Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0074

Rådets forordning (EF) nr. 74/2007 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Artemis til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer

OJ L 30, 4.2.2008, p. 52–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 115 - 131

No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; ophævet ved 32014R0561

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/74/oj

4.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 30/52


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 74/2007

af 20. december 2007

om oprettelse af fællesforetagendet Artemis til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 171 og 172,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (2), i det følgende benævnt »syvende rammeprogram«, indeholder bestemmelser for fællesskabsbidrag med henblik på at etablere længerevarende offentligt-private partnerskaber i form af fælles teknologiinitiativer (FTI), som kan gennemføres via fællesforetagender, jf. traktatens artikel 171. Disse FTI’er udspringer af arbejdet i de europæiske teknologiplatforme, der allerede blev oprettet under det sjette rammeprogram og omfatter udvalgte aspekter vedrørende forskning på deres område. De bør kombinere investeringer fra den private sektor og europæisk offentlig finansiering, herunder finansiering fra det syvende rammeprogram.

(2)

I Rådets beslutning 2006/971/EF af 19. december 2006 om særprogrammet Samarbejde til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-13) (3), i det følgende benævnt »særprogrammet Samarbejde«, understreges behovet for ambitiøse fælleseuropæiske offentligt-private partnerskaber for at fremskynde udviklingen af betydelige teknologier og stort anlagte forskningstiltag på fællesskabsniveau, herunder bl.a. FTI’er.

(3)

I Lissabondagsordenen for vækst og beskæftigelse understreges behovet for at udvikle gunstige betingelser for investeringer i viden og innovation i Fællesskabet med henblik på at styrke konkurrenceevnen, væksten og beskæftigelsen.

(4)

I sine konklusioner af 25.-26. november 2004 opfordrede Rådet Kommissionen til at arbejde videre med koncepterne teknologiplatforme og FTI’er. Det understregede, at sådanne initiativer kan bidrage til at koordinere Fællesskabets samlede forskningsaktiviteter med henblik på at opnå synergier med aktiviteterne i eksisterende ordninger såsom Eureka og Cost, idet der tages hensyn til deres vigtige bidrag til forskning og udvikling (FoU).

(5)

Europæiske virksomheder og andre forsknings- og udviklingsorganisationer, der beskæftiger sig med indlejrede computersystemer, gik forrest i arbejdet med at oprette den europæiske teknologiplatform for indlejrede computersystemer, i det følgende benævnt »Artemisteknologiplatformen«, inden for det sjette rammeprogram. Artemisteknologiplatformen opstillede en strategisk forskningsdagsorden på grundlag af en omfattende høring af offentlige og private interessenter. I den strategiske forskningsdagsorden pegedes der på prioriteringer i forbindelse med indlejrede computersystemer, og den indeholdt henstillinger om indfaldsvinklen til et FTI på området.

(6)

FTI vedrørende indlejrede computersystemer er udsprunget af Kommissionens meddelelser af 6. april 2005»Det europæiske forskningsrum, vejen til videnbaseret vækst« og af 20. juli 2005»En fælles indsats for vækst og beskæftigelse: Fællesskabets Lissabonprogram«, hvor der efterlyses en ny og mere ambitiøs tilgang til stort anlagte partnerskaber mellem private og det offentlige på områder, der har stor betydning for Europas konkurrenceevne og som identificeres via en dialog med erhvervslivet.

(7)

FTI vedrørende indlejrede computersystemer er en reaktion på behovet for at støtte informations- og kommunikationsteknologi med gennemslagskraft, der blev påpeget i rapporten »Creating an Innovative Europe« fra januar 2006 (4). I rapporten roses endvidere det fælles teknologiinitiativ Artemis’ model for at kombinere bidrag fra medlemsstaterne og fra Fællesskabet inden for en klar retlig struktur og på en harmoniseret og synkroniseret måde.

(8)

FTI vedrørende indlejrede computersystemer tager sigte på at skabe et bæredygtigt offentligt-privat partnerskab, der har til formål at forøge og at fungere som løftestang for private og offentlige investeringer vedrørende indlejrede computersystemer i Europa, som ved anvendelsen af denne forordning bør anses for at omfatte Den Europæiske Unions medlemsstater og lande, der er associeret med det syvende rammeprogram, idet følgende benævnt »associerede lande«. FTI vedrørende indlejrede computersystemer bør endvidere opnå effektiv koordinering og ressourcesynergi samt finansiering fra rammeprogrammet, erhvervslivet, nationale FoU-programmer og mellemstatslige FoU-ordninger (Eureka) og dermed bidrage til at styrke Europas fremtidige vækst, konkurrenceevne og bæredygtige udvikling. Endelig bør det have til formål at opdyrke samarbejde mellem alle interessenter, såsom erhvervslivet, herunder små og mellemstore virksomheder (SMV’er), nationale myndigheder, videnskabelige miljøer og forskningscentre, så forskningsindsatsen samles og gøres mere fokuseret.

(9)

Med FTI vedrørende indlejrede computersystemer bør der opstilles en forskningsdagsorden efter fælles overenskomst (i det følgende benævnt »forskningsdagsordenen«), der nøje følger anbefalingerne i den strategiske forskningsdagsorden, som er opstillet af Artemisteknologiplatformen. Forskningsdagsordenen bør kortlægge og regelmæssigt revidere prioriteringerne for udviklingen og indførelsen af vigtige teknologiområder vedrørende indlejrede computersystemer på tværs af forskellige anvendelsesområder med henblik på at styrke europæisk konkurrenceevne og skabe plads til helt nye markeder og samfundsnyttige anvendelsesformål.

(10)

FTI vedrørende indlejrede computersystemer tager sigte på design, udvikling og udnyttelse af generelt anvendelige, interoperable og omkostningseffektive, men samtidig kraftige og sikre elektroniske systemer og softwaresystemer. Det bør munde ud i nogle referencedesign og -arkitekturer, der kan danne grundlag for fælles arkitekturløsninger til et givet antal applikationer, specialbrugerudviklet software, som giver mulighed for sømløs sammenkobling og interoperabilitet, integrerede designsoftwareværktøjer og metoder til hurtig udvikling og fremstilling af prototyper.

(11)

FTI vedrørende indlejrede computersystemer er ambitiøst og omfattende, de finansielle og tekniske ressourcer, der skal mobiliseres, er store, og der er behov for en effektiv koordinering og ressourcesynergi samt finansiering, så det forudsætter en indsats fra Fællesskabets side. Det er derfor nødvendigt at oprette et fællesforetagende (i det følgende benævnt »fællesforetagendet Artemis«), jf. EF-traktatens artikel 171, som en juridisk person med henblik på gennemførelsen af FTI vedrørende indlejrede computersystemer. For at sikre en hensigtsmæssig forvaltning af de FoU-aktiviteter, som er påbegyndt, men ikke afsluttet i løbet af det syvende rammeprogram (2007-2013), bør fællesforetagendet Artemis oprettes for en periode, der udløber den 31. december 2017.

(12)

Fællesforetagendet Artemis bør være et organ, der er oprettet af Fællesskabet, og decharge for gennemførelsen af dets budget bør gives af Europa-Parlamentet efter indstilling fra Rådet, idet der dog bør tages hensyn til de særtræk, der skyldes, at FTI’er er offentlige-private partnerskaber, og især at den private sektor bidrager til budgettet.

(13)

Målene for fællesforetagendet Artemis bør nås ved at sammenlægge ressourcer fra den private og offentlige sektor til støtte for FoU-aktiviteter i form af projekter. Fællesforetagendet Artemis bør til dette formål kunne tilrettelægge indkaldelser af konkurrerende projektforslag til gennemførelse af dele af forskningsdagsordenen. FoU-aktiviteterne bør efterleve de grundlæggende etiske principper, der gælder for det syvende rammeprogram.

(14)

Fællesskabet, Belgien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Ungarn, Nederlandene, Østrig, Portugal, Rumænien, Slovenien, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige og ARTEMISIA — en sammenslutning, som repræsenterer virksomheder og andre FoU-organisationer, der beskæftiger sig med indlejrede computersystemer i Europa — bør være stiftende medlemmer af fællesforetagendet Artemis. Fællesforetagendet Artemis bør være åbent for nye medlemmer.

(15)

Der bør fastsættes bestemmelser om fællesforetagendet Artemis’ organisation og drift i dets vedtægter som en del af denne forordning.

(16)

ARTEMISIA har underskrevet en tilsagnserklæring om støtte til oprettelse og gennemførelse af fællesforetagendet Artemis.

(17)

Projekterne bør støttes af både Fællesskabets og Artemismedlemsstaternes finansielle bidrag og af naturalydelser fra de forsknings- og udviklingsorganisationer, der deltager i projekterne under fællesforetagendet Artemis.

Der er måske yderligere finansieringsmuligheder, bl.a. Den Europæiske Investeringsbank (EIB), især gennem den finansieringsfacilitet for risikodeling, der er udviklet i fællesskab med EIB og Kommissionen i henhold til bilag III i beslutning 2006/971/EF.

(18)

De offentlige midler til FoU-aktiviteterne på basis af åbne indkaldelser af konkurrerende forslag offentliggjort af fællesforetagendet Artemis bør omfatte nationale finansielle bidrag fra Artemismedlemsstaterne og et finansielt bidrag fra fællesforetagendet Artemis. Fællesforetagendet Artemis’ finansielle bidrag bør ydes som en procentdel af de FoU-udgifter, der afholdes af projektdeltagerne. Denne procentdel bør være den samme for alle projektdeltagere i forbindelse med en given indkaldelse af forslag.

(19)

Så længe fællesforetagendet Artemis opretholdes, bør de FoU-organisationer, der deltager i projekter, selv tilvejebringe midler, der er mindst lige så store som de samlede offentlige midler til FoU-aktiviteter.

(20)

For at sikre personalet stabile beskæftigelsesvilkår og ligebehandling samt for at tiltrække specialiseret videnskabeligt og teknisk personale af højeste kvalitet bør hele fællesforetagendet Artemis’ personale ansættes i henhold til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne som fastsat i Rådets forordning (EF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (5).

(21)

Da fællesforetagendet Artemis har status som juridisk person, bør det kunne stilles til regnskab for sine handlinger. Med hensyn til bilæggelse af tvister i forbindelse med fællesforetagendets aktiviteter bør Domstolen i givet fald have kompetence.

(22)

Kommissionen bør regelmæssigt aflægge rapport om fællesforetagendet Artemis’ fremskridt til Europa-Parlamentet og Rådet.

(23)

I overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (6) (i det følgende benævnt »finansforordningen«) og efter forudgående samtykke fra Kommissionen bør fællesforetagendet Artemis vedtage særlige finansielle bestemmelser, hvor der tages højde for de særlige behov, der gør sig gældende, bl.a. behovet for at kombinere fællesskabsfinansiering og national finansiering for at støtte FoU-aktiviteter effektivt og inden for en rimelig frist. For at sikre en ensartet behandling af deltagerne i fællesforetagendet Artemis’ forskningsaktiviteter og i indirekte aktioner under syvende rammeprogram bør moms ikke være en omkostning, der er berettiget til fællesskabsfinansiering, hvilket er i tråd med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1906/2006 af 18. december 2006 om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2013) (7).

(24)

Der bør træffes passende foranstaltninger til forebyggelse af uregelmæssigheder og svig, og de nødvendige skridt bør tages for at kræve tabte, uberettiget udbetalte eller forkert anvendte midler tilbagebetalt i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (8), Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (9) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (10).

(25)

Fællesforetagendet Artemis’ politik for intellektuel ejendomsret bør tilskynde til videnskabelse og -udnyttelse.

(26)

For at lette dets etablering bør Kommissionen have ansvaret for oprettelsen og den indledende drift af fællesforetagendet Artemis, indtil det har operativ kapacitet til at gennemføre sit eget budget.

(27)

Målet for forordningen, nemlig at oprette fællesforetagendet Artemis, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne på grund af de udpegede store forskningsmæssige udfordringers tværnationale karakter, der stiller krav om, at komplementær viden og finansielle ressourcer lægges sammen på tværs af sektorer og grænser, og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Oprettelse af et fællesforetagende

1.   Med henblik på gennemførelsen af det fælles teknologiinitiativ (FTI) vedrørende indlejrede computersystemer oprettes der herved et fællesforetagende (i det følgende benævnt »fællesforetagendet Artemis«), jf. EF-traktatens artikel 171, for en periode, som udløber den 31. december 2017.

2.   Fællesforetagendet har hjemsted i Bruxelles, Belgien.

Artikel 2

Formål

Fællesforetagendet Artemis bidrager til gennemførelsen af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram og temaet »Informations- og kommunikationsteknologi« under særprogrammet Samarbejde. Det skal navnlig:

a)

fastlægge og gennemføre en forskningsdagsorden for udviklingen af vigtige teknologiområder vedrørende indlejrede computersystemer på tværs af forskellige anvendelsesområder med henblik på at styrke europæisk konkurrenceevne og bæredygtighed og skabe plads til helt nye markeder og samfundsnyttige anvendelsesformål. Aktiviteter til gennemførelse af forskningsdagsordenen benævnes i det følgende »FoU-aktiviteter«

b)

støtte gennemførelsen af FoU-aktiviteterne, især ved at give økonomisk støtte til deltagere i projekter, der er udvalgt på grundlag af indkaldelser af konkurrerende forslag

c)

fremme et offentligt-privat partnerskab, der tilsigter at mobilisere og samle en indsats fra Fællesskabets side og fra national og privat side, øge de samlede FoU-investeringer vedrørende indlejrede computersystemer og skabe samarbejde mellem den offentlige og den private sektor

d)

opnå synergi og koordinering med hensyn til den europæiske FoU-indsats vedrørende indlejrede computersystemer, og, hvis der kan skabes merværdi, herunder gradvis integrering i fællesforetagendet Artemis af de aktiviteter på området, der for øjeblikket gennemføres via mellemstatslige FoU-ordninger (Eureka)

e)

fremme SMV’ers inddragelse i aktiviteterne i overensstemmelse med det syvende rammeprograms formål.

Artikel 3

Retlig status

Fællesforetagendet Artemis er et fællesskabsorgan og har status som juridisk person. I hver enkelt EF-medlemsstat er det omfattet af den mest vidtgående rets- og handleevne, som disse staters lovgivning tillægger juridiske personer. Det kan eksempelvis erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.

Artikel 4

Vedtægter

Fællesforetagendet Artemis’ vedtægter, som er anført i bilaget, og som udgør en integrerende del af denne forordning, vedtages hermed.

Artikel 5

Fællesskabets bidrag

1.   Fællesskabets maksimale bidrag til fællesforetagendet Artemis’ løbende udgifter og FoU-aktiviteter udgør 420 mio. EUR, som afholdes over den bevilling i EU’s almindelige budget, der er tildelt temaet »Informations- og kommunikationsteknologi« under særprogrammet Samarbejde i henhold til bestemmelserne i artikel 54, stk. 2, litra b), i finansforordningen.

2.   De nærmere bestemmelser for Fællesskabets finansielle bidrag fastlægges i en generel aftale og årlige finansielle aftaler, som indgås mellem Kommissionen på Fællesskabets vegne og fællesforetagendet Artemis.

3.   Fællesskabets bidrag til fællesforetagendet Artemis til finansiering af projekter tildeles på grundlag af åbne indkaldelser af konkurrerende forslag.

Artikel 6

Finansielle bestemmelser

1.   Fællesforetagendet Artemis vedtager særlige finansielle bestemmelser i overensstemmelse med artikel 185, stk. 1, i finansforordningen. De kan afvige fra bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (11), hvor det er nødvendigt af hensyn til de særlige krav, fællesforetagendet Artemis’ drift stiller, og efter forudgående samtykke fra Kommissionen.

2.   Fællesforetagendet Artemis opretter sin egen, interne revisionskapacitet.

Artikel 7

Personale

1.   Fællesforetagendet Artemis’ personale og administrerende direktør er omfattet af vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber samt de regler, som De Europæiske Fællesskabers institutioner sammen har vedtaget om anvendelsen af disse bestemmelser.

2.   Med forbehold af stk. 3 i denne artikel og artikel 7, stk. 2, i vedtægterne udøver fællesforetagendet Artemis de beføjelser, som er overdraget til ansættelsesmyndigheden i henhold til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og til den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, for så vidt angår dets personale.

3.   Bestyrelsen vedtager efter aftale med Kommissionen de nødvendige gennemførelsesbestemmelser, der er omhandlet i artikel 110 i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.

4.   Personaleressourcerne fastlægges i stillingsfortegnelsen for fællesforetagendet Artemis, der vil blive opstillet i dets årlige budget.

5.   Fællesforetagendet Artemis’ personale består af midlertidigt ansatte og kontraktansatte, der er ansat for en tidsbegrænset periode, der kun kan forlænges én gang for en tidsbegrænset periode. Den samlede ansættelsesperiode må ikke overstige syv år og kan under ingen omstændigheder overstige fællesforetagendets varighed.

6.   Fællesforetagendet Artemis afholder alle personaleudgifter.

7.   Fællesforetagendet Artemis kan vedtage bestemmelser, der gør det muligt at modtage udstationerede eksperter.

Artikel 8

Privilegier og immuniteter

Protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter gælder for fællesforetagendet Artemis og dets personale.

Artikel 9

Ansvar

1.   For fællesforetagendet Artemis’ ansvar i aftaleforhold gælder de relevante aftaleretlige bestemmelser og den lovgivning, der finder anvendelse på den pågældende aftale eller kontrakt.

2.   For så vidt angår ansvar uden for aftaleforhold skal fællesforetagendet Artemis i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, medlemsstaterne har til fælles, erstatte skader, dets ansatte har forvoldt under udøvelsen af deres hverv.

3.   Fællesforetagendet Artemis’ udbetalinger som følge af et erstatningsansvar som omhandlet i stk. 1 og 2 samt omkostninger og udgifter i denne forbindelse anses for udgifter for fællesforetagendet Artemis og afholdes af fællesforetagendet Artemis’ midler.

4.   Fællesforetagendet Artemis har alene ansvaret for at opfylde sine forpligtelser.

Artikel 10

Domstolens kompetence og lovvalg

1.   Domstolen har kompetence til at træffe afgørelse om følgende:

a)

enhver retstvist mellem medlemmer i anliggender vedrørende denne forordning og/eller de vedtægter, der er nævnt i artikel 4

b)

voldgiftsbestemmelser i de aftaler og kontrakter, fællesforetagendet Artemis indgår

c)

sager anlagt mod fællesforetagendet Artemis, herunder vedrørende afgørelser truffet af dets organer, på de betingelser, der er fastsat i traktatens artikel 230 og 232

d)

tvister vedrørende erstatning for skader, fællesforetagendet Artemis’ ansatte har forvoldt under udøvelsen af deres hverv.

2.   I spørgsmål, der ikke dækkes af denne forordning eller andre fællesskabsretsakter, gælder lovgivningen i den stat, hvor fællesforetagendet Artemis har hjemsted.

Artikel 11

Rapport, evaluering og decharge

1.   Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en årlig rapport over de fremskridt, som fællesforetagendet Artemis har opnået. Rapporten skal indeholde detaljerede oplysninger om gennemførelsen af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer, bl.a. antallet af forelagte forslag, antallet af imødekomne forslag, deltagertyper, herunder SMV’er, og landestatistikker.

2.   Inden den 31. december 2010, samt den 31. december 2013 gennemfører Kommissionen foreløbige evalueringer af fællesforetagendet Artemis med bistand fra uafhængige eksperter på basis af et mandat, der er udarbejdet efter høring af fællesforetagendet Artemis. Evalueringerne omhandler kvaliteten og effektiviteten af fællesforetagendet Artemis samt fremskridt mod opfyldelsen af de fastlagte mål. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet konklusionerne af evalueringerne sammen med sine bemærkninger og i givet fald forslag til ændring af denne forordning, herunder eventuelt tidligt ophør af fællesforetagendet.

3.   Senest seks måneder efter fællesforetagendets afvikling gennemfører Kommissionen en afsluttende evaluering af fællesforetagendet Artemis med bistand fra uafhængige eksperter. Resultaterne af denne endelige evaluering forelægges Europa-Parlamentet og Rådet.

4.   Decharge for gennemførelsen af fællesforetagendet Artemis’ budget gives af Europa-Parlamentet efter indstilling fra Rådet efter en procedure, der er fastsat i fællesforetagendet Artemis’ finansielle bestemmelser, som omhandlet i artikel 6.

Artikel 12

Beskyttelse af medlemmernes finansielle interesser og foranstaltninger mod svig

1.   Fællesforetagendet Artemis sikrer, at dets medlemmers finansielle interesser er tilstrækkeligt beskyttet ved at udføre eller foranledige egnede interne og eksterne kontroller.

2.   I tilfælde af uregelmæssigheder har medlemmerne af fællesforetagendet Artemis ret til at søge uretmæssigt anvendte beløb tilbagebetalt, herunder at mindske eller suspendere eventuelle efterfølgende bidrag til fællesforetagendet Artemis.

3.   I forbindelse med bekæmpelse af svig, korruption og andre ulovlige handlinger anvendes bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1073/1999.

4.   Fællesforetagendet Artemis foretager kontrol på stedet og finansiel audit blandt modtagerne af fællesforetagendet Artemis’ offentlige midler. Sådan kontrol og audit gennemføres enten direkte af fællesforetagendet Artemis eller på dettes vegne af Artemismedlemsstaterne. Artemismedlemsstaterne kan foretage enhver anden kontrol og audit blandt modtagerne af deres nationale midler, som de finder nødvendig, og meddeler resultaterne heraf til fællesforetagendet Artemis.

5.   Kommissionen og/eller Revisionsretten kan om nødvendigt foretage kontrol på stedet hos modtagerne af midler fra fællesforetagendet Artemis samt hos de medarbejdere, som er ansvarlige for tildelingen af disse midler. Fællesforetagendet Artemis sikrer, at aftaler om tilskud og kontrakter giver Kommissionen og/eller Revisionsretten ret til at udføre passende kontrol og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, pålægge sanktioner, der har afskrækkende virkning og står i et rimeligt forhold til overtrædelsen.

6.   Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), som er oprettet ved Kommissionens afgørelse 1999/352/EF, EKSF, Euratom (12), har samme beføjelser over for fællesforetagendet Artemis og dets personale som over for Kommissionens afdelinger. Så snart fællesforetagendet Artemis er oprettet, tiltræder det den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om de interne undersøgelser, der foretages af OLAF (13). Fællesforetagendet Artemis træffer de fornødne foranstaltninger for at lette OLAF’s arbejde med interne undersøgelser.

Artikel 13

Fortrolighed

Fællesforetagendet Artemis sikrer beskyttelse af følsomme oplysninger, hvis videregivelse vil kunne skade dets medlemmers eller projektdeltagernes interesser, jf. dog artikel 14.

Artikel 14

Åbenhed

1.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (14) gælder for de dokumenter, som beror hos fællesforetagendet Artemis.

2.   Fællesforetagendet Artemis fastsætter gennemførelsesbestemmelserne for forordning (EF) nr. 1049/2001 inden den 7. august 2008.

3.   De beslutninger, som fællesforetagendet Artemis træffer efter artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, kan påklages til Ombudsmanden eller indbringes for Domstolen efter bestemmelserne i henholdsvis artikel 195 og artikel 230 i traktaten.

Artikel 15

Intellektuel ejendom

Reglerne for beskyttelse, anvendelse og formidling af forskningsresultater, der er baseret på forordning (EF) nr. 1906/2006, findes i vedtægternes artikel 23.

Artikel 16

Forberedende foranstaltninger

1.   Kommissionen har ansvaret for oprettelsen og den indledende drift af fællesforetagendet Artemis, indtil fællesforetagendet Artemis har operativ kapacitet til at gennemføre sit eget budget. Kommissionen gennemfører i overensstemmelse med fællesskabsretten alle nødvendige foranstaltninger i samarbejde med de øvrige stiftende medlemmer og med inddragelse af de kompetente organer.

2.   Med henblik herpå og indtil den administrerende direktør tiltræder sin stilling efter at være blevet udnævnt af bestyrelsen i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i vedtægterne, kan Kommissionen midlertidigt udpege et begrænset antal tjenestemænd, heraf en, der skal fungere som administrerende direktør.

3.   Den midlertidige administrerende direktør kan anvise alle betalinger, som er omfattet af bevillingerne i fællesforetagendet Artemis’ budget, når bestyrelsen har godkendt dem, og kan indgå kontrakter, herunder ansættelseskontrakter, når fællesforetagendet Artemis’ stillingsfortegnelse er vedtaget. Kommissionens anvisningsberettigede kan anvise alle betalinger, som er omfattet af bevillingerne i fællesforetagendet Artemis’ budget.

Artikel 17

Støtte fra værtsstaten

Der indgås en værtsstatsaftale mellem fællesforetagendet Artemis og Belgien om kontorlokaler, privilegier og immuniteter og anden støtte fra Belgien til fællesforetagendet Artemis.

Artikel 18

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2007.

På Rådets vegne

F. NUNES CORREIA

Formand


(1)  Udtalelse af 24.10.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1.

(3)  EUT L 400 af 30.12.2006, s. 86. Berigtiget i EUT L 54 af 22.2.2007, s. 30.

(4)  http://ec.europa.eu/invest-in-research/action/2006_ahogroup_en.htm.

(5)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 337/2007 (EUT L 90 af 30.3.2007, s. 1).

(6)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. Ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1995/2006 (EUT L 390 af 30.12.2006, s. 1).

(7)  EUT L 391 af 30.12.2006, s. 1.

(8)  EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1233/2007 (EUT L 279 af 23.10.2007, s. 10).

(9)  EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2.

(10)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.

(11)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(12)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 20.

(13)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 15.

(14)  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.


BILAG

VEDTÆGTER FOR FÆLLESFORETAGENDET ARTEMIS

Artikel 1

Definitioner

I disse vedtægter forstås ved:

a)

»projekt«: et forsknings- og/eller udviklingsprojekt, der på basis af åbne indkaldelser af konkurrerende forslag udvælges af fællesforetagendet Artemis og derefter finansieres delvis af fællesforetagendet Artemis.

b)

»samlede udgifter«: projekternes støtteberettigede udgifter som defineret af de respektive myndigheder, der yder finansiering, og som udsteder tilskudsaftalerne

c)

»løbende udgifter«: de udgifter, der er nødvendige til at drive fællesforetagendet Artemis, eksklusive finansieringen af FoU-aktiviteter.

d)

»associeret enhed«: en associeret enhed som defineret i artikel 2 i forordning (EF) nr. 1906/2006.

Artikel 2

Opgaver og aktiviteter

Fællesforetagendet Artemis har følgende hovedopgaver og -aktiviteter:

a)

sikre, at FTI vedrørende indlejrede computersystemer oprettes og forvaltes på en bæredygtig måde

b)

fastlægge den flerårige strategiplan, herunder forskningsdagsordenen, jf. artikel 19, stk. 1, og justere den i fornødent omfang

c)

fastlægge og gennemføre årlige gennemførelsesplaner, jf. artikel 19, stk. 3, til realiseringen af den flerårige strategiplan, jf. artikel 19, stk. 1

d)

iværksætte indkaldelser af forslag, evaluere forslag og tildele midler til projekter, der er udvalgt via åbne, gennemsigtige og effektive procedurer inden for de disponible finansieringsrammer

e)

udvikle nært samarbejde og sikre samordning med europæiske, navnlig det syvende rammeprogram, nationale og tværnationale aktiviteter, organer og aktører med det formål at fremme et frugtbart innovationsmiljø i Europa og bedre synergi og udnyttelse af forsknings- og udviklingsresultater vedrørende indlejrede computersystemer

f)

overvåge, hvordan det skrider frem med at nå målene for fællesforetagendet Artemis

g)

gennemføre kommunikations- og formidlingsaktiviteter

h)

offentliggøre oplysninger om projekter, herunder navne på deltagere, og om størrelsen af fællesforetagendet Artemis' finansielle bidrag per deltager

i)

gennemføre andre aktiviteter, der eventuelt er nødvendige for at nå målene, jf. forordningens artikel 2.

Artikel 3

Medlemmer

1.   Fællesforetagendet Artemis' stiftende medlemmer (i det følgende benævnt »stiftende medlemmer«) er:

a)

Fællesskabet repræsenteret ved Kommissionen

b)

Belgien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Ungarn, Nederlandene, Østrig, Portugal, Rumænien, Slovenien, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige, og

c)

efter accept af vedtægterne for fællesforetagendet Artemis, sammenslutningen ARTEMISIA (i det følgende benævnt »ARTEMISIA«), der er en sammenslutning, der er registreret i henhold til nederlandsk lovgivning (registreringsnr. 17 201 341) med hjemsted i Eindhoven, Nederlandene, og som fungerer som repræsentant for virksomheder og andre FoU-aktører, der beskæftiger sig med indlejrede computersystemer i Europa.

2.   Forudsat at de tilslutter sig målene, jf. forordningens artikel 2, og er rede til at påtage sig alle forpligtelser i forbindelse med medlemskab, herunder accept af vedtægterne for fællesforetagendet Artemis, kan følgende blive medlemmer af fællesforetagendet Artemis:

a)

andre medlemsstater og associerede lande

b)

andre lande (i det følgende benævnt »tredjelande«), som har FoU-politikker eller -programmer vedrørende indlejrede computersystemer

c)

andre juridiske personer, der kan yde et betydeligt finansielt bidrag til at nå fællesforetagendet Artemis' mål.

3.   De stiftende medlemmer og nye medlemmer, jf. stk. 2, benævnes i det følgende »medlemmer«.

4.   Medlemsstater og associerede lande, der er medlemmer af fællesforetagendet Artemis, benævnes i det følgende »Artemismedlemsstater«. Hver enkelt Artemismedlemsstat udnævner sin egen repræsentant til fællesforetagendet Artemis' organer og udpeger den eller de nationale enheder, der har ansvaret for at varetage landets forpligtelser med hensyn til gennemførelse af fællesforetagendet Artemis' aktiviteter.

5.   Artemismedlemsstaterne og Kommissionen benævnes i det følgende som fællesforetagendet Artemis' »offentlige myndigheder«.

Artikel 4

Medlemskab og ændringer af medlemskab

1.   Nye ansøgninger om medlemskab af fællesforetagendet Artemis stiles til bestyrelsen, jf. artikel 6, stk. 2, litra a).

2.   Medlemsstater eller associerede lande, der ikke er stiftende medlemmer af fællesforetagendet Artemis, bliver medlemmer, når de har meddelt bestyrelsen deres skriftlige accept af disse vedtægter og eventuelle andre bestemmelser om driften af fællesforetagendet Artemis.

3.   Tredjelandes ansøgninger om medlemskab af fællesforetagendet Artemis behandles af bestyrelsen, som formulerer en indstilling til Kommissionen. Kommissionen kan fremsætte forslag om ændring af denne forordning vedrørende det pågældende tredjelands medlemskab, under forudsætning af at forhandlinger med fællesforetagendet Artemis er fuldført med positivt resultat.

4.   Bestyrelsens afgørelser om andre juridiske personers medlemskab eller indstillinger fra bestyrelsen vedrørende tredjelande som nye medlemmer træffes på grundlag af ansøgerens relevans og potentielle merværdi for så vidt angår indsatsen for at nå fællesforetagendet Artemis' mål. I forbindelse med hver ansøgning om nyt medlemskab underretter Kommissionen i god tid Rådet om bestyrelsens vurdering og eventuelle afgørelse.

5.   Medlemskab af fællesforetagendet Artemis kan ikke overføres til en tredjepart, medmindre bestyrelsen på forhånd har givet tilladelse hertil.

6.   Et medlem kan udtræde af fællesforetagendet Artemis. Udtrædelsen træder uigenkaldeligt i kraft seks måneder efter, at de øvrige medlemmer er underrettet herom, og det tidligere medlem løses derefter fra alle forpligtelser bortset fra dem, det har påtaget sig gennem foretagendet Artemis' afgørelser truffet i henhold til disse vedtægter før medlemmets udtrædelse.

Artikel 5

Fællesforetagendet Artemis' organer

1.   Fællesforetagendet Artemis har følgende organer:

bestyrelsen

den administrerende direktør

repræsentantskabet for de offentlige myndigheder

erhvervs- og forskningsudvalget.

2.   Såfremt en bestemt opgave ikke pålægges et af organerne, er bestyrelsen det kompetente organ.

Artikel 6

Bestyrelsen

Sammensætning, stemmeret og beslutningsproces

a)

Bestyrelsen består af repræsentanter for fællesforetagendet Artemis' medlemmer samt formanden for erhvervs- og forskningsudvalget.

b)

Fællesforetagendet Artemis' medlemmer udpeger hver især deres egne repræsentanter og en hoveddelegeret, der har stemmeretten i bestyrelsen. Formanden for erhvervs- og forskningsudvalget har ikke stemmeret.

c)

ARTEMISIA og de offentlige myndigheder har lige stor stemmeandel, som tilsammen udgør mindst 90 % af de samlede stemmer. Stemmerne fordeles i først omgang med 50 % til ARTEMISIA og 50 % til de offentlige myndigheder.

d)

Stemmefordelingen blandt de offentlige myndigheder fastlægges årligt i forhold til de projektmidler, de har givet tilsagn om i de foregående to regnskabsår. Kommissionen har mindst 10 % af stemmerne.

e)

I det første regnskabsår og evt. følgende regnskabsår, hvor kun højst to Artemismedlemsstater har givet tilsagn om offentlige midler til projekter i de foregående regnskabsår, har Kommissionen en tredjedel af de stemmer, der ellers er forbeholdt offentlige myndigheder. De øvrige to tredjedele fordeles ligeligt mellem Artemismedlemsstaterne.

f)

Stemmeretten for nye medlemmer, der ikke er en EU-medlemsstat eller et associeret land, afgøres af bestyrelsen, inden medlemmet tiltræder fællesforetagendet Artemis.

g)

Beslutninger vedtages med et flertal på 75 % af stemmerne, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i disse vedtægter.

h)

Medlemmernes repræsentanter kan ikke drages personligt til ansvar for aktiviteter, som de udfører i deres egenskab af repræsentanter i bestyrelsen.

Rolle og opgaver

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for driften af fællesforetagendet Artemis og fører tilsyn med gennemførelsen af dets aktiviteter.

Bestyrelsen skal navnlig:

a)

vurdere ansøgninger og træffe afgørelse eller indstille til ændringer vedrørende medlemskab, jf. artikel 4

b)

træffe afgørelse om ophævelse af medlemskab, hvis et medlem ikke opfylder sine forpligtelser og ikke har rådet bod på denne forsømmelse inden for en rimelig frist fastsat af den administrerende direktør, jf. dog traktatens bestemmelser, der sikrer overensstemmelse med fællesskabslovgivningen

c)

vedtage fællesforetagendet Artemis' finansielle bestemmelser, jf. forordningens artikel 6

d)

godkende initiativer til vedtægtsændringer i overensstemmelse med artikel 24

e)

godkende den flerårige strategiplan, herunder forskningsdagsordenen, jf. artikel 19, stk. 1

f)

føre tilsyn med fællesforetagendet Artemis' generelle aktiviteter

g)

føre tilsyn med, hvordan det går med gennemførelsen af den flerårige strategiplan, jf. artikel 19, stk. 1

h)

godkende, jf. artikel 18, stk. 4, den årlige gennemførelsesplan og den årlige budgetplan, jf. artikel 19, stk. 3, herunder en stillingsfortegnelse

i)

godkende den årlige aktivitetsrapport, jf. artikel 19, stk. 4, og de årlige regnskaber og statusopgørelser

j)

udnævne, afskedige eller udskifte den administrerende direktør, udstikke retningslinjer for den administrerende direktør og overvåge dennes præstation

k)

nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til efter behov at gennemføre specifikke opgaver

l)

vedtage sin forretningsorden, jf. stk. 3

m)

uddelegere eventuelle opgaver, som ikke udtrykkeligt er overdraget til et af fællesforetagendet Artemis' øvrige organer

n)

vedtage praktiske ordninger for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001, jf. forordningens artikel 14.

Fællesskabet kan nedlægge veto over for alle afgørelser om anvendelsen af dets finansielle bidrag, afgørelser om afvikling af fællesforetagendet og afgørelser om litra a), b), c), j) og n).

Forretningsorden

a)

Bestyrelsen mødes mindst to gange om året, normalt på fællesforetagendet Artemis' hjemsted.

b)

Bestyrelsesmøderne ledes af erhvervs- og forskningsudvalgets formand.

c)

Medmindre bestyrelsen i særlige tilfælde træffer anden afgørelse, deltager den administrerende direktør i møderne.

d)

Indtil bestyrelsen har vedtaget sin forretningsorden, indkaldes møderne af Kommissionen.

e)

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når Kommissionen, ARTEMISIA og mindst tre repræsentanter for Artemismedlemsstater er til stede.

Artikel 7

Den administrerende direktør

1.   Den administrerende direktør er fællesforetagendet Artemis' øverste ansvarlige for den daglige ledelse i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og dets retlige repræsentant. Vedkommende udfører sine opgaver i fuld uafhængighed og står til regnskab over for bestyrelsen. Den administrerende direktør udøver beføjelserne i forordningens artikel 7, stk. 2, over for de ansatte.

2.   Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen for en periode på tre år efter offentliggørelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser i Den Europæiske Unions Tidende og andre offentligt tilgængelige tidsskrifter eller på internettet. Bestyrelsen kan efter en bedømmelse af den administrerende direktør forlænge mandatet med endnu en periode på højst fire år.

3.   Den administrerende direktør har følgende rolle og opgaver:

a)

udarbejde den årlige gennemførelsesplan, jf. artikel 19, stk. 3, og den årlige budgetplan i samarbejde med erhvervs- og forskningsudvalget og forelægge dem til bestyrelsens godkendelse i henhold til artikel 18

b)

føre tilsyn med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af alle aktiviteter, der i henhold til den årlige gennemførelsesplan skal gennemføres, under overholdelse af de rammer og bestemmelser, der er fastsat i disse vedtægter og efterfølgende beslutninger vedtaget af bestyrelsen og repræsentantskabet for de offentlige myndigheder

c)

udarbejde den årlige aktivitetsrapport, jf. artikel 19, stk. 4, og de årlige regnskaber og statusopgørelser, som omhandlet i artikel 18, stk. 5, og forelægge dem til bestyrelsens godkendelse

d)

fremlægge forslag om fællesforetagendet Artemis' interne drift for bestyrelsen med henblik på godkendelse

e)

fremlægge forslag til procedurebestemmelser vedrørende indkaldelser af forslag, der iværksættes af fællesforetagendet Artemis, herunder vedrørende den tilknyttede evaluering og udvælgelse af projektforslag, for repræsentantskabet for de offentlige myndigheder med henblik på godkendelse

f)

administrere iværksættelsen af indkaldelser af forslag, evalueringen og udvælgelsen af projektforslag og forhandlinger om tilskudsaftaler om udvalgte projekter samt den efterfølgende regelmæssige overvågning af og opfølgning på projekter inden for de beføjelser, repræsentantskabet for de offentlige myndigheder har givet

g)

indgå tilskudsaftaler med henblik på at gennemføre FoU-aktiviteter. jf. artikel 12 og 13, samt aftaler om indkøb og tjenesteydelser, som er nødvendige for driften af fællesforetagendet Artemis, jf. artikel 20

h)

anvise alle betalinger, der skal foretages af fællesforetagendet Artemis

i)

udforme og gennemføre de foranstaltninger og aktioner, der er nødvendige for at vurdere, hvordan det går for fællesforetagendet Artemis med at nå målene, herunder uafhængig overvågning og audit for at vurdere fællesforetagendet Artemis' effektivitet og præstationer

j)

arrangere projektrevisioner og tekniske audit med henblik på vurdering af forsknings- og udviklingsresultater og aflægge rapport til bestyrelsen om de generelle resultater

k)

efter behov gennemføre finansielle audit — direkte eller via nationale offentlige myndigheder — om projektdeltagere i overensstemmelse med fællesforetagendet Artemis' finansielle bestemmelser

l)

forhandle medlemskabsbetingelserne for nye medlemmer af fællesforetagendet Artemis på vegne af bestyrelsen og med mandat fra denne

m)

gennemføre andre foranstaltninger, der er nødvendige for at nå fællesforetagendet Artemis' mål, og som ikke fremgår af den årlige gennemførelsesplan, jf. artikel 19, stk. 3, inden for rammer og betingelser, der fastsættes af bestyrelsen

n)

indkalde til og/eller tilrettelægge møder i bestyrelsen og repræsentantskabet for de offentlige myndigheder og deltage i møderne som observatør, når det er relevant

o)

give bestyrelsen oplysninger, den anmoder om

p)

forelægge bestyrelsen sine forslag vedrørende sekretariatets organisationsplan

q)

foretage analyser vedrørende risikovurdering og risikostyring og foreslå bestyrelsen eventuelle forsikringer, som fællesforetagendet Artemis bør tegne for at opfylde sine forpligtelser.

4.   Der oprettes et sekretariat under den administrerende direktørs ansvar, som skal yde støtte til alle dennes opgaver, herunder:

a)

sekretariatsbistand til fællesforetagendet Artemis' organer

b)

praktisk bistand i forbindelse med evaluering af forslag og projektovervågning, herunder bistand til at tilrettelægge indkaldelser af forslag og arrangere projektrevisioner og tekniske audit

c)

etablering og administration af et relevant internt audit- og regnskabssystem

d)

finansielle opgaver, herunder udbetaling af finansielle bidrag fra fællesforetagendet Artemis til projektdeltagere

e)

bistand til kommunikationsaktiviteter, f.eks. pr-virksomhed, publikationer og formidling samt tilrettelæggelse af arrangementer

f)

forvalte udbud om varer/tjenesteydelser til opfyldelse af fællesforetagendet Artemis' behov i overensstemmelse med fællesforetagendet Artemis' finansielle bestemmelser.

5.   Sekretariatets ikke-finansielle opgaver kan udliciteres af fællesforetagendet Artemis til eksterne udbydere af tjenesteydelser. Sådanne udliciteringsaftaler indgås i overensstemmelse med bestemmelserne i fællesforetagendet Artemis' finansielle bestemmelser.

Artikel 8

Repræsentantskabet for de offentlige myndigheder

Sammensætning, stemmeret og beslutningstagning

a)

Repræsentantskabet for de offentlige myndigheder består af fællesforetagendet Artemis' offentlige myndigheder.

b)

De offentlige myndigheder udpeger hver især deres egne repræsentanter og en hoveddelegeret, der har stemmeretten i repræsentantskabet for de offentlige myndigheder.

c)

En tredjedel af stemmerne i repræsentantskabet for de offentlige myndigheder tildeles Fællesskabet; de resterende to tredjedele fordeles årligt blandt de øvrige medlemmer af repræsentantskabet for de offentlige myndigheder i forhold til deres finansielle bidrag til fællesforetagendet Artemis' aktiviteter i det pågældende år, jf. artikel 11, stk. 6, litra b), dog således at et medlem højst kan have 50 % af de samlede stemmer i repræsentantskabet for de offentlige myndigheder.

d)

Hvis mindre end tre Artemismedlemsstater har givet den administrerende direktør meddelelse om deres finansielle bidrag, jf. artikel 11, stk. 6, litra b), har Fællesskabet en tredjedel af stemmerne, og de øvrige to tredjedele fordeles ligeligt mellem Artemismedlemsstaterne.

e)

Beslutninger træffes med mindst 60 % af de samlede stemmer.

f)

Fællesskabets repræsentant kan nedlægge veto over for alle spørgsmål om anvendelsen af dets eget finansielle bidrag til fællesforetagendet Artemis.

g)

Alle medlemsstater og associerede lande, som ikke er medlemmer af fællesforetagendet Artemis, skal kunne deltage i repræsentantskabet for de offentlige myndigheder som observatører. Disse stater modtager alle relevante dokumenter fra repræsentantskabet for de offentlige myndigheder og skal kunne rådgive i forbindelse med repræsentantskabets beslutninger.

Rolle og opgaver

Repræsentantskabet for de offentlige myndigheder skal:

a)

sikre, at principperne om redelighed og åbenhed anvendes korrekt i forbindelse med tildelingen af offentlige midler til projektdeltagere

b)

drøfte og godkende det årlige arbejdsprogram, jf. artikel 19, stk. 2, efter forslag fra erhvervs- og forskningsudvalget, herunder de budgetter, der er til rådighed for indkaldelser af forslag

c)

godkende procedurebestemmelserne vedrørende indkaldelser af forslag, evaluering og udvælgelse af forslag og projektovervågning

d)

efter forslag fra Fællesskabets repræsentant træffe afgørelse om fællesforetagendet Artemis' finansielle bidrag til budgettet for indkaldelser af forslag

e)

godkende rammerne for og iværksættelse af indkaldelser af forslag

f)

godkende udvælgelsen af, hvilke projektforslag der modtager offentlige midler efter indkaldelser af forslag

g)

efter forslag fra Fællesskabets repræsentant træffe afgørelse om størrelsen af fællesforetagendet Artemis' finansielle bidrag, jf. artikel 13, stk. 6, litra a), til projektdeltagere i forbindelse med indkaldelser af forslag i et givet år

h)

vedtage sin forretningsorden, jf. stk. 3.

Forretningsorden

a)

Repræsentantskabet for de offentlige myndigheder mødes mindst to gange om året, normalt på fællesforetagendet Artemis' hjemsted.

b)

Repræsentantskabet for de offentlige myndigheder vælger selv sin formand.

c)

Indtil repræsentantskabet for de offentlige myndigheder har vedtaget sin forretningsorden, indkaldes møderne af Kommissionen.

d)

Repræsentantskabet for de offentlige myndigheder er beslutningsdygtigt, når Kommissionen og mindst tre repræsentanter for Artemismedlemsstater er til stede.

Artikel 9

Erhvervs- og forskningsudvalget

Sammensætning

ARTEMISIA udnævner medlemmerne af erhvervs- og forskningsudvalget.

Erhvervs- og forskningsudvalget består af højst 25 medlemmer.

Rolle og opgaver

Erhvervs- og forskningsudvalget skal:

a)

udarbejde et udkast til den flerårige strategiplan, jf. artikel 19, stk. 1, herunder indholdet og opdateringen af forskningsdagsordenen, og forelægge den til bestyrelsens godkendelse

b)

udarbejde et udkast til det årlige arbejdsprogram, jf. artikel 19, stk. 2, herunder forslag til indholdet af indkaldelser af forslag, der skal iværksættes af fællesforetagendet Artemis

c)

udarbejde forslag vedrørende fællesforetagendet Artemis' strategi for teknologi, forskning og innovation

d)

udarbejde forslag til aktiviteter vedrørende skabelse af åbne innovationsmiljøer, fremme af SMV'ers deltagelse, gennemsigtig udvikling af standarder og åbenhed for deltagelse, internationalt samarbejde, formidling og pr-arbejde

e)

rådgive de øvrige organer om alle spørgsmål vedrørende planlægning og gennemførelse af forsknings- og udviklingsprogrammer, fremme af partnerskaber og tilvejebringelse af ressourcer i Europa med henblik på at nå fællesforetagendet Artemis' mål

f)

efter behov nedsætte arbejdsgrupper, hvis overordnede koordinering forestås af et eller flere medlemmer af erhvervs- og forskningsudvalget, med henblik på at løse ovennævnte opgaver

g)

vedtage sin forretningsorden, jf. stk. 3.

Forretningsorden

a)

Erhvervs- og forskningsudvalget holder mindst to møder om året.

b)

Erhvervs- og forskningsudvalget vælger selv sin formand.

c)

Indtil erhvervs- og forskningsudvalget har vedtaget sin forretningsorden, indkaldes møderne af ARTEMISIA.

Artikel 10

Intern revisionsfunktion

De funktioner, der i medfør af artikel 185, stk. 3, i finansforordningen påhviler Kommissionens interne revisor, udføres på bestyrelsen ansvar, og denne fastsætter passende bestemmelser herfor under hensyn til fællesforetagendet Artemis' størrelse og emneområde.

Artikel 11

Finansieringskilder

1.   Fællesforetagendet Artemis' aktiviteter finansieres i fællesskab af finansielle bidrag, der betales i rater, og bidrag i naturalier fra dets medlemmer til dækning af de løbende udgifter og FoU-aktiviteterne.

2.   Alle fællesforetagendet Artemis' midler skal benyttes til at nå målene i forordningens artikel 2.

3.   Midlerne, som opføres på fællesforetagendet Artemis' budget, består af:

a)

medlemmernes bidrag til de løbende udgifter, undtagen bidrag omhandlet i stk. 5, litra c)

b)

et fællesskabsbidrag til finansiering af FoU-aktiviteterne

c)

fællesforetagendet Artemis' eventuelle indtægter

d)

eventuelle andre finansielle bidrag og indtægter.

Eventuelle renteindtægter af dets medlemmers bidrag tilfalder fællesforetagendet Artemis.

4.   Alle juridiske personer, der ikke er medlemmer, kan bidrage med kontanter eller naturalier til fællesforetagendet Artemis' midler på de vilkår og betingelser, som den administrerende direktør har forhandlet på vegne af bestyrelsen og med mandat fra denne.

5.   Fællesforetagendet Artemis' løbende udgifter bæres af dets medlemmer:

a)

ARTEMISIA yder et bidrag på højst 20 mio. EUR eller højst 1 % af summen af de samlede projektudgifter, alt efter hvilket af disse beløb der er det højeste, dog højst 30 mio. EUR.

b)

Fællesskabet yder et bidrag på højst 10 mio. EUR. Hvis en del af dette bidrag ikke anvendes, kan det bruges til FoU-aktiviteter, jf. stk. 6.

c)

Artemismedlemsstaterne yder bidrag i naturalier til de løbende udgifter ved at lette gennemførelsen af projekterne og tildelingen af offentlige midler, jf. artikel 12 og 13.

d)

Fællesskabets og ARTEMISIA's bidrag gøres disponible i overensstemmelse med bestemmelserne i den relevante årlige budgetplan, jf. artikel 18. Der betales rater ud fra fællesforetagendets finansielle behov.

6.   Fællesforetagendet Artemis' FoU-aktiviteter dækkes af følgende bidrag:

a)

et finansielt bidrag fra Fællesskabet på højst 410 mio. EUR til projektfinansiering, der senere kan forhøjes med den del af fællesskabsbidraget i stk. 5, litra b), der eventuelt ikke er anvendt

b)

finansielle bidrag fra Artemismedlemsstaterne, som højst udgør 1,8 gange Fællesskabets finansielle bidrag. Disse finansielle bidrag udbetales til projektdeltagerne i overensstemmelse med artikel 12 og 13. Artemismedlemsstaterne meddeler hvert år inden en dato, der fastsættes af bestyrelsen, den administrerende direktør, hvilke nationale finansielle tilsagn de har givet vedrørende indkaldelser af forslag, der iværksættes af fællesforetagendet Artemis, idet der tages hensyn til de emneområder, der dækkes af de støttede FoU-aktiviteter, som indkaldelsen omhandler

c)

bidrag i naturalier fra projektdeltagende forsknings- og udviklingsorganisationer som afspejler deres andel af de støtteberettigede udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projekterne, som defineret på basis af de respektive finansieringsydende myndigheders bestemmelser. Deres samlede bidrag i fællesforetagendet Artemis' levetid skal være mindst lige så stort som bidraget fra de offentlige myndigheder.

7.   De finansielle bidrag fra medlemmerne af fællesforetagendet Artemis betales i rater i overensstemmelse med bestemmelserne i den årlige budgetplan, jf. artikel 18.

8.   Andre nye medlemmer af fællesforetagendet Artemis end medlemsstater eller associerede lande yder et finansielt bidrag til fællesforetagendet Artemis.

9.   Hvis et medlem af fællesforetagendet Artemis ikke overholder sine tilsagn vedrørende aftalte finansielle bidrag til fællesforetagendet Artemis, underretter den administrerende direktør skriftligt medlemmet herom og fastsætter en rimelig frist, inden for hvilken misligholdelsen kan bringes til ophør. Hvis misligholdelsen ikke er bragt til ophør inden fristens udløb, indkalder den administrerende direktør til et bestyrelsesmøde med henblik på at beslutte, om det pågældende medlem skal fratages sit medlemskab, eller om der skal træffes andre foranstaltninger, indtil medlemmet har overholdt sine forpligtelser.

10.   Fællesforetagendet Artemis ejer alle aktiver, som det frembringer eller får overført med henblik på at opfylde sine mål, jf. forordningens artikel 2, medmindre andet er fastsat.

Artikel 12

Implementering af FoU-aktiviteter

1.   Fællesforetagendet Artemis støtter FoU-aktiviteter via åbne indkaldelser af konkurrerende forslag, uafhængig evaluering og udvælgelse af projekter, tildeling af offentlige midler til udvalgte projekter og projektfinansiering.

2.   Fællesforetagendet Artemis indgår tilskudsaftaler med projektdeltagerne med henblik på gennemførelsen af projekterne. Tilskudsaftalernes vilkår og betingelser skal være i overensstemmelse med fællesforetagendet Artemis' finansielle bestemmelser, jf. artikel 6 i forordningen, og henvise til og, når det er relevant, bero på modsvarende nationale tilskudsaftaler, jf. artikel 13, stk. 6, litra b).

3.   Med henblik på at muliggøre projektgennemførelsen og ydelse af offentlige midler opretter fællesforetagendet Artemis administrative ordninger med de nationale enheder, Artemismedlemsstaterne har udpeget i det øjemed, i overensstemmelse med fællesforetagendet Artemis' finansielle bestemmelser.

4.   Medlemsstater eller associerede lande, der ikke er medlemmer af fællesforetagendet Artemis, kan indgå lignende ordninger med fællesforetagendet Artemis.

5.   Fællesforetagendet Artemis indfører procedurer for tilsyn med og kontrol af FoU-aktiviteterne, herunder bestemmelser om overvågning og teknisk audit af projekter. Artemismedlemsstaterne må ikke kræve yderligere rapporter om overvågning og teknisk audit ud over det, der kræves af fællesforetagendet Artemis.

Artikel 13

Projektfinansiering

1.   De offentlige midler til projekter, der er udvalgt på grundlag af indkaldelser af konkurrerende forslag offentliggjort af fællesforetagendet Artemis, omfatter de nationale finansielle bidrag fra Artemismedlemsstaterne og/eller det finansielle bidrag fra fællesforetagendet Artemis. Offentlig støtte i henhold til dette initiativ tilsidesætter ikke relevante proceduremæssige og materielle statsstøtteregler.

2.   Følgende juridiske personer kan komme i betragtning til at modtage midler fra Fællesskabets bidrag til fællesforetagendet Artemis' FoU-aktiviteter, jf. artikel 5 i forordningen:

a)

juridiske personer, der har hjemsted i Artemismedlemsstaterne, og som har indgået en tilskudsaftale vedrørende et sådant projekt med den relevante nationale myndighed efter fællesforetagendet Artemis' tildelingsprocedurer

b)

andre juridiske personer med hjemsted i medlemsstater eller associerede lande, der ikke er medlemmer af fællesforetagendet Artemis. I sådanne tilfælde kan de pågældende stater eller lande indføre administrative ordninger med fællesforetagendet Artemis for at gøre det muligt at deltage for de virksomheder og forsknings- og udviklingsorganisationer, der er beliggende på deres område.

For at kunne komme i betragtning til fællesskabsfinansiering skal udgifter i forbindelse med gennemførelsen af FoU-aktiviteter være uden moms.

3.   For de indkaldelser af forslag, som fællesforetagendet Artemis iværksætter og offentliggør, skal det samlede budget for hver indkaldelse oplyses. Budgettet skal indeholde oplysninger om de beløb, der på nationalt plan er givet tilsagn om af de enkelte Artemismedlemsstater, og det skønnede finansielle bidrag fra fællesforetagendet Artemis. Det skal fremgå af indkaldelsen, hvilke evalueringskriterier der anvendes i forhold til formålet med indkaldelsen, og eventuelt hvilke nationale støttekriterier eller Artemisstøttekriterier der anvendes.

4.   Fællesforetagendet Artemis' finansielle bidrag til budgettet for hver indkaldelse udgør 55 % af det samlede beløb, som Artemismedlemsstaterne har givet tilsagn om, medmindre repræsentantskabet for de offentlige myndigheder beslutter andet efter forslag fra Fællesskabets repræsentant.

5.   Indkaldelse af forslag og evaluering og udvælgelse af forslag sker i henhold til følgende bestemmelser:

a)

Deltagere med hjemsted i Artemismedlemsstater og i andre medlemsstater eller associerede lande kan deltage i indkaldelser af forslag, som fællesforetagendet Artemis iværksætter. De offentliggøres.

b)

Konsortier af deltagere, der indgiver projektforslag som reaktion på indkaldelserne, skal omfatte mindst tre ikke-associerede enheder med hjemsted i mindst tre Artemismedlemsstater. De potentielle deltagere og deres bidrag til projektforslagene kontrolleres af fællesforetagendet Artemis på baggrund af de kontroller, som de respektive offentlige myndigheder har foretaget, på grundlag af de kriterier for finansiering, som medlemsstaterne og fællesforetagendet har fastsat på forhånd. De orienteres om, hvorvidt de er berettiget til at ansøge om støtte, om muligt inden de indgiver et fuldt projektforslag. Kontrollerne må ikke medføre nævneværdige forsinkelser i processen med evaluering og udvælgelse af forslag.

c)

Evaluerings- og udvælgelsesprocessen, der gennemføres med bistand fra uafhængige eksperter, skal sikre, at tildeling af offentlige midler fra fællesforetagendet Artemis sker på grundlag af rammeprogrammets principper om ligebehandling, høj kvalitet og konkurrence.

d)

Efter evalueringen af forslag opstiller repræsentantskabet for de offentlige myndigheder en prioriteret liste over forslagene på grundlag af klare evalueringskriterier og deres kollektive bidrag til at nå målene med indkaldelsen af forslag.

e)

Repræsentantskabet for de offentlige myndigheder træffer beslutning om, hvilke forslag der skal udvælges, og hvor store offentlige midler de udvalgte forslag skal tildeles inden for de disponible budgetrammer, idet der tages hensyn til eventuelle nationale kriterier for at kunne modtage støtte og de kontroller, der er foretaget i henhold til litra b). Denne beslutning er også bindende for Artemismedlemsstaterne uden yderligere evaluerings- eller udvælgelsesprocesser.

6.   Projektfinansiering sker i henhold til følgende bestemmelser:

a)

Fællesforetagendet Artemis' finansielle bidrag til projektdeltagerne omfatter en procentdel af de samlede udgifter til gennemførelse af projektet, som de respektive myndigheder, der yder finansiering, og som udsteder tilskudsaftalen, fastlægger på et relevant tidspunkt. Denne procentdel fastlægges på årsbasis af fællesforetagendet Artemis og kan højst udgøre 16,7 %. Denne procentdel skal være den samme for alle projektdeltagere i forbindelse med en given indkaldelse af forslag.

b)

Artemismedlemsstaterne indgår tilskudsaftaler med projektdeltagere i overensstemmelse med deres nationale bestemmelser, navnlig med hensyn til støttekriterier og andre nødvendige finansielle og retlige krav. Nationale finansielle bidrag fra Artemismedlemsstaterne udbetales i givet fald direkte til projektdeltagerne i henhold til de nationale tilskudsaftaler. Artemismedlemsstaterne gør deres bedste for at synkronisere vilkår og betingelser og indgåelse af tilskudsaftalen og for at udbetale deres finansielle bidrag inden for en rimelig frist.

Artikel 14

Finansielle tilsagn

Fællesforetagendet Artemis' finansielle tilsagn må ikke overstige de finansielle midler, som det har til rådighed, eller som medlemmerne har afsat til dets budget.

Artikel 15

Finansielle indtægter

Undtagen i tilfælde af afvikling af fællesforetagendet Artemis, jf. artikel 25, foretages der ingen udbetalinger til fællesforetagendet Artemis' medlemmer af et eventuelt overskud i indtægterne i forhold til udgifterne.

Artikel 16

Regnskabsår

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Artikel 17

Finansiel gennemførelse

Den administrerende direktør gennemfører budgettet for fællesforetagendet Artemis.

Artikel 18

Regnskabsaflæggelse

1.   Den administrerende direktør forelægger hvert år bestyrelsen et foreløbigt udkast til årlig budgetplan, der indeholder et overslag over de årlige udgifter for de efterfølgende to år og en stillingsfortegnelse. I dette overslag anføres de forventede indtægter og udgifter for det første af disse to regnskabsår så detaljeret, som det er nødvendigt af hensyn til hvert medlems interne budgetprocedure i forhold til dets finansielle bidrag til fællesforetagendet Artemis. Den administrerende direktør giver bestyrelsen alle supplerende oplysninger, der er nødvendige med henblik herpå.

2.   Bestyrelsesmedlemmerne meddeler den administrerende direktør deres bemærkninger til det foreløbige udkast til den årlige budgetplan og i særdeleshed til overslaget over forventede indtægter og udgifter i det følgende år.

3.   Under hensyntagen til bestyrelsesmedlemmernes bemærkninger udarbejder den administrerende direktør udkastet til årlig budgetplan for det følgende år i samarbejde med erhvervs- og forskningsudvalget og forelægger det for bestyrelsen til godkendelse.

4.   Den årlige budgetplan og den årlige gennemførelsesplan for et givet år vedtages af fællesforetagendet Artemis' bestyrelse inden udgangen af det foregående år.

5.   Senest to måneder efter hvert regnskabsårs afslutning forelægger den administrerende direktør årsregnskabet og statusopgørelserne for det foregående år for bestyrelsen med henblik på godkendelse. Årsregnskabet og statusopgørelserne for det foregående år forelægges for Revisionsretten og Kommissionen.

Artikel 19

Planlægning og rapportering

1.   I den flerårige strategiplan anføres strategien og planerne for at nå fællesforetagendet Artemis' mål, herunder forskningsdagsordenen.

2.   I det årlige arbejdsprogram beskrives emneområdet og budgettet for de indkaldelser af forslag, der er behov for til at gennemføre forskningsdagsordenen i et givet år.

3.   I den årlige gennemførelsesplan anføres planen for gennemførelsen af alle fællesforetagendet Artemis' aktiviteter i et givet år, herunder planlagte indkaldelser af forslag og foranstaltninger, der skal gennemføres via udbud. Den årlige gennemførelsesplan forelægges af den administrerende direktør for bestyrelsen sammen med den årlige budgetplan, jf. artikel 18.

4.   I den årlige aktivitetsrapport beskrives fællesforetagendet Artemis' fremskridt i hvert kalenderår, navnlig set i forhold til den flerårige strategiplan og den årlige gennemførelsesplan for det pågældende år. Den indeholder også oplysninger om SMV'ers deltagelse i fællesforetagendets FoU-aktiviteter. Den administrerende direktør fremlægger den årlige aktivitetsrapport sammen med de årlige regnskaber og statusopgørelser.

5.   Den flerårige strategiplan, den årlige gennemførelsesplan og den årlige aktivitetsrapport gøres tilgængelige i en form, der egner sig til offentliggørelse, når bestyrelsen har godkendt dem.

Artikel 20

Kontrakter om indkøb og tjenesteydelser

Fællesforetagendet Artemis indfører alle relevante procedurer og mekanismer for gennemførelse, tilsyn og kontrol vedrørende aftaler om indkøb og tjenesteydelser, der er indgået for at dække behov i forbindelse med driften af fællesforetagendet Artemis, i overensstemmelse med sine finansielle bestemmelser.

Artikel 21

Medlemmernes ansvar, forsikring

1.   Fællesforetagendet Artemis har ikke ansvaret for at opfylde sine medlemmers finansielle forpligtelser. Det kan ikke drages til ansvar, hvis Artemismedlemsstater ikke opfylder deres forpligtelser i forbindelse med indkaldelser af forslag, der er iværksat af fællesforetagendet Artemis.

2.   Medlemmerne kan ikke drages til ansvar for nogen af fællesforetagendet Artemis' forpligtelser. Medlemmernes økonomiske ansvar er udelukkende et internt ansvar over for fællesforetagendet Artemis og begrænser sig til det bidrag til midlerne, de har givet tilsagn om, jf. artikel 11, stk. 3.

3.   Uanset de finansielle bidrag der skal betales til projektdeltagere i henhold til artikel 13, stk. 6, litra a), begrænses fællesforetagendet Artemis' økonomiske ansvar for gæld til de bidrag, medlemmerne har ydet til de løbende udgifter, jf. artikel 11, stk. 3, litra a).

4.   Fællesforetagendet Artemis tegner en passende forsikring.

Artikel 22

Interessekonflikt

Fællesforetagendet Artemis skal undgå eventuelle interessekonflikter i forbindelse med gennemførelsen af sine aktiviteter.

Artikel 23

Politik for intellektuel ejendomsret

1.   Følgende regler for beskyttelse, anvendelse og formidling af forskningsresultater er baseret på forordning (EF) nr. 1906/2006 og sikrer om nødvendigt, at intellektuel ejendom, der frembringes i forbindelse med FoU-aktiviteter inden for rammerne af denne forordning, beskyttes, og at forskningsresultater anvendes og formidles.

Formålet med politikken for intellektuel ejendomsret, som er fastsat i denne artikel, er at tilskynde til at skabe og udnytte viden, at opnå en retfærdig fordeling af rettigheder, at belønne innovation og at opnå en bred projektdeltagelse blandt private og offentlige enheder.

2.   I denne artikel forstås ved:

a)

»information«: tegninger, specifikationer, fotografier, vareprøver, modeller, processer, procedurer, instrukser, software, rapporter, notater eller andre former for tekniske og/eller kommercielle informationer, knowhow, data eller dokumenter, herunder mundtlig information, som ikke er »intellektuelle ejendomsrettigheder«

b)

»intellektuelle ejendomsrettigheder« (IPR): intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder patenter, brugsmodeller og brugscertifikater, rettigheder vedrørende industrielt design, copyright, forretningshemmeligheder, databaserettigheder, rettigheder vedrørende halvlederprodukters topografi, samt alle typer af registreringer, ansøgninger, opdelinger, videreførelser, revurderinger, fornyelser eller forlængelser af noget af dette, bortset fra varemærker og handelsnavne

c)

»baggrundsinformation«: information, der ejes eller kontrolleres af en projektdeltager på den pågældende projektaftales ikrafttrædelsesdato, eller som en projektdeltager erhverver ejendomsret til eller kontrol over som et resultat af aktiviteter, der ligger uden for projektets rammer

d)

»baggrunds-IPR«: IPR, der ejes eller kontrolleres af en projektdeltager på den pågældende projektaftales ikrafttrædelsesdato, eller som der erhverves ejendomsret til eller kontrol over i projektaftalens løbetid som et resultat af aktiviteter, der ligger uden for projektets rammer

e)

»baggrund«: baggrundsinformation og baggrunds-IPR

f)

»forgrundsinformation«: information, der frembringes som resultat af de aktiviteter, der gennemføres inden for det pågældende projekts rammer, således som de fremgår af den pågældende projektaftale

g)

»forgrunds-IPR«: IPR, der frembringes som resultat af de aktiviteter, der gennemføres inden for det pågældende projekts rammer, således som de fremgår af den pågældende projektaftale

h)

»forgrund«: forgrundsinformation og forgrunds-IPR

i)

»adgangsrettigheder«: ikke-eksklusive licenser og brugerrettigheder til forgrund eller baggrund, idet disse rettigheder dog ikke omfatter retten til at meddele underlicens, medmindre andet er aftalt i projektaftalen

j)

»nødvendig«: af »teknisk afgørende betydning« for gennemførelsen af projektet og/eller for anvendelse af forgrund, og, når det drejer sig om intellektuelle ejendomsrettigheder, forstås ved »nødvendig«, at de pågældende intellektuelle ejendomsrettigheder ville blive krænket, hvis der ikke blev givet adgangsrettigheder

k)

»anvendelse«: udvikling, skabelse og markedsføring af et produkt eller en proces vedrørende skabelse og levering af en tjenesteydelse, hvilket kan defineres nærmere i den pågældende projektaftale

l)

»formidling«: videregivelse af forgrund ved relevante midler, dog ikke det, der er et resultat af beskyttelsesformaliteterne, men f.eks. offentliggørelse af forgrund uanset medie

m)

»projektaftale«: en aftale mellem projektdeltagere, hvoraf fremgår alle eller nogle af de vilkår og betingelser, der gælder for dem i forbindelse med et givet projekt, f.eks. en projektkonsortieaftale, som uden begrænsninger omfatter adgangsrettigheder i overensstemmelse med denne artikel

n)

»overførselsbetingelser«: finansielle betingelser, der har en værdi, som er lavere end ved fair og rimelige betingelser, sædvanligvis en værdi, der svarer til udgifter til at åbne for adgangsrettighederne.

3.   Uden at Fællesskabets konkurrenceregler derved tilsidesættes, gælder følgende principper for ordningerne for intellektuel ejendomsret i projekter:

3.1.   Ejendomsret

3.1.1.

Fællesforetagendet Artemis ejer alle materielle og immaterielle aktiver, som det har frembragt eller fået overført med henblik på gennemførelsen af fællesforetagendet Artemis, medmindre andet er fastsat.

3.1.2.

Uanset ovenstående bestemmelser må fællesforetagendet Artemis ikke tilbageholde information eller IPR, der er frembragt i projekter.

3.1.3.

Hver projektdeltager forbliver ejer af sin egen baggrund. Deltagerne kan fastlægge, hvilken baggrund der er nødvendig for fællesforetagendet Artemis, i en skriftlig projektaftale, og de kan, hvis det er relevant, udelukke nærmere bestemt baggrund.

3.1.4.

Forgrund, der frembringes ved arbejde som led i projektet, tilhører den eller de deltagere, der udfører det arbejde, der frembringer den pågældende forgrund, i overensstemmelse med de ordninger, der er beskrevet i tilskuds- og projektaftalerne, og principperne i denne artikel.

3.2.   Adgangsrettigheder

3.2.1.

Projektdeltagerne kan beslutte at yde mere omfattende adgangsrettigheder, end det kræves i denne artikel. Projektdeltagerne kan fastlægge, hvilken baggrund der er nødvendig for projektet, og de kan, hvis det er relevant, aftale at udelukke nærmere bestemt baggrund.

3.2.2.

Adgangsrettigheder til baggrund gives til andre deltagere i samme projekt, hvis den pågældende baggrund er nødvendig for, at de andre deltagere kan udføre deres eget arbejde i projektet, forudsat at ejeren er berettiget til at give sådanne rettigheder. Der gives adgangsrettigheder på overførselsbetingelser efter nærmere aftale mellem de pågældende projektdeltagere, medmindre andet er aftalt af alle deltagerne i projektaftalen.

3.2.3.

Adgangsrettigheder til forgrund gives til andre deltagere i samme projekt, hvis den pågældende forgrund er nødvendig for, at de andre deltagere kan udføre deres eget arbejde i projektet. Sådanne adgangsrettigheder gives royaltyfrit på ikke-eksklusive vilkår og kan ikke overføres.

3.2.4.

Deltagere i samme projekt skal have adgangsrettigheder til baggrund, hvis det er nødvendigt for anvendelsen af deres egen forgrund i forbindelse med projektet, forudsat at ejeren af baggrunden er berettiget til at give sådanne rettigheder. Sådanne adgangsrettigheder gives på ikke-eksklusive vilkår, på fair, rimelige og ikke-diskriminerende betingelser, og kan ikke overføres.

3.2.5.

Der gives deltagere i samme projekt adgangsrettigheder til forgrund, hvis den er nødvendig for deres egne anvendelsesformål. Sådanne adgangsrettigheder gives på ikke-eksklusive vilkår, der ikke kan overføres, enten royaltyfrit eller på fair, rimelige og ikke-diskriminerende betingelser.

3.2.6.

Forudsat at alle berørte ejere godkender det, gives der adgangsrettigheder til forgrund med henblik på videregående forskningsaktiviteter til en tredjepart på fair og rimelige betingelser, der aftales nærmere.

3.3.   Beskyttelse, anvendelse og formidling

3.3.1.

Hvis forgrund kan udnyttes med økonomisk udbytte, skal ejeren sørge for, at forgrunden er beskyttet på relevant og effektiv vis under behørig hensyntagen til vedkommendes egne og de øvrige projektdeltageres legitime interesser i det pågældende projekt, navnlig kommercielle interesser, og ejeren skal anvende forgrunden eller sikre, at den anvendes.

3.3.2.

Hver deltager sikrer, at forgrunden, som vedkommende har ejendomsret til, formidles så hurtigt som muligt.

3.3.3.

Alle formidlingsaktiviteter skal være kompatible med beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, tavshedspligt og forgrundsejerens legitime interesser.

3.3.4.

Der gives forudgående meddelelse til de berørte deltagere om formidlingsaktiviteter vedrørende forgrund, baggrund eller fortrolig information, der ejes af andre deltagere i samme projekt, eller anden data eller information, der slås sammen med andre deltageres forgrund, baggrund eller fortrolig information. Senest 45 dage efter en sådan meddelelse kan de pågældende deltagere skriftligt modsætte sig dette, hvis deres legitime interesser vedrørende deres forgrund eller baggrund kan påvirkes negativt ved en sådan formidling. I så fald må formidlingsaktiviteten ikke finde sted, medmindre der tages passende skridt til at beskytte disse legitime interesser.

3.3.5.

Alle publikationer, patentansøgninger, der indgives af eller på vegne af en deltager, eller andre former for formidling vedrørende forgrund skal indeholde en erklæring om, at den pågældende forgrund er frembragt med finansielle støtte fra fællesforetagendet Artemis. Alle formidlingsaktiviteter skal være kompatible med beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, tavshedspligt og forgrundsejerens legitime interesser.

3.4.   Overførsel

3.4.1.

Hvis en deltager overfører ejendomsret til forgrund, skal vedkommende lade sine forpligtelser vedrørende forgrunden overgå til erhververen, herunder forpligtelsen til at lade sådanne forpligtelser overgå til en evt. efterfølgende erhverver. Forpligtelserne omfatter bl.a. forpligtelser vedrørende adgangsrettigheder, formidling og anvendelse.

3.4.2.

Under overholdelse af tavshedspligten giver en projektdeltager, når denne skal lade forpligtelsen til at give adgangsrettigheder overgå til en anden, de øvrige deltagere meddelelse om en planlagt overførsel med mindst 45 dages varsel sammen med tilstrækkelige oplysninger om den planlagte nye ejer af forgrunden, således at de andre deltagere kan benytte sig af deres adgangsrettigheder. Efter en sådan meddelelse kan de andre deltagere inden 30 dage eller inden for en anden frist, der er aftalt skriftligt, modsætte sig en planlagt overførsel af ejendomsret med den begrundelse, at det ville have negative konsekvenser for deres adgangsrettigheder. Hvis en af de andre deltagere godtgør, at det ville have negative konsekvenser for vedkommendes adgangsrettigheder, finder den planlagte overførsel ikke sted, før der er indgået en aftale mellem de berørte deltagere.

3.5.

Projektdeltagere i det samme projekt skal indgå en projektaftale med hinanden, der fastsætter ordningerne for intellektuel ejendomsret i henhold til denne artikel.

Artikel 24

Ændringer af vedtægterne

1.   Ethvert medlem af fællesforetagendet Artemis kan over for bestyrelsen tage initiativ til ændring af disse vedtægter.

2.   Efter at være blevet godkendt af bestyrelsen forelægges de i stk. 1 nævnte initiativer som udkast til ændringer for Kommissionen, der vedtager dem, hvis det er relevant.

3.   Ændringer, der har betydning for væsentlige elementer i disse vedtægter, og navnlig ændringer til artikel 3, 4, 6, 7, 11, 13, 21, 24 og 25 deri, vedtages dog i henhold til traktatens artikel 172.

Artikel 25

Afvikling

1.   Fællesforetagendet Artemis afvikles ved udgangen af den i forordningens artikel 1, stk. 1, omhandlede periode eller efter en ændring i henhold til forordningens artikel 11, stk. 2.

2.   Afviklingsproceduren udløses automatisk, hvis Kommissionen udtræder af fællesforetagendet Artemis.

3.   Til at forestå afviklingen af fællesforetagendet Artemis udpeger bestyrelsen en eller flere likvidatorer, som handler i overensstemmelse med bestyrelsens afgørelser.

4.   Under afviklingen leverer fællesforetagendet Artemis fysiske genstande, som værtsstaten har stillet til rådighed for det efter værtsstatsaftalen, jf. forordningens artikel 17, tilbage til værtsstaten.

5.   Når fysiske aktiver, der indgår i støtten fra værtsstaten, er tilbageleveret som anført i stk. 4, anvendes eventuelle tilbageværende aktiver til at dække fællesforetagendet Artemis' passiver og afviklingsomkostningerne. Et eventuelt overskud fordeles mellem eksisterende medlemmer på tidspunktet for afviklingen i forhold til deres faktiske bidrag til fællesforetagendet Artemis. Et eventuelt overskud, der tilfalder Fællesskabet, tilbageføres til Kommissionens budget.

6.   Resterende aktiver fordeles mellem eksisterende medlemmer på tidspunktet for afviklingen i forhold til deres faktiske bidrag til fællesforetagendet Artemis.

7.   Der oprettes en ad hoc-procedure for at sikre en hensigtsmæssig forvaltning af eventuelle aftaler om tilskud og kontrakter om indkøb og tjenesteydelser, som fællesforetagendet Artemis har indgået, af en varighed, der overstiger varigheden af fællesforetagendet Artemis.


Top