EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0287

Kommissionens forordning (EF) nr. 287/2008 af 28. marts 2008 om forlængelse af den gyldighedsperiode, der er omhandlet i artikel 2c, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1702/2003 (EØS-relevant tekst)

OJ L 87, 29.3.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/09/2012; ophævet ved 32012R0748

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/287/oj

29.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 87/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 287/2008

af 28. marts 2008

om forlængelse af den gyldighedsperiode, der er omhandlet i artikel 2c, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1702/2003

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (1), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For luftfartøjer, der falder ind under anvendelsesområdet for artikel 2c i Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 (2) og opfylder de specifikke luftdygtighedsspecifikationer, der er fastsat heri, skal der af medlemsstaterne udstedes begrænsede luftdygtighedsbeviser, der giver dem mulighed for frem til den 28. marts 2008 at videreføre de flyveoperationer, som de havde ret til at foretage den 28. marts 2007.

(2)

I artikel 2c, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1702/2003 fastsættes det, at Kommissionen kan forlænge gyldighedsperioden, jf. denne artikels stk. 2, med højst 18 måneder for luftfartøjer af en given type, forudsat at en certificeringsproces for denne type luftfartøj er iværksat af Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (agenturet) inden den 28. marts 2008, og agenturet fastslår, at denne proces kan afsluttes inden for den forlængede gyldighedsperiode.

(3)

I medfør af artikel 2c, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1702/2003 fastslog agenturet den 15. februar 2008, at betingelserne for at forlænge den gyldighedsperiode, der er omhandlet i artikel 2c, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1702/2003, er opfyldt for visse typer luftfartøjers vedkommende. Det underrettede Kommissionen herom samme dag.

(4)

Agenturet fastslår specifikt, at det har modtaget og accepteret ansøgninger om certificering og/eller validering af typecertifikater udstedt af de certificerende myndigheder i det tidligere Sovjetunionen for to luftfartøjer: luftfartøjet af typen Antonov AN-26, der giver det mulighed for også at overveje at certificere luftfartøjet af typen AN-26B, og helikopteren af typen Kamov-32A11BC, der giver det mulighed for også at overveje at certificere helikopteren af typen Kamov-32A12.

(5)

Agenturet fastslog endvidere, at det kan afslutte certificeringsprocessen for disse typer luftfartøjer senest den 28. september 2009.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nævnt i artikel 54, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1592/2002 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den gyldighedsperiode, der er omhandlet i artikel 2c, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1702/2003, forlænges til den 28. september 2009 for luftfartøjer af typen Antonov AN-26 og AN-26B og helikoptere af typen Kamov-32A12 og Kamov-32A11BC.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EFT L 240 af 7.9.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 334/2007 (EUT L 88 af 29.3.2007, s. 39).

(2)  EUT L 243 af 27.9.2003, s. 6. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 375/2007 (EUT L 94 af 4.4.2007, s. 3).


Top