EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0010

Kommissionens forordning (EF) nr. 10/2008 af 8. januar 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 458/2007 om det europæiske system af integrerede statistikker for social beskyttelse (ESSPROS), for så vidt angår definitionerne, de detaljerede klassificeringer og ajourføringen af reglerne for formidling i forbindelse med basissystemet i ESSPROS og modulet om pensionsmodtagere (EØS-relevant tekst )

OJ L 5, 9.1.2008, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 194 - 203

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/10/oj

9.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 5/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 10/2008

af 8. januar 2008

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 458/2007 om det europæiske system af integrerede statistikker for social beskyttelse (ESSPROS), for så vidt angår definitionerne, de detaljerede klassificeringer og ajourføringen af reglerne for formidling i forbindelse med basissystemet i ESSPROS og modulet om pensionsmodtagere

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 458/2007 af 25. april 2007 om det europæiske system af integrerede statistikker for social beskyttelse (ESSPROS) (1), særlig artikel 7, stk. 1 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 458/2007 er der etableret et metodologisk grundlag, som skal anvendes til udarbejdelse af sammenlignelige statistikker til fordel for Fællesskabet, og der er fastsat tidsfrister for indberetningen og formidlingen af statistiske data udarbejdet i overensstemmelse med ESSPROS.

(2)

I medfør af artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 458/2007 bør der vedtages gennemførelsesforanstaltninger vedrørende den detaljerede klassificering af de omfattede data, de definitioner, der skal anvendes, og ajourføringen af reglerne for formidling i forbindelse med basissystemet i ESSPROS og modulet om pensionsmodtagere.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Statistiske Program —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De gennemførelsesforanstaltninger, der skal vedtages i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 458/2007, for så vidt angår basissystemet i ESSPROS (med hensyn til kvantitative data samt kvalitative oplysninger efter ordning og detaljerede ydelser) og modulet om pensionsmodtagere, er fastlagt i bilag 1, 2 og 3.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. januar 2008.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 113 af 30.4.2007, s. 3.


BILAG 1

DEFINITIONER

1.   DEFINITIONER VEDRØRENDE BASISSYSTEMET I ESSPROS

1.1.   GRUPPER AF ORDNINGER: KRITERIER FOR KLASSIFICERING AF SOCIALE BESKYTTELSESORDNINGER

1.1.1.   Beslutningstagning

Beslutningstagning vedrører den enhed, der træffer de vigtigste beslutninger, dvs. om størrelsen af ydelserne, betingelserne for udbetalingen og finansieringen af ordningen. En ordning kan være statsstyret eller ikke-statsstyret.

1.1.2.   Lovkrav

Lovkrav vedrører de retsregler, der gælder for den sikredes tilslutning til ordningen. Tilslutning til en social beskyttelsesordning kan være obligatorisk eller ikke-obligatorisk.

1.1.3.   Berettigelse

Berettigelse vedrører grundlaget for den sikredes rettigheder til ydelser, dvs. om rettighederne beror på indbetalingen af bidrag eller ej.

1.1.4.   Ordningens dækning

Ordningens dækning vedrører den del af befolkningen, der er sikret (hele befolkningen, alle eller de fleste arbejdstagere eller specifikke dele af befolkningen).

1.1.5.   Beskyttelsesniveau

Beskyttelsesniveau henviser til, om de sociale beskyttelsesordninger repræsenterer et grundlæggende eller et supplerende niveau for beskyttelse.

1.2.   INDTÆGTER I FORBINDELSE MED SOCIALE BESKYTTELSESORDNINGER

1.2.1.   »Bidrag til sociale ordninger« er arbejdsgivernes/de sikredes udgifter med henblik på at erhverve de ansattes/deres ret til sociale ydelser.

1.2.2.   Ved »bidrag fra den offentlige forvaltning og service« forstås den offentlige forvaltning og services udgifter til driften af offentlige ikke-bidragspligtige ordninger og den offentlige forvaltning og services økonomiske støtte til andre residente sociale beskyttelsesordninger.

1.2.3.   Ved »overførsler fra andre ordninger« forstås ensidige betalinger modtaget fra andre sociale beskyttelsesordninger. Heri indgår sociale bidrag, som er omdirigeret fra andre ordninger.

1.2.4.   Ved »andre indtægter« forstås diverse løbende indtægter i forbindelse med sociale beskyttelsesordninger.

1.3.   UDGIFTER I FORBINDELSE MED SOCIALE BESKYTTELSESORDNINGER

1.3.1.   Funktioner

Ved en social ydelses funktion forstås de vigtigste formål, til hvilket der ydes social beskyttelse, uanset hvilke lovgivningsmæssige eller institutionelle bestemmelser der måtte gælde.

1.3.1.1.   Sygdom/sundhedspleje

Indkomsterstatning og kontante bidrag i forbindelse med fysisk eller psykisk sygdom, bortset fra invaliditet/handicap. Sundhedspleje med det formål at fastholde, retablere eller forbedre den sikredes sundhedstilstand, uanset årsagen til lidelsen.

1.3.1.2.   Invaliditet/handicap

Indkomsterstatning og bidrag i kontanter eller naturalier (bortset fra sundhedspleje) i forbindelse med fysisk eller psykisk handicappede personers manglende evne til at deltage i økonomiske eller sociale aktiviteter.

1.3.1.3.   Alderdom

Indkomsterstatning og bidrag i kontanter eller naturalier (bortset fra sundhedspleje) i forbindelse med alderdom.

1.3.1.4.   Efterladte

Indkomsterstatning og bidrag i kontanter eller naturalier i forbindelse med et familiemedlems død.

1.3.1.5.   Familie/børn

Bidrag i kontanter eller naturalier (bortset fra sundhedspleje) i forbindelse med udgifter til graviditet, barsel og adoption, forsørgelse af børn og pleje af andre familiemedlemmer.

1.3.1.6.   Arbejdsløshed

Indkomsterstatning og bidrag i kontanter eller naturalier i forbindelse med arbejdsløshed.

1.3.1.7.   Bolig

Støtte til boligudgifter.

1.3.1.8.   Social udstødelse (ikke andetsteds nævnt)

Ydelser i kontanter eller naturalier (bortset fra sundhedspleje), som specifikt har til formål at bekæmpe social udstødelse, og som ikke henhører under en af de øvrige funktioner.

1.3.2.   Sociale ydelser

1.3.2.1.   Ved kontante ydelser forstå en ydelse, der udbetales i kontanter, uden at modtagerne afkræves dokumentation for de faktisk afholdte udgifter.

1.3.2.2.   Ved ydelser i naturalier forstås ydelser i form af varer og tjenesteydelser. Der kan være tale om refusion af udgifter eller direkte ydelser.

1.3.2.3.   Ved behovsvurderede sociale ydelser forstås sociale ydelser, som udtrykkeligt eller stiltiende beror på modtagerens indkomst og/eller formue, der skal ligge under et bestemt niveau.

1.3.3.   Ved »administrationsomkostninger« forstås omkostninger i forbindelse med ledelse og forvaltning af ordningen.

1.3.4.   Ved »overførsler til andre ordninger« forstås ensidige betalinger til andre sociale beskyttelsesordninger. Heri indgår sociale bidrag, som er omdirigeret til andre ordninger.

1.3.5.   Ved »andre udgifter« forstås diverse udgifter i forbindelse med sociale beskyttelsesordninger (betaling af formueudgifter eller andre udgifter).

2.   DEFINITIONER I FORBINDELSE MED MODULET OM PENSIONSMODTAGERE

2.1.   PENSIONSMODTAGERE

Antallet af modtagere i hver fase kan defineres som det antal personer, der modtager mindst én pension ud af de syv kategorier i ESSPROS, nemlig:

invalidepension

førtidspension som følge af nedsat erhvervsevne

alderspension

forventet alderspension før pensionsalderen

delpension

efterladtepension

førtidspension som følge af arbejdsmarkedsforhold.

En person, der modtager mere end én pension, tælles kun én gang (antal modtagere uden dobbelttælling).

2.1.1.   Ved »invalidepension« forstås periodiske betalinger, der skal opretholde eller bidrage til indkomsten for personer under den lovbestemte/normale pensionsalder som fastsat i referenceordningen, hvis erhvervs- og indtjeningsevne som følge af et fysisk eller psykisk handicap ligger under et bestemt minimumsniveau fastsat i lovgivningen.

2.1.2.   Ved »førtidspension som følge af nedsat erhvervsevne« forstås periodiske betalinger til ældre arbejdstagere, før de når den lovbestemte/normale pensionsalder som fastsat i referenceordningen, som følge af nedsat erhvervsevne.

2.1.3.   Ved »alderspension« forstås periodiske betalinger med det formål i) at opretholde modtagerens indkomst, efter at denne er ophørt med indkomstgivende beskæftigelse ved den lovbestemte/normale pensionsalder, eller ii) at yde indkomststøtte til ældre (bortset fra bidrag af begrænset varighed).

2.1.4.   Ved »forventet alderspension før pensionsalderen« forstås periodiske betalinger med det formål at opretholde modtagerens indkomst, efter at denne er ophørt med at arbejde før den lovbestemte/normale pensionsalder, som fastsat i den relevante ordning.

2.1.5.   Ved »delpension« forstås periodiske betalinger svarende til en del af den fulde alderspension, der udbetales til ældre arbejdstagere, der fortsat arbejder, men med et reduceret antal arbejdstimer, eller hvis indkomst fra erhvervsmæssig aktivitet falder til under en nærmere fastsat tærskel.

2.1.6.   Ved »efterladtepension« forstås periodiske betalinger til personer, der er blevet ydelsesberettigede som følge af deres forhold til en afdød, som var sikret under ordningen (enker, enkemænd, forældreløse børn og lignende).

2.1.7.   Ved »førtidspension som følge af arbejdsmarkedsforhold« forstås periodiske betalinger til ældre arbejdstagere, som trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet før den lovbestemte/normale pensionsalder som følge af arbejdsløshed eller nedlæggelse af arbejdspladser, som skyldes økonomiske foranstaltninger som f.eks. omstrukturering af en industrisektor eller en virksomhed.

2.2.   LOVBESTEMT/NORMAL PENSIONSALDER, DER BERETTIGER TIL ALDERSPENSION

Ved lovbestemt pensionsalder, der berettiger til alderspension, forstås den alder, hvor alderdomsydelser kommer til udbetaling, hvis dette er fastsat ved lovgivning eller kontrakt. Denne alder kan variere både landene imellem og inden for samme medlemsstat, afhængigt af erhvervssektor, stilling, køn osv.

Hvis der ikke findes nogen lovbestemt pensionsalder, skal der anvendes en normaliseret pensionsalder, hvorved forstås den pensionsalder, der fremgår af den ordning, der har udbetalt pensionen til modtageren.

3.   REFERENCEHÅNDBOG

De detaljerede definitioner, der skal anvendes i forbindelse med denne forordning, er fastlagt i ESSPROS-håndbogen, der er udarbejdet af Europa-Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne.


BILAG 2

DETALJEREDE KLASSIFICERINGER

1.   KLASSIFICERING AF ORDNINGER OG KVANTITATIVE DATA (HERUNDER INDTÆGTER, UDGIFTER OG YDELSER EFTER FUNKTION), SOM ER OMFATTET AF BASISSYSTEMET I ESSPROS

1.1.   KLASSIFICERING AF ORDNINGER (kvalitative oplysninger)

Kriterium: Beslutningstagning

Statsstyrede ordninger

Ikke-statsstyrede ordninger

Kriterium: Lovkrav

Obligatoriske ordninger

Ikke-obligatoriske ordninger

Kriterium: Berettigelse

Bidragspligtige ordninger

Ikke-bidragspligtige ordninger

Kriterium: Dækning

Universelle ordninger

Generelle ordninger

Særordninger

Kriterium: Beskyttelsesniveau

Grundlæggende ordninger

Supplerende ordninger

1.2.   KLASSIFICERING AF KVANTITATIVE DATA

De fuldstændige detaljerede klassificeringer, der skal anvendes i forbindelse med obligatoriske data, der skal indberettes til Eurostat, er fastlagt i ESSPROS-håndbogen, der er udarbejdet af Europa-Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne. Disse detaljerede klassificeringer er aggregeret til nedenfor anførte klassificering på første niveau.

1.2.1.   Indtægter

I basissystemet i ESSPROS klassificeres indtægter i forbindelse med sociale beskyttelsesordninger efter type og oprindelse. Typen angiver arten af eller grunden til en indbetaling, dvs. om der er tale om bidrag til sociale ordninger, bidrag fra den offentlige forvaltning og service, overførsler fra andre ordninger eller andre indtægter.

1.2.1.1.   Indtægter efter type

Indtægter i alt

Bidrag til sociale ordninger

Arbejdsgiveres bidrag til sociale ordninger

Sikredes bidrag til sociale ordninger

Bidrag fra den offentlige forvaltning og service

Øremærkede skatteindtægter

Generelle indtægter

Overførsler fra andre ordninger

Sociale bidrag, som er omdirigeret fra andre ordninger

Andre overførsler fra andre residente ordninger

Andre indtægter

Formueindkomst

Andre indtægter

1.2.1.2.   Indtægter efter oprindelse

Oprindelse angiver den institutionelle sektor, hvorfra betalingen hidrører.

Klassificeringen af de institutionelle sektorer, hvorfra indtægterne i forbindelse med sociale beskyttelsesordninger hidrører, er den, der anvendes i nationalregnskabssystemet (ESA 95).

Selskaber

Statslig forvaltning og service

Offentlig forvaltning og service på delstatsniveau samt kommunal forvaltning og service

Sociale kasser og fonde

Husholdninger

Non-profit institutioner rettet mod husholdninger

Udlandet

1.2.2.   Udgifter

Udgifterne i forbindelse med sociale beskyttelsesordninger klassificeres efter type, der angiver arten af eller grunden til udgifterne, dvs. om der er tale om sociale ydelser, administrationsomkostninger, overførsler til andre ordninger eller andre udgifter.

Sociale ydelser opdeles i behovsvurderede og ikke-behovsvurderede ydelser. Klassificeringen af de sociale ydelser indeholder yderligere oplysninger, nemlig om ydelsen tildeles i form af kontanter (som en periodisk betaling eller et engangsbeløb) eller naturalier. Herudover anvendes en mere detaljeret klassificering, hvor ydelserne opdeles efter, hvorvidt de kun vedrører én eller et begrænset antal af funktionerne i afsnit 1.2.3. Denne yderligere klassificering findes i ESSPROS-håndbogen.

Udgifter i alt

Sociale ydelser

Ikke-behovsvurderede sociale ydelser

Ikke-behovsvurderede kontante ydelser

Ikke-behovsvurderede periodiske kontante ydelser

Ikke-behovsvurderede kontante engangsydelser

Ikke-behovsvurderede ydelser i naturalier

Behovsvurderede sociale ydelser

Behovsvurderede kontante ydelser

Behovsvurderede periodiske kontante ydelser

Behovsvurderede kontante engangsydelser

Behovsvurderede ydelser i naturalier

Administrationsomkostninger

Overførsler til andre ordninger

Sociale bidrag, som er omdirigeret til andre ordninger

Andre overførsler til andre residente ordninger

Andre udgifter

1.2.3.   Ydelser efter funktion

Klassificeringen efter funktion er som følger:

 

Sygdom/sundhedspleje

 

Invaliditet/handicap

 

Alderdom

 

Efterladte

 

Familie/børn

 

Arbejdsløshed

 

Bolig

 

Social udstødelse (ikke andetsteds nævnt)

2.   DETALJERET KLASSIFICERING AF PENSIONSMODTAGERE

2.1.   DATA

Samlet antal pensionsmodtagere uden dobbelttælling

Samlet antal pensionsmodtagere (funktion invaliditet/handicap) uden dobbelttælling

Samlet antal modtagere af invalidepension uden dobbelttælling

Samlet antal modtagere af førtidspension som følge af nedsat erhvervsevne uden dobbelttælling

Samlet antal modtagere af (ikke-behovsvurderet) invalidepension uden dobbelttælling

Samlet antal modtagere af (ikke-behovsvurderet) førtidspension som følge af nedsat erhvervsevne uden dobbelttælling

Samlet antal modtagere af (behovsvurderet) invalidepension uden dobbelttælling

Samlet antal modtagere af (behovsvurderet) førtidspension som følge af nedsat erhvervsevne uden dobbelttælling

Samlet antal pensionsmodtagere (funktionerne alders- og efterladtepension) uden dobbelttælling

Samlet antal pensionsmodtagere (funktion alderspension) uden dobbelttælling

Samlet antal modtagere af alderspension uden dobbelttælling

Samlet antal modtagere af forventet alderspension før pensionsalderen uden dobbelttælling

Samlet antal modtagere af delpension uden dobbelttælling

Samlet antal modtagere af (ikke-behovsvurderet) alderspension uden dobbelttælling

Samlet antal modtagere af (ikke-behovsvurderet) forventet alderspension før pensionsalderen uden dobbelttælling

Samlet antal modtagere af (ikke-behovsvurderet) delpension uden dobbelttælling

Samlet antal modtagere af (behovsvurderet) alderspension uden dobbelttælling

Samlet antal modtagere af (behovsvurderet) forventet alderspension før pensionsalderen uden dobbelttælling

Samlet antal modtagere af (behovsvurderet) efterladtepension uden dobbelttælling

Samlet antal pensionsmodtagere (funktion efterladte) uden dobbelttælling

Samlet antal modtagere af (ikke-behovsvurderet) efterladtepension uden dobbelttælling

Samlet antal modtagere af (behovsvurderet) efterladtepension uden dobbelttælling

Samlet antal pensionsmodtagere (funktion arbejdsløshed) uden dobbelttælling

Samlet antal modtagere af (ikke-behovsvurderet) førtidspension som følge af arbejdsmarkedsforhold uden dobbelttælling

Samlet antal modtagere af (behovsvurderet) førtidspension som følge af arbejdsmarkedsforhold uden dobbelttælling

2.2.   YDERLIGERE OPLYSNINGER

Lovbestemt eller normal pensionsalder efter køn og ordning

Referencedato/beregningsmetode efter ordning


BILAG 3

AJOURFØRING AF REGLERNE FOR FORMIDLING

1.   AJOURFØRING AF REGLERNE FOR FORMIDLING I FORBINDELSE MED BASISSYSTEMET I ESSPROS

1.1.   AJOURFØRING AF REGLERNE FOR FORMIDLING AF KVANTITATIVE DATA EFTER GRUPPER AF ORDNINGER

1.1.1.   Data efter grupper af ordninger

Bestemte brugere vil få tilladelse til at offentliggøre data efter grupper af ordninger i overensstemmelse med ESSPROS-klassificeringen af ordninger efter kriterierne i bilag 1, afsnit 1.1 (Grupper af ordninger).

1.1.2.   Data efter ordninger

Bestemte brugere vil få tilladelse til at offentliggøre data efter ordninger eller grupper af ordninger for lande, som af fortrolighedshensyn ikke udtrykkeligt giver deres samtykke til fuldstændig formidling. Grupperne af ordninger skal være i overensstemmelse med de formidlingsregler, som hver enkelt berørt medlemsstat har fastlagt.

1.2.   AJOURFØRING AF REGLERNE FOR FORMIDLING AF KVALITATIVE OPLYSNINGER EFTER ORDNING OG DETALJEREDE YDELSER

Eurostat vil få tilladelse at offentliggøre kvalitative oplysninger efter ordning og detaljerede ydelser med den nødvendige støtte.

2.   AJOURFØRING AF REGLERNE FOR FORMIDLING AF DATA OM PENSIONSMODTAGERE

2.1.   AGGREGATER AF KATEGORIER I OVERENSSTEMMELSE MED ESSPROS-KLASSIFICERINGEN AF PENSIONSMODTAGERE

Bestemte brugere vil få tilladelse til at offentliggøre data om de syv pensionskategorier og om aggregater af kategorier i overensstemmelse med ESSPROS-klassificeringen af pensionsmodtagere i bilag 2, afsnit 2 (detaljeret klassificering af pensionsmodtagere).

Bestemte brugere vil få tilladelse til at offentliggøre opdelingen på modtagere af behovs- og ikke-behovsvurderede ydelser i overensstemmelse med ESSPROS-klassificeringen af pensionsmodtagere i bilag 2, afsnit 2 (detaljeret klassificering af pensionsmodtagere).

2.2.   DATA EFTER ORDNINGER

Bestemte brugere vil få tilladelse til at offentliggøre data efter ordninger eller grupper af ordninger for lande, som af fortrolighedshensyn ikke udtrykkeligt giver deres samtykke til fuldstændig formidling. Grupperne af ordninger skal være i overensstemmelse med de formidlingsregler, som hver enkelt berørt medlemsstat har fastlagt.


Top