EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0308

Kommissionens forordning (EF) nr. 308/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af formatet til meddelelse om medlemsstaternes uddannelses- og autorisationsprogrammer (EØS-relevant tekst)

OJ L 92, 3.4.2008, p. 28–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 156 - 162

No longer in force, Date of end of validity: 07/12/2015; ophævet og erstattet af 32015R2065

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/308/oj

3.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 92/28


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 308/2008

af 2. april 2008

om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af formatet til meddelelse om medlemsstaternes uddannelses- og autorisationsprogrammer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af 17. maj 2006 om visse fluorholdige drivhusgasser (1), særlig artikel 5, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Meddelelsesformatet skal indeholde de væsentlige oplysninger, som kræves for at kunne bekræfte en autorisation eller et bevis, der overholder de mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse, der er fastsat af Kommissionen i medfør af forordning (EF) nr. 842/2006.

(2)

Kommissionen har vedtaget mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse i forbindelse med autorisation af virksomheder og personale. Kommissionen har særligt vedtaget Kommissionens forordning (EF) nr. 303/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse af certificering af virksomheder og personale vedrørende stationært køle-, luftkonditionerings- samt varmepumpeudstyr, der indeholder visse fluorholdige drivhusgasser (2); Kommissionens forordning (EF) nr. 304/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse i forbindelse med autorisation af virksomheder og personale for så vidt angår stationære brandsikringssystemer og brandslukkere indeholdende visse fluorholdige drivhusgasser (3); Kommissionens forordning (EF) nr. 305/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse i forbindelse med autorisation af personale, som genvinder visse fluorholdige drivhusgasser fra højspændingsanlæg (4); Kommissionens forordning (EF) nr. 306/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse i forbindelse med autorisation af personale, der genvinder visse opløsningsmidler, som er baseret på fluorholdige drivhusgasser, fra udstyr (5) samt Kommissionens forordning (EF) nr. 307/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav til uddannelsesprogrammer og betingelser for gensidig anerkendelse af uddannelsesbeviser for personale for så vidt angår luftkonditioneringsanlæg i visse motorkøretøjer, der indeholder visse fluorholdige drivhusgasser (6).

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 18, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 (7)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med de meddelelser, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 842/2006, skal medlemsstaterne anvende følgende blanketter:

1)

I forbindelse med stationære køleanlæg og luftkonditioneringsanlæg samt stationært varmepumpeudstyr: meddelelsesblanketten i denne forordnings bilag I.

2)

I forbindelse med stationære brandsikringssystemer og brandslukkere: meddelelsesblanketten i denne forordnings bilag II.

3)

I forbindelse med højspændingsanlæg: meddelelsesblanketten i denne forordnings bilag III.

4)

I forbindelse med udstyr indeholdende opløsningsmidler, der er baseret på fluorholdige drivhusgasser: meddelelsesblanketten i denne forordnings bilag IV.

5)

I forbindelse med luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer: meddelelsesblanketten i denne forordnings bilag V.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. april 2008.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 161 af 14.6.2006, s. 1

(2)  Se side 3 i denne EUT.

(3)  Se side 12 i denne EUT.

(4)  Se side 17 i denne EUT.

(5)  Se side 21 i denne EUT.

(6)  Se side 25 i denne EUT.

(7)  EFT L 244 af 29.9.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/540/EF (EUT L 198 af 31.7.2007, s. 35).


BILAG I

STATIONÆRE KØLEANLÆG OG LUFTKONDITIONERINGSANLÆG SAMT STATIONÆRT VARMEPUMPEUDSTYR

MEDDELELSE

OM OPRETTELSE ELLER TILPASNING AF MEDLEMSSTATERNES UDDANNELSES- OG AUTORISATIONSKRAV TIL VIRKSOMHEDER OG PERSONALE, DER UDFØRER DE AKTIVITETER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 5, STK. 1, I FORORDNING (EF) Nr. 842/2006 OM VISSE FLUORHOLDIGE DRIVHUSGASSER

GENERELLE OPLYSNINGER

a)

Medlemsstat

 

b)

Meddelende myndighed

 

c)

Dato for meddelelse

 

DEL A

Personale

Følgende autorisationsprogram(mer) for personale, der udfører , eller eller af stationære køleanlæg og luftkonditioneringsanlæg samt stationært varmepumpeudstyr indeholdende visse fluorholdige drivhusgasser eller af disse gasser fra anlæggene eller udstyret, overholder de mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse, der er anført i artikel 5 og 13 i forordning (EF) nr. 303/2008 (1).

Autorisationsbetegnelse

Personaleautorisationsorgan (navn og kontaktoplysninger)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL B

Virksomheder

Følgende autorisationsprogram(mer) for virksomheder, der udfører , eller af stationære køleanlæg og luftkonditioneringsanlæg samt stationært varmepumpeudstyr indeholdende visse fluorholdige drivhusgasser, overholder de mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse, der er anført i artikel 8 og 13 i forordning (EF) nr. 303/2008.

Autorisationsbetegnelse

Virksomhedsautorisationsorgan (navn og kontaktoplysninger)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  EUT L 92 af 3.4.2008, s. 3.


BILAG II

STATIONÆRE BRANDSIKRINGSSYSTEMER OG BRANDSLUKKERE

MEDDELELSE

OM OPRETTELSE/TILPASNING AF MEDLEMSSTATERNES UDDANNELSES- OG AUTORISATIONSKRAV TIL VIRKSOMHEDER OG PERSONALE, DER UDFØRER DE AKTIVITETER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 5, STK. 1, I FORORDNING (EF) Nr. 842/2006 OM VISSE FLUORHOLDIGE DRIVHUSGASSER

GENERELLE OPLYSNINGER

a)

Medlemsstat

 

b)

Meddelende myndighed

 

c)

Dato for meddelelse

 

DEL A

Personale

Følgende autorisationsprogram(mer) for personale, der udfører , eller eller af stationære brandsikringssystemer indeholdende visse fluorholdige drivhusgasser eller af disse gasser fra stationære brandsikringssystemer og brandslukkere, overholder de mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse, der er anført i artikel 5 og 13 i forordning (EF) nr. 304/2008 (1).

Autorisationsbetegnelse

Personaleautorisationsorgan (navn og kontaktoplysninger)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL B

Virksomheder

Følgende autorisationsprogram(mer) for virksomheder, der udfører , eller af stationære brandsikringssystemer indeholdende visse fluorholdige drivhusgasser, overholder de mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse, der er anført i artikel 8 og 13 i forordning (EF) nr. 304/2008.

Autorisationsbetegnelse

Virksomhedsautorisationsorgan (navn og kontaktoplysninger)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  EUT L 92 af 3.4.2008, s. 12.


BILAG III

HØJSPÆNDINGSANLÆG

MEDDELELSE

OM OPRETTELSE/TILPASNING AF MEDLEMSSTATERNES UDDANNELSES- OG AUTORISATIONSKRAV TIL PERSONALE, DER UDFØRER DE AKTIVITETER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 5, STK. 1, I FORORDNING (EF) Nr. 842/2006 OM VISSE FLUORHOLDIGE DRIVHUSGASSER

GENERELLE OPLYSNINGER

a)

Medlemsstat

 

b)

Meddelende myndighed

 

c)

Dato for meddelelse

 

Følgende autorisationsprogram(mer) for personale, der udfører af visse fluorholdige drivhusgasser fra højspændingsanlæg, overholder de mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse, der er anført i artikel 4 og 8 i forordning (EF) nr. 305/2008 (1).

Autorisationsbetegnelse

Personaleautorisationsorgan (navn og kontaktoplysninger)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  EUT L 92 af 3.4.2008, s. 17.


BILAG IV

UDSTYR INDEHOLDENDE OPLØSNINGSMIDLER BASERET PÅ FLUORHOLDIGE DRIVHUSGASSER

MEDDELELSE

OM OPRETTELSE/TILPASNING AF MEDLEMSSTATERNES UDDANNELSES- OG AUTORISATIONSKRAV TIL PERSONALE, DER UDFØRER DE AKTIVITETER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 5, STK. 1, I FORORDNING (EF) Nr. 842/2006 OM VISSE FLUORHOLDIGE DRIVHUSGASSER

GENERELLE OPLYSNINGER

a)

Medlemsstat

 

b)

Meddelende myndighed

 

c)

Dato for meddelelse

 

Følgende autorisationsprogram(mer) for personale, der udfører af visse opløsningsmidler, der er baseret på fluorholdige drivhusgasser, fra udstyr, overholder de mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse, der er anført i artikel 3 og 7 i forordning (EF) nr. 306/2008 (1).

Autorisationsbetegnelse

Personaleautorisationsorgan (navn og kontaktoplysninger)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  EUT L 92 af 3.4.2008, s. 21.


BILAG V

LUFTKONDITIONERINGSANLÆG I MOTORKØRETØJER

MEDDELELSE

OM OPRETTELSE/TILPASNING AF MEDLEMSSTATERNES UDDANNELSESKRAV TIL PERSONALE, DER UDFØRER DE AKTIVITETER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 5, STK. 1, I FORORDNING (EF) Nr. 842/2006 OM VISSE FLUORHOLDIGE DRIVHUSGASSER

GENERELLE OPLYSNINGER

a)

Medlemsstat

 

b)

Meddelende myndighed

 

c)

Dato for meddelelse

 

Følgende uddannelsesprogram(mer) for personale, der udfører af visse fluorholdige drivhusgasser fra luftkonditioneringslæg i motorkøretøjer, overholder de mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse, der er anført i artikel 2, stk. 1, og artikel 5 i forordning (EF) nr. 307/2008 (1).

Uddannelsesbetegnelse

Personaleautorisationsorgan (navn og kontaktoplysninger)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  EUT L 92 af 3.4.2008, s. 25.


Top