EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0177

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 177/2008 af 20. februar 2008 om fastlæggelse af en fælles ramme for virksomhedsregistre til statistiske formål og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2186/93

OJ L 61, 5.3.2008, p. 6–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 052 P. 168 - 178

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; ophævet ved 32019R2152

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/177/oj

5.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 61/6


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 177/2008

af 20. februar 2008

om fastlæggelse af en fælles ramme for virksomhedsregistre til statistiske formål og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2186/93

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EØF) nr. 2186/93 (2) indførtes en fælles ramme for oprettelse i statistisk øjemed af EF-samordnede registre over foretagender med harmoniserede definitioner, kendetegn, anvendelsesområder og ajourføringsprocedurer. For at sikre en harmoniseret udvikling af virksomhedsregistre bør der vedtages en ny forordning.

(2)

Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 af 15. marts 1993 om de statistiske enheder til observation og analyse af det produktive system i Det Europæiske Fællesskab (3) indeholder definitionerne af de statistiske enheder, der skal anvendes. Det indre marked kræver bedre statistisk sammenlignelighed for at opfylde Fællesskabets behov. For at opnå en sådan forbedring bør der fastlægges fælles definitioner og beskrivelser af foretagender og andre relevante statistiske enheder, som skal dækkes.

(3)

I Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 af 20. december 1996 om statistik over erhvervsstrukturer (4) og Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 af 19. maj 1998 om konjunkturstatistik (5) opstilles en fælles ramme for indsamling, udarbejdelse, indberetning og evaluering af EF-statistikker om foretagendernes struktur, aktiviteter, konkurrenceevne og resultater i Fællesskabet. Virksomhedsregistre til statistiske formål er et af grundelementerne i en sådan fælles ramme, og ved hjælp af disse er det muligt at gennemføre og koordinere statistiske undersøgelser ud fra et harmoniseret stikprøvegrundlag.

(4)

Virksomhedsregistrene bidrager til at forene modstridende krav om på den ene side flere oplysninger om foretagenderne og på den anden side lempelse af deres administrative byrder, især ved at udnytte eksisterende oplysninger i administrative og retslige registre, bl.a. for så vidt angår mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF (6).

(5)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker (7) opstilledes rammerne for indførelse af et statistisk program for Fællesskabet, og der indførtes en fælles ramme for statistisk fortrolighed.

(6)

De særlige regler for behandling af oplysninger som led i Fællesskabets statistiske program berører ikke Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (8).

(7)

Virksomhedsregistre til statistiske formål er den vigtigste kilde til virksomhedsdemografi, eftersom de giver mulighed for at følge udviklingen i virksomhedsetableringer og -lukninger samt strukturelle ændringer i økonomien i form af koncentration eller deling, der sker ved foranstaltninger som fusioner, overtagelser, opsplitning, udskillelse og omstrukturering.

(8)

Virksomhedsregistre tilvejebringer de basisoplysninger, der er nødvendige under hensyntagen til den store betydning, som tillægges politikken for udviklingen i landdistrikterne, og som ikke blot kræver oplysninger om landbruget, men også om det voksende samspil med andre aktiviteter, som ikke er omfattet af produktbaserede landbrugsstatistikker.

(9)

Offentlige foretagender spiller en vigtig rolle i medlemsstaternes nationale økonomi. Kommissionens direktiv 80/723/EØF af 25. juni 1980 om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder (9) dækker visse former for offentlige foretagender. Offentlige foretagender og offentlige selskaber bør derfor opføres i virksomhedsregistre, og dette kan gøres ved hjælp af klassifikationen af institutionelle sektorer.

(10)

Oplysninger om kontrolrelationer mellem retlige enheder er nødvendige til at definere grupper af foretagender, til at afgrænse foretagenderne korrekt, til at tegne en profil af store og komplekse enheder og til at undersøge koncentrationsniveauet på specifikke markeder. Oplysninger om grupper af foretagender forbedrer kvaliteten af virksomhedsregistrene og kan anvendes til at mindske risikoen for at afsløre fortrolige data. Visse finansielle data er ofte mere relevante på gruppe- eller undergruppeniveau end på foretagendets niveau, og de foreligger ofte kun på gruppe- eller undergruppeniveau. Registrering af data for grupper af foretagender gør det om nødvendigt muligt at undersøge gruppen frem for de enkelte foretagender, og dette kan reducere svarbyrden betydeligt. For at kunne registrere grupper af foretagender bør virksomhedsregistrene harmoniseres yderligere.

(11)

Den tiltagende globalisering af økonomien stiller nye krav til den løbende produktion af forskellige statistikker. Ved at registrere data for multinationale grupper af foretagender kommer virksomhedsregistre til at udgøre en grundbestanddel i forbedringen af mange statistikker, som vedrører globalisering: international handel med varer og tjenesteydelser, betalingsbalance, udenlandske direkte investeringer, udenlandske datterselskaber, forskning, udvikling og innovation samt det internationale arbejdsmarked. Hovedparten af disse statistikker dækker hele økonomien, hvilket kræver, at virksomhedsregistrene dækker alle erhvervssektorer.

(12)

I henhold til artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 af 11. juni 1990 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (10) kan nationale bestemmelser om statistisk fortrolighed ikke påberåbes for at hindre fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat), hvis en fællesskabsretsakt foreskriver fremsendelse af sådanne oplysninger.

(13)

Med henblik på at sikre opfyldelsen af forpligtelserne i medfør af denne forordning kan det for de institutioner i medlemsstaterne, der er ansvarlige for indsamlingen af oplysningerne, være nødvendigt at have adgang til administrative datakilder som f.eks. registre, der føres af skattemyndigheder, socialsikringsmyndigheder, centralbanker, andre offentlige institutioner og andre databaser med oplysninger om grænseoverskridende transaktioner og positioner, hvis disse oplysninger er nødvendige for udarbejdelsen af EF-statistikker.

(14)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 af 12. januar 2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer (11) indførtes en fælles ramme for indsamling, indberetning og evaluering af relevante fællesskabsstatistikker.

(15)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (12).

(16)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelse til at træffe afgørelse om dækningen af de mindste foretagender og residente grupper af foretagender, til at opdatere listen over kendetegn i bilaget, fastlæggelsen af disse og af kontinuitetsreglerne, til at fastlægge fælles kvalitetsstandarder og kvalitetsrapporternes indhold og hyppighed og til at fastlægge reglerne for ajourføring af registrene. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(17)

Forordning (EØF) nr. 2186/93 bør derfor ophæves.

(18)

Udvalget for det Statistiske Program nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom (13) er blevet hørt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

I denne forordning fastlægges en fælles ramme for virksomhedsregistre til statistiske formål i Fællesskabet.

Medlemsstaterne opretter et eller flere harmoniserede registre til statistiske formål som et redskab til forberedelse og koordinering af undersøgelser, som informationskilde til statistisk analyse af virksomhedspopulationen og virksomhedsdemografien, til anvendelse af administrative data og til identifikation og konstruktion af statistiske enheder.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»retlig enhed«, »foretagende«, »lokal enhed« og »gruppe af foretagender«: som defineret i bilaget til forordning (EØF) nr. 696/93

b)

»nationale myndigheder«: som defineret i artikel 2 i forordning (EF) nr. 322/97

c)

»statistiske formål«: som beskrevet i artikel 2, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1588/90

d)

»multinational gruppe af foretagender«: en gruppe af foretagender, hvoraf mindst to foretagender eller retlige enheder er beliggende i forskellige lande

e)

»trunkeret gruppe af foretagender«: foretagender og retlige enheder i en multilateral gruppe af foretagender, som er beliggende i samme land. Den kan omfatte kun en enhed, hvis de andre enheder er beliggende i udlandet. Et foretagende kan udgøre den trunkerede gruppe af foretagender eller en del heraf.

Artikel 3

Anvendelsesområde

1.   I overensstemmelse med definitionerne i artikel 2 og med forbehold af begrænsningerne i nærværende artikel registreres:

a)

alle foretagender, som udøver økonomiske aktiviteter, der bidrager til bruttonationalproduktet (BNP), og deres lokale enheder

b)

de retlige enheder, som disse foretagender består af

c)

trunkerede grupper af foretagender og multinationale grupper af foretagender, og

d)

residente grupper af foretagender.

2.   Undtaget fra kravet i stk. 1, er dog husholdninger, såfremt de producerer varer og tjenesteydelser til eget forbrug eller udlejer egen fast ejendom.

3.   Lokale enheder, som ikke udgør særskilte retlige enheder (afdelinger), og som henhører under udenlandske foretagender, og som er klassificeret som kvasiselskaber i henhold til det europæiske nationalregnskabssystem 1995 oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab (14) og De Forenede Nationers nationalregnskabssystem 1993, betragtes som foretagender i virksomhedsregistrene.

4.   Grupper af foretagender kan identificeres ud fra kontrolrelationerne mellem deres retlige enheder. For at afgrænse »grupper af foretagender« anvendes den definition af kontrol, som er fastsat i punkt 2.26 i bilag A til forordning (EF) nr. 2223/96.

5.   Denne forordning omhandler kun enheder, som udelukkende eller delvis udøver en økonomisk aktivitet. En økonomisk aktivitet er enhver aktivitet, der består i at tilbyde varer og tjenesteydelser på et givet marked. Tjenesteydelser, der ikke tilbydes på markedet, men som bidrager til bruttonationalproduktet, og direkte og indirekte besiddelser af aktive retlige enheder betragtes desuden i forbindelse med virksomhedsregistre som økonomisk aktivitet. Kun i kombination med økonomisk aktive retlige enheder betragtes økonomisk inaktive retlige enheder som en del af et foretagende.

6.   Foranstaltninger vedrørende det omfang, foretagender med mindre end en halv ansat og residente grupper af foretagender, som er uden statistisk betydning for medlemsstaterne, registreres, og den måde, hvorpå enheder, som dem, der anvendes i landbrugsstatistikker, defineres, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 16, stk. 3.

Artikel 4

Datakilder

1.   Medlemsstaterne kan anvende de kilder, de anser for relevante, ved indsamlingen af de oplysninger, der kræves i medfør af denne forordning, såfremt kvalitetskravene i artikel 6 opfyldes. Nationale myndigheder har bemyndigelse til inden for deres kompetenceområde til statistiske formål at udtrække de oplysninger, der er omfattet af denne forordning, fra administrative og retslige registre.

2.   Er indsamlingen af de krævede oplysninger urimeligt omkostningskrævende, kan nationale myndigheder under overholdelse af kravene til nøjagtighed og kvalitet indberette statistiske skøn.

Artikel 5

Data, som skal registreres

1.   I registret opføres enhederne forsynet med et identifikationsnummer sammen med de i bilaget anførte oplysninger.

2.   Foranstaltninger vedrørende ajourføring af listen over kendetegn og definitionen af kendetegnene og kontinuitetsreglerne, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 16, stk. 3.

Artikel 6

Kvalitetskriterier og -rapporter

1.   Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre kvaliteten af virksomhedsregistrene.

2.   Medlemsstaterne indsender på anmodning fra Kommissionen (Eurostat) en rapport om kvaliteten af virksomhedsregistrene (i det følgende benævnt »kvalitetsrapporter«).

3.   Foranstaltninger vedrørende fælles kvalitetsstandarder og kvalitetsrapporternes indhold og hyppighed, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 16, stk. 3, og under hensyntagen til de omkostninger, der er forbundet med at udarbejde dataene.

4.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen (Eurostat) om væsentlige metodologiske eller andre ændringer, som kan få indflydelse på kvaliteten af virksomhedsregistrene, så snart de får kendskab hertil og senest seks måneder efter, at en sådan ændring er trådt i kraft.

5.   Kommissionen forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af denne forordning, hvori der navnlig oplyses om omkostningerne i forbindelse med det statistiske system, byrderne for virksomhederne og fordelene.

Artikel 7

Håndbog

Kommissionen udgiver en håndbog med vejledende retningslinjer for virksomhedsregistre. Håndbogen vil blive ajourført i nært samarbejde med medlemsstaterne.

Artikel 8

Referencetid og ajourføringshyppighed

1.   Nyoprettelser i og fjernelse af enheder fra registre sker mindst en gang om året.

2.   Ajourføringshyppigheden afhænger af den statistiske enheds kendetegn, den pågældende variabel, den statistiske enheds størrelse og den kilde, der almindeligvis anvendes til ajourføringen.

3.   Foranstaltninger vedrørende ajourføringsreglerne, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 16, stk. 3.

4.   Medlemsstaterne kopierer hvert år registrene i den form, de har ved årets udgang, og opbevarer kopien i mindst 30 år til analyseformål.

Artikel 9

Fremsendelse af rapporter

1.   Medlemsstaterne foretager statistiske analyser af registrene og indberetter resultaterne til Kommissionen (Eurostat) i et format og efter en procedure, som fastlægges efter forskriftsproceduren i artikel 16, stk. 2.

2.   Efter anmodning fremsender medlemsstaterne relevante oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om gennemførelsen af denne forordning i medlemsstaterne.

Artikel 10

Udveksling af fortrolige data mellem medlemsstaterne

Relevante nationale myndigheder i medlemsstaterne kan, udelukkende til statistiske formål, udveksle fortrolige data under overholdelse af den nationale lovgivning, hvis denne udveksling har til formål at sikre kvaliteten af oplysninger om multinationale grupper af foretagender i Den Europæiske Union. De nationale centralbanker kan under overholdelse af den nationale lovgivning deltage i udvekslingen.

Artikel 11

Udveksling af fortrolige data mellem Kommissionen (Eurostat) og medlemsstaterne

1.   De nationale myndigheder indberetter data om multinationale grupper af foretagender og tilknyttede enheder, jf. definitionerne i bilaget, til Kommissionen (Eurostat) for at tilvejebringe oplysninger, udelukkende til statistiske formål, om multinationale grupper i Den Europæiske Union.

2.   For at sikre et sammenhængende sæt af data, udelukkende til statistiske formål, sender Kommissionen (Eurostat) de relevante nationale myndigheder i hver medlemsstat data både om multinationale grupper af foretagender og om deres dertil knyttede enheder, når mindst en retlig enhed i gruppen er beliggende inden for den pågældende medlemsstats område.

3.   For at sikre at data, der fremsendes i henhold til denne artikel, udelukkende anvendes til statistiske formål, fastlægges formatet, sikkerheden, fortrolighedsforanstaltningerne og proceduren for indberetning af data om individuelle enheder til Kommissionen (Eurostat) og for fremsendelse af data om multinationale grupper af foretagender til de relevante nationale myndigheder efter forskriftsproceduren i artikel 16, stk. 2.

Artikel 12

Udveksling af fortrolige data mellem Kommissionen (Eurostat) og centralbankerne

1.   Med henblik på denne forordning kan udveksling, udelukkende til statistiske formål, af fortrolige data mellem Kommissionen (Eurostat) og nationale centralbanker samt mellem Kommissionen (Eurostat) og Den Europæiske Centralbank finde sted, hvis udvekslingen har til formål at sikre kvaliteten af oplysninger om multinationale grupper af foretagender i Den Europæiske Union, og hvis den relevante nationale myndighed udtrykkeligt giver tilladelse til udvekslingen.

2.   For at sikre at data, der fremsendes i henhold til denne artikel, udelukkende anvendes til statistiske formål, fastlægges formatet, sikkerheden, fortrolighedsforanstaltningerne og proceduren for fremsendelse af data om multinationale grupper af foretagender til nationale centralbanker og Den Europæiske Centralbank efter forskriftsproceduren i artikel 16, stk. 2.

Artikel 13

Fortrolighed og adgang til identificerbare data

1.   Fortrolige data, der i henhold til artikel 10, 11 og 12 modtages af Kommissionen (Eurostat), de nationale myndigheder, de nationale centralbanker eller Den Europæiske Centralbank, behandles i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 322/97.

2.   Med henblik på denne forordning og uanset artikel 14 i forordning (EF) nr. 322/97 kan fremsendelse af fortrolige data mellem nationale myndigheder og Kommissionen (Eurostat) finde sted i det omfang, fremsendelsen er nødvendig for udarbejdelse af specifikke EF-statistikker. Ved enhver yderligere fremsendelse kræves der udtrykkelig tilladelse fra den nationale myndighed, der har indsamlet dataene.

Artikel 14

Overgangsperiode og undtagelser

Når virksomhedsregistre kræver en omfattende gennemgang, kan Kommissionen efter anmodning fra en medlemsstat indrømme en undtagelse i en overgangsperiode indtil den 25. marts 2010.

For landbrug, skovbrug og fiskeri, offentlig administration og forsvar samt lovpligtig socialsikring og for de yderligere kendetegn, der vedrører grupper af foretagender, kan Kommissionen på en medlemsstats anmodning indrømme en undtagelse i en overgangsperiode indtil den 25. marts 2013.

Artikel 15

Gennemførelsesforanstaltninger

1.   Følgende foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 16, stk. 3:

a)

dækningen af de mindste foretagender og residente grupper af foretagender, jf. artikel 3, stk. 6

b)

opdatering af listen over kendetegn i bilaget, fastlæggelsen af disse og af kontinuitetsreglerne, jf. artikel 5, under hensyntagen til princippet om, at fordelene ved opdateringen skal opveje ulemperne, og princippet om, at de ekstra omkostninger for medlemsstater eller foretagender skal være rimelige

c)

fastlæggelse af fælles kvalitetsstandarder og kvalitetsrapporternes indhold og hyppighed, jf. artikel 6, stk. 3, og

d)

reglerne for ajourføring af registrene, jf. artikel 8, stk. 3.

2.   Foranstaltninger vedrørende det nedenfor anførte vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 16, stk. 2:

a)

fremsendelse af oplysninger om statistiske analyser af registre, jf. artikel 9

b)

indberetning til Kommissionen (Eurostat) af data om de individuelle enheder i multinationale grupper af foretagender og fremsendelse af data om multinationale grupper af foretagender til medlemsstaterne, jf. artikel 11, og

c)

fremsendelse af data om multinationale grupper af foretagender mellem Kommissionen (Eurostat) og centralbanker, jf. artikel 12.

Artikel 16

Udvalg

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for det Statistiske Program.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 17

Ophævelse

Forordning (EØF) nr. 2186/93 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 18

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 20. februar 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LENARČIČ

Formand


(1)  Europa-Parlamentets udtalelse af 1.6.2006 (EUT C 298 E af 8.12.2006, s. 127), Rådets fælles holdning af 21.5.2007 (EUT C 193 E af 21.8.2007, s. 1) og Europa-Parlamentets holdning af 25.10.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 21.1.2008.

(2)  EFT L 196 af 5.8.1993, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(3)  EFT L 76 af 30.3.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(4)  EFT L 14 af 17.1.1997, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

(5)  EFT L 162 af 5.6.1998, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1893/2006.

(6)  EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

(7)  EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(8)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(9)  EFT L 195 af 29.7.1980, s. 35. Senest ændret ved direktiv 2005/81/EF (EUT L 312 af 29.11.2005, s. 47).

(10)  EFT L 151 af 15.6.1990, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(11)  EUT L 35 af 8.2.2005, s. 23. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 602/2006 (EUT L 106 af 19.4.2006, s. 10).

(12)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(13)  EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.

(14)  EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1392/2007 (EUT L 324 af 10.12.2007, s. 1).


BILAG

Virksomhedsregistrene skal indeholde følgende oplysninger pr. statistisk enhed. Det er ikke nødvendigt at registrere oplysningerne særskilt for hver enhed, hvis de kan udledes af en anden/andre enhed(er).

Hvor intet er angivet i feltet, er oplysningen påkrævet; hvor »betinget« er angivet i feltet, er oplysningen påkrævet, hvis den er tilgængelig i medlemsstaten; hvor »valgfrit« er angivet i feltet, anbefales det at afgive oplysning.

1.

RETLIG ENHED

IDENTIFIKATIONSKENDETEGN

1.1.

 

Identifikationsnummer

 

1.2a.

 

Navn

 

1.2b.

 

Fuldstændig adresse (inkl. postnummer)

 

1.2c.

Valgfrit

Telefon- og telefaxnummer, e-post-adresse og oplysninger, der gør det muligt at indsamle data elektronisk

 

1.3.

 

Momsregistreringsnummer eller, hvis dette ikke er muligt, andet administrativt identifikationsnummer

DEMOGRAFISKE KENDETEGN

1.4.

 

Oprettelsesdato for juridiske personer eller administrativ godkendelse som erhvervsdrivende for fysiske personer

 

1.5.

 

Dato, fra hvilken den retlige enhed ophørte med at være en del af et foretagende (som specificeret i 3.3)

ØKONOMISKE KENDETEGN/STRATIFIKATIONSKENDETEGN

1.6.

 

Retlig form

RELATIONER TIL ANDRE REGISTRE

 

 

Reference til lignende registre, hvori den retlige enhed er opført, og som indeholder oplysninger, der kan anvendes til statistiske formål

 

1.7a.

 

Reference til registret over erhvervsdrivende i EF-samhandelen oprettet i henhold til forordning (EF) nr. 638/2004 (1), og reference til toldregistre eller registret over erhvervsdrivende i handelen med tredjelande

 

1.7b.

Valgfrit

Reference til balancedata (for enheder, som skal offentliggøre regnskaber) og reference til betalingsbalanceregistret eller registret over udenlandske direkte investeringer og reference til landbrugsregistret

Yderligere kendetegn for retlige enheder, der indgår i foretagender, som hører til en gruppe af foretagender:

RELATION TIL GRUPPE AF FORETAGENDER

1.8.

 

Identifikationsnummer for de residente/trunkerede grupper af foretagender (4.1), hvortil enheden hører

 

1.9.

 

Dato for sammenslutning med de residente/trunkerede grupper

 

1.10.

 

Dato for udskillelse fra de residente/trunkerede grupper

KONTROL OVER ENHEDER

 

 

De residente kontrolrelationer kan registreres top-down (1.11a) eller bottom-up (1.11b). Kun det første niveau i den direkte eller indirekte kontrol registreres for hver enhed (hele kontrolkæden kan etableres ved at kombinere disse data)

 

1.11a.

 

Identifikationsnummer/numre for den eller de residente retlige enhed(er), som kontrolleres af den retlige enhed

 

1.11b.

 

Identifikationsnummer for den residente retlige enhed, som kontrollerer den retlige enhed

 

1.12a.

 

Registreringsland(e) og identifikationsnummer/numre eller navn(e) og adresse(r) for ikke-residente retlige enhed(er), som kontrolleres af den retlige enhed

 

1.12b.

Betinget

Momsnummer/numre for ikke-residente retlige enhed(er), som kontrolleres af den retlige enhed

 

1.13a.

 

Registreringsland og identifikationsnummer eller navn og adresse for den ikke-residente retlige enhed, som kontrollerer den retlige enhed

 

1.13b.

Betinget

Momsnummer for den ikke-residente retlige enhed, som kontrollerer den retlige enhed

EJERSKABSFORHOLD

 

Betinget

Det residente ejerskab kan registreres top-down (1.14a) eller bottom-up (1.14b).

Registreringen af oplysningerne og den tærskelværdi, der anvendes for ejerandelen, afhænger af, om disse oplysninger findes i de administrative kilder. Den anbefalede tærskelværdi for direkte ejerskab er 10 %

 

1.14a.

Betinget

a)

Identifikationsnummer/numre for og

b)

andele (%)

i resident(e) retlig(e) enhed(er), der ejes af den retlige enhed

 

1.14b.

Betinget

a)

Identifikationsnummer/numre for og

b)

andele (%)

som indehaves af den/de resident(e) retlig(e) enhed(er), der ejer den retlige enhed

 

1.15.

Betinget

a)

Registreringsland(e) for og

b)

identifikationsnummer/numre eller navn(e), adresse(r) og momsnummer/numre for og

c)

andele (%)

i ikke-resident(e) retlig(e) enhed(er), der ejes af den retlige enhed

 

1.16.

Betinget

a)

Registreringsland(e) for og

b)

identifikationsnummer/numre eller navn(e), adresse(r) og momsnummer/numre for og

c)

andele (%)

som indehaves af den/de ikke-resident(e) retlig(e) enhed(er), der ejer den retlige enhed

2.

DEN LOKALE ENHED

IDENTIFIKATIONSKENDETEGN

2.1.

 

Identifikationsnummer

 

2.2a.

 

Navn

 

2.2b.

 

Fuldstændig adresse (inkl. postnummer)

 

2.2c.

Valgfrit

Telefon- og telefaxnummer, e-post-adresse og oplysninger, der gør det muligt at indsamle data elektronisk

 

2.3.

 

Identifikationsnummer for det foretagende (3.1), hvorunder den lokale enhed hører

DEMOGRAFISKE KENDETEGN

2.4.

 

Dato for påbegyndelse af aktiviteterne

 

2.5.

 

Dato for aktiviteternes endelige ophør

ØKONOMISKE KENDETEGN/STRATIFIKATIONSKENDETEGN

2.6.

 

Hovedaktiviteten på 4-cifret niveau i NACE

 

2.7.

Betinget

Eventuelle biaktiviteter på 4-cifret niveau i NACE — dette punkt vedrører kun lokale enheder, som indgår i statistiske undersøgelser

 

2.8.

Valgfrit

Er den aktivitet, der udøves i den lokale enhed, en hjælpeaktivitet for det foretagende, hvorunder den hører (Ja/Nej)

 

2.9.

 

Antal beskæftigede

 

2.10a.

 

Antal ansatte

 

2.10b.

Valgfrit

Antal ansatte i fuldtidsækvivalenter

 

2.11.

 

Geografisk kode

RELATIONER TIL ANDRE REGISTRE

2.12.

Betinget

Reference til lignende registre, som indeholder oplysninger, der kan anvendes til statistiske formål, og hvori den lokale enhed er opført (hvis sådanne registre findes)

3.

FORETAGENDET

IDENTIFIKATIONSKENDETEGN

3.1.

 

Identifikationsnummer

 

3.2a.

 

Navn

 

3.2b.

Valgfrit

Postadresse, e-post-adresse, webadresse

 

3.3.

 

Identifikationsnummer/numre for den/de retlige enhed(er), som foretagendet består af

DEMOGRAFISKE KENDETEGN

3.4.

 

Dato for påbegyndelse af aktiviteterne

 

3.5.

 

Dato for aktiviteternes endelige ophør

ØKONOMISKE KENDETEGN/STRATIFIKATIONSKENDETEGN

3.6.

 

Hovedaktiviteten på 4-cifret niveau i NACE

 

3.7.

Betinget

Eventuelle biaktiviteter på 4-cifret niveau i NACE — dette punkt vedrører kun foretagender, som indgår i statistiske undersøgelser

 

3.8.

 

Antal beskæftigede

 

3.9a.

 

Antal ansatte

 

3.9b.

Valgfrit

Antal ansatte i fuldtidsækvivalenter

 

3.10a.

 

Omsætning, jf. dog 3.10b

 

3.10b.

Valgfrit

Omsætning for landbrug, jagt og skovbrug, fiskeri og offentlig administration og forsvar, lovpligtig socialsikring, private husholdninger med ansat medhjælp og ekstraterritoriale organisationer

 

3.11.

 

Institutionel sektor og delsektor i henhold til ENS

Yderligere kendetegn for foretagender, der indgår i en gruppe af foretagender:

RELATION TIL GRUPPE AF FORETAGENDER

3.12.

Identifikationsnummer for de residente/trunkerede grupper af foretagender (4.1), hvorunder enheden hører

4.

GRUPPEN AF FORETAGENDER

IDENTIFIKATIONSKENDETEGN

4.1.

 

Identifikationsnummer for de residente/trunkerede grupper

 

4.2a.

 

De residente/trunkerede gruppers navn

 

4.2b.

Valgfrit

Det residente/trunkerede hovedsædes postadresse, elektroniske postadresse og webadresse

 

4.3.

Delvist betinget

Identifikationsnummer for hovedforetagendet i de residente/trunkerede grupper (svarer til identifikationsnummeret for den retlige enhed, som er hovedforetagendet i den residente gruppe).

Betinget hvis den kontrollerende enhed er en fysisk person, som ikke er erhvervsdrivende; registreringen kan kun foretages, hvis disse oplysninger findes i de administrative kilder

 

4.4.

 

Gruppe af foretagender efter type:

1.

resident gruppe

2.

indenlandsk kontrolleret trunkeret gruppe

3.

udenlandsk kontrolleret trunkeret gruppe

DEMOGRAFISKE KENDETEGN

4.5.

 

Dato for etablering af den residente/trunkerede gruppe

 

4.6.

 

Dato for den residente/trunkerede gruppes ophør

ØKONOMISKE KENDETEGN/STRATIFIKATIONSKENDETEGN

4.7.

 

Den residente/trunkerede gruppes hovedaktivitet på 2-cifret niveau i NACE

 

4.8.

Valgfrit

Den residente/trunkerede gruppes biaktivitet på 2-cifret niveau i NACE

 

4.9.

 

Antal ansatte i den residente/trunkerede gruppe

 

4.10.

Valgfrit

Konsolideret omsætning

Yderligere kendetegn vedrørende multinationale grupper af foretagender (type 2 og 3 i 4.4):

Registrering af variabel 4.11 og 4.12a er valgfri, indtil indberetningen af data om multinationale grupper er blevet etableret, jf. artikel 11.

IDENTIFIKATIONSKENDETEGN

4.11.

 

Identifikationsnummer for den globale gruppe

 

4.12a.

 

Den globale gruppes navn

 

4.12b.

Valgfrit

Det globale hovedsædes registreringsland, postadresse, elektroniske postadresse og webadresse

 

4.13a.

 

Identifikationsnummer for hovedforetagendet i den globale gruppe, hvis hovedforetagendet er resident (svarer til identifikationsnummeret for den retlige enhed, som er hovedforetagendet i gruppen). Hvis hovedforetagendet i den globale gruppe er ikke-resident, dets registreringsland

 

4.13b.

Valgfrit

Identifikationsnummer eller navn og adresse for hovedforetagendet i den globale gruppe, hvis hovedforetagendet er ikke-resident

ØKONOMISKE KENDETEGN/STRATIFIKATIONSKENDETEGN

4.14.

Valgfrit

Antal ansatte globalt

 

4.15.

Valgfrit

Konsolideret global omsætning

 

4.16.

Valgfrit

Det globale beslutningscenters hjemstedsland

 

4.17.

Valgfrit

Lande, hvor foretagender eller lokale enheder er beliggende


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 af 31. marts 2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne (EUT L 102 af 7.4.2004, s. 1).


Top