for evaluering og udvælgelse af projektforslag fra den administrerende direktør

n)

godkende listen over projektforslag, der er udvalgt til at modtage støtte

o)

godkende standardtilskudsaftalen

p)

godkende tjenesteydelses- og indkøbskontrakter

q)

godkende den årlige uafhængige vurdering af niveauet for bidrag i form af naturalydelser, inden den forelægges for Kommissionen

r)

fordele opgaver, der ikke specifikt er tildelt et af fællesforetagendet BCB’s organer

s)

godkende fællesforetagendet BCB’s procedurer, herunder reglerne for intellektuelle ejendomsrettigheder i overensstemmelse med artikel 25

t)

vedtage gennemførelsesbestemmelserne til forordning (EF) nr. 1049/2001, jf. artikel 14 i denne forordning

u)

godkende indkaldelser af forslag

v)

føre tilsyn med fællesforetagendet BCB’s generelle aktiviteter.

3.   Forretningsorden

a)

Bestyrelsen afholder ordinært møde to gange om året. Den kan afholde ekstraordinære møder på anmodning af Kommissionen eller et flertal af repræsentanterne for industrigruppen eller på anmodning af formanden. Møderne holdes almindeligvis på fællesforetagendets BCB’s hjemsted. Bestyrelsens møder indkaldes af formanden.

b)

Formanden for gruppen af repræsentanter for BCB-staterne har ret til at deltage i bestyrelsens møder som observatør.

c)

Bestyrelsen kan fra gang til gang invitere observatører til at deltage i møderne uden stemmeret, navnlig repræsentanter for regionerne og regelfastsættende organer.

Artikel 6

Den administrerende direktør

1.   Den administrerende direktør er den øverste ansvarlige for den daglige ledelse af fællesforetagendet BCB i overensstemmelse med bestyrelsens afgørelser. Den administrerende direktør skal i den forbindelse regelmæssigt informere og følge op på ad hoc-anmodninger om oplysninger fra bestyrelsen og det videnskabelige udvalg.

2.   Den administrerende direktør er fællesforetagendet BCB’s retlige repræsentant. Vedkommende udfører sine opgaver i uafhængighed og står til ansvar over for bestyrelsen.

3.   Den administrerende direktør udøver over for personalet de beføjelser, der er fastlagt i artikel 7, stk. 2, i denne forordning.

4.   Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen for en periode på tre år efter offentliggørelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser i Den Europæiske Unions Tidende og andre offentligt tilgængelige tidsskrifter eller på internettet. Efter en evaluering af den administrerende direktørs præstationer kan bestyrelsen forlænge ansættelsesperioden én gang med en periode på højst fire år.

5.   Den administrerende direktør skal navnlig

a)

forelægge de årlige og flerårige gennemførelsesplaner og de tilhørende anslåede udgifter for bestyrelsen

b)

forelægge det årlige budgetforslag, herunder stillingsfortegnelsen for bestyrelsen

c)

forelægge den årlige aktivitetsrapport, herunder de tilhørende udgifter for bestyrelsen

d)

forelægge den årlige resultatopgørelse og balance for bestyrelsen

e)

forelægge ordninger og retningslinjer for evaluering og udvælgelse af projektforslag, herunder procedurer for formidling af forskningsresultater for bestyrelsen med henblik på godkendelse

f)

overvåge håndteringen af indkaldelserne af projektforslag

g)

forelægge listen over projektforslag, der er udvalgt til at modtage støtte for bestyrelsen med henblik på godkendelse

h)

forelægge de tilskudsaftaler, der skal indgås for bestyrelsen med henblik på godkendelse

i)

godkende og undertegne de enkelte tilskudsaftaler, der er indgået i overensstemmelse med standardtilskudsaftalen. Tilskudsaftaler med bestemmelser, der ikke fuldt ud er i overensstemmelse med standardtilskudsaftalen, forelægges for bestyrelsen med henblik på godkendelse

j)

forelægge de tjenesteydelseskontrakter og indkøbskontrakter, der skal indgås for bestyrelsen med henblik på godkendelse

k)

forelægge sit/sine forslag vedrørende programkontorets organisatoriske struktur og organisering, ledelse og overvågning af fællesforetagendet BCB’s personale for bestyrelsen

l)

tilrettelægge bestyrelsens møder

m)

varetage sekretariatsfunktionen for interessenternes generalforsamling

n)

efter behov deltage i det videnskabelige udvalgs møder som observatør

o)

hvis det er relevant, nedsætte ad hoc-ekspertgrupper på foranledning af bestyrelsen med henblik på ar indhente rådgivning fra eksperter

p)

overvåge offentlig og privat finansiering og være ansvarlig for at foreslå bestyrelsen, hvilke foranstaltninger den kan træffe for at opretholde den ønskede balance

q)

vurdere niveauet for bidrag i form af naturalydelser under overholdelse af de principper, der er omhandlet i artikel 12 (den første ved udgangen af andet regnskabsår efter fællesforetagendet BCB’s start) og tage ansvaret for, at vurderingsresultaterne godkendes af bestyrelsen og forelægges for Kommissionen senest fire måneder efter hvert regnskabsårs afslutning

r)

meddele bestyrelsen eventuelle yderligere ønskede oplysninger

s)

meddele og yde Kommissionen de oplysninger og tjenester, der er nødvendige for midtvejsevalueringen og den endelige evaluering

t)

være ansvarlig for risikovurdering og risikostyring

u)

være ansvarlig for at foreslå bestyrelsen forsikringer, der måtte være nødvendige for, at fællesforetagendet BCB kan opfylde sine forpligtelser

v)

være ansvarlig for udarbejdelse, forhandling og indgåelse af tilskudsaftaler med henblik på gennemførelse af FTU-aktiviteter og de tjenesteydelses- og indkøbskontrakter, der er nødvendige for fællesforetagendet BCB’s operationer

w)

være ansvarlig for det nødvendige forberedende arbejde med henblik på at sikre Europa-Parlamentets årlige dechargeprocedure.

Artikel 7

Programkontor

1.   Programkontoret varetager under den administrerende direktørs ansvar alle fællesforetagendet BCB’s ansvarsområder.

2.   Programkontoret skal navnlig:

a)

håndtere indkaldelser af projektforslag i henhold til den årlige gennemførelsesplan, med bistand fra uafhængige eksperter evaluere og udvælge projektforslag, forhandle de udvalgte projektforslag og følge op på og administrere tilskudsaftalerne og samordne dem

b)

være ansvarlig for etablering og forvaltning af den relevante regnskabsordning for beregning af de reelle offentlige og private bidrag til projekterne

c)

tilvejebringe relevant dokumentation og logistisk støtte til bestyrelsen og andre hjælpeorganer

d)

udarbejde den flerårige forskningsaktivitetsgennemførelsesplan og de tilhørende anslåede udgifter

e)

udarbejde det årlige budgetforslag, herunder stillingsfortegnelsen

f)

udarbejde den årlige aktivitetsrapport, herunder de tilhørende udgifter

g)

udarbejde den årlige resultatopgørelse og balance

h)

udarbejde alle de dokumenter, der er nødvendige for midtvejsevalueringen og den endelige evaluering

i)

håndtere udbudsprocedurer for varer og tjenesteydelser i henhold til de finansielle bestemmelser for fællesforetagendet BCB

j)

varetage eventuelle andre opgaver, som bestyrelsen betror fællesforetagendet eller uddelegerer til det.

Artikel 8

Det videnskabelige udvalg

1.   Det videnskabelige udvalg fungerer som rådgivende organ for bestyrelsen. Det videnskabelige udvalg udfører sine aktiviteter med støtte fra programkontoret.

2.   Det videnskabelige udvalg består af højst ni medlemmer.

3.   Medlemmerne afspejler en ligelig repræsentation af ekspertise i verdensklasse fra akademiske kredse, erhvervslivet og tilsynsmyndighederne. Det videnskabelige udvalgs medlemmer skal under ét besidde den videnskabelige kompetence og ekspertise inden for det samlede tekniske område, der er nødvendig for at afgive strategiske anbefalinger angående fællesforetagendet BCB på et videnskabeligt grundlag.

4.   Bestyrelsen fastlægger de specifikke kriterier og udvælgelsesprocesser for sammensætningen af det videnskabelige udvalg og udpeger medlemmerne. Bestyrelsen tager de kandidater i betragtning, der er foreslået af gruppen af repræsentanter for BCB-staterne.

5.   Det videnskabelige udvalg udvælger en formand blandt sine medlemmer ved konsensus.

6.   Det videnskabelige udvalg har til opgave at:

a)

rådgive om de videnskabelige prioriteter med henblik på forslaget til de årlige og flerårige gennemførelsesplaner

b)

rådgive om de videnskabelige fremskridt, der beskrives i den årlige aktivitetsrapport

c)

rådgive om sammensætningen af peer review-udvalg.

7.   Det videnskabelige udvalg afholder møde mindst én gang om året og indkaldes af formanden.

8.   Det videnskabelige udvalg kan med formandens samtykke opfordre ikke-medlemmer til at deltage i sine møder.

Artikel 9

Gruppen af repræsentanter for BCB-staterne

1.   Gruppen af repræsentanter for BCB-staterne har en rådgivende rolle for fællesforetagendet BCB.

2.   Gruppen af repræsentanter for BCB-staterne består af en repræsentant for hver medlemsstat og for hvert associeret land. Det vælger en formand af sin midte.

3.   Den gennemgår navnlig oplysninger og afgiver udtalelser om følgende emner:

a)

programrelaterede fremskridt i fællesforetagendet BCB

b)

efterlevelse og overholdelse af målsætninger

c)

opdatering af den strategiske retning

d)

forbindelser til rammeprogrammets forskningssamarbejde

e)

planlægning og resultater i forbindelse med indkaldelser af forslag og bud

f)

inddragelse af SMV’er.

4.   Den giver også fællesforetagendet input om følgende emner:

a)

status og grænseflade mellem fællesforetagendets aktiviteter og relevante nationale forskningsprogrammer samt kortlægning af mulige samarbejdsområder

b)

særlige foranstaltninger truffet på nationalt plan med hensyn til formidlingsarrangementer, relevante tekniske workshopper og kommunikationsaktiviteter.

5.   Gruppen af repræsentanter for BCB-staterne kan på eget initiativ fremsætte henstillinger til fællesforetagendet BCB om anliggender af teknisk, ledelsesmæssig og finansiel karakter, især når disse påvirker nationale interesser. Fællesforetagendet BCB underretter gruppen af repræsentanter for BCB-staterne om sin opfølgning af sådanne henstillinger.

6.   Gruppen af repræsentanter for BCB-staterne mødes mindst to gange om året og indkaldes af fællesforetagendet. Der kan indkaldes til ekstraordinære møder for at behandle særlige sager af stor betydning for fællesforetagendet BCB’s aktiviteter. Fællesforetagendet indkalder til disse møder enten på eget initiativ eller på anmodning af gruppen af repræsentanterne for BCB-staterne.

7.   Den administrerende direktør, bestyrelsesformanden og/eller deres repræsentanter samt en repræsentant for Kommissionen deltager i møderne.

8.   Gruppen af repræsentanter for BCB-staterne vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 10

Interessenternes generalforsamling

1.   Interessenternes generalforsamling har en rådgivende rolle for fællesforetagendet BCB. Den er åben for alle offentlige og private interessenter og internationale interessentgrupper fra medlemsstater, associerede lande og tredjelande. Der afholdes generalforsamling én gang om året.

2.   Interessenternes generalforsamling holdes orienteret om fællesforetagendet BCB’s aktiviteter og opfordres til at fremsætte bemærkninger.

Artikel 11

Intern revisionsfunktion

De funktioner, der i medfør af artikel 185, stk. 3, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 påhviler Kommissionens interne revisor, udføres på bestyrelsen ansvar, og denne fastsætter passende bestemmelser herfor under hensyn til fællesforetagendet BCB’s størrelse og emneområde.

Artikel 12

Finansieringskilder

1.   Fællesforetagendet BCB finansieres i fællesskab af medlemmerne i form af finansielle bidrag, der betales i rater, og bidrag i naturalier fra retlige enheder, der deltager i aktiviteterne.

Eventuelle andre bidrag til fællesforetagendet BCB kan også accepteres. Bestyrelsen beslutter, om disse skal accepteres, og hvordan de skal anvendes.

2.   Fællesforetagendet BCB’s løbende omkostninger dækkes fra starten ligeligt af kontanttilskud fra Fællesskabet og industrigruppen. Så snart forskningsgruppen bliver medlem af fællesforetagendet BCB, bidrager den med 1/12 til de løbende omkostninger. I så fald nedsættes Fællesskabets bidrag til de løbende omkostninger tilsvarende.

Fællesskabets samlede bidrag til fællesforetagendet BCB’s løbende omkostninger må ikke overstige 20 mio. EUR. Hvis en del af Fællesskabets bidrag ikke anvendes, kan det stilles til rådighed for fællesforetagendet BCB’s aktiviteter.

3.   Fællesforetagendet BCB’s driftsomkostninger dækkes over Fællesskabets finansielle bidrag og bidrag fra de juridiske enheder, der deltager i aktiviteterne. Bidraget fra erhvervslivet skal være mindst lige så stort som Fællesskabets bidrag. Andre bidrag til medfinansiering af aktiviteter vil blive betragtes som indtægter i overensstemmelse med reglerne om deltagelse i syvende rammeprogram.

4.   Alle fællesforetagendet BCB’s ressourcer og aktiviteter skal benyttes til at opfylde målene i denne forordnings artikel 2.

5.   Eventuelle renter af bidrag, når de er modtaget af fællesforetagendet BCB, anses for fællesforetagendets indtægter.

6.   Renter af forudbetalte tilskud fra fællesforetagendet BCB anses for projektkonsortiets indtægter.

7.   Niveauet for bidrag i form af naturalydelser beregnet på årsbasis vurderes én gang om året. Metoden til evaluering af bidrag i naturalier fastlægges af fællesforetagendet BCB i overensstemmelse med dets finansielle bestemmelser på grundlag af reglerne for deltagelse i syvende rammeprogram. Den første vurdering indledes ved afslutningen af hvert regnskabsår efter påbegyndelsen af fællesforetagendet BCB. Vurderingen foretages derefter i hvert regnskabsår af en uafhængig revisor. Resultaterne af vurderingen forelægges Kommissionen senest fire måneder efter udgangen af hvert regnskabsår.

Hvis vurderingen fastslår, at bidraget fra erhvervslivet ikke når op på det krævede niveau, reducerer Kommissionen sit bidrag det efterfølgende år.

Hvis det fastslås, at bidraget fra erhvervslivet i to år i træk ikke når op på det krævede niveau, kan Kommissionen foreslå Rådet at ophæve fællesforetagendet BCB.

8.   Fællesforetagendet BCB ejer alle de aktiver, som det frembringer eller får overført med henblik på at opfylde sine mål, jf. artikel 2 i denne forordning.

Artikel 13

Deltagelse i aktiviteter

1.   Deltagelse i projekter er åben for andre juridiske enheder og internationale organisationer, såfremt minimumsbetingelserne er opfyldt.

2.   Følgende minimumsbetingelser gælder for projekter, der modtager støtte fra fællesforetagendet BCB:

a)

mindst tre juridiske enheder skal deltage, hvoraf hver er etableret i en medlemsstat eller et associeret land, og hvoraf to ikke må være etableret i samme medlemsstat eller associerede land

b)

alle tre juridiske enheder skal være indbyrdes uafhængige i henhold til artikel 6 i reglerne for deltagelse i syvende rammeprogram

c)

mindst én juridisk enhed skal være medlem af industrigruppen eller forskningsgruppen.

3.   De juridiske enheder, der ønsker at deltage i et projekt, danner et konsortium og udpeger et af deres medlemmer til at fungere som projektkoordinator.

Koordinatoren bør generelt komme fra industrigruppen eller fra forskningsgruppen, hvis en sådan forskningsgruppe bliver medlem af fællesforetagendet.

4.   I forbindelse med tjenesteydelses- og indkøbskontrakter, støtteaktioner, undersøgelser og uddannelsesaktiviteter, der finansieres af fællesforetagendet BCB, kræves det som minimum, at én juridisk enhed deltager heri.

Artikel 14

Implementering af FTU-aktiviteter

1.   Fællesforetagendet BCB støtter FTU-aktiviteter efter åbne indkaldelser af konkurrerende forslag, en uafhængig evaluering og indgåelse af en tilskudsaftale og en konsortieaftale for hvert projekt.

2.   I særlige tilfælde kan fællesforetagendet BCB anvende udbud, hvis det skønnes nødvendigt for effektivt at kunne opfylde forskningsmålsætningerne.

3.   Fællesforetagendet BCB definerer procedurerne og mekanismerne for gennemførelse, overvågning og kontrol af tilskudsaftalerne.

4.   Tilskudsaftalen:

sikrer passende foranstaltninger med henblik på gennemførelsen af FTU-aktiviteterne

fastlægger passende finansielle ordninger og bestemmelser om intellektuelle ejendomsrettigheder, jf. artikel 25

indeholder bestemmelser om forholdet mellem projektkonsortiet og fællesforetagendet BCB.

5.   Konsortieaftalen indgås af projektdeltagerne forud for indgåelsen af støtteaftalen. Aftalen skal:

sikre passende foranstaltninger med henblik på gennemførelsen af tilskudsaftalen

indeholde bestemmelser om forholdet mellem deltagere i et projekt, navnlig bestemmelser om intellektuelle ejendomsrettigheder.

Artikel 15

Finansiering af aktiviteter

1.   Følgende enheder kan modtage støtte:

a)

juridiske enheder, der er etableret i en medlemsstat eller et associeret land

b)

internationale organisationer, der har status som juridisk person i henhold til folkeretten, samt specialiserede agenturer, der er etableret af sådanne organisationer

c)

juridiske enheder fra tredjelande, forudsat at bestyrelsen skønner, at deres deltagelse er særlig gavnlig for projektet.

2.   For at kunne komme i betragtning til fællesskabsfinansiering skal udgifter i forbindelse med gennemførelsen af forsknings- og udviklingsaktiviteter være uden moms.

3.   De maksimale finansielle bidrag fra Fællesskabet skal tilpasses, så de er i overensstemmelse med dem, der er fastsat i reglerne for deltagelse i syvende rammeprogram. Hvis det bliver nødvendigt at nedsætte finansieringen for at overholde principperne i artikel 12, stk. 3, skal nedsættelserne være rimelige og afbalanceret i forhold til de ovenfor nævnte maksimale finansielle bidrag i reglerne for deltagelse i syvende rammeprogram for alle deltagerkategorier i hvert enkelt projekt.

Artikel 16

Finansielle forpligtelser

Fællesforetagendet BCB’s finansielle forpligtelser må ikke overstige værdien af de finansielle midler, som det har til sin rådighed, eller som medlemmerne har afsat til dets budget.

Artikel 17

Finansielle indtægter

Undtagen i tilfælde af afvikling af fællesforetagendet BCB, jf. artikel 27, foretages der ingen udbetalinger til fællesforetagendet BCB’s medlemmer af et eventuelt overskud i indtægterne i forhold til udgifterne.

Artikel 18

Regnskabsår

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Artikel 19

Finansiel gennemførelse

Den administrerende direktør gennemfører budgettet for fællesforetagendet BCB.

Artikel 20

Regnskabsaflæggelse

1.   Den administrerende direktør forelægger hvert år bestyrelsen et foreløbigt årligt budgetforslag, der indeholder et overslag over de årlige udgifter for de efterfølgende to år. I dette overslag anføres de forventede indtægter og udgifter for det første af disse to regnskabsår så detaljeret, som det er nødvendigt af hensyn til hvert medlems interne budgetprocedure i forhold til dets finansielle bidrag til fællesforetagendet BCB. Den administrerende direktør giver bestyrelsen alle supplerende oplysninger, der er nødvendige med henblik herpå.

2.   Bestyrelsesmedlemmerne meddeler straks den administrerende direktør deres bemærkninger til det foreløbige budgetforslag og i særdeleshed til overslaget over indtægter og udgifter i det følgende år.

3.   Under hensyntagen til bestyrelsesmedlemmernes bemærkninger udarbejder den administrerende direktør budgetforslaget for det følgende år og forelægger det for bestyrelsen til godkendelse.

4.   Den årlige budgetplan og den årlige gennemførelsesplan for et givet år vedtages af fællesforetagendet BCB’s bestyrelse inden udgangen af det foregående år.

5.   Senest to måneder efter hvert regnskabsårs afslutning forelægger den administrerende direktør den årlige resultatopgørelse og balance for det foregående år for bestyrelsen med henblik på godkendelse. Den årlige resultatopgørelse og balance for det foregående år forelægges for Revisionsretten og Kommissionen.

Artikel 21

Planlægning og rapportering

1.   Den flerårige gennemførelsesplan beskriver det rullende program for fællesforetagendet BCB’s FTU-aktiviteter. Den årlige gennemførelsesplan indeholder en detaljeret plan for FTU-aktiviteterne og tilhørende anslåede udgifter for det kommende år. Den årlige gennemførelsesplan gøres tilgængelig i en form, der egner sig til offentliggørelse, når bestyrelsen har godkendt den.

2.   I en årlig aktivitetsrapport beskrives fællesforetagendet BCB’s fremskridt i hvert kalenderår, navnlig set i forhold til den årlige gennemførelsesplan for det pågældende år. Den skal også indeholde oplysninger om de udførte FTU-aktiviteter og SMV’ers deltagelse samt om andre aktiviteter i det foregående år og udgifterne hertil. Den administrerende direktør fremlægger den årlige aktivitetsrapport sammen med de årlige regnskaber og statusopgørelser. Den årlige aktivitetsrapport offentliggøres, når bestyrelsen har godkendt den.

Artikel 22

Kontrakter om indkøb og tjenesteydelser

Fællesforetagendet BCB fastlægger samtlige de procedurer og mekanismer for gennemførelse, overvågning og kontrol af tjenesteydelses- og indkøbskontrakter, der er nødvendige for driften af fællesforetagendet BCB i henhold til bestemmelserne i fællesforetagendets finansielle bestemmelser.

Artikel 23

Medlemmernes ansvar og forsikring

1.   Medlemmernes økonomiske ansvar for fællesforetagendet BCB’s gæld er begrænset til det bidrag, de allerede har ydet til de løbende omkostninger.

2.   Fællesforetagendet BCB tegner en passende forsikring.

Artikel 24

Interessekonflikter

1.   Fællesforetagendet BCB og dets organer undgår interessekonflikter i forbindelse med udførelsen af deres aktiviteter.

2.   Dette er navnlig vigtigt, når der kan være tale om en interessekonflikt, der vedrører repræsentanterne i bestyrelsen.

Artikel 25

Politikken for intellektuelle ejendomsrettigheder

1.   Fællesforetagendet BCB vedtager generelle bestemmelser for sin politik for intellektuelle ejendomsrettigheder i overensstemmelse med artikel 15 i denne forordning og inkorporerer dem i tilskudsaftalerne og konsortieaftalerne.

2.   Formålet med fællesforetagendet BCB’s politik for intellektuelle ejendomsrettigheder er at generere forgrundsviden, fremme udnyttelse, anvendelse og formidling heraf med henblik på hurtige fremskridt mod kommercielle resultater, at opnå retfærdig fordeling af rettigheder, at belønne innovation og opnå bred deltagelse af private og offentlige enheder i projekter.

3.   Politikken for intellektuelle ejendomsrettigheder afspejler følgende principper:

Hver deltager i et projekt forbliver ejer af den baggrund, som vedkommende bibringer til et projekt, og forbliver ejer af den forgrund, som vedkommende genererer i et projekt, medmindre andet er aftalt indbyrdes og skriftligt mellem deltagerne i et projekt. Betingelserne og vilkårene for adgang til disse rettigheder og licenser, for så vidt angår baggrund eller forgrund, defineres i tilskudsaftalen og konsortieaftalen for det pågældende projekt.

Deltagerne i et projekt påtager sig at formidle og tillade anvendelse af forgrund i henhold til de betingelser og vilkår, der er defineret i tilskudsaftalen og konsortieaftalen, idet der tages hensyn til beskyttelsen af deres intellektuelle ejendomsrettigheder, krav om fortrolighed og især fællesforetagendet BCB’s særlige karakter som et privat-offentligt partnerskab.

Artikel 26

Ændring af vedtægterne

1.   Ethvert medlem af fællesforetagendet BCB kan over for bestyrelsen tage initiativ til ændring af disse vedtægter.

2.   Efter at være blevet godkendt af bestyrelsen forelægges de i stk. 1 omhandlede initiativer som udkast til ændringer for Kommissionen, der vedtager dem, hvis det er relevant.

3.   Ændringer, der berører de væsentlige elementer i disse vedtægter, navnlig ændringer til artikel 2, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 23, 26 og 27, vedtages dog i overensstemmelse med traktatens artikel 172.

Artikel 27

Afvikling

1.   Fællesforetagendet BCB afvikles ved udgangen af den i denne forordnings artikel 1 omhandlede periode, eller efter en ændring i henhold til denne forordnings artikel 11, stk. 2.

2.   Afviklingsproceduren indledes automatisk, hvis et af de stiftende medlemmer opsiger sit medlemskab af fællesforetagendet BCB, medmindre ansøgningen om opsigelse ledsages af et forslag om overdragelse af medlemskabet til en juridisk enhed, der kan accepteres af de resterende stiftende medlemmer.

3.   Til at forestå afviklingen af fællesforetagendet BCB udpeger bestyrelsen en eller flere likvidatorer, som handler i overensstemmelse med bestyrelsens afgørelser.

4.   Under afviklingen leverer fællesforetagendet BCB fysiske genstande, som værtsstaten har stillet til rådighed efter værtsstatsaftalen, tilbage til værtsstaten.

5.   Når eventuelle fysiske genstande er tilbageleveret som anført i stk. 4, anvendes eventuelle tilbageværende aktiver til at dække fællesforetagendet BCB’s passiver og udgifterne til afvikling. Et eventuelt overskud fordeles mellem eksisterende medlemmer på tidspunktet for afviklingen i forhold til deres faktiske bidrag til fællesforetagendet BCB. Et eventuelt overskud, der tilfalder Fællesskabet, tilbageføres til Kommissionens budget.

6.   Resterende aktiver fordeles mellem eksisterende medlemmer på tidspunktet for afviklingen i forhold til deres faktiske bidrag til fællesforetagendet BCB.

7.   Der oprettes en ad hoc-procedure for at sikre en hensigtsmæssig forvaltning af eventuelle støtteaftaler og kontrakter om indkøb og tjenesteydelser, som fællesforetagendet BCB har indgået, af en varighed, der overstiger varigheden af fællesforetagendet BCB.


Top