EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0380

Rådets forordning (EF) nr. 380/2008 af 18. april 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere

OJ L 115, 29.4.2008, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 268 - 274

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/380/oj

29.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 115/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 380/2008

af 18. april 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 63, nr. 3), litra a),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Amsterdam-traktaten tager sigte på gradvis at skabe et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed og tillægger Kommissionen initiativret med henblik på vedtagelse af de relevante foranstaltninger, der er nødvendige for at nå frem til en harmoniseret indvandringspolitik.

(2)

Det er vigtigt, at den ensartet udformede opholdstilladelse indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige, og opfylder særdeles høje tekniske krav, navnlig med hensyn til sikring mod efterligning og forfalskning. Dette vil bidrage til at forebygge og bekæmpe illegal indvandring og illegalt ophold. Den skal også kunne bruges af alle medlemsstaterne.

(3)

Indførelsen af biometriske identifikatorer er et vigtigt skridt hen imod anvendelsen af nye elementer, der etablerer en mere pålidelig sammenhæng mellem indehaveren og opholdstilladelsen, hvilket er et vigtigt bidrag til at sikre, at den beskyttes mod svigagtig brug. Der bør tages hensyn til de specifikationer, der er fastsat i Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO)-dokument nr. 9303, del 3, om maskinlæsbare officielle dokumenter i format 1 og 2.

(4)

Endvidere anvender det store flertal af medlemsstaterne princippet om »1 person — 1 dokument«, hvilket øger sikkerheden endnu mere. Det bør undersøges, om dette princip skal gøres obligatorisk.

(5)

På mødet i Thessaloniki den 19.-20. juni 2003 understregede Det Europæiske Råd, at der er brug for en sammenhængende strategi i EU med hensyn til biometriske identifikatorer eller biometriske data, idet målet må være harmoniserede løsninger for så vidt angår tredjelandsstatsborgeres rejsedokumenter, EU-borgeres pas og informationssystemerne.

(6)

Anvendelsen af nye teknologier såsom e-forvaltning og digital signatur i forbindelse med adgang til e-tjenester bør lettes ved at give medlemsstaterne mulighed for at bruge det lagringsmedium, der anvendes til integrering af biometriske identifikatorer, eller et yderligere lagringsmedium til det formål i opholdstilladelser.

(7)

Formålet med denne forordning er udelukkende at fastsætte, hvilke sikkerhedsfeatures og biometriske identifikatorer der skal anvendes af medlemsstaterne i forbindelse med den ensartede udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere.

(8)

Denne forordning fastsætter kun specifikationer, der ikke er hemmelige; disse specifikationer må suppleres med yderligere specifikationer, der kan hemmeligholdes for at forebygge efterligning og forfalskning, og som ikke må indeholde persondata eller henvisning til sådanne data. Beføjelse til at vedtage sådanne supplerende specifikationer bør tillægges Kommissionen, der bør bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 6 i Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 af 29. maj 1995 om ensartet udformning af visa (2).

(9)

Med hensyn til de personoplysninger, der skal behandles i forbindelse med den ensartet udformede opholdstilladelse, finder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysningers (3) anvendelse. Det skal sikres, at ingen andre oplysninger lagres på den ensartet udformede opholdstilladelse, medmindre dette er foreskrevet i Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 (4) eller bilagene hertil, eller oplysningerne er indeholdt i det relevante rejsedokument.

(10)

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er det med henblik på at nå det grundlæggende mål om at indføre biometriske identifikatorer i interoperable formater nødvendigt og hensigtsmæssigt, at der fastlægges regler for alle de medlemsstater, der gennemfører Schengen-konventionen. Denne forordning går ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå de tilstræbte mål, jf. traktatens artikel 5, stk. 3.

(11)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Inden seks måneder efter datoen for vedtagelsen af denne forordning til udbygning af Schengen-reglerne efter bestemmelserne i afsnit IV i tredje del af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab træffer Danmark afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre denne forordning i sin nationale lovgivning, jf. artikel 5 i protokollen om Danmarks stilling.

(12)

For Islands og Norges vedkommende er denne forordning et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengen-reglerne, jf. aftalen mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (5), der falder ind under det område, der er nævnt i artikel 1, litra C, i Rådets afgørelse 1999/437/EF (6) om visse gennemførelsesbestemmelser til nævnte aftale.

(13)

Det Forenede Kongerige har i henhold til artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, ved skrivelse af 29. december 2003 meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning.

(14)

Irland har i henhold til artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, ved skrivelse af 19. december 2003 meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning.

(15)

For Schweiz’ vedkommende er denne forordning et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengen-reglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne, der falder ind under det område, der er nævnt i artikel 1, litra C, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 4, stk. 1, i Rådets afgørelse 2004/860/EF (7)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1030/2002 ændres som følger:

1)

Artikel 1 ændres således:

a)

Stk. 1, andet punktum, affattes således:

»Opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere udstedes kun som selvstændige dokumenter i ID 1- eller ID 2-format.«

b)

Stk. 2, litra a), ændres således:

i)

Nr. ii) affattes således:

»ii)

tilladelser udstedt, mens en ansøgning om asyl, en ansøgning om opholdstilladelse eller en ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse behandles«.

ii)

Følgende nummer indsættes i artikel 1, stk. 2, litra a), som nr. iia):

»iia)

tilladelser udstedt under særlige omstændigheder med henblik på en forlængelse af det tilladte ophold med en varighed på højst en måned«.

2)

Følgende litraer tilføjes til artikel 2, stk. 1:

»d)

tekniske specifikationer for lagringsmediet for de biometriske elementer og deres sikkerhed, herunder forebyggelse af uautoriseret adgang

e)

krav til kvaliteten af og fælles standarder for ansigtsbilledet og fingeraftryksbillederne

f)

en udtømmende liste over yderligere nationale sikkerhedsfeatures, der kan tilføjes af medlemsstaterne i overensstemmelse med litra h) i bilaget.«

3)

Artikel 3, stk. 1, affattes således:

»Det kan efter proceduren i artikel 7, stk. 2, besluttes, at de specifikationer, der er nævnt i artikel 2, er hemmelige og ikke må offentliggøres. I så fald meddeles de kun til de organer, der er udpeget af medlemsstaterne til at forestå trykningen, og til personer, der er behørigt bemyndiget af en medlemsstat eller af Kommissionen.«

4)

Artikel 4, stk. 2, affattes således:

»Opholdstilladelsen eller lagringsmediet for opholdstilladelsen i artikel 4a må ikke indeholde maskinlæsbare oplysninger, medmindre dette er foreskrevet i denne forordning eller bilaget hertil, eller den udstedende stat har nævnt dem i det tilknyttede rejsedokument i overensstemmelse med sin lovgivning. Medlemsstaterne kan også lagre data med henblik på e-tjenester, såsom e-forvaltning og e-handel, samt supplerende bestemmelser vedrørende opholdstilladelsen på en chip som omhandlet i punkt 16 i bilaget. Alle nationale data skal dog være logisk adskilt fra de biometriske data, der er nævnt i artikel 4a.

I forbindelse med denne forordning anvendes de biometriske elementer i opholdstilladelser kun til at kontrollere:

a)

dokumentets ægthed

b)

indehaverens identitet ved hjælp af direkte tilgængelige sammenlignelige træk, når opholdstilladelsen skal fremvises i henhold til national lovgivning.«

5)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 4a

Den ensartet udformede opholdstilladelse omfatter et lagringsmedium, der indeholder ansigtsbilledet og to fingeraftryksbilleder af indehaveren, begge i interoperable formater. Dataene skal sikres, og lagringsmediet skal have en tilstrækkelig kapacitet og skal kunne sikre dataenes integritet, ægthed og fortrolighed.

Artikel 4b

Ved anvendelsen af denne forordning optager medlemsstaterne biometriske identifikatorer, der omfatter ansigtsbilledet og to fingeraftryk fra tredjelandsstatsborgere.

Proceduren fastlægges i overensstemmelse med national praksis i den pågældende medlemsstat og med den beskyttelse, der er fastlagt i konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og i FN’s konvention om barnets rettigheder.

Følgende biometriske identifikatorer optages:

et fotografi, som ansøgeren medbringer, eller som tages, når ansøgningen indgives, og

to fingeraftryk, som optages fladt og registreres digitalt.

De tekniske specifikationer for registreringen af de biometriske identifikatorer fastsættes i overensstemmelse med procedurerne i artikel 7, stk. 2, og med ICAO-standarderne og de tekniske krav til pas udstedt af medlemsstaterne til deres statsborgere i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13. december 2004 om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder (8)

Det er obligatorisk at optage fingeraftryk fra det fyldte sjette år.

Personer, af hvilke det er fysisk umuligt at optage fingeraftryk, er undtaget fra kravet om optagelse af fingeraftryk.

6)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 5a

Hvis medlemsstaterne anvender den ensartede udformning til andre formål end de i denne forordning omhandlede, skal der træffes passende foranstaltninger til at sikre, at forveksling med den i artikel 1 omhandlede opholdstilladelse ikke er mulig, og at formålet tydeligt er angivet på kortet.«

7)

Artikel 9, stk. 3, affattes således:

»Lagringen af ansigtsbilledet som primær biometrisk identifikator gennemføres senest to år og lagringen af de to fingeraftryksbilleder senest tre år efter vedtagelsen af de respektive tekniske foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra d) og e).

Gyldigheden for opholdstilladelser, der allerede er udstedt, berøres dog ikke af gennemførelsen af nærværende forordning, medmindre den pågældende medlemsstat træffer anden beslutning.

I en overgangsperiode på to år efter vedtagelsen af de tekniske specifikationer for det ansigtsbillede, der er omhandlet i denne artikels stk. 3, kan opholdstilladelsen fortsat udstedes i form af en selvklæbende mærkat.«

8)

Bilaget ændres som anført i bilag I til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 18. april 2008.

På Rådets vegne

D. MATE

Formand


(1)  Udtalelse af 20.6.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 164 af 14.7.1995, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(3)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(4)  EFT L 157 af 15.6.2002, s. 1.

(5)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(6)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.

(7)  Rådets afgørelse 2004/860/EF af 25. oktober 2004 om undertegnelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (EUT L 370 af 17.12.2004, s. 78).

(8)  EUT L 385 af 29.12.2004, s. 1.«.


BILAG I

Bilaget til forordning (EF) nr. 1030/2002 ændres således:

1.

I litra a) foretages følgende ændringer:

1)

Første afsnit affattes således:

»Opholdstilladelsen med biometriske data udfærdiges som et selvstændigt dokument i ID 1- eller ID 2-format. Den skal trække på specifikationerne i ICAO-dokumentet om maskinlæsbare visa (dokument 9303, del 2) eller om maskinlæsbare rejsedokumenter (kort) (dokument 9303, del 3). Opholdstilladelsen må kun udstedes i form af en selvklæbende mærkat indtil to år efter vedtagelsen af de tekniske specifikationer, der er omhandlet i artikel 9, stk. 3. Den skal indeholde følgende rubrikker:«

2)

I punkt 2 udgår sidste del af punktummet »og med et identifikationsbogstav foran«.

3)

Punkt 6.4, andet punktum, affattes således:

»For de familiemedlemmer til en EU-borger, der ikke har udnyttet deres ret til fri bevægelighed, skal der anføres »familiemedlem«. Ved berettigede personer efter artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF (1) om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område kan medlemsstaterne anføre »berettiget person i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2004/38/EF«.

4)

Følgende punkt indsættes:

»8a.

Dokumentets titel, som der henvises til i punkt 1, kan også gentages nederst på kortet på yderligere to sprog. De i punkt 2-8 nævnte overskrifter bør anføres på den udstedende medlemsstats sprog. Den udstedende medlemsstat kan tilføje et andet af Den Europæiske Unions institutioners officielle sprog enten på samme linje eller under hinanden, idet der i alt højst må være to sprog.«

5)

Punkt 11 affattes således:

»11.

Det maskinlæsbare felt skal indeholde en trykt tekst i baggrundstrykket med et unikt kendetegn for den medlemsstat, der er udsteder. Denne tekst må ikke forstyrre det maskinlæsbare felts tekniske karakteristika.«

6)

Følgende punkter tilføjes:

»16.

Der skal anvendes en RF-chip som et lagringsmedium i overensstemmelse med artikel 4a. Medlemsstaterne kan lagre data på denne chip eller i opholdstilladelsen integrere en dobbelt interface eller en separat kontaktchip på kortets bagside til national brug, der skal overholde ISO-standarderne, og som ikke på nogen måde må påvirke RF-chippen.

17.

ICAO-symbol for maskinlæsbart rejsedokument med kontaktløs mikrochip (e-MRTD).«

2.

Der tilføjes et nyt litra h) efter litra g):

h)   Medlemsstaterne kan også tilføje yderligere nationale sikkerhedsfeatures, såfremt disse er opført på listen, der er opstillet i henhold til artikel 2, stk. 1, litra f), i denne forordning, og såfremt de er i overensstemmelse med nedenstående modellers harmoniserede udseende, og effektiviteten af de ensartede sikkerhedsfeatures ikke forringes.«

3.

Der indsættes følgende modeller:

»Opholdstilladelse for tredjelandsstatsborgere med biometriske data i ID 1-format

Image

Opholdstilladelse for tredjelandsstatsborgere med biometriske data i ID 2-format

Image

Image«.


(1)  EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77. Berigtiget i EUT L 229 af 29.6.2004, s. 35


BILAG II

Erklæring til offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende ved offentliggørelsen af forordningen:

»Ad artikel 1, stk. 1, litra b):

Rådet anmoder Kommissionen om at undersøge den mest hensigtsmæssige og forholdsmæssige måde, hvorpå der kan indføres harmoniserede sikkerhedsfeatures i opholdstilladelser som omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), nr. ii) og iia).«


Top