EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0106

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 106/2008 af 15. januar 2008 om et fællesskabsprogram for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr (omarbejdet udgave)

OJ L 39, 13.2.2008, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 161 - 167

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/03/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/106/oj

13.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 39/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 106/2008

af 15. januar 2008

om et fællesskabsprogram for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr

(omarbejdet udgave)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der skal foretages en række væsentlige ændringer i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2422/2001 af 6. november 2001 om et fællesskabsprogram for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr (3). Af klarhedshensyn bør der foretages en omarbejdning af forordningen.

(2)

Kontorudstyr tegner sig for en betydelig del af det samlede elforbrug. De forskellige modeller på fællesskabsmarkedet har meget varierende energiforbrugsniveauer, uanset at deres funktioner tilnærmelsesvis er ens, og der er betydelige muligheder for at optimere deres energieffektivitet.

(3)

En forbedring af kontorudstyrs energieffektivitet bør bidrage til at forbedre Fællesskabets konkurrenceevne, energiforsyningssikkerhed samt miljø- og forbrugerbeskyttelse.

(4)

Det er vigtigt at fremme foranstaltninger, der kan sikre, at det indre marked fungerer tilfredsstillende.

(5)

Det er ønskeligt at koordinere de nationale energieffektivitetsmærkningsinitiativer for at gøre den negative indvirkning af gennemførelsesforanstaltningerne for erhvervsliv og handel mindst mulig.

(6)

Målet for den påtænkte handling, nemlig at fastsætte reglerne for fællesskabsprogrammet for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(7)

Protokollen til De Forenede Nationers Rammekonvention om Klimaændringer, vedtaget i Kyoto den 11. december 1997, opfordrer til emissionsreduktioner for drivhusgasser i Fællesskabet på 8 % senest i perioden 2008-2012. For at nå dette mål er der behov for mere effektive foranstaltninger, der kan nedsætte kuldioxidemissionerne i Fællesskabet.

(8)

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 2179/98/EF af 24. september 1998 om revision af Det Europæiske Fællesskabs program for politik og handling i forbindelse med miljøet og bæredygtig udvikling »Mod en bæredygtig udvikling« (4) udpegede endvidere energieffektivitetsmærkning af apparater som et højt prioriteret område i forbindelse med integration af miljøkrav med hensyn til energi.

(9)

Rådets resolution af 7. december 1998 om energieffektivitet i Det Europæiske Fællesskab (5) indeholdt en opfordring til i højere grad at anvende mærkning af apparater og udstyr.

(10)

Det er ønskeligt, at energieffektivitetskrav, -mærkning og -afprøvningsmetoder koordineres, hvor det er hensigtsmæssigt.

(11)

Det meste energieffektive kontorudstyr er ikke eller kun lidt dyrere, og det vil derfor i mange tilfælde gennem energibesparelser tjene sig selv ind ret hurtigt. Energibesparelse og målsætninger for reduktion af kuldioxid kan derfor nås på en omkostningseffektiv måde på dette område uden ulemper for forbrugere og industri.

(12)

Der handles med kontorudstyr overalt i verden. Aftalen af 20. december 2006 mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr (6) (i det følgende benævnt »aftalen«) bør lette den internationale samhandel med og miljøbeskyttelsen af sådant udstyr. Aftalen bør gennemføres i Fællesskabet.

(13)

Energy Star-mærket for energieffektivitet anvendes i hele verden. For at opnå indflydelse på kravene til Energy Star-mærkningsprogrammet bør Fællesskabet deltage i programmet og i udarbejdelsen af de nødvendige tekniske specifikationer. I forbindelse med fastsættelsen af disse tekniske specifikationer sammen med De Forenede Staters Miljøstyrelse (»USEPA«) bør Kommissionen, med henvisning til Fællesskabets politik for energieffektivitet og dets mål herfor, stræbe efter ambitiøse niveauer for energieffektivitet.

(14)

Det er nødvendigt at fastlægge effektive håndhævelsesbestemmelser for at sikre en korrekt gennemførelse af programmet for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr, sikre producenterne lige konkurrencevilkår og beskytte forbrugernes rettigheder.

(15)

Denne forordning bør udelukkende omfatte kontorudstyr.

(16)

Rådets direktiv 92/75/EØF af 22. september 1992 om angivelse af husholdningsapparaters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger (7) er ikke det mest hensigtsmæssige instrument for kontorudstyr. Den mest omkostningseffektive foranstaltning til at fremme kontorudstyrs energieffektivitet er at indføre et frivilligt mærkningsprogram.

(17)

For at opnå en effektiv og neutral gennemførelse af programmet for energieffektivitetsmærkning, bør arbejdet med at fastlægge og revidere de fælles tekniske specifikationer gives til et passende organ, EF-rådet for Energy Star-programmet. Det nævnte råd bør sammensættes af nationale repræsentanter og repræsentanter for andre interesserede parter.

(18)

Det bør sikres, at programmet for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr er i overensstemmelse med og koordineres med de prioriterede områder i fællesskabspolitikken og med andre fællesskabsordninger for mærkning eller kvalitetscertificering, f.eks. direktiv 92/75/EØF og Rådets forordning (EØF) nr. 880/92 af 23. marts 1992 om en EF-ordning for tildeling af et miljømærke (8).

(19)

Programmet for energieffektivitetsmærkning bør også supplere foranstaltningerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF af 6. juli 2005 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter (9). Det er derfor nødvendigt at sikre sammenhæng i og koordinering af Energy Star-programmet og ordningen for miljøvenligt design.

(20)

Det er ønskeligt, at Fællesskabets Energy Star-program, der bygger på aftalen, og andre frivillige ordninger for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr i Fællesskabet koordineres, således at man kan undgå, at forbrugerne vildledes, og at der sker forvridninger på markedet.

(21)

Energy Star-programmet bør gennemføres på en gennemskuelig måde og bør være i overensstemmelse med de relevante internationale standarder, således at det bliver lettere for producenter og eksportører fra tredjelande at deltage i det.

(22)

Denne forordning tager hensyn til de erfaringer, som er opnået i Energy Star-programmets første gennemførelsesperiode i Fællesskabet —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Målsætning

Ved denne forordning fastsættes reglerne for fællesskabsprogrammet for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr (i det følgende benævnt »Energy Star-programmet«), der er fastlagt i aftalen.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på de grupper af kontorudstyrsprodukter, der er fastlagt i aftalens bilag C, med forbehold af ændringer i overensstemmelse med aftalens artikel XII.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»fælles logo«: det symbol, der er vist i bilag A til aftalen

b)

»programdeltagere«: producenter, samlefabrikker, eksportører, importører, detailforhandlere og andre personer eller organer, der forpligter sig til at markedsføre de udpegede energieffektive kontorudstyrsprodukter, som opfylder de fælles specifikationer, defineret i litra c), og som har valgt at deltage i Energy Star-programmet ved at blive registreret hos Kommissionen

c)

»fælles specifikationer«: de krav til energieffektivitet og ydeevne, herunder afprøvningsmetoder, der anvendes til at afgøre, om energieffektive kontorudstyrsprodukter kvalificerer sig til det fælles logo.

Artikel 4

Generelle principper

1.   Energy Star-programmet koordineres, hvor det er hensigtsmæssigt, med andre fællesskabsordninger for mærkning eller kvalitetsmærkning og med ordninger som navnlig fællesskabsordningen for tildeling af et miljømærke, der er fastsat ved forordning (EØF) nr. 880/92, angivelsen af husholdningsapparaters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger, der er fastsat ved direktiv 92/75/EØF og foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2005/32/EF.

2.   Det fælles logo kan anvendes af programdeltagere på individuelle kontorudstyrsprodukter og markedsføringsmateriale i tilknytning hertil.

3.   Deltagelse i Energy Star-programmet er frivillig.

4.   Kontorudstyrsprodukter, som det fælles logo må anvendes på ifølge tilladelse fra De Forenende Staters Miljøstyrelse (i det følgende benævnt »USEPA«), anses for at være i overensstemmelse med denne forordning, medmindre det modsatte bevises.

5.   Medmindre andet er fastsat i fællesskabsbestemmelser om overensstemmelsesvurdering og overensstemmelsesmærkning og/eller i internationale aftaler mellem Fællesskabet og tredjelande vedrørende adgang til fællesskabsmarkedet, kan produkter, der er omfattet af denne forordning, og som markedsføres i Fællesskabet, testes af Kommissionen eller medlemsstaterne med henblik på at undersøge, om de opfylder kravene i denne forordning.

Artikel 5

Registrering af programdeltagere

1.   Ansøgninger om at blive programdeltager indgives til Kommissionen.

2.   Kommissionen træffer beslutning om at godkende en ansøger som programdeltager efter at have kontrolleret, at ansøgeren er villig til at overholde retningslinjerne for brugere af det fælles logo, jf. aftalens bilag B. Kommissionen offentliggør en ajourført liste over programdeltagere på Energy Star-webstedet og fremsender den regelmæssigt til medlemsstaterne.

Artikel 6

Markedsføring af energieffektivitetskriterier

Med forbehold af fællesskabsretten, national ret og økonomiske kriterier, fastsætter Kommissionen og de andre fællesskabsinstitutioner samt centrale regeringsmyndigheder, som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (10), i aftalens løbetid energieffektivitetskrav, som ikke er mindre strenge end de fælles specifikationer for offentlige vareindkøbskontrakter, hvis værdi svarer til eller overstiger tærskelværdierne i artikel 7 i nævnte direktiv.

Artikel 7

Andre frivillige energieffektivitetsmærkningsordninger

1.   Andre eksisterende og nye frivillige energieffektivitetsmærkningsordninger til kontorudstyrsprodukter i medlemsstaterne kan fungere sideløbende med Energy Star-programmet.

2.   Kommissionen og medlemsstaterne påser, at Energy Star-programmet og de nationale mærkningsordninger samt andre mærkningsordninger i Fællesskabet eller i medlemsstaterne i fornødent omfang koordineres.

Artikel 8

EF-rådet for Energy Star-programmet

1.   Kommissionen opretter et EF-råd for Energy Star-programmet (i det følgende benævnt »Energy Star-Rådet«), der består af repræsentanter for medlemsstaterne, jf. artikel 9, og for andre interesserede parter. Energy Star-Rådet skal overvåge gennemførelsen af Energy Star-programmet inden for Fællesskabet og yde Kommissionen råd og støtte, hvor det er hensigtsmæssigt, så den kan udføre sin rolle som administrationsenhed, jf. aftalens artikel IV.

2.   Kommissionen påser, at Energy Star-Rådet i sit arbejde i videst muligt omfang i forbindelse med de enkelte grupper af kontorudstyrsprodukter på en afbalanceret måde inddrager alle relevante interessegrupper, f.eks. producenter, detailforhandlere, importører, miljøgrupper og forbrugerorganisationer.

3.   Kommissionen følger, bistået af Energy Star-Rådet, indtrængningen på markedet af produkter, der benytter det fælles logo, og udviklingen i kontorudstyrs energieffektivitet med henblik på en rettidig revision af de fælles specifikationer.

4.   Kommissionen fastsætter Energy Star-Rådets forretningsorden, idet den tager hensyn til synspunkter, der fremsættes af medlemsstaternes nationale repræsentanter i dette råd.

Artikel 9

Nationale repræsentanter

De enkelte medlemsstater udpeger alt efter, hvad der er hensigtsmæssigt, nationale energipolitiske eksperter, myndigheder eller personer (i det følgende benævnt »nationale repræsentanter«), der skal varetage de opgaver, som er fastsat i denne forordning. Hvis der udpeges mere end en national repræsentant, fastlægger medlemsstaten de pågældende repræsentanters beføjelser og de krav til koordinering, der gælder for dem.

Artikel 10

Arbejdsplan

Kommissionen udarbejder en arbejdsplan, der er i overensstemmelse med målene i artikel 1. Arbejdsplanen omfatter en strategi for udvikling af Energy Star-programmet, som for de efterfølgende tre år skal fastlægge:

a)

målene for de forbedringer af energieffektiviteten — under hensyntagen til behovet for høje krav til forbruger- og miljøbeskyttelse — og den indtrængen på markedet, som Energy Star-programmet bør søge at nå på fællesskabsplan

b)

en ikke udtømmende liste over de kontorudstyrsprodukter, der først og fremmest bør indgå i Energy Star-programmet

c)

uddannelses- og oplysningsinitiativer

d)

forslag til koordinering og samarbejde mellem Energy Star-programmet og andre frivillige energieffektivitetsmærkningsordninger i medlemsstaterne.

Kommissionen tager arbejdsplanen op til revision mindst én gang om året og offentliggør den.

Artikel 11

Forberedende procedurer med henblik på revision af tekniske kriterier

1.   Med henblik på at forberede revisionen af de fælles specifikationer og af de kontorudstyrsproduktgrupper, der er omfattet af aftalens bilag C, iværksætter Kommissionen foranstaltningerne i stk. 2-5, inden den forelægger et udkast til forslag eller svarer USEPA i henhold til de procedurer, der er fastsat i aftalen og i Rådets afgørelse 2006/1005/EF af 18. december 2006 om indgåelse af aftalen mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr (11).

2.   Kommissionen kan anmode Energy Star-Rådet om at fremsætte forslag til revision af aftalen eller af de fælles specifikationer for et produkt. Kommissionen kan forelægge Energy Star-Rådet et forslag om revision af de fælles specifikationer eller af aftalen. Energy Star-Rådet kan også fremsætte forslag til Kommissionen på eget initiativ.

3.   Kommissionen rådfører sig med Energy Star-Rådet, når den modtager et forslag til revision af aftalen fra USEPA.

4.   Når medlemmerne af Energy Star-Rådet meddeler deres holdning til Kommissionen, tager de hensyn til resultaterne af feasibility- og markedsundersøgelser og til tilgængelig teknologi, der kan reducere energiforbruget.

5.   Kommissionen lægger særlig vægt på målet om fastsættelse af fælles specifikationer på et ambitiøst niveau, jf. aftalens artikel I, stk. 3, med sigte på at mindske energiforbruget og tager behørigt hensyn til den tilgængelige teknologi og de dermed forbundne omkostninger. Før Energy Star-Rådet meddeler sin holdning til nye fælles specifikationer, tager det navnlig hensyn til de seneste resultater af undersøgelser om miljøvenligt design.

Artikel 12

Overvågning af markedet og bekæmpelse af misbrug

1.   Det fælles logo må kun anvendes i forbindelse med produkter, der er omfattet af aftalen, og som er i overensstemmelse med retningslinjerne for brugere af det fælles logo, der er fastsat i aftalens bilag B.

2.   Forkert eller vildledende reklame eller anvendelse af et mærke eller logo, der kan føre til forveksling med det fælles logo, er forbudt.

3.   Kommissionen sikrer den korrekte brug af det fælles logo ved at iværksætte eller koordinere de foranstaltninger, der er beskrevet i aftalens artikel IX, stk. 2, 3 og 4. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at sikre, at denne forordning overholdes på deres eget område og orienterer Kommissionen herom. Medlemsstaterne kan indgive oplysninger om programdeltagere, der ikke overholder denne forordning, til Kommissionen, som derefter træffer de indledende foranstaltninger.

Artikel 13

Evaluering

Kommissionen udarbejder et år inden aftalens udløb en rapport om energieffektivitet på markedet for kontorudstyr i Fællesskabet, der giver en evaluering af Energy Star-programmet, og forelægger den for Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten skal indeholde kvalitative såvel som kvantitative oplysninger og oplysninger om de fordele, der er forbundet med Energy Star-programmet, navnlig energibesparelser og miljømæssige fordele i form af reduktion af kuldioxidemissioner.

Artikel 14

Revision

Før aftalens parter drøfter forlængelse af aftalen i overensstemmelse med dennes artikel XIV, stk. 2, vurderer Kommissionen Energy Star-programmet på baggrund af erfaringerne med anvendelsen af det.

Artikel 15

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 2422/2001 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilaget.

Artikel 16

Afsluttende bestemmelser

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 15. januar 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LENARČIČ

Formand


(1)  EUT C 161 af 13.7.2007, s. 97.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 10.7.2007(endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 17.12.2007.

(3)  EFT L 332 af 15.12.2001, s. 1.

(4)  EFT L 275 af 10.10.1998, s. 1.

(5)  EFT C 394 af 17.12.1998, s. 1.

(6)  EUT L 381 af 28.12.2006, s. 26.

(7)  EFT L 297 af 13.10.1992, s. 16. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(8)  EFT L 99 af 11.4.1992, s. 1. Ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1980/2000 (EFT L 237 af 21.9.2000, s. 1).

(9)  EUT L 191 af 22.7.2005, s. 29.

(10)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1422/2007 (EUT L 317 af 5.12.2007, s. 34).

(11)  EUT L 381 af 28.12.2006, s. 24.


BILAG

Forordning (EF) nr. 2422/2001

Denne forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 1, sidste punktum

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, stk. 3

Artikel 4, stk. 3

Artikel 4, stk. 4

Artikel 4, stk. 4

Artikel 4, stk. 5

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6, stk. 1

Artikel 6, stk. 2

Artikel 6, stk. 3

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8, stk. 2

Artikel 8, stk. 3

Artikel 8, stk. 2

Artikel 8, stk. 3

Artikel 8, stk. 4

Artikel 8, stk. 4

Artikel 8, stk. 5

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10, stk. 1, indledning

Artikel 10, stk. 1, indledning

Artikel 10, stk. 1, første led

Artikel 10, stk. 1, litra a)

Artikel 10, stk. 1, andet led

Artikel 10, stk. 1, litra b)

Artikel 10, stk. 1, tredje led

Artikel 10, stk. 1, litra c)

Artikel 10, stk. 1, fjerde led

Artikel 10, stk. 1, litra d)

Artikel 10, stk. 2, første komma

Artikel 10, stk. 2

Artikel 11, stk. 1

Artikel 11, stk. 1

Artikel 11, nr. 1)

Artikel 11, stk. 2

Artikel 11, nr. 2)

Artikel 11, stk. 3

Artikel 11, nr. 3), første punktum

Artikel 11, stk. 4

Artikel 11, nr. 3), andet punktum

Artikel 11, stk. 5, første punktum

Artikel 11, stk. 5, andet punktum

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13

Artikel 14, stk. 1

Artikel 14

Artikel 14, stk. 2

Artikel 15

Artikel 15

Artikel 16

Bilag


Top