EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0516

Kommissionens forordning (EF) nr. 516/2008 af 10. juni 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1200/2005, (EF) nr. 184/2007, (EF) nr. 243/2007, (EF) nr. 1142/2007, (EF) nr. 1380/2007 og (EF) nr. 165/2008 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for visse fodertilsætningsstoffer (EØS-relevant tekst)

OJ L 151, 11.6.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 168 - 169

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/516/oj

11.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 151/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 516/2008

af 10. juni 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 1200/2005, (EF) nr. 184/2007, (EF) nr. 243/2007, (EF) nr. 1142/2007, (EF) nr. 1380/2007 og (EF) nr. 165/2008 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for visse fodertilsætningsstoffer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 13, stk. 3,

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

BASF Aktiengesellschaft har indsendt en ansøgning i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003 med forslag til ændring af navnet på indehaveren af godkendelsen for så vidt angår Kommissionens forordning (EF) nr. 1200/2005 (2), (EF) nr. 184/2007 (3), (EF) nr. 243/2007 (4), (EF) nr. 1142/2007 (5), (EF) nr. 1380/2007 (6) og (EF) nr. 165/2008 (7).

(2)

Disse forordninger giver tilladelse til anvendelse af bestemte tilsætningsstoffer. Godkendelsen er knyttet til indehaveren af godkendelsen. Indehaveren af godkendelsen er i alle tilfælde BASF Aktiengesellschaft.

(3)

Ansøgeren anfører, at BASF Aktiengesellschaft blev omdannet til BASF SE med virkning fra den 14. januar 2008, og at BASF SE er den samme virksomhed og nu ejer markedsføringsrettighederne for de pågældende tilsætningsstoffer. Ansøgeren har indsendt behørig dokumentation for dette.

(4)

Den foreslåede ændring af godkendelsesbetingelserne er af rent administrativ art og indebærer ikke en ny vurdering af de pågældende tilsætningsstoffer. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet er blevet underrettet om ansøgningen.

(5)

For at gøre det muligt for ansøgeren af udnytte markedsføringsrettighederne under navnet BASF SE fra den 14. januar 2008 er det nødvendigt at ændre godkendelsesbetingelserne med virkning fra denne dato.

(6)

Forordning (EF) nr. 1200/2005, (EF) nr. 184/2007, (EF) nr. 243/2007, (EF) nr. 1142/2007, (EF) nr. 1380/2007 og (EF) nr. 165/2008 bør således ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Der bør fastsættes en overgangsperiode, inden for hvilken eksisterende lagerbeholdninger kan opbruges.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   I bilag I til forordning (EF) nr. 1200/2005 ændres »BASF Aktiengesellschaft« i første punkt, anden kolonne, til »BASF SE«.

2.   I bilaget til forordning (EF) nr. 184/2007 ændres »BASF Aktiengesellschaft« i punkt 4d800, anden kolonne, til »BASF SE«.

3.   I bilaget til forordning (EF) nr. 243/2007 ændres »BASF Aktiengesellschaft« i punkt 4a1600, anden kolonne, til »BASF SE«.

4.   I bilaget til forordning (EF) nr. 1142/2007 ændres »BASF Aktiengesellschaft« i punkt 4a1600, anden kolonne, til »BASF SE«.

5.   I bilaget til forordning (EF) nr. 1380/2007 ændres »BASF Aktiengesellschaft« i punkt 4a62, anden kolonne, til »BASF SE«.

6.   I bilaget til forordning (EF) nr. 165/2008 ændres »BASF Aktiengesellschaft« i punkt 4a1600, anden kolonne, til »BASF SE«.

Artikel 2

Eksisterende lagre, som er i overensstemmelse med bestemmelser, der var gældende før denne forordnings ikrafttrædelse, kan fortsat markedsføres og anvendes indtil den 31 oktober 2008.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. januar 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 8).

(2)  EUT L 195 af 27.7.2005, s. 6 Ændret ved forordning (EF) nr. 1445/2006 (EUT L 271 af 30.9.2006, s. 22).

(3)  EUT L 63 af 1.3.2007, s. 1.

(4)  EUT L 73 af 13.3.2007, s. 4.

(5)  EUT L 256 af 2.10.2007, s. 20.

(6)  EUT L 309 af 27.11.2007, s. 21.

(7)  EUT L 50 af 23.2.2008, s. 8.


Top