EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0023

Kommissionens forordning (EF) nr. 23/2008 af 11. januar 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 622/2003 om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed (EØS-relevant tekst )

OJ L 9, 12.1.2008, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2008; stiltiende ophævelse ved 32008R0820

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/23/oj

12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 9/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 23/2008

af 11. januar 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 622/2003 om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2320/2002 af 16. december 2002 om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart (1), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 2320/2002 skal Kommissionen vedtage foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed i hele Fællesskabet. Kommissionens forordning (EF) nr. 622/2003 af 4. april 2003 om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed (2) var den første retsakt, der fastlagde sådanne foranstaltninger.

(2)

Der er behov for en præcisering af de grundlæggende fælles normer. Der bør fastsættes præstationskrav for trusselsbilledprojektion (Threat Image Projection — TIP). Det bør overvejes at gennemgå disse krav regelmæssigt og mindst hvert andet år for at sikre, at de fortsat stemmer overens med den tekniske udvikling, navnlig hvad angår omfanget af biblioteket over disponible virtuelle billeder.

(3)

TIP bør benyttes til at forbedre præstationerne hos det kontrolpersonale, der undersøger såvel håndbagage som indskrevet bagage, ved at projicere virtuelle billeder af truende genstande på røntgenbilleder af tasker. Der bør fastsættes en minimal og maksimal procentvis andel af virtuelle billeder af truende genstande, som projiceres på billederne af tasker. Når kontrolpersonalet reagerer på billederne af tasker, bør TIP oplyse dem om, hvorvidt de har reageret korrekt ved at udpege det virtuelle billede af den truende genstand. Biblioteket over virtuelle billeder, som anvendes til TIP, bør regelmæssigt udvides og fornys for at tage højde for nye truende genstande og undgå, at de virtuelle billeder genkendes.

(4)

Oplysninger om ydelseskrav til sikkerhedsudstyr, herunder TIP, i lufthavne bør ikke gøres offentligt tilgængelige, da de kunne misbruges til at omgå security-kontrollen. Oplysningerne stilles alene til rådighed for tilsynsmyndigheder og udstyrsfabrikanter.

(5)

Forordning (EF) nr. 622/2003 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Civil Luftfartssikkerhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 622/2003 ændres som beskrevet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 3 i den nævnte forordning finder anvendelse, for så vidt angår bilagets fortrolige karakter.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. februar 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. januar 2008.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EFT L 355 af 30.12.2002, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 849/2004 (EUT L 229 af 29.6.2004, s. 3).

(2)  EFT L 89 af 5.4.2003, s. 9. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1477/2007 (EUT L 329 af 14.12.2007, s. 22).


BILAG

I henhold til artikel 1 er bilaget hemmeligt og må ikke offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.


Top