EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0304

Kommissionens forordning (EF) nr. 304/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse i forbindelse med autorisation af virksomheder og personale for så vidt angår stationære brandsikringssystemer og brandslukkere indeholdende visse fluorholdige drivhusgasser (EØS-relevant tekst)

OJ L 92, 3.4.2008, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 153 - 157

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/304/oj

3.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 92/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 304/2008

af 2. april 2008

om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse i forbindelse med autorisation af virksomheder og personale for så vidt angår stationære brandsikringssystemer og brandslukkere indeholdende visse fluorholdige drivhusgasser

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆSKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af 17. maj 2006 om visse fluorholdige drivhusgasser (1), særlig artikel 5, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henblik på kravene i forordning (EF) nr. 842/2006 er det nødvendigt at fastsætte regler for uddannelse af personale, der udfører aktiviteter af en art, som vil kunne have indvirkning på lækager på steder, hvor der bruges systemer indeholdende visse fluorholdige drivhusgasser.

(2)

Personale, som endnu ikke er autoriseret, men er tilmeldt et uddannelsesforløb med henblik på at erhverve en autorisation, bør i en begrænset periode have tilladelse til at udføre aktiviteter, hvortil der kræves en sådan autorisation, for at tilegne sig de praktiske færdigheder, der kræves til eksamen, under forudsætning af at autoriseret personale fører tilsyn dermed.

(3)

En række medlemsstater har på nuværende tidspunkt ingen uddannelses- eller autorisationsprogrammer. Personale og virksomheder bør derfor have en begrænset periode til at erhverve en autorisation.

(4)

Med henblik på at undgå unødigt administrativt arbejde bør det være tilladt at opbygge et autorisationsprogram på basis af et eksisterende uddannelsesprogram, såfremt de omfattede færdigheder og den omfattede viden samt det pågældende uddannelsesprogram svarer til de mindstekrav, der er påtænkt i denne forordning.

(5)

En eksamen er en effektiv metode til at afprøve, om en kandidat på forsvarlig vis kan udføre de handlinger, som direkte kan forårsage lækager, samt de handlinger, som indirekte kan forårsage lækager.

(6)

For at muliggøre uddannelse og autorisation af personale, som for øjeblikket arbejder inden for de områder, der er omfattet af denne forordning, uden at afbryde deres erhvervsarbejde er der behov for en passende overgangsperiode, hvori autorisationer bør udstedes på grundlag af eksisterende uddannelsesprogrammer og erhvervserfaring.

(7)

Officielt udpegede evaluerings- og autorisationsorganer bør sikre, at mindstekravene i denne forordning overholdes, og dermed bidrage til en faktisk og effektiv gensidig anerkendelse af autorisationer i hele Fællesskabet.

(8)

Gensidig anerkendelse bør ikke omfatte overgangsautorisationer, eftersom kravene til at opnå disse autorisationer kan være betydeligt lavere end de nuværende krav i nogle af medlemsstaterne.

(9)

Der skal gives meddelelse til Kommissionen om autorisationsprogrammet for de autorisationer, som er genstand for gensidig anerkendelse, i det format, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 308/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af formatet til meddelelse om medlemsstaternes uddannelses- og autorisationsprogrammer (2). Kommissionen skal informeres om overgangsautorisationsprogrammer.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 18, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 (3)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastsætter mindstekrav til den autorisation, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 842/2006, for så vidt angår stationære brandsikringssystemer og brandslukkere indeholdende visse fluorholdige drivhusgasser, samt betingelserne for gensidig anerkendelse af autorisationer udstedt i overensstemmelse med disse krav.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Forordningen finder anvendelse på personale, der udfører følgende aktiviteter for så vidt angår brandsikringssystemer:

a)

lækagekontrol af anvendelser, der indeholder 3 kg fluorholdige drivhusgasser eller mere

b)

genvinding, også hvad angår brandslukkere

c)

installation

d)

vedligeholdelse eller servicering.

2.   Forordningen finder også anvendelse på virksomheder, der udfører følgende aktiviteter for så vidt angår brandsikringssystemer:

a)

installation

b)

vedligeholdelse eller servicering.

3.   Forordningen finder ikke anvendelse på fabrikation eller reparationer, der udføres hos fabrikanten for så vidt angår beholdere eller dertil hørende dele af stationære brandsikringssystemer indeholdende visse fluorholdige drivhusgasser.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»installation«: tilslutning første gang på det sted, hvor de skal bruges, af en eller flere beholdere, som indeholder eller er beregnet til at indeholde et brandslukningsmiddel med fluorholdige drivhusgasser, til dertil hørende dele, undtagen dele uden indvirkning på brandslukningsmidlets indeslutning, før det frigives med henblik på brandslukning

2)

»vedligeholdelse eller servicering«: alle aktiviteter, der medfører arbejde på beholdere, der indeholder eller er beregnet til at indeholde fluorholdige drivhusgasser til brandslukning, eller på dertil hørende dele, undtagen dele uden indvirkning på brandslukningsmidlets indeslutning, før det frigives med henblik på brandslukning.

Artikel 4

Autorisation af personale

1.   Personale, der udfører aktiviteter som omhandlet i artikel 2, stk. 1, skal have en autorisation som omhandlet i artikel 5 eller artikel 6.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse i en periode på maksimalt et år for personale, der udfører en af de i artikel 2, stk. 1, omhandlede aktiviteter, og som er tilmeldt et uddannelsesforløb med det formål at erhverve en autorisation omfattende den pågældende aktivitet, under forudsætning af at aktiviteten udføres under tilsyn af en person med en autorisation omfattende den pågældende aktivitet.

3.   Medlemsstaterne kan beslutte, at stk. 1 i en periode, som ikke må overskride den dato, der er anført i artikel 5, stk. 4, i forordning (EF) nr. 842/2006, ikke finder anvendelse på personale, der forud for den dato, der er anført i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 842/2006, har udført en eller flere af aktiviteterne omhandlet i denne forordnings artikel 2, stk. 1.

Dette personale skal i den periode, der er anført i det første afsnit, anses for at være autoriseret for så vidt angår disse aktiviteter med henblik på kravene i forordning (EF) nr. 842/2006.

Artikel 5

Autorisationer til personale

1.   Et autorisationsorgan som omhandlet i artikel 10 udsteder en autorisation til personale, der har bestået en teoretisk og praktisk eksamen, som tilrettelægges af et evalueringsorgan som omhandlet i artikel 11, og som omfatter de i bilaget anførte mindstekrav til færdigheder og viden.

2.   Autorisationen skal som minimum indeholde følgende:

a)

navnet på autorisationsorganet, indehaverens fulde navn, et autorisationsnummer og eventuelt udløbsdatoen

b)

de aktiviteter, som indehaveren af autorisationen er berettiget til at udføre

c)

udstedelsesdato og udsteders underskrift.

3.   Hvis et eksisterende eksamensbaseret autorisationsprogram dækker de i bilaget anførte mindstekrav til færdigheder og viden og opfylder kravene i artikel 10 og 11, men det tilhørende bevis ikke indeholder de elementer, der er foreskrevet i denne artikels stk. 2, kan et autorisationsorgan som omhandlet i artikel 10 udstede en autorisation til indehaveren af denne kompetence uden at gentage eksaminationen.

4.   Hvis et eksisterende eksamensbaseret autorisationsprogram opfylder kravene i artikel 10 og 11 og delvist dækker de i bilaget anførte mindstekrav til færdigheder, kan autorisationsorganerne udstede en autorisation, såfremt ansøgeren består en af et evalueringsorgan som omhandlet i artikel 11 tilrettelagt tillægseksamen i de færdigheder og den viden, som ikke er omfattet af den eksisterende autorisation.

Artikel 6

Overgangsautorisationer til personale

1.   Medlemsstaterne kan anvende en ordning med overgangsautorisationer til personale som omhandlet i artikel 2, stk. 1, i overensstemmelse med denne artikels stk. 2 eller 3 eller denne artikels stk. 2 og 3.

De i stk. 2 og 3 omhandlede overgangsautorisationer udløber senest den 4. juli 2010.

2.   Personale med et bevis udstedt under eksisterende uddannelsesordninger for de i artikel 2, stk. 1, omhandlede aktiviteter skal anses for at have en overgangsautorisation.

Medlemsstaterne skal definere, hvilke beviser der gælder som overgangsautorisationer for de i artikel 2, stk. 1, omhandlede aktiviteter, som indehaveren er berettiget til at udføre.

3.   Personale, der har tilegnet sig erhvervserfaring med aktiviteterne forud for den dato, der er anført i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 842/2006, skal have en overgangsautorisation udstedt af et organ, der er udpeget af medlemsstaten.

Overgangsautorisationen skal angive de omfattede aktiviteter og udløbsdatoen.

Artikel 7

Autorisation af virksomheder

1.   Virksomheder som omhandlet i artikel 2, stk. 2, skal have en autorisation som omhandlet i artikel 8 eller artikel 9.

2.   Medlemsstaterne kan beslutte, at stk. 1 i en periode, som ikke må overskride den dato, der er anført i artikel 5, stk. 4, i forordning (EF) nr. 842/2006, ikke finder anvendelse på virksomheder, der forud for den dato, der er anført i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 842/2006, har udført en eller flere af de aktiviteter, der er omhandlet i denne forordnings artikel 2, stk. 2.

Artikel 8

Autorisationer til virksomheder

1.   Et autorisationsorgan som omhandlet i artikel 10 udsteder en autorisation til en virksomhed vedrørende en eller flere af de i artikel 2, stk. 2, omhandlede aktiviteter under forudsætning af, at den opfylder følgende krav:

a)

beskæftigelse af personale, der er autoriseret i henhold til artikel 5 for så vidt angår aktiviteter, hvortil autorisation er påkrævet, i et tilstrækkeligt antal til at dække det forventede aktivitetsvolumen

b)

dokumentation for, at det nødvendige værktøj og de nødvendige procedurer er til rådighed for det personale, der skal deltage i aktiviteter, hvortil autorisation er påkrævet.

2.   Autorisationen skal som minimum indeholde følgende:

a)

navnet på autorisationsorganet, indehaverens fulde navn, et autorisationsnummer og eventuelt udløbsdatoen

b)

de aktiviteter, som indehaveren af autorisationen er berettiget til at udføre

c)

udstedelsesdato og udsteders underskrift.

Artikel 9

Overgangsautorisationer til virksomheder

1.   Medlemsstaterne kan anvende en ordning med overgangsautorisationer til virksomheder som omhandlet i artikel 2, stk. 2, i overensstemmelse med denne artikels stk. 2 eller 3 eller denne artikels stk. 2 og 3.

De i stk. 2 og 3 omhandlede overgangsautorisationer udløber senest den 4. juli 2010.

2.   Virksomheder med en autorisation udstedt under eksisterende autorisationsprogrammer for de i artikel 2, stk. 2, omhandlede aktiviteter skal anses for at have en overgangsautorisation.

Medlemsstaterne skal definere, hvilke beviser der gælder som overgangsautorisationer for de i artikel 2, stk. 2, omhandlede aktiviteter, som indehaveren er berettiget til at udføre.

3.   Virksomheder, der beskæftiger personale med autorisation til de aktiviteter, hvortil autorisation er påkrævet i henhold til artikel 2, stk. 2, skal have en overgangsautorisation udstedt af et organ, der er udpeget af medlemsstaten.

Overgangsautorisationen skal angive de aktiviteter, som indehaveren er berettiget til at udføre, samt udløbsdatoen.

Artikel 10

Autorisationsorgan

1.   Der skal ved national lovgivning eller nationale regler oprettes et autorisationsorgan, eller den kompetente myndighed i en medlemsstat eller andre institutioner med bemyndigelse dertil skal udpege et autorisationsorgan, der har tilladelse til at udstede autorisationer til personale eller virksomheder, der udfører en eller flere af de i artikel 2 omhandlede aktiviteter.

Autorisationsorganet skal være uafhængigt og objektivt i udførelsen af sine aktiviteter.

2.   Autorisationsorganet fastsætter og anvender procedurer for udstedelse, suspension samt tilbagekaldelse af autorisationer.

3.   Autorisationsorganet fører fortegnelser, som gør det muligt at bekræfte status for en person eller virksomhed med autorisation. Fortegnelserne dokumenterer, at autoriseringsproceduren er gennemført. Fortegnelserne skal opbevares i mindst fem år.

Artikel 11

Evalueringsorgan

1.   Et evalueringsorgan, der er udpeget af den kompetente myndighed i en medlemsstat eller andre institutioner med bemyndigelse dertil, tilrettelægger eksaminer for personalet omhandlet i artikel 2, stk. 1. Et autorisationsorgan som omhandlet i artikel 10 kan også fungere som evalueringsorgan.

Evalueringsorganet skal være uafhængigt og objektivt i udførelsen af sine aktiviteter.

2.   Eksaminer planlægges og struktureres på en sådan måde, at det sikres, at de i bilaget anførte mindstekrav til færdigheder og viden er omfattet.

3.   Evalueringsorganet vedtager rapporteringsprocedurer og fører fortegnelser med henblik på dokumentation af de enkelte og samlede resultater af evalueringen.

4.   Evalueringsorganet sikrer, at eksaminatorerne ved en prøve har den fornødne viden om de relevante eksaminationsmetoder og eksamensdokumenter samt passende kompetencer på det område, der eksamineres i. Det sikrer også, at alt nødvendigt udstyr, værktøj og materiale er til rådighed i forbindelse med de praktiske prøver.

Artikel 12

Meddelelse

1.   Senest den 4. juli 2008 giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om, hvorvidt de har til hensigt at anvende et overgangsautorisationsprogram i overensstemmelse med artikel 6 eller 9 eller begge.

2.   Senest den 4. januar 2009 giver medlemsstaterne i givet fald Kommissionen meddelelse om, hvilke organer der er udpeget til at udstede overgangsautorisationer, og om nationale lovbestemmelser, hvorefter dokumenter udstedt af eksisterende autorisationsprogrammer anses som overgangsautorisationer.

3.   Senest den 4. januar 2009 giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om navne og kontaktoplysninger på autorisationsorganer for personale og virksomheder omfattet af artikel 10 og om betegnelser for autorisationer for personale, der overholder kravene i artikel 5, samt for virksomheder, der overholder kravene i artikel 8, under anvendelse af det i forordning (EF) nr. 308/2008 fastsatte format.

4.   Medlemsstaterne ajourfører den i medfør af stk. 3 indsendte meddelelse med relevante nye oplysninger og indsender den straks til Kommissionen.

Artikel 13

Betingelser for gensidig anerkendelse

1.   Gensidig anerkendelse af autorisationer udstedt i andre medlemsstater gælder kun for autorisationer udstedt i overensstemmelse med artikel 5 for personale og artikel 8 for virksomheder.

2.   Medlemsstaterne kan kræve, at indehavere af autorisationer udstedt i en anden medlemsstat skal tilvejebringe en oversættelse af autorisationen til et andet officielt fællesskabssprog.

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. april 2008.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 161 af 14.6.2006, s. 1.

(2)  Se side 28 i denne EUT.

(3)  EFT L 244 af 29.9.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/540/EF (EUT L 198 af 31.7.2007, s. 35).


BILAG

Mindstekrav til de færdigheder og den viden, som skal dækkes af evalueringsorganerne

Eksaminerne som omhandlet i artikel 5, stk. 1, og artikel 11, stk. 2, skal omfatte følgende:

a)

en teoretisk prøve med et eller flere spørgsmål, der skal afprøve færdigheder eller viden, som er angivet med et »T« i kolonnen »Prøvetype«

b)

en praktisk prøve, hvor ansøgeren skal udføre den tilhørende opgave med relevant materiale, værktøj og udstyr som angivet med et »P« i kolonnen »Prøvetype«.


Mindstekrav til viden og færdigheder

Prøvetype

1.

Grundlæggende kendskab til relevante miljøspørgsmål (klimaændringer, Kyotoprotokollen, fluorholdige drivhusgassers globale opvarmningspotentiale)

T

2.

Grundlæggende kendskab til relevante tekniske standarder

T

3.

Grundlæggende kendskab til relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 842/2006 og relevante forordninger til gennemførelse af forordning (EF) nr. 842/2006

T

4.

Godt kendskab til forskellige former for brandsikringsudstyr indeholdende fluorholdige drivhusgasser på markedet

T

5.

Godt kendskab til forskellige typer ventiler, drivmekanismer, sikker håndtering, forebyggelse af udslip og lækage

T

6.

Godt kendskab til udstyr og værktøj til sikker håndtering og arbejdsrutiner

T

7.

Færdighed i at installere beholdere til brandsikringssystemer beregnet til at indeholde fluorholdige drivhusgasser

P

8.

Kendskab til korrekte metoder til flytning af trykbeholdere indeholdende fluorholdige drivhusgasser

T

9.

Færdighed i at gennemgå systemfortegnelser forud for lækagekontrol og i at identificere relevante oplysninger vedrørende eventuelt gentagne problemstillinger eller problemområder, der kræver opmærksomhed

T

10.

Færdighed i at foretage visuel og manuel lækagekontrol af systemet i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1497/2007 af 18. december 2007 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af standardlækagekontrolkrav til stationære brandsikringssystemer, der indeholder fluorholdige drivhusgasser (1)

P

11.

Kendskab til miljøvenlige foranstaltninger til genvinding af fluorholdige drivhusgasser fra brandsikringssystemer og påfyldning af sådanne systemer

T


(1)  EUT L 333 af 19.12.2007, s. 4.


Top