Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0260

Kommissionens forordning (EF) nr. 260/2008 af 18. marts 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår udarbejdelse af et bilag VII med en liste over aktivstof/produkt-kombinationer, der er omfattet af en dispensation vedrørende behandling efter høst med fumigeringsmidler (EØS-relevant tekst)

OJ L 76, 19.3.2008, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 234 - 235

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/260/oj

19.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 76/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 260/2008

af 18. marts 2008

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår udarbejdelse af et bilag VII med en liste over aktivstof/produkt-kombinationer, der er omfattet af en dispensation vedrørende behandling efter høst med fumigeringsmidler

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 18, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En række medlemsstater har over for Kommissionen gjort opmærksom på behovet for en dispensation fra de maksimalgrænseværdier, der er fastlagt i bilag II og III, hvori er angivet de afgrøder og pesticider, for hvilke der bør gives dispensation. Med en sådan dispensation kan medlemsstaterne på deres eget område i forbindelse med behandling efter høst med fumigeringsmidler tillade restkoncentrationer af aktivstoffer, der overstiger de i førnævnte bilag fastsatte værdier, med henblik på at undgå forstyrrelser af handelen med oplagrede produkter, der efter høst er blevet behandlet med fumigeringsmidler.

(2)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til nærværende forordning indsættes som bilag VII til forordning (EF) nr. 396/2005.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 178/2006 (EUT L 29 af 2.2.2006, s. 3).


BILAG

»BILAG VII

Aktivstof/produkt-kombinationer, jf. artikel 18, stk. 3

Aktivstof

Produkt i bilag I

(kodenummer)

Hydrogenphosphid

Frugter (0100000), Grøntsager (0200000), Bælgfrugter (0300000), Olieholdige frø og frugter (0400000), Korn (0500000), Te, kaffe, urteudtræk og kakao (0600000), Krydderier (0800000).

Aluminiumphosphid

Frugter (0100000), Grøntsager (0200000), Bælgfrugter (0300000), Olieholdige frø og frugter (0400000), Korn (0500000), Te, kaffe, urteudtræk og kakao (0600000), Krydderier (0800000).

Magnesiumphosphid

Frugter (0100000), Grøntsager (0200000), Bælgfrugter (0300000), Olieholdige frø og frugter (0400000), Korn (0500000), Te, kaffe, urteudtræk og kakao (0600000), Krydderier (0800000).

Sulfurylfluorid

Frugter (0100000), Korn (0500000).«


Top